[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ยินดีต้อนรับ

  

 

  

ประกาศศูนย์การเรียนชุมชนบ้านค้อ
แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านค้อ

อังคาร ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552


 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

1. สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

        1.1 ที่ตั้ง

                        ตำบลบ้านค้อ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบ้านผือ  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร การเดินทางใช้ถนนหมายเลข  อด 4004

        1.2 เนื้อที่

                        ตำบลบ้านค้อมีเนื้อที่ประมาณ 36.06  ตร.กม. (22,537 ไร่) สภาพดินเป็นดินลูกรัง ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม จึงมีปัญหาอุทกภัยทุกปี

        1.3 อาณาเขต

                        ตำบลบ้านค้อ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

                        ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

                        ทิศใต้      ติดต่อกับ  ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

                        ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

                        ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลกลางใหญ่และตำบลเมืองพาน  อำเภอบ้านผือ จังหวัด 

                     อุดรธานี

        1.4 ภูมิประเทศ

                        ตำบลบ้านค้อ มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีลำห้วยไหลผ่านหลายสายเช่น  ลำห้วยโมง  ลำห้วยซีด  ลำห้วยน้ำฟ้า  ลำห้วยซัน  ลำห้วยดินดำ  และเป็นที่มาบรรจบกันของลำห้วยทุกสาย  จึงประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี  และเป็นปัญหาหลักของตำบลบ้านค้อ

        1.5 ประชากร

                        ตำบลบ้านค้อ มีประชากรชาย 1,597  คน  หญิง  1,549   คน  รวม  3,146  คน

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

0 - 5

6 - 10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

149

136

102

122

131

169

166

145

118

156

121

100

103

107

178

150

148

112

302

257

202

225

238

347

316

293

230

 

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

71-75

76-80

81-85

86-90

91-95

96-100

100 ขึ้นไป

96

63

64

41

42

21

9

8

6

2

1

0

90

86

69

53

48

30

20

13

4

3

1

0

186

149

133

94

90

51

29

21

10

5

2

0

 

 

 

จำนวนประชากรที่มีสิทธิเลือกตั้ง  เขตตำบลบ้านค้อ  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ชาย (คน)

หญิง (คน)

ชาย (คน)

หญิง (คน)

บ้านค้อ  หมู่ที่ 1

288

241

231

198

บ้านหนองกอง หมู่ที่ 2

247

239

199

187

บ้านนารายณ์  หมู่ที่ 3

140

154

101

115

บ้านนาคูณ  หมู่ที่ 4

311

308

223

233

บ้านนารายณ์  หมู่ที่ 5

213

213

145

151

บ้านค้อ  หมู่ที่ 6

398

394

296

309

รวม

1,597

1,549

1,195

1,193

ยอดรวม

3,146

2,388

 

  

ข้อมูลกรมการปกครอง  พ.ศ.  2552

           รายชื่อผู้ใหญ่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน

1.นายพรชัย  ปัญญาวิเศษ                                   บ้านค้อ                      หมู่ที่ 1

2. นายบุญฟอง สมก้อน                                      บ้านหนองกอง        หมู่ที่ 2

3.นายอ่อนศรี  พรมเทศ                                      บ้านนารายณ์            หมู่ที่ 3

4. นายบุญอุ้ม  กุลแสนเต่า                                  บ้านนาคูณ               หมู่ที่ 4

5. นายหนูเที่ยง  หงส์ทอง                                  บ้านน้อยนารายณ์   หมู่ที่ 5

6. นายสมัย  ผลทรัพย์ (กำนันตำบลบ้านค้อ)  บ้านค้อ                      หมู่ที่ 6

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

        2.1 อาชีพ

                        ประชาชนในตำบลบ้านค้อ มีอาชีพทำนาร้อยละ 95  ค้าขายร้อยละ  4  รับราชการรับจ้างและอื่นๆ ร้อยละ 1

