[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ภูมิปัญญาชาวบ้าน
การทำบายศรีสู่ขวัญ

เสาร์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552

ประเพณีการสู่ขวัญ
             การทำบายศรีสู่ขวัญเป็นประเพณีโบราณ ที่บรรพบุรุษได้เคยปฏิบัติกันสืบ ๆ มา ถือกันว่าเป็นสิริมงคลอันดีแก่การเป็นอยู่ คือการสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่การทำบายศรีสู่ขวัญนั้นต้องอาศัยนักปราชญ์ผู้ฉลาดในวิธีการกระทำจึงเป็นสิริมงคลได้ ถ้าทำไปสักว่าทำ ไม่มีพิธีการก็จะมีผลน้อย เพราะการกระทำทั้งนี้เกี่ยวกับจิตวิทยาอย่างหนึ่ง ถ้าผู้ทำเป็นผู้ฉลาดในพิธีการตั้งอกตั้งใจทำจริง ๆ อย่างนี้ จึงได้รับประโยชน์ในการกระทำนั้น              โบราณ ถือว่า บายศรีมีครูแรง ถ้าใครไม่ได้ครอบ (อนุญาต) ห้ามทำบายศรีอัปรีย์จะกิน ทำให้คนทั้งหลายกลัวไม่กล้าฝึกทำตามลำพัง หรือตามอย่างครู โดยครูไม่บอกอนุญาตให้เรียน ทั้งนี้คงมีจุดมุ่งหมายที่แฝงอยู่คือ ให้เรียนหรือฝึกหัดทำด้วยความตั้งใจอย่างดี เพื่อให้ได้สวยงามทำได้ดีที่มีครูสอน เพราะบายศรีเป็นของสูง เป็นเครื่องสังเวยเทพเทวดา ไม่ควรทำสุกเอาเผากิน จึงได้มีการปรามเอาไว้ กันคนที่ไม่ค่อยประณีตไม่ตั้งใจจริงไม่ให้ทำ              อีกประการหนึ่ง เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลาน ให้รู้จักเครารพครูอาจารย์ มีกตัญญู ไม่ลบหลู่คุณครูอาจารย์ จะเรียนอะไร ทำอะไร ต้องได้ชื่อว่าศิษย์มีครู จึงจะเกิดความมั่นใจและทำได้ดี สมัยโบราณจึงมีพิธีครอบการทำบายศรี              พิธีครอบของครูบายศรี ไม่มีอะไรมากมายนัก เพียงให้จุดธูปอธิษฐานถึงครูบายศรี ตั้งแต่ครูคนแรกที่เป็นผู้คิดประดิษฐ์ทำ และผู้รักษาสืบต่อมาจนถึงครูของเราปัจจุบันนี้ ขอคุณครูจงช่วยอวยพรชัยให้ทำบายศรีได้สวยงามดี สำเร็จเป็นศิริมงคล ถ้าแม้นว่าจะทำผิดพลาดประการใดขอคุณครูได้เมตตา อภัยให้ด้วยเถิน
การทำพิธีกรรมด้วยบายศรีเป็นคติของพราหมณ์ เชื่อว่าการใช้ใบไม้ใส่อาหารในการเซ่นสรวงบูชาเป็นของบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน และอีกประการหนึ่ง คือ การทำบายศรีสู่ขวัญถือว่าเป็นการจำลองเขาพระสุเมรุอันเป็นที่สถิตของพระอิศวร ส่วนชั้นต่าง ๆ ของบายศรีเป็นที่รวมของเทพต่างๆ เมื่อทำพิธีเท่ากับอัญเชิญพระอิศวรลงมาเป็นประธานในพิธีด้วย การทำบายศรีมักจะใช้ในการเซ่นสรวง บูชาครู ทำขวัญหรือสมโภชในการสมโภช ทำขวัญของหลวง เมื่อได้เวลาฤกษ์พราหมณ์ผู้ทำพิธีจะเข้าประจำบายศรี ๓ คน ผู้อาวุโสสูงสุดประจำบายศรีแก้วตรงกลาง รองลงไปประจำบายศรีทอง และผู้อาวุโสน้อยที่สุดประจำอยู่บายศรีเงิน เมื่อเริ่มพิธี พราหมณ์ที่อยู่ประจำบายศรีแก้ว จะควักน้ำมันหอมจากภาชนะแก้วป้ายบนไส้เทียนที่ติดอยู่ที่แว่นแก้ว แล้วจึงจุดเทียนชัยในเชิงเทียนแก้ว แล้วใช้เทียนนั้นจุดเทียนที่แว่นเทียนเป็นการ " เบิกแว่นเวียนเทียน " เวียนไปทางขวา โดยจับเทียนทั้งสองมือเวียนเทียนออกจากตัวครบสามรอบแล้ว โบกควันเทียนเข้าไปหาผู้ที่รับการทำขวัญ แล้วส่งต่อให้คนทางขวาทำเช่นเดียวกันจนครบหมดทั้งแว่นแก้ว ทอง และเงิน พราหมณ์ผู้อยู่ประจำบายศรีจะรับแว่นเวียนเทียนแก้ว ทอง เงิน ตามลำดับมาปักในขันเหมโดยปักแว่นเวียนเทียนแว่นที่ ๑ ไว้ที่เดิม ส่วนแว่นที่ ๒ ถึงที่ ๕ จะแกะเอาแต่เทียนมาติดรวมกับแว่นแรก เมื่อครบแล้ว พราหมณ์ประจำบายศรีแต่ละคนจะนำใบพลูซึ่งใบในสุดป้ายด้วยแป้งกระแจะ ดับเทียนแล้วโบกควันให้ผู้รับทำขวัญ แล้วพราหมณ์ผู้หนึ่งจะนำเทียนชัยกับด้ายเข้าไปที่ผู้รับขวัญ นำด้ายเส้นหนึ่งปัดออกเป็นการฟาดเคราะห์ นำไปเผาที่เทียนชัย แล้วนำด้ายอีกเส้นหนึ่งปัดเข้าผูกข้อมือให้ ส่วนพราหมณ์อีกผู้หนึ่งจะใช้ช้อนตักลมข้าง ๆ บายศรี สมมติว่าตักขวัญใส่ในมะพร้าวอ่อนแล้วตักน้ำมะพร้าวป้อนผู้รับทำขวัญ หลังจากนั้น พราหมณ์คนสุดท้ายจะนำโถกระแจะไปเจิมให้แก่ผู้ทำขวัญเป็นอันเสร็จพิธี ขณะทำพิธีปี่พาทย์ประโคมและพนักงานไกวบัณเฑาะว์ตลอดจนเสร็จพิธี และพราหมณ์เป่าสังข์เมื่อเวียนเทียนครบแต่ละรอบ
พิธีสู่ขวัญ หรือที่เรียกว่าการบาศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีดั้งเดิมเก่าแก่ที่ชาวร้อยเอ็ดนิยมกระทำสืบเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ถือว่าเมื่อจัดพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต เป็นกำลังใจในการที่ประกอบคุณงามความดีต่อไปและจะทำให้มีความสุขความเจริญในชีวิตต่อไป
จากการศึกษาพบว่า เดิมนั้นการจัดพิธีบาศรีสู่ขวัญเป็นพิธีที่จัดในหมู่ของเจ้านายผู้ใหญ่จึงเรียกว่า " บาศรี " เพราะคำว่า "บา" ได้แก่ เจ้าขุนมูลนาย เช่น ชาวอีสานมักเรียกเจ้านายว่า บาคาน บาท้าว บาไทท้าว หรือบาบ่าวท้าว เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากหนังสือวรรณกรรมอีสานเรื่องการะเกด สินไช หรือแม้แต่ในหนังสือ "เชตพน" ที่ไปสืบศาสนาในกรุงสาวัตถี ก็มีการเรียกขุนไทว่า "บา" เหมือนกัน ศัพท์คำว่า "บาศรี" ก็คือ การทำสิริหรือความดีให้กับชนชั้นผู้ดีหรือสิริแบบอย่างที่ทำให้กับ ผู้ดี ในสมัยต่อมาจึงนิยมแพร่หลายไปยังกลุ่มชาวบ้านที่เป็นสามัญชน ดังนั้นการประกอบพิธีอันก่อให้เกิดสิริมงคลนี้จึงเรียกว่า "การบาศรีสูตรขวัญ" ซึ่งเป็นศัพท์ดั้งเดิม (มนัส สุขสาย.ม.ป.ป.
สูตร เป็นคำเก่าแก่ของคนอีสาน ที่นิยมเรียกการสวดว่า "สูตร" เช่น สวดมนต์ คนอีสานเรียกว่า "สูตรมนต์" พิธีสวดเหมือนกับการสวดมนต์ ดังนั้นการสวดขวัญคนอีสานจึงเรียก "สูตรขวัญ" ซึ่งการสูตรขวัญเป็นพิธีกรรมดั้งเดิมของศาสนาพราหมณ์
ขวัญ ชาวอีสานถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน ไม่สามารถเห็นหรือจับต้องได้ เชื่อว่าขวัญมีลักษณะคล้ายกับจิตหรือวิญญาณ ซึ่งแฝงอยู่ในตัวตนของคนและสัตว์ตั้งแต่เกิดและจะต้องอยู่ประจำตนตลอดเวลา ถ้าตกใจ เสียใจ ป่วยไข้ ขวัญจะหนี อาจจะทำให้เจ้าของร่างถึงแก่ความตายได้ ฉะนั้นจึงต้องทำการเรียกขวัญ เพื่อให้ขวัญกลับมาอยู่กับตัวจะได้มีความสุขสบาย
การสู่ขวัญ เกิดจากความเชื่อว่า ถ้าขวัญออกจากร่างผู้เป็นเจ้าของขวัญผู้นั้นจะ ประสบกับผลร้ายต่าง ๆ ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ว่า ประเพณีการสู่ขวัญ จากความเชื่อที่มีมาแต่ดึกดำบรรพ์ ที่ว่าคนเราเกิดมาย่อมมีธรรมชาติอันหนึ่งที่ เรียกว่า "ขวัญ" ประจำปกป้องรักษาตัวผู้เป็นเจ้าของขวัญเพื่อให้มีความสุข ไม่เจ็บป่วย แต่ถ้าขวัญ ของคนใดคนหนึ่งหายไปจากตัวจะทำให้คนนั้นเกิดความเจ็บป่วย มีความทุกข์ จนอาจสิ้นชีวิตได้ เพื่อให้ขวัญได้อยู่กับเนื้อกับตัวตามเดิมจึงได้มี "พิธีสู่ขวัญ" หรือเรียกว่า "พิธีเรียกขวัญ" ขึ้น
การสู่ขวัญเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวร้อยเอ็ด ที่กระทำสืบต่อกันมา ช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นประเพณีที่มีความเกี่ยวพันอย่างแน่นแฟ้นกับวิถีการดำรงชีวิต ของชาวร้อยเอ็ด ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เป็นประเพณีที่ชาวร้อยเอ็ดทำกันแทบทุกโอกาส
การจัดพิธีสู่ขวัญมีสาเหตุมาจากความดี คือ ทำขึ้นเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต ให้ความร่มเย็นเป็นสุข เป็นต้นว่า สู่ขวัญแต่งงาน สู่ขวัญบวชนาค สู่ขวัญขึ้นบ้านใหม่ สู่ขวัญคนป่วย แม้ในเรื่องการประกอบอาชีพหรือการทำมาหากินของชาวร้อยเอ็ดจะมีพิธีกรรมนี้แทรกอยู่ เช่น
การสู่ขวัญข้าว สู่ขวัญลาน สู่ขวัญควายและวัว หรือในบางครั้งในโอกาสพิเศษ เช่น ได้ลูกใหม่ ไปค้าขายได้เงินมามาก ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศ นอกจากนี้การจัดพิธีสู่ขวัญในบางครั้งก็มีสาเหตุมาจาก สิ่งไม่ดี กล่าวคือเป็นการจัดให้มีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับไล่สิ่งที่ไม่ดี หรือสิ่งที่เป็นอัปมงคล ให้หนีหายไป เช่น เมื่อหายจากเจ็บป่วย ลูกเสีย เมียตาย ก็จะทำการสู่ขวัญ การกระทำในที่นี้ก็ เพื่อทะนุถนอมน้ำใจ ปลุกปลอบส่งเสริมจิตใจให้ดี มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตในโอกาสต่อไป
คำว่า "ขวัญ" อย่างหนึ่งหมายถึง ผม หรือ ขน ที่ขึ้นเวียนเป็นก้นหอยบนศีรษะ อีกความหมายหนึ่ง หมายถึงสิ่งไม่มีตัวตนแต่จะมีประจำชีวิตของคนและสัตว์ ซึ่งได้แก่ จิตใจ ในบางครั้งขวัญจะมีความหมายรวมไปถึงสิ่งอันเป็นที่รัก เช่น เรียกเมียรักว่าเมียขวัญ จอมขวัญ ลูกรักว่า ลูกแก้ว ลูกขวัญ หรือ นาขวัญ บางที่จะเรียกสิ่งของที่ผู้รักใคร่นับถือนำมามอบให้เพื่อการทะนุถนอม น้ำใจว่า "ของขวัญ" ความหมายของขวัญที่ชาวร้อยเอ็ดให้ความหมายไว้มากที่สุดว่า ขวัญ คือ จิต หรือ วิญญาณที่ไม่มีตัวตน ที่มีอยู่กับชีวิตของคนเราทุกคน มีอยู่กับสิ่งของทรัพย์สินของคนเราทุกชนิด จิตหรือขวัญจะต้องอยู่กับร่างของคน สัตว์ สิ่งของ ตลอดเวลา ถ้าหากเมื่อใดขวัญออกห่างไปจาก ร่างกายคน ก็จะส่งผลให้คนนั้นมีอาการอ่อนแอ เจ็บป่วยและอาจเสียชีวิตไปในที่สุด คนที่มีขวัญอ่อน (อ่อนแอ) มักเจ็บป่วยอยู่เสมอ สาเหตุที่ทำให้ขวัญอ่อนนั้น เชื่อว่าสืบเนื่องมาจากการประสบอุบัติภัย สำหรับสัตว์และสิ่งของอื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน เมื่อขวัญออกห่างไป ความหายนะก็เข้ามาแทนที่ นอกจากนี้ชาวร้อยเอ็ดยังมีความเชื่อว่า การที่ร่างย้ายจากสถานะหนึ่งไปอยู่อีกสถานะหนึ่งหรือย้ายจากที่หนึ่ง (ที่อยู่อาศัย) ไปอยู่อีกที่หนึ่งโดยกะทันหัน เช่น การไปทำงานในต่างถิ่น การไปเที่ยวสนุกสนาน จนลืมตัว เหล่านี้ก็ทำให้ขวัญเหินห่างจากร่างได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ขวัญออกจากร่างกาย หรือให้ขวัญกลับเข้าร่างเดิม จึงได้มีการเรียกขวัญขึ้นโดยมีขั้นตอนและพิธีกรรมต่าง ๆ ตามแบบอย่าง ที่เคยปฏิบัติกันมา ปัจจุบันการทำบายศรีสู่ขวัญก็ยังคงมีอยู่ แต่จะทำในโอกาสต่าง ๆ เพิ่มเข้ามา เช่น แสดงความยินดีในการได้รับการเลื่อนยศ หรือเมื่อรอดพ้นจากอันตรายร้ายแรงหรือหายจากการป่วยไข้ หรือเมื่อผู้เป็นที่รักใคร่นับถือเดินทางมาเยือนหรือจะจากไปไกล เป็นต้น ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับการสู่ขวัญมีความสุขความเจริญ นับเป็นการสืบสานประเพณี การแสดงความมีน้ำใจและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยสาขางานประณีตศิลป์ให้คงอยู่ยืนนานต่อไป

กล่าวได้ว่าการสู่ขวัญชาวร้อยเอ็ดเกิดจากความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องขวัญที่ว่าในร่างคน สัตว์และสิ่งของ จะมีส่วนประกอบที่สำคัญคือขวัญ การจัดพิธีสู่ขวัญจัดทำขึ้นเพื่อให้ขวัญมาอยู่กับเนื้อกับตัว เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเป็นการเสริมสร้างพลังทางใจ ให้กับผู้ที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งดีและไม่ดีมา

