[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 Home  รู้จักเรา  กิจกรรม ประชาสัมพันธ์  ปฏิทินปฏิบัติการ  Webboard  บทความสาระน่ารู้  ศรช. แหล่งเรียนรู้  ติดต่อเรา  เข้าระบบ

 

  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองพาน 2

ศุกร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552


ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองพาน 2   

ประวัติตำบลเมืองพาน

            ชุมชนที่เมืองพาน ได้ตั้งขึ้นอย่างน้อยประมาณ 150 ปีมาแล้ว โดยมีผู้นำเข้ามาตั้งหมู่บ้านได้แก่ พ่อตู้ใหญ่โย พานคำ , ตู้ทองใบ  พานคำ , ตู้โจ ใหม่วงษ์ ,    ตู้ต้น  นันทะทอง

ตู้สีดา  ตู้หมอน ตู้วันดี    คำพา  ตู้ปา  และ ตู้เกสร  พูดเพราะ ซึ่งในครั้งแรกมีประมาณ 10 หลังคา  ครัวเรือน โดยมีตู้โจเป็นผู้นำกลุ่ม

            แต่สำหรับชื่อหมู่บ้าน เมืองพาน นั้น เมื่อเกิดศึกฮ่อ พ่อแม่ ปู่ยา ตายาย อพยพมาจากเมืองแมด เมืองกาสี มาจากเมืองพวนฟากเวียงจันทร์ มาอยู่บ้านเมืองพานโดยเดินทางมาจากอำเภอศรีเชียงใหม่ ผ่านบ้านโพธิ์ตาก(กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก) บ้านกลางใหญ่(ตำบลกลางใหญ่)บ้านติ้ว เข้าไปอยู่บ้านเมืองพาน มาในตอนหลังมีพวกลาวมาจากเมืองเลย(จังหวัดเลย) ซึ่งอพยพมาจากอำเภอเชียงคานบ้าง อำเภอวังสะพุงบ้าง เข้ามาหาที่ทำกิน เพราะทางเมืองเลยแห้งแล้งมาก จึงเกิดการประสมกลมกลืน ทางภาษาและวัฒนธรรม เพราะเป็นชาติพันธ์เดียวกันคือ ไทย ลาว

ที่ตั้งตำบลเมืองพาน

        ตำบลเมืองพาน       ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอบ้านผือ ราว  16  กิโลเมตร  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบตะวันออก  มีเนื้อที่ทั้งหมด  75.837 ตารางกิโลเมตร

                  ทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาภูพานลักษณะพื้นที่เชิงเขา

                                ประชากร   มีจำนวน  8,497  คน   แยกเป็น  ชาย  4,266   คน  หญิง    4,231   คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย 110 คน/ ตารางกิโลเมตร 

ข้อมูลประชากรวัยแรงงานตำบลเมืองพาน  อายุ  15-59  ปี

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากรทั้งหมด

ประชากรวัยแรงงานที่มี

อายุ  15 59  ปี

เป็นนักศึกษา  (กำลังศึกษา)

กศน.เมืองพาน

ชาย

หญิง

รวม

1

จอมศรี

536

98

90

188

 

2

ใหม่

386

175

149

324

 

3

โก่ม

506

65

65

130

 

4

หนองกบ

333

30

35

65

 

5

กาลึม

745

101

34

135

 

6

ติ้ว

489

70

75

145

 

7

เมืองพาน

345

68

90

158

 

8

นาแมน

228

59

56

115

 

9

หนองกาลึม

7

75

54

129

 

10

ไผ่ล้อม

1,373

174

183

357

 

11

โคก่อง

291

68

70

138

 

12

ดอนขี้เหล็ก

899

95

111

206

 

13

ใหม่

478

18

112

220

 

14

ใหม่

660

57

61

128

 

15

เมืองพาน

488

59

80

139

 

16

ติ้ว

483

45

29

74

 

รวม

16  หมู่

8,752

1,347

1,294

2,651

 

                                 การเมือง  การปกครอง แบ่งออกเป็น  16   หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

หมายเหตุ

1

 

บ้านจอมศรี

 

นายทองดำ แก้วบุตร

นายสุนันทา  ชาวดร

นายประหยัด   คำไสย

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

087-9476138

 

 

 

2

บ้านใหม่

นายทองม้วน  พุฒิขาว

นางลำไพร     มุ่งปันกลาง

นายรัตนะ    ผิวสว่าง

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

 