        2.2 หน่วยธุรกิจในตำบล

                        - โรงสีขนาดเล็ก                                  8              แห่ง

                        - ร้านซ่อมรถยนต์  จักยานยนต์         4              แห่ง

                        - ตลาดสด                                              1              แห่ง

                        - สถานีอนามัย                                     1              แห่ง

                        - ตำรวจชุมชน                                      1              แห่ง

                        - ศูนย์โอทอป                                       2              แห่ง

                        - กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ                                  2              แห่ง 

        2.3 แรงงาน

                        แรงงานในภาคเกษตรกรรม ในตำบลส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นสำคัญ  บางครอบครัวที่มีแรงงานไม่พอเพียงจะทำการรับจ้างแรงงานในพื้นที่และตำบลใกล้เคียงเข้ามาช่วยในฤดูการผลิต  เมื่อสิ้นสุดฤดูการผลิตแล้ว  มีแรงงานว่างงานจากภาคเกษตรกรรมจะเดินทางไปรับจ้างในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

        2.4 ผลผลิต

                        ข้าวได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ             450  กก./ไร่

                        ไม้ผลได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ          200  กก./ไร่

                        มันสำปะหลัง  ได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ         2,500  กก./ไร่

                        อ้อยได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ                            4,000  กก./ไร่

        2.5 รายได้

                        รายได้เฉลี่ยของประชาชนในตำบลบ้านค้อ  ประมาณ  20,000  บาท/คน/ปี  มีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.  18  ครัวเรือน

        2.6 การใช้ที่ดิน

                        ตำบลบ้านค้อมีเนื้อที่ประมาณ  22,537  ไร่  แบ่งการใช้ประโยชน์  ออกเป็น

        (1) พื้นที่ชุมชน  เช่น  ที่อยู่อาศัย  พาณิชยกรรม  สถาบันการศึกษา  สถาบันครอบครัว  สถานที่ราชการ  ประมาณ  2,908  ไร่

(2) พื้นที่เกษตร  14,195  ไร่

(3) ที่สาธารณะประโยชน์  ที่ทำเล  ประมาณ  5,334  ไร่

3. สภาพสังคม

        3.1 การศึกษา

                        ตำบลบ้านค้อ มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 4  แห่ง  มีนักเรียนและครูดังนี้

โรงเรียน

นักเรียน

ครู

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

บ้านค้อ  (ธัญญวิทยาคาร)

อนุบาลหนองกอง

นาคูณ

นารายณ์

34

48

15

38

28

32

18

40

63

80

33

78

2

3

3

4

3

2

1

3

5

5

4

7

 

 

              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับผิดชอบจำนวน  3  แห่ง

1.          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านนารายณ์        นักเรียน  34  คน                  ครูผู้ดูแลเด็ก  3  คน

2.          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านนาคูณ            นักเรียน 28  คน                   ครูผู้ดูแลเด็ก  2  คน

3.         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านค้อ                  นักเรียน 29  คน                   ครูผู้ดูแลเด็ก  2  คน

 

3.2    ด้านการศึกษา

               ตำบลบ้านค้อมีสถานให้บริการประชาชน จำนวน  9  แห่ง

        1. วัดป่าสาระวารี                                 ตั้งอยู่บ้านค้อ  หมู่  6

        2.วัดอุดมธัญญาผล                                              ตั้งอยู่บ้านค้อ  หมู่  1

        3.วัดป่าหนองกอง                                               ตั้งอยู่บ้านหนองกอง  หมู่  2

        4. วัดโพธิ์ชัยมงคล                                               ตั้งอยู่บ้านหนองกอง  หมู่ 2

        5. วัดศรีสว่างอรุณ                                               ตั้งอยู่บ้านนาคูณ  หมู่  4

        6. วัดป่านาคูณ                                                      ตั้งอยู่บ้านนาคูณ  หมู่ 4

        7. วัดอุตตมาวาส                                                   ตั้งอยู่บ้านนารายณ์  หมู่ 5

        8.วัดบ้านารายณ์                                                   ตั้งอยู่บ้านนารายณ์  หมู่ 5

     9. วัดป่าธรรมบุตร                                                ตั้งอยู่บ้านค้อ  หมู่ 1