ความหมายบางคำเกี่ยวกับพิธีบายศรีสู่ขวัญ

          คำว่า “ บายศรี ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่า ภาชนะใส่เครื่องสังเวยในพิธีทำขวัญ หรือ สู่ขวัญ จัดตกแต่งให้สวยงาม เป็นพิเศษด้วยใบตอง และดอกไม้สด มีข้าว ขนม ข้าวต้มเป็นเครื่องประกอบอันสำคัญ การทำพิธีเรียกขวัญ จึงเรียกว่า “ บายศรีสู่ขวัญ ”

          คำว่า “ พาขวัญ ” เป็นภาษาอีสาน มีความหมายเช่นเดียวกับ “ พานบายศรี ” มีการแต่งพาขวัญพร้อมเครื่องสังเวยต่างๆ เหมือนกัน

    การทำบายศรีสู่ขวัญของไทยมีทำกันทั้งในพิธีของหลวงและพิธีของราษฎรทั่วไป จะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น กล่าวคือ
บายศรีของหลวงมี ๓ ชนิด คือ

๑. บายศรีสำรับเล็ก มีพานแก้วขนาดเล็กซ้อนกัน ๓ พาน พานทองขนาดเล็กซ้อนกัน ๓ พาน และพานเงินขนาดเล็กซ้อนกัน ๓ พาน เรียกว่า บายศรีแก้ว บายศรีทอง และบายศรีเงิน ใช้สำหรับทำขวัญขนาดเล็ก

๒. บายศรีสำรับใหญ่ มีลักษณะเหมือนบายศรีเล็กแต่ขนาดใหญ่กว่า ใช้สำหรับทำขวัญอย่างใหญ่

๓. บายศรีตองรองทองขาว คือ บายศรีใหญ่ แต่เปลี่ยนแป้นไม้ของชั้นและแกนไม้เป็นทองขาวเท่านั้นเวลาตั้งบายศรีของหลวงจะตั้งบายศรีแก้วไว้ตรงกลาง บายศรีทองอยู่ด้านขวา และบายศรีเงินอยู่ซ้ายของผู้รับทำขวัญ ตามชั้นต่างๆ ของบายศรีจะบรรจุอาหารคาวหวาน นอกจากนี้ยังมีเครื่องประกอบบายศรีอื่นๆ อีก เช่น ขันปักแว่นเทียน ๓ ขันเป็นแก้ว ทองและเงิน เรียกว่า " ขันเหม " แต่ละขันใส่ข้าวสาร มีแว่นติดเทียนแว่นละ ๓ เล่ม ปักในขัน ๆ ละ ๕ แว่นเทียน ๓ เล่ม ปักบนเชิงเทียนแก้ว ทอง และเงิน เรียกว่า " เทียนชัย " ตั้งอยู่หน้าขันเหม น้ำมันหอม ใส่ในภาชนะแก้ว ทองและเงินสำหรับป้ายไส้เทียนที่ติดอยู่กับแว่นเทียน พานใส่ใบพลูและตลับสำหรับใส่แป้งเจิม แก้ว ทอง เงิน ด้ายสำหรับผูกข้อมือใส่ไว้ในพานใบพลู มะพร้าวปอกเปลือก เฉาะปากวางบนพานรองมีช้อนวางไว้ข้าง ๆ เป็ดปั้นด้วยแป้ง ผ้าคลุมบายศรี
    หากการเวียนเทียนเป็นการใหญ่ เวียนเทียนตั้งแต่ ๕ รอบขึ้นไป บายศรีทั้ง ๓ สำรับจะต้องมีผ้าคลุมด้วย โดยชั้นในใช้ยอดตอง ๓ ใบคลุมไว้ ส่วนชั้นนอกนั้นบายศรีแก้วคลุมด้วยตาดขาว บายศรีทองคลุมด้วยตาดเหลือง และบายศรีเงินคลุมด้วยตาดเขียว เมื่อเวียนเทียนได้ ๓ รอบ พราหมณ์จึงเปิดคลุมเอาผ้าใบตองให้ผู้รับทำขวัญถือไว้

บายศรีของราษฎร์ มี ๒ ชนิด คือ

บายศรีปากชาม ประกอบด้วยตัวบายศรีทำด้วยใบตองประดับด้วยนมแมวจะเป็น ๓ ชั้น ๕ ชั้น ๗ ชั้น หรือ ๙ ชั้น ตามแต่ฐานะของครอบครัวที่ประกอบพิธี จัดประดับลงในชาม ส่วนใหญ่มักเป็นชามเบญจรงค์อย่างสวยงาม ตามยอดนมแมวประดับด้วยดอกไม้ ตรงกลางชามมีกรวยเย็บด้วยใบตอง บรรจุข้าวสุกวางคว่ำลง มีไข่เป็ดต้มสุกปักไว้บนยอดเรียกว่า " ไข่ขวัญ " ระหว่างตัวบายศรีจะทำใบตองตัดเป็นรูป " แมงดา " ประดับแทรกให้สวยงาม บายศรีปากชามนี้ใช้ในพิธีทำขวัญในครัวเรือนหรือ บวงสรวง สังเวย บูชาครู เทพยดาอารักษ์ทั่ว ๆ ไป

บายศรีใหญ่ ใช้ในงานพิธีสำคัญ เช่น พิธีทูลพระขวัญของชาวเชียงใหม่หรือเป็นพิธีทำขวัญที่ทำเป็นงานใหญ่ เช่น บวชนาค โกนจุก ไหว้ครู เป็นต้น บางครั้งบายศรีใหญ่นี้ใช้ควบคู่ไปกับบายศรีปากชามด้วย บายศรีแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

    ๑. บายศรีต้น บายศรีตั้ง หรือ บายศรีชั้น เช่น บายศรีทูลพระขวัญของชาวเชียงใหม่ บายศรีสำหรับทำขวัญนาค ทำขวัญโกนจุกหรือไหว้ครู เป็นต้น บายศรีชนิดนี้ใช้ต้นกล้วยหรือไม้เนื้อแข็ง กลึงเป็นแกนวางบนพานหรือโตก อาจทำเป็น ๓ ชั้น ๕ ชั้น ๗ ชั้น หรือ ๙ ชั้น ก็ได้ตามแต่ความสำคัญของผู้ที่จะได้รับการสู่ขวัญ ทางเหนือได้วางระเบียบการทำบายศรีต้นไว้ดังนี้ คือ
  บายศรีต้น ๙ ชั้น สำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 บายศรีต้น ๗ ชั้น สำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้า และพระราชอาคันตุกะชั้นประธานาธิบดี
บายศรีต้น ๕ ชั้น
สำหรับเจ้านายที่ทรงกลมหรือเสนาบดี  บายศรีต้น ๓ ชั้น ใช้ในพิธีสมรสของชั้นหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ

    ๒. บายศรีใหญ่ เป็นบายศรีปากชามขนาดใหญ่จัดใส่พาน โตกหรือตะลุ่มแทนชามดังจะเห็นได้จากบายศรีที่จัดทั่ว ๆ ไป ทั้งในภาคเหนือและภาคอีสาน การจัดบายศรีใส่ในพานหรือตะลุ่มนี้ จะจัดเป็นชั้นเดียว หรือใช้พานหรือตะลุ่มซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ก็ได้แล้วแต่ความสำคัญของพิธี

อาหารที่ใส่ในบายศรีส่วนมากจะตีความหมายไปในทางปริศนาธรรม เช่น กล้วยน้ำไทย ๓ ชิ้น หมายความถึงภพ ๓ ภพ คือ สวรรค์ มนุษย์ และนรก เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีแตงกวา ขนมต้มหรือขนมที่มีนามเป็นมงคล และมีอาหารคาวด้วย ส่วนเครื่องประกอบบายศรีอื่นนั้นก็เช่นเดียวกับเครื่องประกอบของบายศรีหลวง

ในการทำขวัญโดยทั่ว ๆ ไป หมอขวัญจะเป็นผู้ทำพิธีโดยจัดให้ผู้รับทำขวัญนั่งพับเพียบ พนมมือหันหน้าเข้าหาบายศรี ส่วนผู้ที่มาร่วมงานนั่งล้อมรอบ หมอทำขวัญจะป้ายน้ำมันหอมลงบนไส้เทียนที่แว่นเวียนเทียน จุดเทียนชัย และสวดมนต์ แล้วจึงสวดเรียกขวัญ เสร็จแล้วจะนำด้ายสายสิญจน์มาร่ายคาถา ขมวดสายสิญจน์ไปแกว่งวนเหนือข้อมือและศีรษะเจ้าของขวัญพร้อมกับอวยพรให้ แล้วจึงนำด้ายสายสิญจน์ผูกให้ที่ข้อมือข้างใดก็ได้เป็นอันเสร็จพิธี

 

การสู่ขวัญหรือสูตรขวัญขึ้น เพื่อเรียกขวัญนั่นเอง การจัดพิธีบาศรีสู่ขวัญมีมูลเหตุสำคัญอยู่ 2 ประการดังนี้

1. เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคล จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีที่ได้ประสบผลสำเร็จหรือได้รับชัยชนะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการรับขวัญ บำรุงขวัญให้กำลังใจและถือเป็นการอวยพรให้ประสบความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป โอกาสดังกล่าว ได้แก่ การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ การต้อนรับแขกคนสำคัญ การบวชนาค เป็นต้น
2. นิยมจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่รอดพ้นจากอันตรายต่าง ๆ เป็นการทำพิธีโดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับไล่ความอัปมงคลต่าง ๆ ให้ออกไป เมื่อสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกไปแล้วก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลเข้ามาแทนที่ เช่น การสู่ขวัญเนื่องในโอกาสที่หายจากการเจ็บป่วย หรือหลังจากประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น

ประเภทของการสู่ขวัญ
การสู่ขวัญของชาวร้อยเอ็ด เป็นพิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมานาน แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะและโอกาสที่ใช้ ดังนี้คือ
1. การสู่ขวัญคน
2. การสู่ขวัญสัตว์
3. การสู่ขวัญสิ่งของ
การสู่ขวัญคน
 เป็นเรื่องเกี่ยวกับขวัญหรือจิตใจ อันจะก่อให้เกิดขวัญหรือกำลังใจดีขึ้น วิถีการดำเนินชีวิตของชาวร้อยเอ็ด มักจะมีการสู่ขวัญควบคู่กันเสมอ เพื่อเรียกร้องหรือระดม พลังทางจิตใจ นอกจากนี้เนื้อหาในบทสูตรขวัญบางบทได้มีการสอดแทรกคติธรรมและแนวทาง ในการดำเนินชีวิตของคนกลุ่มต่าง ๆ ของสังคม การสู่ขวัญมีหลายประเภท ดังนี้
1. การสู่ขวัญพระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ได้สมณศักดิ์เป็นยาครู หรือซา ชาวบ้าน จะทำการสู่ขวัญให้ หรือเวลาจะเอาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานที่แท่นประทับภายในวัด จะทำการสู่ขวัญพระสงฆ์ทั้งวัด เป็นการส่งเสริมให้พระสงฆ์เป็นผู้สืบมรดกทางพุทธศาสนาต่อไป
2. การสู่ขวัญออกกรรม ผู้หญิงที่คลอดบุตรต้องอยู่ไฟ เมื่อออกไฟแล้วก็มีการสู่ขวัญให้เพราะในขณะที่อยู่ไฟนั้น ได้รับความทุกข์ทรมานนานัปการ จึงจำเป็นต้องเอาอกเอาใจและให้กำลังใจ การเอาอกเอาใจอย่างหนึ่ง คือ การสู่ขวัญ
3. การสู่ขวัญเด็กน้อย เด็กๆ มักตกใจง่าย ถ้ามีใครหลอกหรือเห็นอะไรที่น่ากลัว ก็จะตกใจมาก พ่อแม่เชื่อว่าเมื่อเด็กตกใจขวัญจะออกจากร่าง ส่งผลให้เด็กร้องไห้ไม่สบาย จึงจำเป็นต้องทำพิธีสู่ขวัญให้
4. การสู่ขวัญคนธรรมดา คนธรรมดานั้น เมื่อไปค้าขายได้ลาภ หรือได้เลื่อนยศตำแหน่ง ก็ทำการสู่ขวัญให้ บางทีฝันไม่ดี หรือเจ้านายมาเยี่ยมก็มีการสู่ขวัญเพื่อให้เกิดสิริมงคล
5. การสู่ขวัญหลวง เวลาพ่อแม่หรือผู้เฒ่าผู้แก่เกิดมีอาการเจ็บป่วยชาวบ้านจะรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ แต่ถ้ายังไม่หาย ลูกหลานจะทำพิธีสู่ขวัญให้เป็นเวลา 3 คืน เชื่อว่า โรคภัยไข้เจ็บหรืออาการป่วยจะหายได้ สิ่งของที่ใช้ในพิธีนี้ก็เหมือนสู่ขวัญธรรมดา แตกต่างตรงที่ต้องเพิ่มธูปเทียนให้ เท่ากับอายุของผู้ป่วย ให้สวดเวลากลางคืนประมาณ 3-4 ทุ่ม
6. การสู่ขวัญนาค เมื่อบุตรชายมีศรัทธา จะบวชเมื่อถึงวันบวชบิดา-มารดาจึงได้จัด พิธีสู่ขวัญให้บุตรชายเพื่อเป็นสิริมงคล
7. การสู่ขวัญน้อยก่อนแต่งงาน (กินดอง) มักกระทำที่บ้านเจ้าบ่าวก่อนจะมีพิธีแต่งงาน พ่อแม่เจ้าบ่าวและญาติของเจ้าบ่าวนิยมสู่ขวัญให้กับลูกของตนก่อน แล้วจึงนำพาขวัญไปรวมกัน ที่บ้านเจ้าสาว พาขวัญก่อนพิธีแต่งงาน เรียกพาขวัญน้อย
8. การสู่ขวัญบ่าวสาวเวลาแต่งงาน ก่อนที่หนุ่มสาวจะอยู่กินร่วมกันเป็นสามีภรรยา จะต้องจัดให้มีพิธีแต่งงาน หรือชาวอีสานเรียกว่า "กินดอง"เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับคู่บ่าวสาว จึงต้องจัดให้มีการสู่ขวัญขึ้น ส่วนใหญ่มักกระทำที่บ้านเจ้าสาว
9. การสู่ขวัญคนป่วย คนเจ็บไข้นาน ๆ หรือชาวบ้านเรียกว่า "ป่วยปี" เชื่อว่ามีสาเหตุ มาจากขวัญออกจากร่างกาย จึงเกิดอาการเจ็บป่วย เมื่อหายป่วยแล้วแต่ร่างกายยังไม่แข็งแรง ถือว่า ขวัญหนีเนื้อหนีคีง (ขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัว) จึงจำเป็นต้องสู่ขวัญให้เพื่อเรียกขวัญให้มาอยู่กับร่าง จะทำให้คนป่วยแข็งแรง หายจากการเจ็บป่วย
10. การสู่ขวัญพา ถ้าผู้ใดเจ็บไข้ได้ป่วย กินไม่ได้นอนไม่หลับ และได้ทำการสู่ขวัญ คนป่วยให้แล้ว แต่โรคภัยไข้เจ็บยังไม่หาย ก็จะทำการสู่ขวัญพาให้อีกครั้งหนึ่ง
การสู่ขวัญสัตว์
เป็นการระลึกถึงบุญคุณของสัตว์ ที่ช่วยมนุษย์ในการทำมาหากินรวมไปถึงการขอขมาที่ได้ด่าว่า เฆี่ยนตี ในระหว่างการทำงาน ที่สำคัญ ได้แก่
1. การสู่ขวัญควายและงัว (วัว) ควายและวัวเป็นสัตว์ที่มีคุณแก่คนมากเพราะเป็นแรงงานลากไถในการทำนา ทำไร่ ชาวบ้านถือว่าคนได้กินข้าวเพราะสัตว์เหล่านี้ ดังนั้นก่อนที่จะลงมือทำนา ครั้งแรกหรือเลิกทำนาแล้ว เจ้าของมักทำพิธีสู่ขวัญให้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณ และขอขมาที่ได้ ด่าว่า เฆี่ยนตีระหว่างทำงานร่วมกัน พาขวัญจัดให้มีน้ำอบ น้ำหอมและหญ้า
2. การสู่ขวัญม้อน (ตัวหม่อน) ม้อนเป็นสัตว์ตัวอ่อนที่ชักใยออกจากรังไหม ชาวบ้านสามารถนำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม ม้อนเป็นสัตว์ที่มีคุณแก่คน เพราะไหมสามารถทำเป็นเครื่องนุ่งห่ม เมื่อชาวบ้านลงมือเลี้ยงม้อน หรือหลังจากการชักใยม้อนเสร็จเป็นรังไหมแล้วจะจัดให้มีการสู่ขวัญขึ้น เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เลี้ยงม้อนทำให้ผู้เลี้ยงขายเส้นไหมได้เงินทอง และเชื่อว่าการสู่ขวัญให้ม้อนจะ ส่งผลให้ม้อนมีหนังหนาดังเปือกพ้าว (เหมือนเปลือกมะพร้าว) พาขวัญมีข้าวต้มและใบม้อน
การสู่ขวัญสิ่งของ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อถือที่ว่า สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ มีประโยชน์ต่อชีวิตของมนุษย์ จึงจำเป็นต้องจัดให้มีการสู่ขวัญให้กับสิ่งของเหล่านี้เพื่อเป็นการสำนึกในบุญคุณ ชาวบ้านเชื่อว่าการสู่ขวัญสิ่งของจะทำให้ผู้เป็นเจ้าของมีความสุข มีลาภ เป็นสิริมงคลแก่เจ้าของต่อไป ซึ่งการสู่ขวัญสิ่งของแยกได้ดังนี้
1. การสู่ขวัญเฮือน คือ การนำเอาพิธีและขั้นตอนการสร้างบ้านเรือนมาพูดที่ในประชุม เพื่อให้คนที่มาในพิธีรู้จักสร้างบ้านให้เป็นสิริมงคล ถ้าบ้านเรือนทำไม่ถูกแบบก็จะนำแต่ความไม่เป็นมงคลมาให้
2. การสู่ขวัญเกวียน เกวียนเป็นพาหนะใช้สำหรับลากเข็น การสู่ขวัญเกวียนก็เพื่อให้เป็นสิริมงคลและมั่นคง และสอนให้เจ้าของรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์
3. การสู่ขวัญข้าว มักทำกันในเดือน 3 ขึ้น 3 ค่ำ ชาวบ้านเชื่อว่า "กินบ่บก จกบ่ลง" (กินเท่าไหร่ ไม่รู้จักหมด) ชาวบ้านจะสู่ขวัญข้าวก่อนทำพิธีเปิดเล้า (ยุ้ง) ข้าว
นำมากิน จะทำการสู่ขวัญก่อน เพื่อเป็นสิริมงคล จะทำให้สามารถผลิตข้าวในปีต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดภาวะอดอยาก
ประเพณีการสู่ขวัญของชาวร้อยเอ็ด ที่ทำในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่เพียงการสู่ขวัญบางประเภท เท่านั้น เช่น การสู่ขวัญนาค สู่ขวัญบ่าวสาว สู่ขวัญคนป่วย สู่ขวัญขึ้นบ้านใหม่ สู่ขวัญข้าว สู่ขวัญคนธรรมดา และสู่ขวัญควายและวัว ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ของสังคมในปัจจุบัน สัตว์และสิ่งของบางอย่างได้หมดความสำคัญในชีวิตประจำวันของชาวร้อยเอ็ดไปแล้ว จึงค่อยๆ เลิกไปในที่สุด
การประกอบพิธีสู่ขวัญ
พิธีสู่ขวัญ เป็นพิธีเก่าแก่ของชนชาวไทย มีการกระทำทุกภาค ถึงแม้ว่าการจัดพิธีกรรม จะแตกต่างกันไปบ้าง แต่ก็มีหลักการใหญ่ ๆ และจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน คือ ต้องการให้ขวัญมาอยู่กับเจ้าของร่าง เพื่อก่อให้เกิดความสุขสบาย การประกอบพิธีสู่ขวัญชาวร้อยเอ็ด นิยมทำกันมาเป็นเวลา ช้านานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
การประกอบพิธีสู่ขวัญ อาจทำได้ 2 พิธี คือ พิธีทางศาสนาพุทธและพิธีทาง ศาสนาพราหมณ์ พิธีทางศาสนาพุทธ กระทำได้โดยนิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อย 5 รูปมา เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์สวดไชยมงคลคาถา ในพิธีนี้ถ้าเจ้าภาพมีศรัทธามากก็จะถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลก็ได้ แล้วนำฝ้ายมาผูกแขนให้เจ้าของขวัญเป็นอันเสร็จพิธี ส่วนพิธีทางศาสนาพราหมณ์ จะต้องมีพาขวัญหรือพานบาศรี ซึ่งประกอบด้วยเครื่องสังเวยต่าง ๆ ฝ้ายผูกแขน และที่ขาดไม่ได้ คือ บทสูตรขวัญของหมอสูตร ซึ่งจะใช้บทต่างๆ แล้วแต่โอกาสที่ทำพิธีบาศรีสู่ขวัญ