 

087-8671430

087-2301995

 

3

บ้านโก่ม

นายโสภา   ทีภักดี

นายไพรสาร   คำเหมือน

นายสัมฤทธิ์    เรืองเทพ 

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

 

087-9542585

 

 

4

บ้านหนองกบ

นายระนอง   มีชัย

นายอำพล   พากุล

นายประมวล  วังสาคร

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

087-9495242

086-2331877

 

5

บ้านกาลึม

นายวีระศักดิ์   นาเมืองรักษ์

นายประมวล  แก้ววงษา

นายยิ้ม   พานทอง

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

087-2283973

087-8678863

 

 

6

บ้านติ้ว

นายเตียง    ช้อนเปียยูง

นายสมนึก   ผลบุญ

นางนิตยา  เจริญชนม์

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

08105999200

 

085-6594891

 

7

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ที่

 

 

 

 

ชื่อหมู่บ้าน 

นายสันทัด  ศรีมงคล

นายเพิ่มศักดิ์  ศรีอุดม

นายภาณุพงษ์   ผิวสว่าง

 

ชื่อ   - สกุล

กำนันต.เมืองพาน

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

 

ตำแหน่ง

087-2236509

086-2417490

081-2601548

 

เบอร์โทร

 

 

 

 

 หมายเหตุ

 

8

บ้านนาแมน

นายพร   พากุล

นายหนูคล้าย  เกรงชัย

นายประกาศิต  แวงคำ

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

084-5142143

087-0608100

 

9

บ้านหนองกาลึม

นายเฉลิม    แก้วทอง

นายมานิตย์   กุลธิวงษ์

นายจันใด   ศรีทุม

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

086-2415589

 

087-0729107

 

10

บ้านไผ่ล้อม

นายหนูพิศ   ทาพา

นายเดชศักดิ์   บุตรดี

นายไพรสาน  ไชยชิน

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

0850129246

081-0591220

081-0553191

 

11

บ้านโคกก่อง

นายสุภา    คำพรม

นายทองออน  จันทรมณี

นายผจญศักดิ์   ผลแสง

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

 

086-8530744

086-8530744

 

12

บ้านดอนขี้เหล็ก

นายถาวร   หอมมาลา

ไพศาล    กุลอ่อน

นายเยื่อน    ดาวแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

084-7885135

087-8627420

086-0803911

 

13

บ้านใหม่

นายจีรพงศ์   ศรีทนงาม

นายไพรัช  ฮวดไชย

นายอนุสรณ์    วันละคำ

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

087-5542262

087-2244506

087-2379654

 

14

บ้านใหม่

นายอ้วน   วิโย

นายดาวเรือง   ผลแสง

นายสุนัน   จันทวงษ์

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

 

087-4345881

0892792720

 

15

บ้านเมืองพาน

นายจันโท   อินทจำปา

นายอดิศร   ศรีทุม

นายชาติชาย   แพงน้อย

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

087-9129014

 

083-2836903

 

16

บ้านติ้ว

นายสุขเสริม   ผลบุญ

นายสมบัติ    ขุนชัย

นางบรรจงจิต  แสงสอดแก้ว

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

สมาชิก อบต.

042-916176

081-0594811

084-3648578

 

บุคลากรส่วนราชการ ตำบลเมืองพาน

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อ  - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

หมายเหตุ

อบต.เมืองพาน

042-910227

นายวัชระ   รอดสว่าง

นางมณีรัตน์   คำโคตร

นายอเนก    ลาดี

นายนวดล   ป่าผึ้ง

นายกฤษฎินทร์  พรหมถาวร

น.ส.วชิราพร    หนันลี

นางนราวดี   สวรรค์พรม

น.ส.วันเพ็ญ   ศิริเคน

 

นายธีราพร   สิงห์วงษ์

 

ปลัด อบต.เมืองพาน

หัวหน้าส่วนการคลัง

หัวหน้าส่วนโยธา

จนท.วิเคราะห์ฯ

นักวิชาการศึกษา

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานการเงิน

เจ้าพนักงานจัดเจ็บรายได้

เจ้าพนักงานพัสดุ

087-9517749

085-7393742

088-9988697

084-9563469

086-8549315

085-6464042

087-8600217

084-5940937

 

089-9441160

 

 