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                               สถานีตำรวจชุมชน                             1              แห่ง             

     ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย                                       1       แห่ง 

        สมาชิก อปพร.                                    58      คน

        ตำรวจบ้าน                                        59      คน

4.    การบริการขั้นพื้นฐาน

        4.1 การคมนาคม

                        การคมนาคมในตำบลบ้านค้อ ใช้เส้นทางหลัก  คือ ถนนหมายเลข  อด 4004  บ้านค้อ-  บ้านผือในการคมนาคมขนส่งมีความสะดวกพอสมควร  การคมนาคมในตำบลใช้รถยนต์  ไม่มีรถโดยสารประจำทางการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรใช้รถบรรทุกเล็กๆ  รถอีแต๋น

        4.2 การโทรคมนาคม

                        ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                          12           แห่ง

                        โทรศัพท์เคลื่อนที่                                205         แห่ง

                        โทรศัพท์พื้นฐาน                                 40           แห่ง

        4.3 การไฟฟ้า

                        ตำบลบ้านค้อมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน  ประชาชนในตำบลมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

        4.4 การสาธารณูปโภค

                        (1) แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  ส่วนใหญ่อาศัยน้ำตามลำห้วยและคลองธรรมชาติ เช่น ลำห้วยโมง ลำห้วยซีด ลำห้วยกุดแคน ลำห้วยดินดำ หนองอีเลิง

                        (2)แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค  ตำบลบ้านค้อ มีระบบน้ำประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านและประชาชนส่วนใหญ่จะกักเก็บน้ำฝนเพื่อบริโภคแต่ส่วนมากไม่พอเพียงแก่ความต้องการ

   

ข้อมูลแหล่งอุปโภค  -  บริโภคในตำบล

บ้าน

บ่อบาดาล

ระบบประปา

บ่อน้ำตื้น

ถังเก็บน้ำ

โอ่งเก็บน้ำ

บ้านค้อ  หมู่ที่ 1

2

1

38

-

738

บ้านหนองกอง หมู่ที่ 2

-

1

40

1

426

บ้านนารายณ์  หมู่ที่ 3

2

2

28

-

340

บ้านนาคูณ  หมู่ที่ 4

2

2

60

1

120

บ้านนารายณ์  หมู่ที่ 5

2

2

24

-

211

บ้านค้อ  หมู่ที่ 6

2

1

39

-

327

 

 

5. ศักยภาพตำบล

        (ก) ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

                        (1) จำนวนบุคลากรทั้งหมด  28  คน

 

- สำนักปลัด  20  คน

                        1. นางสาวมยุรีย์  ทัพธานี                   ปลัดอบต. บ้านค้อ

                        2. นายวิชิต  สุทธิสิงห์                         จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

                        3. นางสุวภัค  เวชพันธุ์                       นักวิชาการศึกษา

4.นายธงชัย  สีจันดี                             จพง.พัฒนาชุมชน

                        5. นายไสว  เพชรศรี                           พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

                        6. นายไชยา  พัดพรม                          นักการภารโรง

                        7. นางสาวจีระนุช  คำด้วง ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

              8. นางสาวจริยาพร  พุทธชัย              ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                        9 นางเตือนใจ  เลพล                          ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                        10. นางรำแพน  แก้วนิวงษ์               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                        11. นางสุติมา  พรมเทศ                      ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                        12. นางสาววนิดา  จันทร์เพ็ง            ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                        13. นางราภรณ์  พุทธกุล                    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                        14. นางวาสนา  กลิ่นแก้วณรงค์        ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                        15. นางสาวเจษฎาภรณ์  พรมแดง    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                        16. นายวิชิต  เวชพันธุ์                        รักษาการ ผอ. โรงเรียนอนุบาลหนองกอง

                        17. นายวุฒิกรณ์  แก้วอาษา                 ครู ค.ศ. 1

18.นายอำนาจ  พันธุระศรี                ครูผู้ช่วย

19.นางสาวสุพิชญา  แสงตา              ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

