[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี(สถานศึกษาดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศ)

 

  การศึกษาพื้นฐาน   


สาระสำคัญ
                การศึกษาพื้นฐานเป็นการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียนด้วยรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมและมีสาระหลักสูตรที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิต การทำงานและการศึกษาต่อเนื่อง ก่อให้เกิดชีวิตที่มั่นคงและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยนัยดังกล่าวการศึกษาพื้นฐานจึงมีขอบเขตที่กว้างขวาง ครอบคลุมกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดให้ผู้เรียนต้องได้รับการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนดไม่น้อยกว่า 12 ปี การจัดการศึกษาพื้นฐานจึงครอบคลุมเนื้อหาสาระ ตั้งแต่การส่งเสริมการรู้หนังสือ การศึกษาในหลักสูตรเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย รวมทั้งความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Literacy)

นโยบาย
                จัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาพื้นฐานสำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน โดยปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ การทำงานของครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร สื่อการศึกษา และสถานศึกษา ตลอดจนเร่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาที่เป็นพื้นฐานเพียงพอที่จะดำเนินชีวิตหรือเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง

เป้าหมายสาธารณะ
                กลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียนได้รับโอกาสการศึกษาพื้นฐานตามความต้องการ และความสนใจอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง โดยจำแนกเป็นกลุ่มเป้าหมายดังนี้
                1. ผู้ไม่รู้หนังสือ
                2. ผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน

แนวทางและมาตรการ
                1. พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียน โดยเน้นรูปแบบการศึกษาแบบพบกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับจิตวิทยาผู้ใหญ่ ตลอดจนความแตกต่างและความต้องการของผู้เรียน
                2. ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการพัฒนาผู้เรียน และวิธีการเรียนการสอน ดังนี้
                                2.1 ผู้เรียน
                                                - พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหาสาระ และวิธีการเรียนรู้และบูรณาการเนื้อหาสาระ เช่น สาระวิชา คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ สุขภาพอนามัย การกีฬา ให้เข้ากับชีวิตจริง
                                2.2 วิธีการเรียนการสอน
                                                - พัฒนาวิธีการเรียนการสอนการศึกษาพื้นฐาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มีการบูรณาการเนื้อหาเข้ากับวิถีชีวิตจริง ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ รวมถึงมีวิธีการทำงานแบบโครงการ
                                                - ให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามที่หลักสูตรกำหนด
                                                - ผลิต และจัดหาสื่อการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้บริการในแหล่งการเรียนรู้แต่ละประเภทอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัด
                1. เชิงปริมาณ
                                1.1 จำนวนผู้เรียน
                                1.2 จำนวนผู้รู้หนังสือ
                                1.3 จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา
                                1.4 จำนวนสื่อแต่ละประเภท
                                1.5 จำนวนครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ
                2. เชิงคุณภาพ
                                2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
                                2.2 อัตราการได้งานทำและการมีรายได้
                                2.3 ความพึงพอใจและการยอมรับของผู้ว่าจ้างงาน
                                2.4 ความพึงพอใจของการได้รับบริการสื่อ
                                2.5 ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 0-4227-9268
โทรสาร  0-4227-9268  e-mail   nfe__phen@hotmail.com