บุคลากรการเมืองการปกครอง อบต.เมืองพาน

ชื่อหน่วยงาน

ชื่อ  - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

หมายเหตุ

อบต.เมืองพาน

นายนิคม   พันธ์ชัย

นายสุรพล    ไชยชิน

นายปิยะ    ฤทธิ์วิเศษ

นายสมร  โพธิกุล

นายไพรสาร   คำเหมือน

นายประมวล   แก้ววงษา

นางบรรจงจิต  แสงสอดแก้ว

นายกอบต.เมืองพาน

รองนายกอบตเมืองพาน

รองนายกอบต.เมืองพาน

เลขานุการนายก ฯ

ประธานสภา ฯ

รองประธานสภา ฯ

เลขานุการสภา ฯ

089-4224665

087-9559851

080-1970773

087-9203054

087-9542585

087-8678863

084-3648578

 

 

 

  เศรษฐกิจ   อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม  เช่นการทำนา     ทำไร่  และทำสวน  เป็นตำบลที่มีเศรษฐกิจดีมากเพราะทำเล

                   ส่วนใหญ่มีภูเขาเป็นแนวยาวจึงมีทรัพยากรที่มากมายและหลากหลายชนิด  ซึ่งสามารถนำมาบริโภคและส่งออกจำหน่ายได้ตลอดปี

 

ที่ตั้ง  ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 12 ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ  จ.อุดรธานี บ้านดอนขี้เหล็กเป็นหมู่บ้านพัฒนาโครงการ กศน.สร้างสุข มีการพัฒนาหมู่บ้านโดย กศน.อำเภอบ้านทำกระถางรถยนต์ปลูกผักปลอดสารพิษ

สภาพที่ตั้ง เป็นเอกเทศ

รายชื่อคณะกรรมการองค์กรการศึกษาประจำตำบลเมืองพาน 2

                                                             1. นางสุมาลี   ทิศสุวรรณ์                ประธาน

2. นางอุดม   พันษา                          รองประธาน

3. นางสาววาสนา   สิงห์แดง            เหรัญญิก

4.  นางรุ้งณภา   ยศพล                   เลขานุการ

5. นางสาวจริยา   พันษา                  กรรมการ

6. นายสวน     จันทรมณี                   กรรมการ

 

ข้อมูลนักศึกษาตำบลเมืองพาน 2 แบ่งออกเป็น  3 ระดับ ของภาคเรียน  1 / 2552

1. ระดับประถม มีนักศึกษา        จำนวน    10    คน

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      จำนวน     60   คน

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน     90   คน

                                               รวมจำนวนทั้งสิ้น  160 คน

                                 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศรช.เมืองพาน 2

 

  ที่ตั้ง  17  ม. 12  บ้านดอนขี้เหล็ก    ตำบลเมืองพาน   อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี   41160 

  ชื่อ  แม่สวรรค์      จันทร์ทิพย์   อายุ  50 ปี

  การศึกษา   ป.4

  ความสามารถ  ผ้ามัดหมี่ , ผ้าสายฝน

  วิธีทำ  เอาด้ายไปยอมตากแห้งมามัดใส่เฟมแล้วนำมาทอเป็นผ้าสายฝน ผ้ามัดหมี่

  ประโยชน์  ใช้นุ่งห่ม  ทำผ้าพันคอ และขายสู่ท้องตลาด ภาพตัวอย่าง ผ้าสายฝน

                               

 

 

                   ที่ตั้ง 17  ม.12   บ้านดอนขี้เหล็ก  ตำบลเมืองพาน     อำเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธานี   41160

                                                     ชื่อ   นายประสิทธิ์    จันทร์ทิพย์

  การศึกษา ป.4

  ความสามารถ   จักรสานทุกประเภท

  วิธีทำ  เอาตอกมาเหลามาสานเป็นตระกร้า กล่องข้าว ไซร์ ตุ้มกบ 

  ประโยชน์   กล่องข้าวใช้ใส่ข้าวเหนียว   ไซร์ปลา  ตระกร้าใส่ผลไม้และอาหาร

 

 

     ภาพตัวอย่าง

3. ที่ตั้ง   9 หมู่ 11  บ้านโคกก่อง  ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

ชื่อ  นายสุภา    คำพรม   อายุ 47 ปี

การศึกษา  ม.ปลาย  จาก กศน.บ้านผือ

ความสามารถ   ปลูกยางพารา  ทำข้าวเม่า

                                                    วิธีทำ   ไถ่พื้นที่ขุดหลุม 3 x  7  เมตร   ปลูกตายางไปทางทิศเหนือ และทิศใต้เท่านั้น