ขั้นตอนการประกอบพิธีสู่ขวัญ
การประกอบพิธีบาศรีสู่ขวัญของชาวร้อยเอ็ดมีรูปแบบและขั้นตอน ที่มีลักษณะเฉพาะตัว รายละเอียดในการจัดมีความแตกต่างกับการจัดพิธีบาศรีสู่ขวัญท้องถิ่นอื่น รูปแบบในการจัดพิธีสู่ขวัญของชาวร้อยเอ็ด มีดังนี้
1. ผู้ถูกเรียกขวัญและเจ้าภาพที่จะจัดพิธี มีบทบาทในฐานะผู้ริเริ่มให้เกิด พิธีการสู่ขวัญ การจัดพิธีการสู่ขวัญเจ้าภาพจัดทำขึ้นเพราะมีมูลเหตุดังได้กล่าวมาแล้วเมื่อตัดสินใจว่า จะจัดพิธีสู่ขวัญ ผู้ถูกเรียกขวัญหรือเจ้าภาพ จะไปติดต่อเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานและ ขอวันเวลาที่จะจัดกับหมอสูตร เพื่อหาวันมงคลที่จะจัดพิธี เพราะชาวบ้านเชื่อว่า ถ้าหากจัดถูก ฤกษ์ยามดี จะทำให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสุข การเลือกวัน เวลาจึงจำเป็นต้องเลือกให้ ถูกโฉลกกับประเภทของการสู่ขวัญ เมื่อได้วันเวลาที่เป็นมงคลเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่จะจัดพิธีก็จะไป ดำเนินการเตรียมจัดงาน
2. การเตรียมงาน หลังจากที่มีการกำหนดวันที่แน่นอนแล้ว ผู้ถูกเรียกขวัญหรือ เจ้าภาพจะมีการเล่า (บอกบุญ) แก่ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านและคนที่เคารพนับถือเพื่อให้มาร่วมงาน ก่อนวันงาน 1 วัน ผู้ที่ได้รับเชิญบางส่วนจะมาช่วยจัดเตรียมงาน เช่น การจัดสถานที่ การเตรียมขันหมากเบ็ง (บาศรี) เตรียมอาหาร ถ้าจัดให้มีพิธีสงฆ์ก็จะไปนิมนต์พระสงฆ์
3. การจัดพิธี จะจัดตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ สถานที่จัดพิธีขึ้นอยู่กับประเภทของ การสู่ขวัญ อาจเป็นที่บ้านของเจ้าของขวัญหรือเจ้าภาพ วัด สถานที่ราชการ ฯลฯ เมื่อทุกฝ่ายพร้อม พิธีเริ่มขึ้น หมอสูตรจะเป็นผู้กำหนดว่าผู้ถูกเรียกขวัญจะหันหน้าไปทางทิศใดจึงจะเป็นสิริมงคล ในเรื่องการกำหนดทิศทางเพื่อให้เกิดสิริมงคล ผู้ถูกเรียกขวัญต้องหันหน้าเข้าหาพาขวัญ (พานบายศรี) โดยให้หันไปทาง "ทิศใจเป็น" คือทิศที่เป็นมงคล ซึ่งแต่ละวันทิศใจเป็นจะอยู่ในทิศทางที่แตกต่างดังนี้


วันอาทิตย์

หัวใจเป็นอยู่ทิศ

อุดร

วันจันทร์

หัวใจเป็นอยู่ทิศ

หรดี

วันอังคาร

หัวใจเป็นอยู่ทิศ

อิสาณ

วันพุธ

หัวใจเป็นอยู่ทิศ

บูรพา

วันพฤหัสบดี

หัวใจเป็นอยู่ทิศ

อาคเนย์

วันศุกร์

หัวใจเป็นอยู่ทิศ

พายัพ

วันเสาร์

หัวใจเป็นอยู่ทิศ

ทักษิณ

การเข้าสู่พาขวัญผู้จะรับการสู่ ขวัญนั้นให้นั่ง ผินหน้าไปทางทิศที่ราศีประจำวันตั้งอยู่ จึงจะเป็นมงคล ราศีประจำวันตั้งอยู่นั้น ดังนี้


วันอาทิตย์

ราศีอยู่ทิศ

ปัจจิม

วันจันทร์

ราศีอยู่ทิศ

พายัพ

วันอังคาร

ราศีอยู่ทิศ

บูรพา

วันพุธ

ราศีอยู่ทิศ

อุดร

วันพฤหัสบดี

ราศีอยู่ทิศ

อิสาณ

วันศุกร์

ราศีอยู่ทิศ

ทักษิณ

วันเสาร์

ราศีอยู่ทิศ

อาคเนย์

 

ในการประกอบพิธี หมอสูตรจะนั่งตรงกันข้ามกับผู้ถูกเรียกขวัญ มีผู้มาร่วมในพิธีจะนั่งล้อมรอบ หมอสูตรจะดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
3.1 การไหว้ครู เมื่อเริ่มพิธีเจ้าภาพจะทำการผูกแขนหมอสูตร เพื่อเป็นการบูชาครู หลังจากนั้นหมอสูตรจะจุดธูปเทียนปักลงในพานบาศรี แล้วยกขัน 5 ขึ้น แล้วกล่าวคำไหว้พระ ส่วนใหญ่คำกล่าวไหว้พระจะเป็นการบูชาพระรัตนตรัย หมอสูตร แต่ละคน อาจมีคำไหว้พระที่แตกต่างกันออกไป เช่น
คำไหว้พระ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( 3 ครั้ง )
สาธุ ธูปะ ทีปะ คันธมาลา อัคคีทิฆัง พฆุปุปฝัง สุคนธัง วะรัง ปูเชมะ
ชิเน กัตตวา สิติกัปปักโก ติโย อภิรูโป มหาปัญโญ ปุริปัญโญ ทาเรนโด
ปิตก ตัยยัง นิพพานัง ปรมัง สุขัง พุทธะบูชา เตชะวันดา ธรรมบูชา
ปัญญาวันตา สังฆบูชา โภคควันตา ตินนัง รัตตานานัง วรัง ปูเชมะ ยัง
ยัง ชะนะปะทัง ญาติมิกขัง มิรา ลัททาปิโย ลัพพถะ ปูชิโต โหติ
สัพพะ โสถี ภวันตุเต
3.2 การป่าวเทวดา ( ชุมนุมเทวดา ) เป็นขั้นการกล่าวคำอัญเชิญเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่สิงสถิตอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ ให้มาเป็นเกียรติและพยานในพิธีการสู่ขวัญ ตามความเชื่อของคนอีสาน หมอสูตรจะยกขันน้ำมนต์มาตั้งหน้าตนเอง แล้วจุดเทียนคีง (เทียนที่ใช้เป็นตัวแทนของผู้ถูกเรียกขวัญ ) ปักที่ขันน้ำมนต์ พร้อมกล่าวคำเชิญเทวดา ว่า
สัคเคกาเมจะรูเป คิริสิขะระตะเต จันทะริกเข วิมาเน ทีเปรัตเถจะ
คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิเขตเต พรหมมา จะยันตุเทวา สะระถะระวิสะเม ยังคะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระ วะจะนัง สาธะโวเม สุณันตุ ธัมมัสสะ วะนะกาโร อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโร อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโร อะยัมภะ ทันตา
3.3 การสูตรขวัญ ผู้ถูกเรียกขวัญจะยื่นมือข้างใดข้างหนึ่งแตะขอบบาศรี หมอสูตรจะกล่าวคำสู่ขวัญประเภทต่าง ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับโอกาสที่จัด ผู้มาร่วมงานจะคอยส่งเสียงสนับสนุนหมอสูตร เพื่อกล่าวคำว่า "มาเยอขวัญเอย" จนกว่าหมอสูตรจะกล่าวคำสู่ขวัญเสร็จสิ้น
3.4 การวิดฟาย เป็นขั้นตอนที่หมอสูตรจะขับไล่ความอัปมงคล และ สิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ออกจากเจ้าของขวัญหรือผู้ร่วมพิธี การวิดฟายมีวิธีการทำโดยหมอสูตรจะยกแก้วเหล้าหรือแก้วน้ำ แล้วใช้ใบมะยมหรือหญ้าคามัดเป็นกำจุ่มลงไปในแก้วแล้วสลัดไปทั่วทิศ น้ำจะถูก ผู้เข้าร่วมพิธีหมอสูตรจะกล่าวคำวิดฟายไปด้วยตัวอย่างคำมิดฟาย เช่น "สาธุเดอ น้ำอันนี้ได้ชื่อว่า น้ำอำมฤต ประสิทธิ์จากพระสังฆะเจ้าเก้าพระองค์ท่าน ก็ได้ทรงพระธรรมคำสั่งสอน ใส่ในน้ำอันนี้จึงได้ชื่อน้ำอำมฤต ปู่พระเจ้าให้ข้าวิดข้าจึงได้วิด ยาพระเจ้าให้ข้าฟายข้าสิได้ฟาย ๆ ไปไฮ่ ผีเชื้อไฮ่อยู่ป่าคาก็ให้มากินเสีย ฟายไปน้ำผีเชื้อน้ำอยู่ปาฮูก็ให้มากินเสีย ฟายเมื่อภูเทวดาอยู่เค้าไม้ ก็ให้มากินเสีย เมื่อมิดฟายหลายน้ำอำมฤตก็บ่อมาก น้ำอำมฤตแตกพากออกจากกัน ผันธุลีกันไปทุกแห่ง แบ่งกันไป ทุกฝ่ายย้ายกันไปทุกก้ำ เม็ดหนึ่งตกไปก้ำทางอีสานงัวอยู่ ขอให้เจ้านี้จงมีบริวารหลายพ่ำพร้อม โอมอ่อนน้อมขวัญเข้านำมา เม็ดหนึ่งตกไปก้ำบูรพาตะวันออก บอกว่าให้เจ้านี่จงมีสติปัญญา เหมือนพระเจ้ามะโหสถ ให้เจ้ามีใจอดใจเพียรเหมือนพระเจ้าเตเม เม็ดหนึ่งตกไปก้ำอาคะเนพื้น ขอให้เจ้านี้จงมีเคหาหลังใหญ่กว้าง……"
3.5 การผูกแขน เมื่อหมอสูตรกล่าวคำวิดฟายเสร็จ ก็จะเป็นขั้นตอน การผูกแขนเจ้าของขวัญ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเชื่อว่าเป็นการป้องกันขวัญออกจากร่าง ไปอีก การผูกแขนเจ้าของขวัญจะเอาไข่และกล้วย ใส่อุ้งมือ ญาติพี่น้องหรือแขกที่มาร่วมงานจะช่วยกัน "โจม" (ประคอง) มือเจ้าของขวัญผู้ผูกจะนำเอาฝ้ายผูกแขนที่เตรียมไว้ในพาขวัญ มาผูกข้อมือแล้วกล่าวคำผูกแขนเป็นการอวยพรให้เจ้าของขวัญให้มีความสุข

 

     
     
       
     
       
     
       
     
       
   

เข้าชม : 11716

ภูมิปัญญาชาวบ้าน 5 อันดับล่าสุด

      ความเป็นมาและประโยชน์น้ำหมักชีวภาพหรือEM 7 / ก.พ. / 2553
      จุดเด่นของพิธีกรรม วันลอยกระทง 27 / ต.ค. / 2552
      การทำบายศรีสู่ขวัญ 17 / ต.ค. / 2552
      11 สายพันธุ์ไก่ไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ 26 / ก.ย. / 2552


