[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ยินดีต้อนรับ

  

 

               

                       การศึกษาพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวตพื้นฐานของบุคคล เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยเน้นพัฒนาทักษะชีวิตพื้นบานที่จำเป็น 4 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ ได้จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้ประชาชนในอำเภอบ้านผือดังนี้

โครงการ / กิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม

สถานที่

จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม (คน)

 

1. โครงการไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงพร้อมเพรียงกันไปเลือกตั้ง

2. โครงการค่ายพัฒนาคุณค่าชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3.โครงการ กศน.โซนภูพระบาท กศน.สะอาด


4.กีฬาโซนบ้านผือสัมพันธ์ครั้งที่ 3

 

15 ธ.ค.50

 

24-26 มี.ค.51

 

19 พ.ค.51

 

24  ม.ค.51

 

 

ศูนย์การเรียน 26 แห่ง

และห้องประชุมเทศบาล  ต.บ้านผือ

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

ผานาง ผาเกิ้ง  จ.เลย

ศูนย์การเรียน 26 แห่ง

และวัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ

สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอบ้านผือ

 

1,600

 

160

 

2,819

 

800

 

รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น

5,379 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ถนนส่วนราชการ ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-42282462 ,0-42282920
โทรสาร  0-42282462  uninahahaha-9
@hotmail.com  nfe.6914@thaimail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01