                                                    ประโยชน์ ทำรองเท้า

                                                     

 

                  4. ที่ตั้ง 39 หมู่  10 บ้านไผ่ล้อม  ตำบลเมืองพาน  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  41160

                 ชื่อ  นายเจริญ   อินหล่ม    อายุ  50 ปี

                  การศึกษา  ป. 4

                   ความสามารถ   จักรสานทุกประเภท

               5. ที่ตั้ง  50   ม. 10  บ้านไผ่ล้อม  ตำบลเมืองพาน  อำเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธานี 41160

              ชื่อ นายคมกริช    ม้าวแก้ว

              การศึกษา  ป.6 

             ความสามารถ ทำไร่นาส่วนผสม

            วิธีทำ  ไถ่ที่นาบางส่วนทำแปลงผักสวนครทุกชนิด เลี้ยงปลา   เลี้ยงไก่  เลี้ยงเป็ด เลิ้ยงกระบือ เลี้ยงกบ  ปลูกผลไม้

          ส่วนหนึ่งทำนา

          ประโยชน์ ความพอเพียง พออยู่พอกิน ส่วนที่เหลือเอาไว้ขาย

           6. ที่ตั้ง  159  หมู่ 10 บ้านไผ่ล้อม ตำบลเมืองพาน  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

          ชื่อ นายบวร    ชูหัวไร่        อายุ  33 ปี

          การศึกษา ป.6

        ความสามารถ  ทำโครงลวดรูปสัตว์ต่าง ๆ

        วิธีทำ นำลวดมาดัดเป็นรูปร่างต่าง ๆ

       ประโยชน์  ใช้ตกแต่งต้นไม้ให้รูปร่างสัตว์ เพิ่มความสวยงาม

   ภาพการประกวดคุ้มแต่ละคุ้มของบ้านดอนขี้เหล็กหมู่ที่ 12 และบ้านไผ่ล้อม  หมู่ที่ 10 ประกวดเพื่อต้อนรับหม่อมเจ้าศิริรัตน์พระวรชาญาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

 

ภาพกิจกรรมพิธีเปิด กศน. ตำบลเมืองพาน

วันที่  5  พฤษภาคม   2553

      

  นางเทียบจุฑา    ขาวขำ  กำลังทำพิธีเปิดป้าย  กศน. ตำบลเมืองพาน                  

     

ภาพกิจกรรม  ผอ. วิษณุ  กล้าวิจารณ์  และหัวหน้าส่วน กำลังชิมขนมดอกจอก

และขนมทองม้วน ผลผลิตจากโครงงานนักศึกษา ตำบลเมืองพาน

  นางเทียบจุฑา   ขาวขำ  นายก อบจ. จังหวัดอุดรธานี  กำลังเดินชมโครงงานและผลงานนักศึกษา กศน. ตำบลเมืองพาน

 

 

  

แบบรายงานผลการเปิด  กศน.ตำบล

ของสำนักงาน  กศน. จังหวัดอุดรธานี 

ที่

รายชื่อ กศน.ตำบล

อำเภอ

วันเดือนปีที่เปิด

ชื่อประธานในพิธีเปิด

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  (โดยประมาณ)

หมายเหตุ

1.

กศน.ตำบลเมืองพาน

บ้านผือ

5 พฤษภาคม 2553

นายวิเชียร  ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต 4

640  คน

 

  

  ทุกคนตั้งใจฟังในกิจกรรมพิธีเปิด กศน.ตำบลเมืองพานประธานเปิดโดยนายวิเชียร  ขาวขำ ส.ส. เขต 10 จังหวัดอุดรธานี 

 

 

  

คำกล่าวรายงาน

พิธีเปิด กศน.ตำบลเมืองพาน

วันที่  5  พฤษภาคม    2553

  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองพาน  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

.......................................................................................