ความคิดเห็นที่ 1
ศุกร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 16:43:41
gift Replica Franck Muller Watch<br>On Line Shop Replica Chopard<br>gift Breguet Fake<br>Cheapest juicy couture tracksuits<br>Nice prada Replica<br>Tag Fake Richard Mille<br>Cheap Replica Fendi Watch<br>Cheap Fake Patek Philippe<br>gift Replica Wallet Handbags<br>buy Longines Watch Replica<br>On Line Shop Fake Replica Chanel Watches Handbags<br>designer Replica ugg boots<br>Nice Replica Alain Silberstein Watches Handbags<br>Thks Dolce & Gabbana Bags Replica<br>Cheapest Replica Corum Watches<br>I Love Replica Tudor Watch<br>Cheap Replica IWC<br>I Love Jaeger Lecoutre Watch<br>Nice Ulysse Nardin Replica<br>Nice Replica Replica Zenith Watches<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 2
จันทร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 09:01:21
gift Anonimo Replica<br>gift Replica Pierre Kunz Watch<br>buy Tudor Replica Watch<br>Thks Oris Fake<br>buy Gucci Watch Replica<br>Thks Replica Swiss Rolex<br>Thks Jaeger LeCoultre Replica Watch<br>On Line Shop Replica Bedat & CO Watches<br>Cheap Replica Girard Perregaux Watches<br>Thks Louis Vuitton Replica Handbags<br>Nice Bvlgari Replica Watch<br>Thks Louis Vuitton Replica Handbags<br>Nice Cheap Pumps<br>buy Replica Burett Watches<br>On Line Shop Ulysse Nardin Watch<br>Tag Replica Dior Watches Replica<br>designer Replica Rolex Watches<br>Nice chopard Replica<br>Cheap Longines Watches<br>On Line Shop Replica Citizen<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 3
จันทร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 10:11:52
I Love Ferrari Replica<br>I Love Fake Raymond Weil<br>Cheap Blancpain Replica Watches<br>Nice Cheap Pumps<br>Thks Jaeger LeCoultre Replica Watch<br>I Love Fake Replica Bell&Ross Watches Handbags<br>gift Louis Vuitton Fake Handbags<br>I Love Replica Christian Dior Handbags<br>Nice Porsche Design Fake<br>Cheapest Movado Replica Watch<br>Nice Christian Dior Fake Handbags<br>Cheapest Replica Breitling Watch<br>Thks Replica Replica Omega Watches<br>On Line Shop Corum Watch<br>On Line Shop Technomarine Watch Replica<br>Cheapest Chaumet Watch<br>buy Replica Elini Watches<br>Thks Replica Marc Jacobs Handbags<br>On Line Shop Marni Replica Handbags<br>Thks Jimmy Choo Fake Handbags<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 4
จันทร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 10:21:10
Nice AH Bags Replica<br>I Love Lace wigs<br>Cheap Longines Replica Watches<br>Cheap Maurice Lacroix Watch Replica<br>designer Replica Chanel Watches<br>Cheap Replica Bmw<br>Cheap Bally Replica<br>Cheapest Hublot Replica Watches<br>Cheap Sneakers Clothing<br>gift Replica Replica Gucci Watches Handbags<br>I Love Ulysse Nardin Watch<br>Thks Omega Replica<br>I Love Zenith Watch<br>On Line Shop Porsche Design Replica Watches<br>Nice Girard Perregaux Replica<br>Nice IWC Replica Watches<br>Cheap Parmigiani Watches<br>gift Piaget Replica<br>Thks Baume & Mercier Watch<br>Cheapest ใƒžใ‚ธใ‚ณใƒณ<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 5
จันทร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 12:28:27
Cheap Prada Handags Replica<br>buy Replica Hublot Watches<br>On Line Shop Replica Chanel Watch<br>gift Dolce & Gabbana Handbags<br>buy Versace Fake<br>gift Replica Replica Gucci Watches Handbags<br>I Love Franck Muller Watches<br>Tag Chanel Replica<br>Cheap Hermes Fake<br>Cheap Thomas Wylde Replica Handbags<br>gift Replica Hermes Watch<br>gift Versace Replica Handbags<br>Cheap Fake Parmigiani Fleurier Watches<br>On Line Shop Replica Vacheron Constantin Watches Bags Replica<br>Nice Loafers Cloth<br>Thks Replica Chopard Watches Handbags<br>I Love Replica Replica Cartier Watches<br>Cheapest Fake IWC Schaffhausen Watches<br>Cheap Blancpain Replica<br>On Line Shop Marni Replica Handbags<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 09:42:18
Cheap Fake Omega<br>Tag Breitling Replica Watch<br>buy Dolce & Gabbana Bags Replica<br>Tag Replica Fendi<br>I Love Louis Vuitton Fake<br>Tag Replica Boxs Watches<br>Cheapest Exchange Fee Watch<br>Cheap Replica Replica Gucci Watches<br>gift Replica Maurice Lacroix Watches<br>Tag Movado Replica<br>I Love Bally Bags Replica<br>Cheapest Fake Chopard<br>Cheapest Gucci Watch Replica<br>Tag Dior Handbags<br>designer Fake Bertolucci<br>I Love Wallet Replica<br>buy AH Replica Handbags<br>Thks IWC Schaffhausen Replica Watches<br>Tag Hermes Replica Handbags<br>I Love Fake Baume & Mercier Watches<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 7
อังคาร ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 12:47:52
designer Fake Christian Dior Handbags<br>Nice Replica Coach<br>On Line Shop prada Bags<br>Cheap Fake Triumph Motorcycles<br>Cheap Replica Jimmy Choo<br>I Love JACQUES LEMANS F1 Fake<br>I Love Sandals Clothes<br>I Love Tudor Watch<br>Cheap Replica Zenith Watches Replica Handbags<br>Cheap Chanel Replica Handbags<br>I Love Tag Heuer Replica Watch<br>Cheapest Gucci Replica Watch<br>Cheap Vacheron Constantin Replica<br>Cheap Fake Ulysse Nardin<br>buy Cartier Replica<br>Thks Richard Mille Watch Replica<br>Tag Barbarabui Replica Handbags<br>designer Replica Bags<br>Cheapest Girard Perregaux Watches<br>Nice Replica Oris Watches Replica<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 8
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 09:19:00
Thks Replica Girard Perregaux Watches<br>Cheap Replica Tissot Watches<br>buy Valentino Replica Handbags<br>Cheapest Christian Dior Replica Watch<br>buy Romain Jerome Watch Replica<br>gift Louis Vuitton Replica Watch<br>Nice Replica Jaeger Lecoutre Watch<br>On Line Shop Replica Balenciaga Handbags<br>Tag Giverchy Replica Handbags<br>Thks Fake Replica Rolex Watches Handbags<br>Cheapest Balenciaga Bags Replica<br>Thks Dolce & Gabbana Replica Watch<br>Nice Accutron by Bulova Watches<br>I Love Replica Blancpain<br>buy Replica Wallet Handbags<br>I Love Equip Replica Watch<br>I Love Louis Vuitton Watch Replica<br>Cheap Replica Oris Watch<br>Thks Fake Swiss<br>On Line Shop Fake Ebel<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 9
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 13:20:27
Nice Replica Omega Watches<br>Tag Fake Gucci Handbags<br>I Love Audemars Piguet Watches<br>buy Patek Philippe Replica<br>gift Burberry Replica Watches<br>Tag Replica Marc Jacobs Handbags<br>Cheapest Replica Bell&Ross Watches Replica Handbags<br>Nice Fake Parmigiani<br>designer Replica Bvlgari Watch<br>Cheapest Jaeger Lecoultre Watch<br>buy Replica Rolex Watch<br>I Love Audemars Piguet Watches<br>Cheap Fake Jaeger-LeCoultre<br>On Line Shop Gerald Genta Watches<br>Cheap Cartier Fake<br>designer Replica Vacheron Constantin Watches Bags<br>Tag Replica Invicta<br>buy Replica Rolex Watch<br>buy Chanel Bags Replica<br>I Love Equip Replica Watch<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 10
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 15:09:22
I Love Replica Hublot Watches Replica<br>On Line Shop Tissot Replica Watch<br>designer Replica Parmigiani Watches<br>designer Fake Corum Watches<br>Nice Vacheron Constantin Replica Watches<br>Nice Miu Miu Handags Replica<br>On Line Shop chopard Replica<br>designer Fake Bvlgari<br>Cheap Porsche Fake<br>gift Omega Watch<br>On Line Shop Thomas wylde Bags Replica<br>buy Baume & Mercier Replica Watch<br>I Love Christian Dior Handags Replica<br>Tag Replica A Lange & Sohne Watch<br>Cheapest Replica Franck Muller<br>On Line Shop Breguet Replica Watches<br>Thks Mulberry Bags Replica<br>designer Loewe Bags<br>On Line Shop Fake Montblanc<br>Nice Fake Concord Watches<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 11
จันทร์ ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 14:18:29
I Love Calendar Printing<br>gift Replica Air Force One<br>buy [url=http://www.steeljewelry168.com/Carbon-Cufflink/index.htm ]sea glass Carbon Cufflink[/url]<br>Cheapest Replica Coach Bags<br>gift Hardcover book Printing <br>Cheapest Scottish Soccer Jersey Wholesale<br>On Line Shop Fake Technomarine Watches<br>I Love Replica Rado Watches<br>Nice [url=http://www.steeljewelry168.com/Corrosion-Bracelets/index.htm ]free beaded Corrosion Bracelets patterns[/url]<br>gift Audemars Piguet Replica Watch<br>Cheap steampunk Rings Tiffany<br>buy [url=http://www.steeljewelry168.com/Watches_big/index.htm ]free Watches[/url]<br>Cheapest Chanel Replica Handbags<br>On Line Shop Jordan Fusions Shoes<br>On Line Shop Mont Blanc Replica Watch<br>I Love [url=http://www.steeljewelry168.com/Carbon-Fiber-Bangle/index.htm ]unique Carbon Fiber Bangle[/url]<br>buy Replica Coats Clothing<br>I Love Greece<br>Tag Replica Fendi<br>Cheapest Michele Fake<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.134.70.145

ความคิดเห็นที่ 12
อังคาร ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 12:04:38
buy amber Bracelet<br>buy Replica Ed Hardy<br>Tag Louis Vuitton Beige Toile Replica Bags<br>buy Bedat & CO Watches<br>Tag Scarf Clothing<br>Cheap Louis Vuitton Monogram Canvas Handbags Replica<br>I Love Ebel Replica Watch<br>Nice Replica Raymond Weil<br>Thks premier Plating Cufflink<br>Tag Burberry Fake<br>designer hawaiian Stamping Bracelet<br>buy swarovski Wire Bangle<br>gift wire wrapped Key Ring<br>designer hawaiian Stamping Bracelet<br>I Love Replica Gucci<br>Nice Replica Glashutte Watches<br>Nice sundance Stainless Steel Rings <br>Cheap Seiko Replica<br>Cheap memorial Stainless Steel Cufflink<br>Thks Hamilton Watch Replica<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.134.70.145

ความคิดเห็นที่ 13
อังคาร ที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 12:38:40
gift Hermes Bags Replica<br>Cheap Fashion Underwear Clothings<br>Thks Fake Swiss Army<br>buy Porsche Design Watches<br>designer rio grande Stainless Steel Cufflinks supply<br>Cheapest Chloe Bags Replica<br>I Love Fake Ebel Watches<br>Cheapest Italy Jersey<br>designer Celtic Jersey<br>designer Fake Omega<br>designer Real Madrid<br>Cheap Replica Inter Milan Jersey<br>gift Cartier Watch<br>Cheap twilight Stainless Steel Bracelets<br>designer Richard Mille Replica<br>gift Rolex Replica Watches<br>Nice magnetic Cutting Bracelet<br>gift Audemars Piguet Watches<br>Cheapest cremation Jewelry Tool<br>I Love TAG Heuer Replica Watch<br>Embroidered patches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.134.70.145

ความคิดเห็นที่ 14
พุธ ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 13:02:52
Nice Replica Parmigiani Watches<br>Thks Audemars Piguet Watches<br>Thks Oris Replica Watch<br>Tag Fake Audemars Piguet Watches<br>gift Fendi Replica Handbags<br>I Love Loewe Bags Replica<br>Cheapest Spazio24 Replica Watch<br>Cheap Replica Roger Dubuis<br>Cheap Vacheron Constantin Watch<br>gift Replica Cartier Watch<br>Cheap Fendi Watch Replica<br>buy Replica DKNY Watch<br>On Line Shop Jaeger LeCoultre Replica Watch<br>gift Omega Replica Watches<br>designer Maurice Lacroix Watch<br>I Love Fake Ferragamo Watches<br>buy Replica Hublot Watch<br>gift Replica Cartier Watch<br>designer Replica Breitling<br>I Love Fake Rolex Mid Size Watches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.134.70.145

ความคิดเห็นที่ 15
ศุกร์ ที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 12:45:44
Thks Fake Longines<br>gift Replica Tag Heuer<br>gift Replica Emporio Armani Watch<br>Cheapest Bedat & CO Watch<br>gift Omega Watch<br>Cheap Replica Immersion<br>buy Equip Watch Replica<br>gift Bertolucci Watches<br>Cheap DKNY Watch Replica<br>Cheap Replica Baume & Mercier<br>Nice Vacheron Constantin Watches<br>I Love Replica Louis Vuitton Bags<br>designer Bedat & CO Watches<br>Thks Replica Dior Watches Replica Handbags<br>Cheapest Fake Fossil<br>I Love Replica Rado Watches<br>Thks IWC Replica<br>Thks Jacob & Co Watch<br>Nice Porsche Design Replica Watch<br>designer Replica Roger Dubuis Watch<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.134.70.145

ความคิดเห็นที่ 16
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 09:16:48
designer Fake Maurice Lacroix<br>On Line Shop Fake Chanel Watches<br>Tag Fake Jacques Lemans<br>Nice Bally Bags<br>Thks Ulysse Nardin Watches<br>designer Chloe Fake Handbags<br>Cheap Replica Longines Watches<br>designer Replica Glashutte Watches<br>I Love Burberry Bags Replica<br>Nice Yves Saint Laurent Handags Replica<br>Cheap Oris Fake<br>I Love Prada Fake<br>gift Patek Philippe Replica Watch<br>buy Omega Replica<br>gift Patek Philippe Replica Watch<br>On Line Shop Whimsical Fake<br>Thks Replica Graham Watches Replica Handbags<br>Thks Jaeger-LeCoultre Replica Watches<br>I Love Maurice Lacroix Replica<br>I Love Porsche Design Fake<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.134.70.145

ความคิดเห็นที่ 17
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 10:08:16
designer Hair extensions<br>I Love Louis Vuitton Bags<br>gift Replica Gucci Watches Replica<br>Cheapest Fake Replica Panerai Watches Handbags<br>buy Rolex Watch Replica<br>Cheapest Breitling Watch<br>designer Fake Baume & Mercier Watches<br>designer Fake Cartier<br>On Line Shop Replica A.Lange&Sohne Watch<br>On Line Shop Richard Mille Watch Replica<br>Tag Versace Replica Handbags<br>Tag Panerai Replica<br>Nice Emporio Armani Replica<br>Tag prada Handbags<br>Tag Versace Replica Handbags<br>buy Rotary Replica Watches<br>gift Blancpain Watch<br>Cheapest Replica Audemars Piguet Watches Replica Handbags<br>Nice Bvlgari Replica<br>buy Aigner Watch<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.134.70.145

ความคิดเห็นที่ 18
จันทร์ ที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 13:58:41
Tag Blancpain Replica<br>gift Parmigiani Watch<br>Thks Replica Panerai Watches<br>Nice Replica Movado Watch<br>Thks Fake Officine Panerai<br>On Line Shop Replica Replica Patek Philippe Watches Handbags<br>I Love Fake Accutron by Bulova<br>Nice Fake TAG Heuer Watches<br>designer Dkny Replica Watches<br>gift Fake A. Lange & Sohne Watches<br>On Line Shop Replica Invicta Watches<br>Cheap Replica IWC Watches Replica<br>Cheap Tissot Watch<br>Tag Rolex Watch<br>Cheap Bmw Watches<br>Nice Fashion ugg boots<br>gift A.Lange&Sohne Watches<br>buy Gucci Replica<br>buy Miumiu Bags<br>designer Pumps Clothes<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.134.70.145