20. นายสายนต์  มณีโรจน์  ภารโรงโรงเรียนอนุบาลหนองกอง

             - ส่วนการคลัง  4 

                        1. นางสาวคัทรียา  แก้วประเสริฐ     หัวหน้าส่วนการคลัง

                        2. นางสุพิศ  เสวตวงศ์                        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

                        3. นางสุภาวดี  สิทธิ                            เจ้าพนักงานพัสดุ

                        4. นางภูษณิศา  คำพิมพ์                      ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

                        - ส่วนโยธา  3  คน

                        1. นายวันชัย  ใจบุญ                            หัวหน้าส่วนโยธา

                        2. นายครรชิต  เวินชุม                        นายช่างโยธา

                        3. นายรำเพย  หงษ์ทอง                      เจ้าหน้าที่ผลิตน้ำประปา

ระดับการศึกษาของบุคลากร

                        ปริญญาตรี                      14  คน

                        ปวส. ปวท.                             7   คน

                        ปวช. หรือเทียบเท่า              7   คน

(3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

         (ก)  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ 

                           - งบประมาณ ปี  2552  ประมาณ  7,232,692  บาท 

                           - เงินอุดหนุนทั่วไป  ปี  2552  ประมาณ  9,478,308  บาท

        (ข)  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

                        สภาพชุมชนตำบลบ้านค้อ มีศักยภาพค่อนข้างแออัดต้องมีการปรับปรุงวางผังเมือง ให้มีความเหมาะสม และป้องกันการเกิดปัญหาขยะ มลพิศต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

        (ค) การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

        1. คณะผู้บริหาร

                        1.1    นายหนูเที่ยง   หงษ์ทอง                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

                        1.2    นายสมพร  มณีจันทร์                         รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

                        1.3     นายแพง   มีชัย                                   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

                        1.4    นางนนทยา  อ่อนทอง                      เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

       

2. คณะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

                        2.1     นายวิรัตน์   จำรักษา                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

                        2.2    นายคำมี      จันทะวงษ์                             รองประธานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

                        2.3    นายอำไพ   ศรีหาปัญญา                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

                        2.4    นายสุรี       ชัยจันทร์                                  สมาชิก อบต. หมู่1

                        2.5   นายดำรง     วงสุวรรณ                              สมาชิก อบต. หมู่2

                        2.6   นายชวลิต    พรมเทศ                                สมาชิก อบต. หมู่3

                        2.7  นายบัวหลั่น   ศรีสุพรรณ                          สมาชิก อบต. หมู่4

                        2.8   นายภานุวัฒน์   บุญประสพ                     สมาชิก อบต. หมู่4

                        2.9 นายสมอง    ปัสสามี                                   สมาชิก อบต. หมู่5

                       2.10 นายบุญออน  เชื้อกลางใหญ่                   สมาชิก อบต. หมู่5

                        2.11 นายนพณัฐ    ชัยภูมี                                 สมาชิก อบต. หมู่6

              2.12 นายณรงค์ชัย   แสงเสนาะ                    สมาชิก อบต. หมู่6

 

 

กลุ่มผลิตปลาร้าทรงเครื่อง
สถานที่ตั้ง : ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม :
โทร :
e-mail :
Cdudonthani@thaimail.com
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
 ปลาร้าทรงเครื่อง

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านค้อธัญญา
สถานที่ตั้ง : 78 ค้อน้อย หมู่ 6 ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางสมปอง จันทร์เพ็ง
โทร :08-6086-2724
e-mail :
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
 ปลาร้าทรงเครื่อง

 

                                          บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ

ที่  ศธ.0210.8811/                                                      วันที่   28   ธันวาคม   2552

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2552

 

เรียน  นักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านค้อ

            ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ  จะดำเนินการสอบประเมินผล ปลายภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา 2552         ใช้สนามสอบคือ  โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์   ในวันเสาร์ที่  27  กุมภาพันธ์  2553  กับ  วันอาทิตย์ที่  28  กุมภาพันธ์  2552   ตั้งแต่ เวลา  08.03-16.30 น.     ดังนั้น  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านค้อ  มาสอบตามวัน  เวลา ดังกล่าว    หากนักศึกษาท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบปลายภาคเรียน2/2552 ให้ติดต่อ นายเข็มวิรุณ    สีโท ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านค้อ   ที่เบอร์โทรศัพท์  086-0365245 และที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ  ที่เบอร์โทรศัพท์  042-282462    

            หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คงได้รับความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยดี  และขอบคุณเป็นอย่างสูงมา    โอกาสนี้

                                   

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์

 

                                                                         (นายเข็มวิรุณ     สีโท )

                                                             ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านค้อ 

 

 

 

รายชื่อ นักศึกษา  ศรช. บ้านค้อ

ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2552

ระดับ    ม.ปลาย

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ   -  สกุล

รายวิชาที่ลงทะเบียน

1.

6914471303539

นายพรชัย     อ่อนเม็ก

MA

LA

2.

6914501301883

นายสมชาย   มะณีจันทร์

EN       SC      LH

3.

6914501302060

นายพร      ทองเหล็ก

TH

LH

4.

6914501302070

นายประพิมพ์      โพธิ์ทอง

TH

LH

5.

6914501302089

นายปณชัย    กำเนิดกาลึม

CO

LH

6.

69147501302103

นางนงเยาว์    ไชยสาร

WO

7.

6914501302238

นายประชา    ไชยวงษ์

EN

8.

6914501302901

นางนิพล  พิมหล

MA

LA

9.

6914501303037

นางสาวพรชนก    พรมกูล

CO

WO

10.

6914501303979

นางสาวอุไรวรรณ   โพธิ์สะดี

CO

LH

11.

6914501304226

นายวิษณุ   สายศรี

CO    LA    WO

12.

6914502301379

นายเสน่ห์    ดอนบันเทา

MA

LA

13.

6914502301388

นางไหม    จงรักษ์

EN

CO

14.

6914502301397

นายสมคิด   ชัยภูมี

CO

15.

6914502301420

นายอ๊อด   วรบุตร

SC

WO

16.

6914502301430

นายชวลิต   พรมเทศ

EN

CO

17.

6914502301449

นายสงคราม   โพธิ์สะดี

EN

CO

18.

6914502301476

นางนงค์ลักษณ์   กัลยา

EN

CO

19.

6914502301485

นางสาวสุภาภรณ์   กองจันทร์

EN

CO

20.

6914502301494

นางสาวสุนิตา   พรมเทศ

SC

WO

21.

6914502301769

นางบุญปัน   แสงหล้า

SC

WO

22.

6914502301810

นายอดิศักดิ์  พันลิวงษ์

SC

WO

23.

6914502303570

นางทองรัตน์   ศรีมุกข์

SC

WO

24.

6914502303696

นายบัวหลั่น    ศรีสุพรรณ

SC

25.

6914502303710

นายอรทัย    ผิวขาว

SC

WO

26.

6914511300033

นางบุญเพ็ง   ศรีหาปัญญา

MA

LA

27.

6914511300051

นางสุพรรณี     มีชัย

MA

LA

28.

6914511302740

นายทองดี   จันนา

MA

LA

29.

6914511302787

นายสมพาน   นะระเค

MA

LA

30.

6914511303586

นายกฤษดา    พันด่วน

MA

LA

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ   -  สกุล

รายวิชาที่ลงทะเบียน

31.

6914511303665

นายสุรชาติ    มั่งมูล

MA

LA

32.

6914511303683

นางบัวเรียน     สุริยะชัย

MA

LA

33.

6914511304135

นางวันนา   ปราบพาล

MA

EN

34.

6914511304250

นายรวิชช์   มูลหาร

MA

LA

35.

6914511304678

นางมุกดา   คำพระบาง

MA

LA

36.

6914511304687

นางสาวบุญเพ็ง  จันมีวงษ์

MA

LA

37.

6914512300150

นายวัฒนา  เพ็ชรอาสา

MA

LA

38.

6914512300178

นางสาวสำเภา    ถิ่นก้อง

MA

LA

39.