       กราบเรียนท่านวิเชียร  ขาวขำ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขต  10  จังหวัดอุดรธานี

ที่เคารพอย่างสูง

      กระผม  นายเกษม   แก้วดวง  ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด กศน.ตำบล ในวันนี้นับจากที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 10  ปี  ของความพยายามปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  จากการประเมินมีหลายเรื่องที่ประสบความสำเร็จ และยังมีอีกหลายเรื่องที่มีปัญหาต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงและต่อยอดไปอีก รัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบให้มีการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่ สอง( พ.ศ.2552-2561) การปฏิรูปครั้งนี้มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยกำหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไว้  4  ประการ คือ

         1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่                   2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่

         3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

         4. พัฒนาคุภาพการบริหารจัดการใหม่

         ในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนี้  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ว่าคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ  สำนักงาน กศน. จึงได้จัดให้มี กศน. ตำบล ขึ้นทุกตำบลทั่งประเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัด กศน. อำเภอ มีฐานะเป็นหน่วย กิจกรรม กศน. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ชุมชน

   กศน.ตำบล มีภารกิจที่สำคัญ  ดังนี้

     1. จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในชุมชน อย่างน้อยปีงบประมาณละ 560 คน  โดยจำแนกเป็นรายกิจกรรม ดังนี้

          1.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  1.2 การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

                         1.3 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                                      1.4 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

                                                                1.5 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          1.6 การศึกษาตามอัธยาศัย

2.  สร้างและขยายภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม กศน.

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม กศน. ของภาคีเครือข่าย

4.  จัดทำระบบข้อมูล สถิติ และสารสนเทศ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

5.  จัดทำแผนงาน โครงการ กศน. ประจำปีงบประมาณ

6.  ประสานเชื่อมโยงการดำเนินงาน กศน. และภาคีเครือข่ายในตำบล

7.  พัฒนาคุณคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

8.  รายงานผลการดำเนินงาน

9.ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                ซึ่ง กศน. ตำบลเมืองพาน  มีครู กศน. จำนวน  2 คน  คือ

1. นางสาวอัญชรี  มณีโชติ  เป็นหัวหน้าครู  กศน.ตำบลเมืองพาน

2. นางสาวยุภา  โพธิ์ธานี เป็นครู กศน.ตำบลเมืองพาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม มีผลการดำเนินงาน  ดังนี้

             1. การศึกษาพื้นฐาน  มีการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา

 มัธยมศึกษา ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น  จำนวน   576  คน

             2. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  จำนวน  100  คน

             3. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  จำนวน  200 คน

             4. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  จำนวน  100 คน

             5. การศึกษาตามอัธยาศัย   จำนวน   500  คน

                  รวมทั้งสิ้น  จำนวน  1,476 คน

ซึ่งคาดว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 จำนวนนักศึกษาก็คงจะมีจำนวนใกล้เคียงกัน

          การดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการทุกส่วนในพื้นที่  โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน  เป็นอย่างดี

              บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวเปิด กศน. ตำบล  และพบปะประชาชนต่อไป      

  ภาพนิทรรศการโครงงานนักศึกษา การถักโคเชร์   กศน. ตำบลเมืองพาน

  

แบบรายงานการจัดกิจกรรม เปิด กศน.อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

1.  ชื่อ   โครงการเปิดป้าย  กศน.ตำบล

2.  วัตถุประสงค์ 

                เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่  และงานของศูนย์  กศน.  ตำบล ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆให้กับชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการทางการศึกษาที่หลากหลาย สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน สำนักงาน  กศน.  จึงได้จัดให้มี  กศน.ตำบลขึ้นทุกตำบลทั่วประเทศ  เป็นหน่วยงานในสังกัด กศน.อำเภอ  มีฐานะเป็นหน่วยจัดกิจกรรม  กศน. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชน

3.  วัน  เดือน  ปี  ที่ดำเนินการ  

วันที่  5  พฤษภาคม   2553

4.  สถานที่ที่ดำเนินการ

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองพาน   บ้านจอมศรี หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพาน  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 

 5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายเกษม   แก้วดวง     พนักงานราชการ

                นางสาวอัญชรี  มณีโชติ     หัวหน้า กศน.ตำบลเมืองพาน     

                นางสาวยุภา   โพธิ์ธานี      ครู กศน.ตำบลเมืองพาน               

6. จำนวนนักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ  

                - นักศึกษาตำบลเมืองพาน   จำนวน    420  คน

                -  ประชาชนตำบลเมืองพานและตำบลใกล้เคียง จำนวน  220  คน

                                                                รวมทั้งสิ้น     640   คน

7. ประธานในพิธี

 นายวิเชียร  ขาวขำ  สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต 4

8. แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

                1. นางเทียบจุฑา   ขาวขำ       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

                2. นางโกศล     ศรีไพร                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

              3. นายนิคม     พันธ์ชัย                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