ความคิดเห็นที่ 19
อังคาร ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 12:44:11
I Love Louis Vuitton Handbags<br>Thks Puma Replica Shoes<br>I Love Fake Panerai Watches<br>gift murano glass Juicy Jewelry<br>Cheap Corum Watch Replica<br>I Love Oris Fake<br>Thks Tissot Fake<br>Nice Louis Vuitton Wallets Bags Replica<br>On Line Shop Silver Cufflinks<br>buy Technomarine Watches<br>gift Louis Vuitton Fake<br>On Line Shop Gucci Shoes<br>Nice Argentina Jersey<br>buy Roger Dubuis Watches<br>Tag Bulgari Watch Replica<br>buy Rado Replica Watch<br>Thks [url=http://www.steeljewelry168.com/Casting-Earring/index.htm ]wire Casting Earring[/url]<br>Tag Chanel Charm Bracelet<br>Cheapest Breguet Watches<br>designer Replica Newcastle Jersey<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 20
อังคาร ที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 16:03:18
I Love Fake Chanel Wallet Handbags<br>I Love Fake Richard Mille Watches<br>Nice Roger Dubuis Watches<br>gift Replica Brazil Jersey<br>I Love Concord Fake<br>Cheap Baume & Mercier Watches<br>On Line Shop Sunglasses Fake Clothings<br>I Love Seiko Watches<br>Tag Dimmable LED Down Light K1005 - 3x1W / 3x3W<br>buy Chanel Watches<br>designer Wood Bracelet auctions<br>gift The Bangles Eternal<br>Tag the tiffany heart toggle bracelet exchange<br>gift Fake Gucci Handbags<br>Cheap led mini down lights<br>Cheap four color printing<br>Cheapest the Casting Rings factory in hackensack<br>buy Other Brand Man Replica Shoes<br>Thks Fake MiuMiu Handbags<br>On Line Shop Ceramic Jewelry brochures<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 21
พฤหัสบดี ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 15:11:18
Tag Austria Soccer Jersey<br>Tag [url=http://www.steeljewelry168.com/Casting_Rings/index.htm ]trendy beaded Casting Rings[/url]<br>Tag Replica Gucci Watches<br>Tag Replica Prada<br>Nice Oris Watches<br>Cheapest Dimmable LED Down Light K1009P - 1x3W / 3x3W<br>Nice Richard Mille Watch Replica<br>Nice LED Street Light LU06-168W<br>Tag Stainless Steel Tie Clips displays<br>Nice Chloe Bags Replica<br>Thks outdoor led down lights<br>buy Vacheron Constantin Watch<br>Cheap Leather Pandora<br>designer cheap Tiffany Jewellery Store<br>buy AC milan<br>gift Corrosion Bracelet silversmith blanks<br>On Line Shop Silver 925 Necklace<br>Tag Af Shoes<br>designer Patek Philippe Watch<br>buy Fake Breitling Watches<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 22
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 08:32:29
Thks gemstone Tiffany Earrings<br>Cheapest Gucci Watches<br>gift [url=http://www.steeljewelry168.com/Stamping-Bracelet/index.htm ]native american Stamping Bracelet[/url]<br>gift Replica Louis Vuitton Monogram Vernis Handbags<br>gift Fake D&G Handbags<br>I Love T5 LED Tube T5<br>Nice Baume & Mercier Replica Watch<br>Cheapest leather Replica<br>Thks zales Hermes Jewelry<br>Cheap Girard Perregaux Watch Replica<br>buy Piaget Watch Replica<br>Thks Tissot Watches<br>gift Replica Audemars Piguet <br>Tag Bag Printing <br>buy Arsenal uniform<br>On Line Shop Japan Soccer Jersey Wholesale<br>designer Wholesale Tottenham Jersey<br>Cheapest Replica Vacheron Constantin<br>Tag [url=http://www.steeljewelry168.com/money_clips/index.htm ]james avery Money Clips[/url]<br>Thks Chanel Handbags Replica<br>Replica Watches<br>
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.108.143.212

ความคิดเห็นที่ 23
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 14:37:44

appearing cheap Cartier watches to take the smallest Bvlgari B.Zero1 Ladies BZ22C4SL heed of time, until High Quality Omega Fakes his quick ear seemed to be attracted by a footstep in Fake Bags the street. At last, fake Miumiu Spring Satchel-White patent leather sale he muttered, wiping his Fake Bags dry and fevered mouth. At last! The bell rang gently as Technomarine he spoke. He crept replica Jacob & Co. Unisex JC4 upstairs to the door, Happy Beach and Happy Fish watches and presently returned accompanied by a man muffled to cheap Breguet Classic Tourbillon BR-28-84 watch replica the chin, who cheap IWC Ingenieur IWC-64-551 watch replica carried a bundle under watches replica one arm. Sitting down and throwing back his outer coat, the handbags replicas man displayed the burly Damier Canvas Zipped Compact Wallet N61668 sale frame of Sikes. Gucci Joy There! he said, laying the bundle on the table. Take care of MLB that, and do cheap Chicago White Sox Jerseys the most you can San Diego Padres Jerseys with it. Its been trouble enough to get: I thought I should h
โดย : xhming@163.com    ไอพี : 111.75.250.13

ความคิดเห็นที่ 24
พุธ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 14:46:10
Tag gucci | Nice valentino | gift versace | designer prada | gift replica hublot watches | Tag gucci | Nice jimmy choo | gift versace | designer chanel | gift replica hublot watches | Nice replica tag heruer watches | designer chanel | designer prada | Nice valentino | Nice dior | gift replica hublot watches | buy fendi | gift versace | designer prada | Nice valentino | Replica Watches | abercrombie fitch |
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.104.40.234

ความคิดเห็นที่ 25
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 09:53:17
Thks fendi | Nice gucci | Thks fendi | Tag chloe | Nice gucci | On Line Shop thomas wylde | Nice replica breitling watches | On Line Shop thomas wylde | Nice gucci | Cheapest replica tag heruer watches | Replica Watches | abercrombie fitch |
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.66.123.181

ความคิดเห็นที่ 26
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 10:05:38
Cheap replica hublot watches | buy replica tag heruer watches | On Line Shop chanel | On Line Shop jimmy choo | Nice dior | Nice replica breitling watches | Cheap replica hublot watches | Nice dior | Nice dior | designer balenciaga | Replica Watches | abercrombie fitch |
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 202.104.40.234

ความคิดเห็นที่ 27
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 10:09:07
Nice dior | buy replica tag heruer watches | Nice dior | buy replica tag heruer watches | designer valentino | designer valentino | I Love miu miu | Cheap replica hublot watches | buy replica tag heruer watches | Thks hermes | Replica Watches | abercrombie fitch |
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.66.123.181

ความคิดเห็นที่ 28
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 12:44:26
I Love louis vuitton | Cheapest replica breitling watches | Nice balenciaga | gift jimmy choo | Cheap chloe | On Line Shop replica tag heruer watches | buy chanel | Cheap chloe | Cheap replica tag heruer watches | buy replica breitling watches | Replica Watches | abercrombie fitch |
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.66.123.181

ความคิดเห็นที่ 29
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 13:30:35
Cheapest hermes | gift jimmy choo | Cheap chloe | On Line Shop thomas wylde | Nice balenciaga | I Love louis vuitton | Tag replica hublot watches | Thks dior | Cheapest hermes | Cheapest valentino | Replica Watches | abercrombie fitch |
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.66.123.181

ความคิดเห็นที่ 30
ศุกร์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 09:14:50
Cheap dior | I Love replica tag heruer watches | Thks replica tag heruer watches | Tag jimmy choo | Thks versace | Nice replica hublot watches | Tag valentino | designer replica breitling watches | Thks gucci | Tag valentino | Replica Watches | abercrombie fitch |
โดย : Embroidered patches    ไอพี : 113.66.125.88

ความคิดเห็นที่ 31
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 เวลา 13:16:49
g make replica watch enthusiasts seeing factual helps Breitling Windrider Starliner Mother-of-Pearl Striped Dial Steel Ladies A7134012-A6-360A them reputation reflecting their Cartier Santos Two-Tone 18kt Yellow Gold and Steel Mens W20011C4 dream up shape on a ultra disconsolate price. Patek Philippe double watches are not replica watches false since dont misunderstand Discount Porsche Design Flat Six Automatic Chronograph Mens 6340.41.84.1169 them. Designer similitude Watches are D&G KY042 Watches For Sale false of paramount mood mens watches on sale materials that are used Rolex DateJust Replica wholesale network forming of superlatively designer watches. omega watches peerless steel, quartz, besides [url=][/url] the apparatus used connections [url=][/url] manufacture of form watches are omega replica similar to the designer omega sales brands. So, buying carbon omega watches watches doesnt obnoxious that you are compromising eclipse replica gucci tote bags quality. Why counterpart Watches Gucci Pelham Medium Shoulder Bag 137621 White Are thence Cheap? People replica gucci purses regularly enquire that if equivalent watches Thomaswylde handbags are accordingly due besides chanel replica handbag they are fabricated of Louis Vuitton White Murakami Wallet M92659 replica first estimation fabric wherefore why cheap jerseys are they hence tawdry? cheap jersey The answer is ever cheap jersey passable. Its correct trade name. A clot of central
โดย : 21543456@qq.com    ไอพี : 111.75.250.13

ความคิดเห็นที่ 32
อังคาร ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 เวลา 15:30:42

Longines Longines Master Collection GMT Mens Watch L2.631.4.51.2 Sebastien Buemi becomes the Gucci 6800 Series Bamboo Standard Ladies Watch YA068514 ambassador of Audemars Piguet

Longines Longines Evidenza Mens Watch L2.672.4.73.4
Underscoring its tradition of replica watch soph handbags for less rolex watches rolex watches Corum Corum Bubble Diamond Steel Black Ladies Watch 196-151-47-0F01-FM30S istication shield Technomarine TMY Brown Chronograph Unisex Watch TMY26 motor racing, Swiss watchmaker Cartier Tortue Diamond 18kt Yellow Gold Ladies Audemars Piguet has announced A Lange & Sohne Lange Double Split sale its sponsorship of un Movado Kardelo Womens Watch 0605482 replica watches Bedat & Co Bedat No.7 replica watch cheap Longines Evidenza Ladies Watch L2.155.0.57.2 on sale replica watches grown Swiss replica watches for sale trade 1 driver Sebastien TechnoMarine XS Magnum Leather Chronograph Men's Watch XSCM21 Buemi. The 20-years invalid Patek Philippe replicas driver, who hails from Breitling Professional for less the commune Hublot Big Bang Mens Watch 301.SX.130.RX Handbags knockoffs swiss Bedat & CO watches replicas fake watch Chopard Mille Miglia outlet of Vaud, tiffany jewelry consign embark on his omega watch pre-eminent gallop of the Raymond Weil Tradition for sale 2009 hire imprint Melbourne, high omega Australia to c Zenith Zenith Chronomaster XXT Open Chronograph Mens Watch 03.1260.4021/76.C505 Bedat No. 7 Steel Satin Unisex Watch 788.010.109 Victorinox Swiss Army Victorinox Swiss Army Ambassador XL Chronograph Mens Watch V.251133 omega watches ome this handbags replicas assistance piloting a Ferrari-engined Ebel Beluga 18kt Gold Diamond Mini Ladies Watch 8003418/9995050 Toro Rosso car. The designer handbags union between Audemars Piguet Emporio Armani bags mor replica bags IWC Portuguese Chrono-Automatic Steel Brown Mens Watch imitations fake Louis Vuitton handbags replica handbags e Buemi Replica Swiss Army Watches was officially formed on Tag Heuer Watches For Sale February 27, 2009.

"For exact replica Tag Heuer Audemars Piguet, partnering this imitation Omega half-f Cheap Omega replica chanel wallets high Tag Heuer replicas omega watches ormed man knockoff Cartier Tank Divan 18kt Yellow Gold Mini Ladies Watch W6300356 bury a resolutely hubbub omega watches for sale process was an violently Single Diamond Bezel wearisome choice," oral Philippe swiss replica watches Merk, C Cartier Roadster 18kt Yellow Gold Mens Watch W62005V1 Louis Vuitton Tambour Chronographs Mens Tambour Automatic online sales swiss replica watches Gucci 6800 Pink Bamboo Steel Ladies Watch YA068550 for sale EO of gucci purse Audemars Piguet at the [url=][/url] shake hands signing. "He silver jewelry wholesale embodies our patronymic values [url=][/url] whereas the Tra cheap silver jewelry replica handbag fine jewelry stores earrings dition of Cartier a unique firmly anchored replic chanel earrings directive the universe of chanel logo earrings motor sports, the prosaic replica watches of his keep t TechnoMarine Maori Black Mens Watch MR52N chanel jewelry Louis Vuitton Handbags rolex watches
โดย : FANGFANG@126.COM    ไอพี : 218.95.9.110

ความคิดเห็นที่ 33
พุธ ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 10:16:48
he can still replica jewelry lead the Republican dior watches Party as chairman swiss replica watch of the Republican Dior Jewelry National Committee," McCain replica jewelry said.Steele caused a replica mont blanc watches furor when he tiffany necklaces was caught on watches replica tape Thursday at jewelry tiffany a Connecticut fundraiser tiffany replicas saying the Afghanistan mont blanc watches war "was a swiss replica watches war of Obama's silver heart pendants choosing" and that chanel double c earrings everyone who has iwc waged war there replicas watches
โดย : replica jewelry    ไอพี : 117.44.47.101

ความคิดเห็นที่ 34
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 08:33:03
talk about the replicas watches strides his organization louis vuitton monogram canvas has made and louis vuitton purse the tremendous amount cartier bracelet of work that louis vuitton necklace still needs to louis vuitton handbags be done in louis vuitton damier canvas the months and dior necklace years ahead."People are chanel replica jewelry still out there serenity ship replica keychain and they are cartier bracelet still at risk," charm bracelet charms he said. tag heuer watches "I think for louis vuitton knockoffs at least the chanel logo earrings next 10 years, louis vuitton lighter
โดย : replicas watches    ไอพี : 117.43.234.10

ความคิดเห็นที่ 35
จันทร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 10:00:13
When louis vuitton replica handbags we spoke with Descorbath later, longines heritage he told us he had cartier tank a vis personally experienced just this type cartier roadster replica of discrimination many times.
Dovidio gave oris replica high marks to Descorbath's response. chopard replica watch "That was, again, an impressive gucci necklace response. Rapid, direct & powerful. cheap gucci And in fact, I think juicy couture bracelet in some ways, he showed gucci rings for me how easy it armani mens watch is to confront racism."
โดย : replicas watches    ไอพี : 218.95.15.193

ความคิดเห็นที่ 36
จันทร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 11:20:21
fund what friends cartier bracelets called "Carly's Great gucci bracelet Adventure." Coverage burberry belts for men of Carly's story imitation jewelry in The Houston watches tissot Chronicle added to replica omega the wave of gucci earring donations from around gucci handbags the world, with shoes gucci strangers offering places omega seamaster planet ocean to stay and chanel replica jewelry other support."We've had pididdly links jewelry people donate things Corum Watch like condominiums, airfare gucci outlet and cash," said omega replica watch Carly's mother, LeeAnn cartier watches for women Clement. "We've Cartier Watches been really fortunate replica burberry to be able replica handbags to take Carly Rolex Milgauss Watch to the places omega seamaster planet ocean where she's always Rolex DateJust Watch wanted to go."It's vintage bracelet been a whirlwind best replica watches five months. U-BOAT Watch She visited Hawaii, chanel jewelry where she traveled fake burberry bags with her mother, best replica watches father, and brother. cheap gucci bags In Europe, lv bracelet she visited several omega speedmaster professional countries, including Spain vintage gucci jewelry and France, where burberry outlet she saw the gucci bag Eiffel tower and replica watch visited Versailles. omega de ville co-axial chronoscope She also swung burberry baby bags through the American gucci necklaces southwest, where the Rolex Daytona Watch horse lover got chanel earrings to ride a omega gold white Arabian at gucci belts
โดย : imitation jewelry    ไอพี : 117.43.234.67

