[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี(สถานศึกษาดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศ)

 

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  
สาระสำคัญ
               การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคล ซึ่งมีจุดประสงค์ในชีวิตที่แตกต่างกัน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
                1) การเรียนรู้แบบองค์รวมที่ประชาชน ครู กศน. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
                2) การออกแบบการเรียนรู้อาชีพตามลักษณะของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ในรูปแบบการฝึกทักษะอาชีพ การเข้าสู่อาชีพ การพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาอาชีพด้วยเทคโนโลยี
                3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่บูรณาการกับวิถีชีวิต โดยใช้วงจรกระบวนการคิด ทำ จำ แก้ปัญหาและพัฒนา
                4) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพที่พัฒนาศักยภาพของบุคคลและชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ สร้างเครือข่ายอาชีพ มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และประสบการณ์ทำอาชีพ ภายใต้วัฒนธรรมของชุมชน มีกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของชุมชนที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและพัฒนาอาชีพ

นโยบาย
                เร่งรัดส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงที่บูรณาการกับวิถีชีวิตให้กับบุคคลและชุมชนเพื่อแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน
เป้าหมายสาธารณะ
                จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคล   เพื่อให้เกิดความมั่นคงและการเพิ่มมูลค่าให้กับอาชีพ โดยจำแนกกลุ่มเป้าหมาย   ดังนี้
                1) กลุ่มผู้ต้องการเรียนรุ้ทักษะอาชีพ  แต่อาจไม่นำไปประกอบอาชีพก็ได้
                2) กลุ่มผู้เข้ารับการอบรมหรือร่วมกิจกรรมเพื่อเข้าสู่อาชีพ
                3) กลุ่มผู้มีอาชีพเดียวกัน ที่ต้องการพัฒนาอาชีพของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
                4) กลุ่มที่ต้องการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้พัฒนาอาชีพของตน
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
                1) การฝึกทักษะอาชีพ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ร่วมกิจกรรมและความต้องการของผู้เรียนโดยฝึกทักษะอาชีพ ในลักษณะการศึกษาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นหรือกิจกรรมรูปแบบการสาธิตและการปฏิบัติจริง ที่ต้องสนองความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในอาชีพ
                2) การเข้าสู่อาชีพ จัดกิจกรรมต่อเนื่องจากการฝึกทักษะอาชีพหรือจัดเป็นกิจกรรมเฉพาะเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สามารถคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพ โดยจัดให้มีกระบวนการแนะแนวอาชีพที่มีประสิทธิภาพ
                3) การพัฒนาอาชีพ พัฒนาอาชีพของกลุ่มเป้าหมายในลักษณะกลุ่มพัฒนาอาชีพ โดยจัดให้มีการรวมกลุ่มของผู้มีอาชีพประเภทเดียวกันเพื่อรวมเป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสวงหาความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนพัฒนาอาชีพของกลุ่มโดยกระบวนการกลุ่ม (Group Process)
                4) การพัฒนาอาชีพด้วยเทคโนโลยี พัฒนาอาชีพของกลุ่มเป้าหมายด้วยเทคโนโลยี โดยเน้นการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายสถนประกอบและผู้ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมและศักยภาพของตนเอง เช่น การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพาณิชย์ (E-Commerce) การจัดสร้างระบบฐานข้อมูลหรือการนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ หรือการนำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มผลผลิต
ตัวชี้วัด
                1. เชิงปริมาณ
                                (1) จำนวนผู้เข้ารับการอบรมและพัฒนาวิชาชีพ
                                (2) จำนวนผู้สำเร็จตามหลักสูตรที่กำหนด
                2. เชิงคุณภาพ
                                (1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
                                (2) ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับ
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 0-4227-9268
โทรสาร  0-4227-9268  e-mail   nfe__phen@hotmail.com