            4.  นายศุภชัย  สีหาใต้           รองผู้อำนวยการ สพท.อุดรธานี  เขต 4

                5. นายชนะ   ไชยฮ้อย            เกษตรอำเภอบ้านผือ

                6. นายมงคล     มีลา                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

                7. นายวัชระ     รอดสว่าง        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

                8. นายสันทัด    ศรีมงคล                         กำนันตำบลเมืองพาน

                9. นายสุรพล    ไชยชิน                  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

                10. นายสุรัตน์     กัณหา                          หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านหนองกาลึม

             11. นายปิยะ    ฤทธิ์วิเศษ                รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

                12.นายไพรสาร    คำเหมือน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

                13. นายทองดำ    แก้วบุตร             ผู้ใหย่บ้านจอมศรี  หมู่ที่ 1

             14. นายทองม้วน    พุฒิขาว       ผู้ใหญ่บ้าน ใหม่ หมู่ที่ 2

                15. นายเดชศักดิ์    บุตรดี                         สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

                16. นายถาวร   หอมมาลา   ประธานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเมืองพาน

17. นายขจร  ราชูโส                             ผู้อำนวยการ  กศน. อำเภอน้ำโสม         

                                                                 ฯ ล ฯ

9. กิจกรรมที่ดำเนินการ

9.1. การแสดงของเด็กเล็กในตำบลเมืองพาน ชุด หนูน้อยลำซิ่ง

9.2. การแสดงกลองยาวบ้านโคกก่อง หมู่ 11 ตำบลเมืองพาน

9.3  การแสดงของกลุ่มนักศึกษา  กศน.ตำบลเมืองพาน ชุด ลำเซิ้ง

9.4  การแสดงของเยาวชน ตำบลเมืองพาน

                -  การจัดนิทรรศการของกลุ่มอาชีพ กลุ่มเลี้ยงปลาดุกบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12

                -  กลุ่มเลี้ยงกบ สนับสนุนโดย กศน.ตำบลเมืองพาน

                -  กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน สนับสนุนโดย  กศน.ตำบลเมืองพาน

             -  กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพสูตร กศน. สนับสนุนโดย  กศน.ตำบลเมืองพาน

            -  การจัดนิทรรศการข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของ นักศึกษา กศน. ตำบลเมืองพาน

                -  การออกงานโครงการอาชีพ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

10.  ผลการดำเนินการ

1. ประชาชนในตำบลคำบงมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการดำเนินงานของ กศน. ตำบลเมืองพาน

2. นักศึกษา กศน.ตำบลเมืองพาน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานของ กศน.ตำบลเมืองพาน มากขึ้น

3. นักศึกษาและประชาชนในตำบลเมืองพาน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของ กศน.ตำบลเมืองพาน

 

 

11. ปัญหาอุปสรรค

- ไม่มี

12.  บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินการ

                1  นักศึกษา  กศน.ตำบลเมืองพาน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการร่วมกิจกรรม กศน. มากยิ่งขึ้น       

            2. นักศึกษา กศน.ตำบลเมืองพาน เกิดความรัก สามัคคี มีเจตคติที่ดีในการร่วมกิจกรรม

               

                                                                                                       (นางสาวอัญชรี  มณีโชติ )

                                                                                                 หัวหน้าครู  กศน.ตำบลเมืองพาน

                                                                                                               ผู้รายงาน 

 บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ

ที่  ศธ.0210.8811/                                          วันที่    20    พฤษภาคม    2553

เรื่อง      ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเปิด กศน.ตำบลเมืองพาน

 

เรียน       ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ

                                ด้วยข้าพเจ้า  นางสาวอัญชรี  มณีโชติ   หัวหน้าครู  กศน.ตำบลเมืองพาน พร้อมคณะครู กศน.ตำบล พนักงานราชการ ประชาชนและนักศึกษา กศน.ตำบลเมืองพาน  ได้จัดกิจกรรมเปิด กศน.ตำบลเมืองพาน  วันที่  5  พฤษภาคม  2553    ศูนย์การเรียนชุมชนเตำบลเมืองพาน  อำเภอบ้านผือ  มีประชาชน และนักศึกษา กศน.ตำบลเมืองพาน  เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  จำนวน     640   คน  และได้สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 

                                                                                (นางสาวอัญชรี  มณีโชติ)

                                                                          หัวหน้าครู  กศน. ตำบลเมืองพาน

                                                                          ประธานโซนอุสา-บารส

 