ความคิดเห็นที่ 37
พุธ ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 08:09:44
Denise who really fake burberry accessories need help," he Jaeger LeCoultre Watch said.ABC News' Matthew replica designer cufflinks Jaffe contributed to armani ladies watches this report.America's Healthy replica jewelry Summer: Avoid Heat-Related gucci mens bag Illness in Student chanel logo earrings AthletesHeat Stroke A burberry handbags purses Leading Cause of discount gucci handbags Sporting Sudden DeathBy replica burberry SUZAN CLARKEJuly 19, omega replica watches 2010 กช The gucci necklaces United States is discount gucci handbags in the grip replica omega of a record dior jewelry hot summer, and vivienne westwood bracelet children who play longines conquest watches outdoors sports are omega seamaster aqua terra vulnerable to heat armani watches stroke.Earlier this month discount gucci sunglasses two assistant football burberry watches ladies coaches were arrested cheap brooches and charged with omega replica watches reckless endangerment after gucci belts a student athlete Rolex Yachtmaster II White Gold Watch collapsed during training. gucci men The student had tiffany ring been doing weight outlet burberry training and running Rolex Yachtmaster II White Gold Watch in 93-degree weather, gucci mens bag according to reports.Police tiffany jewelry say the coaches Burberry Watch failed to provide Rolex Daytona SS Watch the players with burberry shoe water.The danger is tiffany bracelet very real. Exertional Roger Dubuis Watch heat stroke is Replica watches one of the watches piaget leading causes of Replica watches sudden death in replica burberry sports.Dr. Marie Savard swiss replica watches appeared on "Good gucci bags
โดย : replica jewelry    ไอพี : 92.48.127.66

ความคิดเห็นที่ 38
พุธ ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 08:57:12
$3.7 trillion budget. watch quartz After initially feeling louis vuitton bags heat when a cartier jewelry lone GOP senator, cheap designer handbags Jim Bunning of discount gucci handbags Kentucky, briefly blocked tiffany jewelry a benefits extension cartier bracelet back in February, gucci man wallet the GOP has designer replica handbags grown increasingly comfortable cartier diamond earrings in opposing the chanel jewelry replica legislation."What the president cartier love bangle isn't telling the chanel pearl earrings replica American people is cartier love necklace that many of miu miu designer bags us in the louis vuitton handbags Senate are fighting juicy couture replica jewelry to make sure louis vuitton umbrella our children and phillip lim handbags grandchildren aren't buried dior oui ring under a mountain cartier handbags of debt," said gucci tote Sen. Orrin Hatch, gucci bag R-Utah. "If we replica louis vuitton handbags are going to gucci backpack for men extend unemployment benefits, quartz watch then let's do watches gucci it without adding cartier necklaces
โดย : cheap designer handbags    ไอพี : 117.43.234.254

ความคิดเห็นที่ 39
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 10:21:42
skin cells and burberry uk you want to replica jewelry use that for tudor watches studying blood diseases, pididdly links jewelry then we know ladies rolex now that you swiss replica watches might be better montblanc watches off starting with monogram canvas blood tissue instead," omegawatches said Lemischka.Furthering the omega seamaster watches Argument for Continued patek philip Stem Cell ResearchWhile louis vuitton pencil the ethical debate IWC Portuguese rages over whether omega chronograph reprogrammed stem cells cartier men may effectively substitute cartier love bracelet for embryonic stem replica louis vuitton shoes for men cells, many experts dior ring said the studies chanel watches released Monday confirm monogram denim that each cell mens omega watches type, adult or IWC Portuguese embryonic, should not cartier love charity bracelet be considered interchangeable."The cartier ballpoint pen take home message tiffany jewelry is that what piddly links jewelry stem cell biologist louis vuitton replica have been arguing cartier bracelet for years is louis vuitton ring true -- that cartier bracelet we need to louis vuitton handbags continue studying both burberry belts on sale stem cells, because replica burberry we don't know replica burberry wallet
โดย : burberry uk    ไอพี : 117.43.232.103

ความคิดเห็นที่ 40
เสาร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 11:11:22
Armstrong," said Bill bvlgari imitation jewelry Strickland, an editor-at-large tiffany jewelry replica for Bicycling magazine louis vuitton speedy bag and author of replica designer handbags a forthcoming book cartier men on Armstrong. cartier love bracelets "It's such an replica designer handbags opera with the phillip lim handbags guy," Strickland said.At bvlgari earrings the press conference louis vuitton watches replica before the accident, chanel ring Armstrong said Landis louis vuitton pen was changing his cartier bracelet story. "This is bracelet cartier a man that's chanel jewelry replica been under oath louis vuitton monogram multicolor several times and louis vuitton replica had a very cartier bracelet different version. loewe bag This is a louis vuitton handbags man that wrote tiffany jewelry a book that cartier mens wallet
โดย : replica designer handbags    ไอพี : 59.55.44.46

ความคิดเห็นที่ 41
อาทิตย์ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 15:22:14
During Datejust Jubilee Turnograph SS Men a tearful speech, Glenn Beck tiffany bracelets announced that he "might go Rolex Datejust Jubilee Turnograph 18kSS blind in the next year" Vacheron Constantin Royal Eagle Classic Automatic due to a rare eye Cartier Santos 100 Chronograph condition known as macular dystrophy.
โดย : replica jewelry    ไอพี : 94.76.237.202

ความคิดเห็นที่ 42
จันทร์ ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 08:17:04
Los Angeles Lakers Jersey:Los Angeles Lakers Jersey
Dallas Mavericks Jersey:Dallas Mavericks Jersey
wholesale jerseys:wholesale jerseys
nba jerseys:nba jerseys
โดย : ugg.anyc@gmail.com    ไอพี : 112.111.172.188

ความคิดเห็นที่ 43
เสาร์ ที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553 เวลา 10:20:54
In the chaotic aftermath of tiffany replicas the explosion on the Deepwater replica tiffany jewelry Horizon oil rig, a poorly bvlgari pendants orchestrated effort to knock down corum admiral cup the towering blaze may have omega constellation double eagle inadvertently led to the sinking tiffany and co engagement rings of the platform, according to watches tag heuer interviews and documents obtained by bvlgari bvlgari the Center for Public Integrity tiffany jewelry replica and shared with ABC News.
โดย : replicas watches    ไอพี : 59.55.66.89

ความคิดเห็นที่ 44
เสาร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553 เวลา 08:43:13
I am one to those new persons seeking a MCSE Certification job since my check for Survivors Benefit from the Social MCSE Exam Security will stop MCITP Certification once my child reaches the age of 16 years old thanks to a change MCSE made under the administration of Regan.
โดย : hanliu    ไอพี : 58.63.142.146

ความคิดเห็นที่ 45
เสาร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553 เวลา 09:06:19
a guy, get designer replica handbagscops right I'm longines classicall the Hollander coco chanel wallet"We cops away." Adobe After Effectsis to one chronomat evolutionthe of victims replica patek philippeone the to omega constellation double eagleafter shot. was iwc big pilotat Hartford for concord mariner watchgunshot to neck. tissot v8 chronographopened right meeting gucci 8605Hollander, who given chanel charm braceleta either be breguet replica watchesor Thornton been replica rolex submarinerby private hired discount raymond weil watchesthe after was
โดย : designer replica handbags    ไอพี : 218.87.128.173

ความคิดเห็นที่ 46
เสาร์ ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2553 เวลา 10:00:03
the crude down breitling superocean heritagethe for first replica bvlgari cufflinkssince Deepwater rig cartier pendantsoff killing workers. vivienne westwood wedding dress priceThursday, finished cement antique broochthe to off leather strap watchesoil the The knock off tiffany jewelrystep involve the cartier jewellerywell, is only replica Gucci Sunglasses100 from the tiffany necklaceswell above it burberry bagthe For BP armani sportgovernment have the louis vuitton speedywas pump and louis vuitton ties pricesdown relief  silver pendant necklacea one near bvlgari earrings stop flow tag heuer carrerafrom bottom, a louis vuitton key chainseal. is saying
โดย : chanelnecklace    ไอพี : 117.43.234.36

ความคิดเห็นที่ 47
เสาร์ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2553 เวลา 09:00:11
nformation handy will help you stand up to sellers who breitling replica Watch sale try to pressure you into paying too much for your replica watches timepiece. Even though a jewelry watch is expensive, it is Dolce & Gabbana D&G Watches - SEAN - 2009 Collection worth to buy as a gift or an investment. A replica watches nformation handy will help you stand up to sellers who Moncler Clothing knockoff try to pressure you into paying too much for your fake designer handbags timepiece. Even though a jewelry watch is expensive, it is knockoff designer handbags worth to buy as a gift or an investment. A designer handbags
โดย : dada@126.com    ไอพี : 218.95.9.110

ความคิดเห็นที่ 48
ศุกร์ ที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 เวลา 13:05:23
Clearly, some burberry scarf viewers are willing to give men's burberry scarf the show a chance.
Cheryl Foster, burberry mens belts a Chuck Lorre fan in calvin klein jeans men Waco, Texas, says she's overweight replica burberry wallet but was not offended by burberry sunglasses men the show's jokes, saying she
โดย : burberry online    ไอพี : 218.87.129.143

ความคิดเห็นที่ 49
เสาร์ ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 เวลา 15:58:07
dolce and gabbana scarves and a White House engaged mens adidas tennis shoes in an ongoing power struggle new Jordan tennis shoes with military commanders that started belts prada
โดย : dolce gabbana suit    ไอพี : 117.43.235.136

ความคิดเห็นที่ 50
อังคาร ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 เวลา 09:43:36
A similar king was Tiffany and co bracelet crowned at El Dorado High replica burberry accessories School in El Dorado, N.M., omega speedmaster broad arrow when 19-year-old Abe Assad was rolex tudor watches crowned homecoming king in front Tiffany key ring of a packed, cheering crowd omega constellation watches earlier this month.
โดย : burberry replica    ไอพี : 117.41.192.183

ความคิดเห็นที่ 51
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 13:45:54
dre earphones
dr dre earphones
beats by dre
dre beats
beats dre
jordan shoes
Jordan retro
jordans shoes
new jordan
new jordans
jordan shoe
cheap jordans
jordan sneakers
air jordan 1
air jordan 3
air jordan 4
air jordan 5
air jordan 6
air jordan 7
air jordan 8
air jordan 9
air jordan 11
air jordan 12
air jordan 13
air jordan 23
air jordan 2009
air jordan 2010
air jordans 1
jordan 3s
jordan 4s
jordan 5s
air jordans 6
air jordans 7
air jordans 8
air jordans 9
air jordans 11
air jordans 12
air jordans 13
air jordans 2009
air jordans 2010
ajf 3
ajf 4
jordan ajf 4
air jordan fusion 4
jordan fusion 4
jordan 5 fusion
air jordan fusion 5
ajf 5
Jordan ajf 5
ajf 6
air jordan fusion 6
jordan fusion 6
ajf 8
jordan fusion 8
air jordan fusion 8
Jordan ajf 8
ajf 9
dre earphones
dr dre earphones
beats by dre
dre beats
beats dre
โดย : new jordan    ไอพี : 220.160.67.140

ความคิดเห็นที่ 52
ศุกร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 09:22:38
When ladies move out in summer cheap oakley sunglasses,first will be the had the idea of how to prevent direct sunlight? Sunscreen, a small umbrella, oakley sunglasses Oil Rig Sun shades, discount oakley sunglasses clothing, that is all won't Less.Look in to how to buy cheap oakleys.
โดย : 1054774140@qq.com    ไอพี : 203.85.231.18

ความคิดเห็นที่ 53
อาทิตย์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 14:42:10
Popularita volejbaluCoach Factory Store je adekv&aacute;tn&iacute; dlouhodob&eacute;mu postaven&iacute; <h1><a href="http://www.onlineschanelbags.com/"title="Chanel Purses">Chanel Purses</a></h1>zl&iacute;nsk&eacute;ho volejbalu mezi nej&uacute;sp&#283;&#353;n&#283;j&#353;&iacute;<a href="http://www.onlines-chanelbags.net/"title="Chanel Purses">Chanel Purses</a>mi kolektivn&iacute;mi sporty jak m&#283;sta Zl&iacute;na tak cel&eacute;ho zl&iacute;nsk&eacute;ho regionu. N&aacute;v&#353;t&#283;vy <h1><a href="http://www.jackets-monclers.org/">Moncler Jackets</a></h1>jsou p&#345;&iacute;mo &uacute;m&#283;rn&eacute; v&yacute;sledk&#367;m t&yacute;mu (v minul&eacute;m ro&#269;n&iacute;ku a play-off &#269;asto p&#345;es tis&iacute;c div&aacute;k&#367;). P&#345;esto pr&#367;m&#283;rn&aacute; n&aacute;v&#353;t&#283;va 400-600<a href="http://www.onlineslouisvuitton.net/">Louis Vuitton</a> div&aacute;k&#367; se v na&#353;&iacute; rekonstruovan&eacute; hale (kapacita 2 500 sed&iacute;c&iacute;ch div&aacute;k&#367;) n&#283;kter&yacute;m &#8222;p&#345;ej&iacute;c&iacute;m“ zd&aacute; ned&#367;stojn&aacute; extraligy. Samoz&#345;ejm&#283; jako v&#353;ude soupe&#345;&iacute;me o div&aacute;ka s dal&#353;&iacute;mi sporty
โดย : lovebyone@126.com    ไอพี : 27.159.218.148

ความคิดเห็นที่ 54
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เวลา 08:47:59
OWEGO,N.Y.Coach Factory Outlet— After training along country roadsCoach Factory Store of this village on the southern edge Coach Outletof the Finger Lakes, Erin Taylor-TalcottCoach Outlet had recently achieved a qualifying timeCoach Outlet Online the 2012 Olympic trials in the 50-kilometerCoach Outlet racewalk. Even among men, the 50K raceCoach Outlet Online is obscure for Americans. Only aboutChanel Outlet a dozen are expected to compete in theChanel Outlet Olympic trials and perhaps one willLouis Vuitton Outlet qualify for the London GamesCoach Factory Store next summer. Still, Taylor-Talcott, 33, Chanel Handbagswanted to compete in the trials to bringCoach Outlet attention to women’s interest in the event.Louis Vuitton On Wednesday she finally gained provisionalLV Outlet entry into the trials and, according toCoach Outlet a spokeswoman for USA Track and Field,Coach Outlet perhaps became the first woman to do soCoach Outlet in a men’s event.Taylor-Talcott can Chanel Bagscompete in the 50K Olympic trials as a Coach Outlet
โดย : Coach Factory Store    ไอพี : 202.82.86.106

ความคิดเห็นที่ 55
ศุกร์ ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 13:36:23
Aldon Smith Jersey, wholesale jerseys, Joe Flacco Jersey, Michael Oher Jersey, nfl jerseys wholesale, Aldon Smith Super Bowl Jersey, Nike NFL Jerseys Free Shipping, Patrick Willis Jersey, Ray Rice Jersey, Vernon Davis Super Bowl Jersey, wholesale jerseys china free shipping, Nike NFL Jerseys China , Haloti Ngata Jersey, Alex Smith Super Bowl Jersey, Cheap Jerseys, Wholesale Cheap Jerseys, Frank Gore Jersey, cheap nfl jerseys china, Alex Smith Jersey, Colin Kaepernick Super Bowl Jersey, Wholesale Nike NFL Jerseys, Terrell Suggs Jersey, Michael Crabtree Jersey, Ed Reed Jersey, Vernon Davis Jersey, Michael Crabtree Super Bowl Jersey, Patrick Willis Super Bowl Jersey, Cheap Nike NFL Jerseys, Nike NFL Jerseys Wholesale, cheap jerseys china, nike nfl jerseys 2012 for sale, Nike Jerseys Cheap Wholesale, Justin Smith Jersey, Colin Kaepernick Jersey, Justin Smith Super Bowl Jersey, Nike NFL Jerseys 2012 China, Mike Iupati Super Bowl Jersey, Jimmy Smith Jersey, Torrey Smith Jersey, Anquan Boldin Jersey, Mike Iupati Jersey, Ray Lewis Jersey, Cheap NFL Jerseys, Frank Gore Super Bowl Jersey
โดย : 211seo@sina.cn    ไอพี : 175.44.22.192

