[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ยินดีต้อนรับ

  

 

 การทักษะอาชีพ ของ กศน.บ้านผือ..เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคล และกลุ่มบุคคลเพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

                        โดยจัด ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาอาชีพ  เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคล เป็นการแก้ปัญหาการว่างงาน และส่งเสริมความเข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน 

 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  มี  4  ประเภท  คือ

                        2.1 การฝึกทักษะอาชีพ โดยจัดการศึกษาด้านอาชีพหลักสูตรระยะสั้น เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียน  ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการอาชีพ

                        2.2  การเข้าสู่อาชีพ  เป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สามารถคิด  วิเคราะห์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพ

                        2.3 กลุ่มพัฒนาอาชีพ  เป็นการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์แก่กลุ่มที่มีอาชีพประเภทเดียวกัน ให้สามารถพัฒนาปริมาณและคุณภาพผลผลิตเข้าสู่การจำหน่ายมีรายได้ยิ่งขึ้น  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม

                        2.4  การพัฒนาด้วยเทคโนโลยี  เป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอาชีพและศักยภาพแก่ตนเองและกลุ่ม

                         การจัดการศึกษาอาชีพทั้ง  4 ประเภท  เป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องทั้งการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ  มิได้แยกจากกันโดยเด็ดขาด  เช่น  เมื่อเรียนพัฒนาอาชีพ  อาจจะต้องการความรู้  ทักษะอาชีพบางอย่างที่มีเสริมให้อาชีพที่ดำเนินการอย่างมีคุณค่ามากขึ้น
 

1. การเข้าสู่อาชีพ เป็นการพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้สามารถคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเข้าสู่อาชีพ 

ที่

หลักสูตรอบรม

สถานที่จัดกิจกรรม

ระยะเวลา

จำนวน (คน)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

กลุ่มเลี้ยงปลา

กลุ่มเลี้ยงปลา

กลุ่มเลี้ยงกบ

กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ

กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ

กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ

กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ

กลุ่มจักสานเปลขวดน้ำ

กลุ่มเลี้ยงนกกระทา

กลุ่มเลี้ยงนกกระทา

กลุ่มเลี้ยงนกกระทา

กลุ่มปลูกเห็ดฟาง

กลุ่มปลูกเห็ดฟาง

กลุ่มเลี้ยงกบ

กลุ่มเลี้ยงกบ

กลุ่มจักสานเปลขวดน้ำ

กลุ่มเลี้ยงกบ

กลุ่มเลี้ยงปลา

กลุ่มเลี้ยงปลา

กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ

 

บ้านนาล้อม ต.คำบง

บ้านนาคูณ ต.บ้านค้อ

บ้านนาล้อม ต.คำบง

บ้านนาล้อม ต.คำบง

บ้านนาล้อม ต.คำบง

บ้านนาล้อม ต.คำบง

บ้านนาล้อม ต.คำบง

บ้านคำบง ต.คำบง

บ้านโนนวารี ต.บ้านผือ

บ้านโนนวารี ต.บ้านผือ

บ้านโนนวารี ต.บ้านผือ

บ้านนาล้อม ต.คำบง

บ้านนาล้อม ต.คำบง

บ้านนาล้อม ต.คำบง

บ้านนาคูณ ต.บ้านค้อ

บ้านคำบง ต.คำบง

บ้านคำบง ต.คำบง

บ้านคำบง ต.คำบง

บ้านคำบง ต.คำบง

บ้านคำบง ต.คำบง

 

12 ม.ค.51- 13 ก.พ.51

12 ม.ค.51- 13 ก.พ.51

12 ม.ค.51- 13 ก.พ.51

25 ม.ค.51- 26 ก.พ.51

25 ม.ค.51- 26 ก.พ.51

25 ม.ค.51- 26 ก.พ.51

10 ก.พ.51- 13 มี.ค.51

10 ก.พ.51- 13 มี.ค.51

23 เม.ย.51-25 พ.ค.51

23 เม.ย.51-25 พ.ค.51

17 มิ.ย.51 19 ก.ค.51

17 มิ.ย.51 19 ก.ค.51

17 มิ.ย.51 19 ก.ค.51

21 ก.ค.51 -22 ส.ค.51

21 ก.ค.51 -22 ส.ค.51

21 ก.ค.51 -22 ส.ค.51

28 ก.ค.51 30 ส.ค.51

28 ก.ค.51- 30 ส.ค.51

3 ส.ค.51 4 ก.ย.51

3 ส.ค.51 -  4 ก.ย.51

 

20

20

25

20

20

20

20

20

20

20

20

25

25

25

20

25

25

25

25

25

 

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น

445

 

 2. กลุ่มพัฒนาอาชีพ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ ได้ส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ แก่กลุ่มผู้ที่มีอาชีพประเภทเดียวกัน ให้สามารถพัฒนาปริมาณและคุณภาพ ผลผลิตเข้าสู่การจำหน่าย มีรายได้ยิ่งขึ้น เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม

 

ที่

หลักสูตรอบรม

สถานที่จัดกิจกรรม

ระยะเวลา

จำนวน (คน)

 

1

2

3

4

 

 

กลุ่มเลี้ยงปลา

กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ

กลุ่มเลี้ยงกบ

กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง

 

บ้านนาล้อม ต.คำบง

บ้านนาคูณ ต.บ้านค้อ

บ้านนาล้อม ต.คำบง

บ้านโนนสมบูรณ์  ต.คำบง

 

20 เม.ย.51-25 พ.ค.51

20 เม.ย.51-25 พ.ค.51

21 ก.ค.51-22 ส.ค.51

21 ก.ค.51-22 ส.ค.51

 

 

20

20

20

30

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น

90

                                               

                                                3. การพัฒนาอาชีพด้วยเทคโนโลยี  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ ได้ให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอาชีพ และศักยภาพของตนเองและกลุ่ม โดยจัดกิจกรรมดังนี้

ที่

หลักสูตรอบรม

สถานที่จัดกิจกรรม

ระยะเวลา

จำนวน (คน)

 

1

2

3

4

5

 

การสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

 

ห้องสมุดอำเภอบ้านผือ

ห้องสมุดอำเภอบ้านผือ

ห้องสมุดอำเภอบ้านผือ

ห้องสมุดอำเภอบ้านผือ

ห้องสมุดอำเภอบ้านผือ

 

 

10 ม.ค.51 6 ก.พ.51

10 ม.ค. 51 6 ก.พ.51

8 มี.ค. 51   9 เม.ย.51

22 เม.ย.51-14 พ.ค.51

22 เม.ย.51 14 พ.ค.51

 

20

20

20

20

20

 

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น

100

 

                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรวมทั้งสิ้น   635 คน


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ถนนส่วนราชการ ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-42282462 ,0-42282920
โทรสาร  0-42282462  uninahahaha-9
@hotmail.com  nfe.6914@thaimail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01