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ

ที่  ศธ.0210.8811/                                          วันที่    19  พฤษภาคม    2553

เรื่อง      ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมของ กศน.ตำบลเมืองพาน

 

เรียน       ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ

                                ด้วยข้าพเจ้า  นางสาวอัญชรี  มณีโชติ   หัวหน้าครู  กศน.ตำบลเมืองพาน  ได้สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ของ กศน.ตำบลเมืองพาน ทั้ง4 ด้าน  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552   ได้สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

 

                                                                                (นางสาวอัญชรี  มณีโชติ)

                                                                          หัวหน้าครู  กศน. ตำบลเมืองพาน

                                                                     หัวหน้าโซนอุสา-บารส

 

 

 

 

 

 


 

 

การจัดนิทรรศการโครงงานนักศึกษา กศน.ตำบลเมืองพาน

ทุกคนรอชมการแสดงของแต่ละกลุ่มด้วยความสนใจและตื่นเต้น

     

ภาพนี้ ผอ. วิษณุ และเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการกำลังชมการแสดงของนักศึกษา

กศน. ตำบลเมืองพาน และการแสดงของศูนย์เล็ก และกลุ่มแม่บ้าน

การจัดทำข้อสอบหลักสูตร 51

 

 

บัตรข้อสอบ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

กศน.อำเภอบ้านผือ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

    หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2 ระดับ £ ประถม £  ม.ต้น R ม.ปลาย

สาระที่ 1 ทัศนศิลป์  มาตรฐานที่ ศ1.1 สร้างสรรค์งานทัศน์ศิลป์การจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ วิพากษ์   วิจารณ์  คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

มาตรฐานการเรียนรู้   เข้าใจวิธีสื่อความคิด จินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจ ด้วยวัสดุอุปกรณ์เทคนิควิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายได้

ผลการเรียนที่คาดหวัง  บอกความหมายของการสื่อความคิดในงานทัศนศิลป์ได้

พฤติกรรมที่วัด   £ จำ   R   เข้าใจ  £ นำไปใช้  £  วิเคราะห์  £  สังเคราะห์  £ ประเมินค่า

ข้อ.  1  ศิลปะ หมายถึงอะไร

ก.       การเลียนแบบธรรมชาติ

       ข.       การแสดงออกของความงาม

ค.       สื่อสากลระหว่างมนุษย์

                                                                                                ง.       ถูกทั้ง ก ข ค

เฉลย  

                                                                                                                                                ผู้ออก........................................

                                                                                                                                                ผู้ตรวจ.................................... 

บัตรข้อสอบ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

กศน.อำเภอบ้านผือ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

    หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2 ระดับ £ ประถม £  ม.ต้น R ม.ปลาย

สาระที่ 1 ทัศนศิลป์  มาตรฐานที่ ศ1.1 สร้างสรรค์งานทัศน์ศิลป์การจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ วิพากษ์   วิจารณ์  คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

มาตรฐานการเรียนรู้   เข้าใจวิธีสื่อความคิด จินตนาการ ความรู้สึก ความประทับใจ ด้วยวัสดุอุปกรณ์เทคนิควิธีการทางศิลปะ และสื่อความหมายได้

ผลการเรียนที่คาดหวัง  อธิบายวิธีการสื่อความคิดจินตนาการความรู้สึก และความประทับใจในการสร้างงานทัศนศิลป์

พฤติกรรมที่วัด   £ จำ   £   เข้าใจ  R  นำไปใช้  £  วิเคราะห์  £  สังเคราะห์  £ ประเมินค่า

ข้อ. 2    ศิลปะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ อะไรบ้าง

ก.       จิตรกรรมและประติมากรรม

ข.       สถาปัตยกรรมและวรรณกรรม

ค.       วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ง.       ดนตรีและนาฎศิลป์

เฉลย 

 

ผู้ออก........................................

                                                                                                                                                ผู้ตรวจ.................................... 