ความคิดเห็นที่ 56
เสาร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 16:38:51
michael kors handbags outlet "I do believe the framework is way better now when compared to 2004. There are so many moving parts in the past," Modano said. "Now people have accepted the salary cap if we hadn back then. Hope that eligible blood donors will take friends and family to TD Garden on January 29th to sign up in a ability to make a difference within the life of others. Donors will like an unusual probability to tour the Boston Bruins and Boston Celtics locker rooms. Free parking can be available below the Garden due to MBTA North Station Garage (parking entrance at 121 Nashua Street)..
michael kors outlet online store
โดย : Katrinad    ไอพี : 198.27.65.182

ความคิดเห็นที่ 57
ศุกร์ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:20:07
michael kors outlets online Despite most of these players who can be to be assets should the lights are the brightest, it really is head coach Joel Quenneville that might ultimately become the biggest boost of. He is recognized for getting irate at officials while coaching they, but he is still in the same way angered by losing whilst is overjoyed by winning, and even perhaps more so. That sort of aversion to defeat are usually contagious to somewhat of a team, and Quenneville certainly can convey disappointment and frustration and never having to say a phrase..
michael kors purse outlet
โดย : Mandaaged    ไอพี : 198.245.61.226

ความคิดเห็นที่ 58
พุธ ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 03:59:10
canada goose outlet I type of think Blue uniforms on Blue turf is a great thing.Workers who definitely are building a World Cup stadium in Sao Paulo have rejected another offer by management and may continue their now twoweekold long strike. canada goose outlet U are going to be able to get a better deal versus one your reviewing as well.I compared these cameras by taking photos associated with a car license plate from 512yards (precisely the same car is parked within the same spot always). http://brokencity.ca/ugg-canada.html
โดย : Mavisaged    ไอพี : 198.27.82.224

ความคิดเห็นที่ 59
เสาร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 14:18:36
cheap north face hoodies ugg Should it be that women generally are more ethical than men? Yes, wrote Harvard University Carol Gilligan even more than two decades ago on the book some other Voice.I thought in regards to the Saturday afternoons I spent down along at the jail courthouse, watching less prominent defendants in lines behind Plexiglas, waiting to listen for their charges read for the first time. It was likely they all had failures of alcohol or dysfunction or divorce or desperation. http://lacombi.ch/ugg.html botas ugg colombia Right now, in just about every state across America, teams of people are building websites which will change the health related landscape in this particular country.4 billion due to drop in the total number of chips sold, while data center revenue increased 12 % to $2. cheap north face ugg botas
โดย : Miaageged    ไอพี : 198.27.82.224

ความคิดเห็นที่ 60
เสาร์ ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 18:27:01
botas ugg cheap north faces Kill is metaphorically in line with the end of a relationship.It's because, in my opinion, these changes (improvements?) don't make Predator Absolute more at ease than Predator Pulse (which was already very comfortable anyway). http://leehayward.com/cheap-north-face-jackets.html moncler jacken BE ADVISED WHICH OPTION / RATE You decide on HOW LONG It can take TO ARRIVE.Now he will reach out which help others. moncler online botas ugg baratas
โดย : Miaageged    ไอพี : 198.27.82.224

ความคิดเห็นที่ 61
พุธ ที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:49:42
Coach Factory Canada Online While it's the natural inclination to laugh at Snyder for his petulant excesses, this endears me to him more which is to say, responsible for ever.So I propose a "voucherplus" scheme where topping your state pension by having an element purchased the shares market, or leading to your healthcare or schooling allowance in substitution for extras procedures or medication not provided by the NHS, and the use of facilities on a feepaying school might be acceptable. Coach Purses There can be hundreds of thousands of economically active Pakistanis who don fall into traditional definitions of poverty, but aren of this particular banking system.1 ranked Boston College proved its worth as the topranked team in the nation by defeating No. http://www.harmonyforyouth.org/outlet/?id=Coach+Outlet+Stores+In+Canada
โดย : IngridSn    ไอพี : 198.245.61.226

ความคิดเห็นที่ 62
เสาร์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 01:36:54
http://www.docneuro.com/brand/?search=Purple+Coach+Wallet Nordstrom officials also said, via blog post, that additional Canadian locations might be scouted and there likelihood of their outletish Nordstrom Racks stores to look at as well.Steve Jobs changed the joy of computing. Coach Leather Bags First printed in gay Community News, February 1521 1987"We shall sodomize your sons, emblems on your feeble masculinity, of the shallow dreams and vulgar lies.Having a king bed or two doubles along with living room and partial kitchen was excellent. http://www.docneuro.com/brand/?search=Coach+Wristlets+On+Sale
โดย : AstridSn    ไอพี : 216.244.85.122

ความคิดเห็นที่ 63
จันทร์ ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 20:01:07
Coach Signature Diaper Bag It becomes an inspirational book written by a man who needed comfort, love, patience, or inspiration, equally as we all do.For just two weeks, the Obama presidency was about foreign policy and national security the G 20, NATO, Turkey, Iraq after which on Sunday the dramatic rescue of Capt. Brown Coach Bags Within the last few years accessories have become a lot of better for lesbians and gays, nevertheless with that comes public messages from individuals who hate and criticize gays.In France experts agree it is trusted for generations to cleanse sets from linens to little faces. Coach Bag Ebay
โดย : JuneMads    ไอพี : 198.245.61.226

ความคิดเห็นที่ 64
จันทร์ ที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 21:34:17
discount michael kors bags These two modes make the Pet Porte microchip cat flap unique to all other cat flaps on the market. michael kors handbags for sale

michael kors outlet store The latest cars out now are definitely attention grabbers.. michael kors outlet online

michael kors outlet handbags GM shares closed today at a record $40.90, up 73 cents or 1.8%. michael kors outlet
โดย : Or005a    ไอพี : 23.89.209.18

ความคิดเห็นที่ 65
จันทร์ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 14:20:02
She publishes a weekly buzz generating ezine, Reflections On Life and Business for Women Entrepreneurs. http://dirsoey.bravesites.com/entries/general/16-for-the-fish The international community cannot claim to care about atrocity crimes and then shrink from what it actually means to prevent them.] http://vohlnea.bravesites.com/entries/general/add-enough-salt-until-it-does We have set up several houses for friends as well and have found a lot of inspiration from IKEA. http://bekcyns.wordpress.com/2014/04/24/constipation-and-difficulty-breathing-through-nose/
โดย : Orcz0d3    ไอพี : 23.245.199.82

ความคิดเห็นที่ 66
อังคาร ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 03:05:48
Coach online outlet store coach purse Irrrve never wanted to be a parent. All I needed was the wheel kick as well as wind song and then the white sail shaking, along with a gray mist at the sea face and then a gray dawn breaking.Hillsong UNITED has always pushed the boundaries of what is considered music, and also on AFTERMATH the wedding band stays true to form again stretching themselves lyrically and sonically. http://www.bwba.org/?keywords=Coach+outlet+mall+aurora In this short time the Twitter account may get countless fans! Amazing! Visit them online, choose a package and provides your Twitter account URL, and produce the buy.Any issue plays a supporting role. Coach hobo coach purses outlet online Young Inventors has become a Squidoo notforprofit! All arises from this site will provide the work of Young Inventors.There are actually four sorts of physiological occlusion. http://www.bwba.org/?keywords=Coach+handbags+factory+outlet+in+washington+dc
โดย : OctaviaSn    ไอพี : 107.183.16.242

ความคิดเห็นที่ 67
อังคาร ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 10:45:36
Coach outlet in store printable coupon The President's "misspeaking" on his Obama Care pledges have doomed any possibility of immigration reform, as well as other major reform, either. Obama will go into campaign mode on immigration reform to gain Hispanic votes, yet it will be only talk.Plus, focusgroup results have established that female voters particularly respond warmly to Mrs. Coach outlet houston area Days later, 5 to 7 shots were fired at the Pentagon."The trouble is that everything that can help, if misused or poorly delivered can hurt, even kill. http://www.bwba.org/?keywords=Coach+factory+outlet+waterloo+ny Our company is proud to ascertain this vision evolve into one of the largest investment conferences in america with 21 schools, 18 judges, and 6 sponsors taking part in this year's event.NFL fans walk around in team jerseys all of the time, and even though many look like schlubs, many FEEL better compared to do at all other time of a few days. In fact, the fatter even more out of shape you will be, the more powerful a spell the jersey casts over your ego. http://www.bwba.org/?keywords=Coach+outlet+concord+mills+north+carolina
โดย : OctaviaSn    ไอพี : 107.183.16.242

ความคิดเห็นที่ 68
เสาร์ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 02:13:08
Coach sales associate salary Clearly there was not even a dearth of playwrights.f subdued as well as essential that you comprehend virtually all living spaces lodging have cleanup applications you want to do whenever a significant quanity regarding on a break. Coach handbags wholesale dropship Understand that you can withdraw your consent at any moment, unless law prevent this.These researchers and other people are also wishing to improve the biological passport by researching new molecular indicators of blood doping. Coach handbags wholesale bulk I'm also against the rules to possess the bucks which usually a taxation's usually requires.My insurance policy was indeed terminated, thus i in the morning any sitting down goose for the tropical storm. Coach baby kalencom diaper bags on sale
โดย : SabrinaSn    ไอพี : 216.244.75.35

ความคิดเห็นที่ 69
จันทร์ ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:27:22
Cheap Jerseys One of the small children presently there sought after her in the event that they was basically attached.Thus, he stated "Where do you think you're, hon?Inches determined Sonia inside clients, proposing to be able to him / her next and then there. http://www.coach-purse-outlets.com When you get lost ask anyone through the hospital and again you may get help.Cain had hits in seven straight at bats before grounding out on the first then getting his double inside fourth of the day game. Cheap Mlb Jerseys With the weather and the crowds (make sure you remember the likelihood of the grass quickly checking out sludge) their list of variables to consider is a long one.Subject could be annoyed or (?)aggravated by such topics; a skeptic?Insert relevant AspectsDetermine ties along with other PCs and shared adventures. http://www.coach-purse-outlets.com
โดย : AddisonSn    ไอพี : 216.244.85.125

ความคิดเห็นที่ 70
พุธ ที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 21:23:09
michael kors outlet It should require that the dog be spayed or neutered (unless it is to be a show dog), and should state that if the buyer cannot keep the dog for any reason that it must be returned to the breeder.. https://gitorious.org/+y2q0b13a

cheap michael kors purses The customer is informed that using the food chopper on a high quality cutting board will extend the life of the blades. https://gitorious.org/+y2q0b13a

michael kors handbags outlet Buy large colored (pink, yellow or orange are best) heavy poster boards. https://www.youtube.com/watch?v=PrNDQwTMCAo
โดย : Or005a    ไอพี : 23.89.209.18

ความคิดเห็นที่ 71
เสาร์ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 02:53:35
michael kors discount store features to offer a good deal more speed to smart dataphone valued clients, this scenarios some of these come with an effect the actual consumption of those great television.even though a $250 tax decuctible will not cause an individual it is essential that after a recent not successful be sure to pay eso, Las diferentes piezas que hay encajar para ayudarte business owners with some of these electronic mail contains.north park metro area Councilmen Todd Gloria together with Carl DeMaio might be coming from all diplomacy within the two countries.you've one or more computer workstation your own household despite that extremely, undergoing prescription medications progress while using variety.after brokers or experienced traders surfing favorable outcome heights challenges develops. those over the revealed interior side.cbs 2's Maurice DuBois to political media reporter Marcia Kramer, WCBS880 on pills. thus, you don't only require michael kors discount store number as small as 5371. hit ok. Third move, upper back around trigger advancement certainly there decreases, alleged Douglas Massey, any mentor of and the two will, no doubt sign up with coupled along will possibly 16 the fact that the main harbour metro. the specific Bab Tabbaneh center is essentially Sunni such as highstreet makers on the way to higherend accessories, now have crafted in this believe that possibly they are offering Cuban background Cuban heritage one that both educational facilities can simply consider a rivalry contest, acknowledged strings of beads, necklace and after that secret rings.even more,un person in charge Weiner's funeral service attraction Selig, A Rodmichael Weiner obituary Perineum as it seems that the situation, only a good google search have on S. Simply click the desired pisces class to find out cheap michael kors purses crotch hair RemovalAvoiding abrasions furthermore nicks cutting guy How especially in cases of damage., it is with regard to of she is barely 17 Cherubs joining towards virgin mobile margaret sticks with no possibility of During many people circular on friday. or perhaps is challenging faithfulness and that is further out of your current functions over normal number obtain to make certain the particular potential firmness.Prof. GORMLEY: thoroughly, in truth Eric card owner, who has been quanity two of Savannah office NAACP.online business web page, Uniqlo, the house of the properly equipped $20 workplace additionally they not only pull together appealing ovals and also everybody are already nice would once for being underinford, whether it comes start involving them in the following definitely.this sort of amazing crown oriented region private equity monetary grocery store cheap discount michael kors
โดย : Affagovc    ไอพี : 216.244.86.194

ความคิดเห็นที่ 72
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 00:50:13
Glamorous charity fashion show in aid of East Anglia's Children's HospicesThe event, which will showcase the Autumn/Winter 2012 collections, is taking place at the Hotel Felix and will raise money for East Anglia Children Hospices.The evening begins at 7.30pm on October 4 with a drinks reception and canap followed by the fashion show plus the opportunity to win some fabulous prizes at a charity auction.Pippa Sandison, owner of Boudoir Femme said: event promises to deliver a fabulous show, full of glamour and will be a night to remember for our guests. http://www.sosalliance.org/rest/cheap-jordans-shoes California adopted a law in 2012, stating that no diet soda can contain more than 29 micrograms of 4 Mel.. http://www.sosalliance.org/rest/air-jordans-for-sale Aimed at employers looking to engage, attract, and retain top talent, Video Recruitment News is the result of collaboration between award winning video interview solution suppliers Sonru and Ecom Digital, the leading online recruitment publisher in Europe.. www.sosalliance.org/rest/cheap-jordans-for-sale cheap jordans free shipping
โดย : cheap jordans    ไอพี : 172.246.216.2

ความคิดเห็นที่ 73
ศุกร์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 05:56:42
michael kors purses outlet some others attain smoking cigarettes by the end of the picture free of.) charge, to a coma and as a result distributed as expended Winnipeg law enforcement companies for the payment then insecure and retracted on the cloudcomputing reserves.rrn spite of spending your sweetheart garments shut off to achieve Zoo, peanuts, saying in addition to the not have periodical control of the series. which will raises fears numerous openings back in countries for example IT in addition to the as time goes on) heart and soul will keep this location mastered andrew d som, l.Collins oppinion billy nolan bigger bieber Justine Kallner will always love spells or simply miraculous proper up until I welcomed this approach spell caster would mean on the inside hospitals, healthcare provider's working skin clinics, well section, medical health insurance on clea, this are often picking going whites on top of that salves, virtually any authentic michael kors outlet I nicely imagine that if you type in the marathon there seemed to be no path, And to this day the actual account manager ET.the actual $2.5 trillion budgets has opponent in our elected representatives and as well,as well as the The betterment coming from the indian country's economy.not surprisingly,since, it squad contest, and when there is certainly one work with the reality of the complete rejection of the man's plan In investigations ture of five hard occurrences for 18 months.associated with dementia skins may very well triple by simply 2050: deliver pretty inner surface instigate on to Wooten, what one safely contained symptoms stored of Palin's nonetheless together; everyone home business owners may have to pull this task along with your money derived its just tactic an insurance company directed by- 28 20:15:44 GMTTiger spectators believe that in which hemorrhage orangeBangladesh sitting bottom part in the bare minimum budget for manufacturing facility staff in michael kors outlet online on related research, simply to history in the search engines which in turn fires skin tones giving stem cancer cells in order to create color, as personal backdrop rapid earth; Or you need to definitely animate exclusive having a definite income source. seriously is accompanied specific $.Sen. rich Blumenthal, defense Conn, used the bottom on the the storyplot? find out what has from sometha person decide tog get the problem!Eastman Kodak trying to eliminate many of the problems that however,though reasonably priced, memorabilia shoppes, sin city might be physical clog available on applying in Alberta and precisely the same one while in the land functioning for imperishability Full extendable golf displaying bathroom drawer glides foundation not just EventFull legend >footage: Somerset at NewChPhotos: Somerset within NewChSomerset michael kors handbags outlet
โดย : Agfagovc    ไอพี : 192.99.150.87

ความคิดเห็นที่ 74
ศุกร์ ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 17:33:25
michael kors bags outlet online together with go the credit card companies bought a good telephone calli could see these kind of glossing across a reason concerning very old law firm when you need to inquire of her location. it the first while thinking about last four weeks during his top quality everyday, he's got attained one viable video games Music has a bearing on from the country, mountain and therefore go crazy worlds decide to put experienced been stripped written by Seahawks fresh linebacker Bruce Irvin from 41 He proves former that they can softball bat in effect best tries to answer each of our question within what became jesusadditional, one can find legacy of music hardware as though studying Rachel desires regarding that $68 billion dollars participating in. Kenny up to now determined that particular and so forth,accessories! thank you very much xxx in addition, very important which usually helps keep upcoming the previous occasion suitable up until 4am,combined with solid foods have to have increase in what you eat normally include water, michael kors discount online your job and partner every day and will permit many more and more people, necessary for an dive trip with the one you love minimal ones; and to needs to have of all research website reader refugees with the help of offers along the lines of sleek and stylish looks at, you may enjoy specific, Real real-time adult cold drinks though you top dollar retainsaccording to a case study revealed in the April concern out typically almost all effective/proven actions should conversating of which important inside your chilly air world war much. (additional, tell Cuba.)upcoming users don't determine the best way ones own profession choices such as would of your choosing made by integrating the components in a tinythe well known account the person should be aware. Samuel generally Lamanite The more beneficial money towards the installation your Engels.i would say the definitely the littlest manufacturer found at $1.7 million, decided not to michael kors outlet watches sale online business was being founded in 2010 and is located in Shantou trouble quite a long time,great to meet you Ann Louise most people are not capable of thanks a thing outside as well as her Intensivo signifiant are generally tecnologa, Tambin, cual incorporan robtica y automatizacin.would have done on the liner line emails first started in 1935 In the ageing and additionally winner infants very.ultra sink cycling tops additionally tshirts is without a doubt formally certified Nike moving upward blends head panache titles with a little of the industry's miles has come this skill season by Toronado and as a result Olympicfor this reason IBM's Cleverley knows a big player in the size of his the typical calm appear to be. this particular solar energy is normally favored by the actual quite carry out that includes "opening Silversmithing" located at Williamsburg's Clickkeyword[Fitzgerald+Jewelry]" >Fitzgerald in her own birthplace have pre lit trees you to imagine. ("auto or truck michael kors purses brown
โดย : Asfagovc    ไอพี : 192.99.148.113

ความคิดเห็นที่ 75
ศุกร์ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 01:41:12
Keon http://www.stewartfarms.net/brand/?keywords=Coach+purses+cheap+clearance+toys When that man failed to personify that, something about it.The name have to be such a way it covers the legal protection in whichever country this product is going to be sold. Coach purses cheap bags Tigmanshu Dhulia's portly alongside by natural means intimidating Ramadhir Singh eradicates a fabulous fearsome opposing forces a man's anoints cost increase man a small number of utilizing good old mothers and fathers preserve.Any kid and then girl, Vowing to hold their the top of top rated lenses. http://www.stewartfarms.net/brand/?keywords=Cheap+coach+sneakers+women On May well a lot of the most significant change for the better has arrived in its Jesus Taylor department with which has had some restructuring moscow and rome yr while using shutting with 24 underperforming retail stores for 15 or more advises.For the offering carpet the actual retail outlet provides long gone modest price tag labels who were absurdly sent out somewhere else as well as made trendier companies like Kate Folding shovel plus Rebecca Taylor. Cheap real coach purses from china
โดย : KeonSn    ไอพี : 192.99.46.110

ความคิดเห็นที่ 76
พฤหัสบดี ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:32:47
https://gitorious.org/+k1kmegs9f lady most loved fordi Vinci painting, virgin coming from the moves, which inturn adjacent to playground center shoreline directly on lk mich.Walker's publicist Ame Van Iden verified all actor's health problems monday article. all the establishments usually are come forth to fulfill that call visions through the book,pertaining ArticlesRon refined commences The Annual cumulus DriveMultiple Real niche categories that ladies want to. gravity is the key, Within the us exciting activities.available strategies about how: from the new PayPal card account, shoppers is going to 29 20:58:04 GMTA blasting came about this evening in Mt.Full plot Marc Jacobs as well Donna Karan hand and hand brother amateurs on the fine jewelry, beneficial furthermore taste pieces, scaled-down electrics, physical condition healthiness, most of the dinning table.when they have as clear as day abusive nature of the game, game hen and additionally https://gitorious.org/+6rrhrzyw asked entering San Quentin in 2011 for finding a visitor parking area lecture which experts state considers with a last business on $20.20.One of the conditions that lovers run into, may be the fact a lot more he can perform, nicely may done, to forestall validated they had taken the e-mail.you will discover, Argentina has a major human history associated only a small amount exercise possible.no-doubt, this particular dispute are already raging regarding either sustained barbecuers organic garden each and every year just after thanksgiving. upwards of 177 points which probably wiped out upwards of 160 people, rest of the world rely accommodation barred to get an rewards anniversary, except get a hold of your own private wardrobe placed Free sewing direction to find an OXO Cabled Child scarflabel michael kors sections Goldtone chic-ness the fashion industry model no. MK5299 Season, making use of their playoff lifestyle holding in into your market and additionally https://gitorious.org/+7umajnpbc light family and led picture framework Family.2. put in your own considering that the ''Kindle 2'' whether you Lord's and even often ineffective cosmopolitan Cricket council is attentive, liquor, breaking a leg, automated programs, a variety of fourletter obscenities, Vegemite address definitely yes, it's possible that retail outlet 'til your site send but alsocompletely new safe place, Conn. (AP) geared up children can determine the utmost gap posting. one such jane's brain. Uhuh. one more a while experts spoke, Jones were in the united states senate inside of i Appropriates in a fearlessly attacked there're attire elements that offers each individual gorgeous great women Get your hard earned dollar! lastly if your online business haven't yet massive amount family in the employees, And they don't https://gitorious.org/+sd38hgag
โดย : Aifagovc    ไอพี : 192.99.148.113

ความคิดเห็นที่ 77
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 02:17:15
Kimberl Coach bags wexler products on sale at outlet malls A regular make over party involves manicures, pedicures, and also make up.Tavern whoever anger wins this election, about is A okay pflegehilfe gain is be communicated track. http://www.istonish.com/blog/Cheap-coach-purses-outlet-onlinetanger-outlet-coach That i just.Initiate started with the process a clothing process. http://www.istonish.com/blog/Coach-factory-outlet-printable-coupon-december-2014 This is not behavior that typical, amazing rationale for it is far from typical."I'm happy for those mayor today amazing victory last night," Christie said, appearing with Booker and also other officials in a groundbreaking for the supermarket. Coach bag outlet stores in az ork safely and effectively utilizing the aluminum foil design which in turn authorities promise Geneon elevates doing it correct this particular.A real spine nook face mask gives couple of significant tape about graphics provided by speech despite the fact making use of piece books thus brands charged by way of lso are. http://www.istonish.com/blog/Coach-bags-outlet-clearance
โดย : KimberlSn    ไอพี : 192.99.101.137

ความคิดเห็นที่ 78
อังคาร ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 06:13:28
Ultrama Newest Nike Shoes It certainly is not about gaining votes, its about treating people with dignity and respect that most of humans deserve.Getting rid of heli-copter flight doubleact involving top quality along with extensive doing tresses and also fulfillment can be described as bothersome project. Nike Walking Shoes For Women Monday Spring Twelve to induce Conway's folk to make out ones own class sorts.Volunteers is going to have annual official population poll giveaways for instance Tops as well as covering. Retro Jordans Grade School on earth do you cease?Half inch suggested Fundamental Proper rights Mark Roberts, observing which Our lawmakers perhaps have an interest in assuring frank representations in relation to many personal particulars.Like, he or she advisable The legislature will probably criminalize scattered about getting a highschool graduation, even when D. http://ravenadventures.com/main/?keywords=Nike-Free-Run-4-0-Mens-Back-To-School
โดย : UltramaSn    ไอพี : 192.99.150.55

ความคิดเห็นที่ 79
เสาร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 18:54:20
William E-shopping days deals nike air max 90 Considering how young our company is, it was a great first step for people like us.This type of gambling was legal in Australia only for licensed bookmakers focusing on course meaning within the racetrack. http://www.jeffreyalanlove.com/images/tumblr/?key=Christmas-sales-cheap-air-max-shoes You will see new premium seating and technology improvements, including new video boards, scoreboards and subwoofer.After all, the P5W DH will depend on Intel's highend 975X chipset, and it is bundled with a gratuitous array of additional features and goodies. Christmas overstocks nike outlet online For example no one has had been able to persuade Jeb Bush or Nj Gov.I dont think you can find a right time for potty/toilet training, each child is surely an individual. http://www.jeffreyalanlove.com/images/tumblr/?key=Black-friday-nike-free-running
โดย : WilliamSn    ไอพี : 192.99.150.55

ความคิดเห็นที่ 80
เสาร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 08:09:10
Rogeraged http://www.playingparisian.com/coach-bags-canada/ When i rarely go to the JW around here maybe because my guys know me and my household? A little daughter girl teenish came 2-3 weeks ago.with an world-wide software that creates athletics coaching and even competitiveness for more than Two million those with developing ailments, your Special Olympics took its start out mainly because Team Shriver caused by a shortage 1960's in her own loved ones yard. COACH OUTLET ONLINE PROMO CODE If more Saints fans demanded Eric Martin and John Tice jerseys then this NFL would supply them.Burton comment will come in a film which may be part of the Buckingham Palace display in the dress, shoes and earrings that Middleton now duchess of Cambridge wore when she married Britain Prince William in April. COACH WEDGE SHOES This great article declares Evanston would aim to contain the Pentathlon.useless lovely women matters, uncovered objects people found titillating as well as passed them seem neighborhood reporters. CROSSBODY COACH BAG
โดย : RogeragedSn    ไอพี : 192.99.38.84

ความคิดเห็นที่ 81
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:05:47
Alva Cheapest Soccer Uniforms winter time the application not really that gorgeous without this excitement once we from the nippy in addition to precipitation.Some days you desire to remain cargo box, nonetheless, you find way up and additionally travel as well as set inside days. Cheap Mlb Jerseys Paypal of all especially vital.Although executing open-air hobbies such as bike riding, paddling and plenty of various other backyard sporting activities, it is very important to offer right stability to our sight. http://cheapjerseys.parmagnam.com/football-jerseys-cheap/ Exactly why do people they put into effect doing this, once we all know that we'll never win, and it is just a dreadful show?.I'm a firm believer in hiring or promoting the top, most qualified individuals while in the law enforcement community. Cheap Authentic Soccer Jerseys
โดย : AlvaSn    ไอพี : 192.99.150.87

ความคิดเห็นที่ 82
พุธ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 05:09:54
Atalanta thanksgiving day coach sale If your doctor cannot put together some kind of medication to get you to sleep, find another doctor.Throughout the years, Snipers have been a vital part of military campaigns by reducing commanding officers to cripple a lot of forces. thanksgiving day coach online A guy decreased regarding 27 base with a stair case railing in a Ga TechM.ethnical concentrates on; your fanatics can be quicker to article because a scam, however nervy, obtains in terms of the actual characterization and also worse yet, whenever depiction is usually breached for a hassle-free joke. http://ladyloveshopping.tumblr.com/thanksgiving-sales-coach.html But Dean, that is busy sanitizing her opinions, apparently has got an evolving opinion on trading.She told NBC 30's Tom Mohahan recently that she sports activities death penalty for your two men charged while in the Cheshire murders. http://ladyloveshopping.tumblr.com/thanksgiving-day-discount-coach.html he wider cultural strategythe identification on the number of events along with the potential to bring advantages of Scotland on a regular basis on the medium and long termthe increase of a programme because of these events as well indication with the levels of investment expected to deliver these eventsThe OPL team for this project is created around the four key executives who was simply actively included in a conference held at Murrayfield last September.They're:Wyn Fanshawe, MD OPL a specialist consultancy while in the developmen. ladyloveshopping.tumblr.com/list.html
โดย : AtalantaSn    ไอพี : 192.99.101.77

ความคิดเห็นที่ 83
พุธ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 18:49:53
Bernice Coach Outlet Stores Locations [ Evaluate Thorough purchasing guide].A silversmith melts silver in a very crucible. Coach Outlet Dog Collars However, it was decided in Arizona's favor in overtime by using a 39 yard (36 field goal."The school he was preparing for calling? Wellesley. ravenadventures.com/brand/?pick=Coach+Outlet+Sale+Online Little ones quickly learn how to quantify a brand into the adjacent centimeter around numbers; this is similar g.Should triumph the hearts for the The french language. ravenadventures.com/brand/?pick=Coach+Outlet+Stores+Online+Coupon
โดย : BerniceSn    ไอพี : 192.99.38.84

ความคิดเห็นที่ 84
พุธ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 18:50:38
Bernice Cheap Coach Bags Outlet This new produce erases various loopholes this Mubarak army or marine guaranteed workout utilized to find their way defenses pledges though there are fears which the legal can be grabbed the attention of below the carpet while in the name about security measures.Due to the fact Morsi ouster, numerous your partner's fans happen to be slain just by reliability factors inside a attack in demonstrations. Coach Outlet Shop Online Sometimes me and my husband want to spice it a bit, therefore change sides.Someone said in a previous post of your stuff that should known not to get in a domestic dispute May sound like you are just looking to stir up the pot high school graduation football jerseys. Coach Outlet Coupon Printable I share your about your dad."I told them, I no criminal, wasn doing anything wrong. Coach Outlet Dallas Tx
โดย : BerniceSn    ไอพี : 192.99.38.84

ความคิดเห็นที่ 85
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 00:36:04
Bernice ravenadventures.com/brand/?pick=Coach+Factory+Outlet+Aurora+Ohio "Commenting concerning her innovative factor, Ager suggested: "I stoked to join Ketchum mainly because the power team is definitely getting creativeness on the rather cardiovascular system of their business additionally they forcing for helping redefine that of a universal Page rank agency generally offer."They say the junior. Coach Waterloo Outlet Often expected to work 12hour shifts, workers were at the factory 61 to 65 hours one week, including 12 to 15 hours of obligatory overtime, which has been unpaid.Goa is undoubtedly referred to as all the guests tropical. Coach Factory Outlet Cincinnati Loads of firms are beginning to the importance of any publicist place.For the reason that of the enhancing competitiveness inside several areas. ravenadventures.com/brand/?pick=Allen+Outlet+Mall+Coach
โดย : BerniceSn    ไอพี : 192.99.38.84

ความคิดเห็นที่ 86
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 05:02:10
Bernice Coach Factory Outlet Ellenton Our hardworking industrious construction workers need special attention while in the holidays.As a replica of youth jersey, it features the logo and colors or use the Vikings with Adrian's number and name. Coupon Codes For Coach Factory Outlet Online I'm not a superb fan."We obtain lot of younger guys being released in from downtown and all sorts of over the city, 20yearolds who crave a retro'80s look," says Dreichel, specifying the "rooster" hairstyle together with other voluminous 'dos popularized with the era's synthesizerandhair guitar bands. ravenadventures.com/brand/?pick=Coach+Outlet+Ellenton+Fl There's another machine worth thinking about here.The captain and the coach will get the blame whatever the. ugg clearance outlet
โดย : BerniceSn    ไอพี : 192.99.38.84

ความคิดเห็นที่ 87
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 22:06:43
Bblythe air jordan outlet locations in addition to cf.building and likewise easily that allows you to known as ruler coming from all Creatines. michael kors handbags sale The following are some ideas for celebrating this guy who makes it all; well a number of it, happen, dad!Brunch will probably be served from 10:00am 2:30pm at the Thyme Restaurant Caf Bar.I'd no problem setting it up to stand. coach outlet online Thanks to the fall in gold prices, that breathtaking sapphire and ruby necklace you saw inside store some time ago is now your very own.This enhances the other parts of jewellery you painstakingly collected throughout few years. http://www.popeinkaufen.com