บัตรข้อสอบ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

กศน.อำเภอบ้านผือ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

    หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2 ระดับ £ ประถม £  ม.ต้น R ม.ปลาย

สาระที่ 1 ทัศนศิลป์  มาตรฐานที่ ศ1.1 สร้างสรรค์งานทัศน์ศิลป์การจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ วิพากษ์   วิจารณ์  คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

มาตรฐานการเรียนรู้   ระดับคิดริเริ่ม ดัดแปลง ยืดหยุ่น ใช้ทัศนธาตุและหลักองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ ๆ ในการพัฒนางานทัศนศิลปะตามเทคนิคและความเข้าใจ

ผลการเรียนที่คาดหวัง  อธิบาย การพัฒนางานทัศนศิลป์ โดยใช้ทัศนธาตุ และเทคนิคใหม่ ๆ

พฤติกรรมที่วัด   £ จำ   £   เข้าใจ  £  นำไปใช้  R  วิเคราะห์  £  สังเคราะห์  £ ประเมินค่า

ข้อ. 3    รูปปั้น แกะสลัก  หล่อที่เป็นรูปเคารพทาง

                                 ศาสนาเรียกว่าอะไร

ก.       จิตรกรรม

      ข.       ประติมากรรม

       ค.       สถาปัตยกรรม

  ง.       อุตสาหกรรม

เฉลย 

 

                                                                                                                                                ผู้ออก........................................

                                                                                                                                                ผู้ตรวจ.................................... 

บัตรข้อสอบ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

กศน.อำเภอบ้านผือ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

    หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 2 ระดับ £ ประถม £  ม.ต้น R ม.ปลาย

สาระที่ 1 ทัศนศิลป์  มาตรฐานที่ ศ1.1 สร้างสรรค์งานทัศน์ศิลป์การจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ วิพากษ์   วิจารณ์  คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

มาตรฐานการเรียนรู้   ระดับคิดริเริ่ม ดัดแปลง ยืดหยุ่น ใช้ทัศนธาตุและหลักองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการ รูปแบบใหม่ ๆ ในการพัฒนางานทัศนศิลปะตามเทคนิคและความเข้าใจ

ผลการเรียนที่คาดหวัง  บอกแนวทางการพัฒนางานทัศนศิลป์ โดยการดัดแปลงการใช้ทัศนธาตุและเทคนิคใหม่ ๆ

พฤติกรรมที่วัด   £ จำ   £   เข้าใจ  £  นำไปใช้  R  วิเคราะห์  £  สังเคราะห์  £ ประเมินค่า

ข้อ. 4   สังคีตศิลป์  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร            

ก.       นาฎศิลป์

ข.       คีตกรรม

ค.       ดุริยางค์ศิลป์

ง.       วรรณศิลป์

เฉลย

                                                                                                                                                ผู้ออก........................................

                                                                                                                                                ผู้ตรวจ.................................... 

สรุปกิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองพาน  (กศน.ตำบลเมืองพาน)

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2552

1. โครงการผึ้งตอมดอกไม้  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จำนวน  9  หมู่บ้าน ดังนี้

   1.1 บ้านจอมศรี ม.1  จำนวน  39  คน     1.4 บ้านดอนขี้เหล็ก ม.12 จำนวน  75 คน

  1.2 บ้านกาลึม  ม.5   จำนวน  25  คน    1.5 บ้านใหม่ ม.2,13,14 จำนวน  95   คน 

  1.3 บ้านไผ่ล้อม ม.10 จำนวน 69  คน    1.6 บ้านเมืองพาน ม.7,15 จำนวน 45  คน

     มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน  348  คน

2. โครงการดอกไม้หลากสีเคลื่อนที่สู่ชุมชน  ระดับจังหวัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริการอ่าน วันที่ 2  เมษายน  2553 โดยมีผู้บริหาร พนักงานราชการ ครูศรช.  ประธานองค์กรนักศึกษาและอาสาสมัคร กศน.  ประมาณ  1,000  คน เข้าร่วม  ณ ลานเพลิน กศน. จังหวัดอุดรธานี

3. โครงการดอกไม้หลากสีเคลื่อนที่สู่ชุมชน  โซนภูพระบาท (กศน.บ้านผือ, น้ำโสมและนายูง)ได้จัดกิจกรรมส่งเสริการอ่าน วันที่ 9  เมษายน  2553 โดยมีผู้บริหาร พนักงานราชการ ครูศรช.  ประธานองค์กรนักศึกษาและอาสาสมัคร กศน.  ประมาณ  600  คน เข้าร่วม  ที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์   อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 7593


ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 อันดับล่าสุด

      ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเมืองพาน 2 2 / ต.ค. / 2552


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ถนนชนบทบำรุง ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-42282462 ,0-42282920
โทรสาร  0-42282462  uninahahaha-9
@hotmail.com  nfe.6914@thaimail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01