6914512300187

นายอานนท์   ต้นยวด

MA

LA

40.

6914512300530

นายณัฐกร    ถิ่นกะไสย

MA

LA

41.

6914512301214

นางสาวภัทรา  สิทธิแสง

MA

LA

42.

6914512301349

พระยงยุทธ์  บุญสาย

MA

LA

43.

6914512301561

นายชำนาญ     เนื่องโพนงาม

MA

LA

44.

6914521300138

นายสมาน    เนื่องโพนงาม

MA

LA

45.

6914521300402

นายชัยรัตน์    แย้มถนอม

MA

LA

46.

6914521301586

นายกฤษดา   แก้วสา

MA

LA

47.

6914521301726

นายพรสวัสดิ์     ศรีแก้ว

MA

LA

48.

6914521302446

นายธนพล    ชัยเชียงพิณ

MA

LA

49.

6914521302455

นายวีระพงษ์ มงคลวัฒนะกุล

MA

LA

50.

6914521302464

นางวิลาวัลย์   ไชยหงษ์

MA

LA

51.

6914521302473

นางสาวประนิดา   ทองแกม

MA

LA

52.

6914521302482

นายประยงค์   ชนะบุญ

MA

LA

53.

6914521304754

นายภาณุพงษ์    พรมกูล

MA

LA

54.

6914521304763

นายลิขิต    คำจันทร์

MA

LA

55.

6914521304772

นายวัชรินทร์   จำรักษา

MA

LA

56.

6914521304781

นายบงกช   สิงห์วงษ์

MA

LA

57.

6914521305289

นางสาวพนิดา   ธาตุมณี

MA

LA

58.

6914521305340

นายสุพันธ์    ทองชู

MA

LA

59.

6914521305359

นางสาวแว่นแก้ว    พาชัย

MA

LA

60.

6914521305456

นายมัสลอง   ไชยคำ

MA

LA

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ   -  สกุล

รายวิชาที่ลงทะเบียน

 

61.

6914522300040

นางสาวดวงแข    เพชรล้วน

MA

LA

 

62.

6914522300078

นายโอรัน       พินิจ

MA

LA

 

63.

6914522300139

นายสมภพ      เพียแก้ว

MA

LA

 

64.

6914522300148

นายทะนงศักดิ์  หอมสมบัติ

MA

LA

 

65.

6914522300218

นายเสน่ห์       สีโคตร

MA

LA

 

66.

6914522300227

นายอนุวัฒน์    จันทะวงษ์

MA

LA

 

67.

6914522301071

นางนงค์ลักษณ์  วงษ์คำ

MA

LA

 

68.

6914522301080

นายสุธีรศักดิ์   วงษ์คำ

MA

LA

 

69.

6914522301407

นายประคอม   ผ่องใส

MA

LA

 

70.

6914522301416

นายธวัชชัย   ศรีหาปัญญา

MA

LA

 

71.

6914522301443

นายกังวานไพร   พรมกุล

MA

LA

 

72.

6914522301639

นายสาวสุวรรณี   ศรีเตา

MA

LA

 

73.

6914522301648

นายอนุพงษ์    กระจาดเงิน

MA

LA

 

74.

6914522302846

นายสราวุธ    พินธะ   

MA

LA

 

 

 

รายชื่อ นักศึกษา  ศรช. บ้านค้อ

ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2552

ระดับ    ม.ต้น

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ   -  สกุล

รายวิชาที่ลงทะเบียน

 

1.

6914491201414

นางสวาท    ดวงเทียน

LA      LH      WO

 

2.

6914492202358

นางเสงี่ยม      ศรทอง

MA

LA

 

3.

6914501201265

นายธีระชัย    ใจอดทน

MA

LA

 

4.

6914501201274

นายสุวินัย   มีชัย

MA

LA

 

5.

6914501201283

นางอวยชัย   พงษ์ประเทศ

TH

LA

 

6.

6914501201317

นางใย     อ่อนแก้ว

CO

WO

 

7.

6914501201353

นายสนามชัย    คำแก้ว

CO

WO

 

8.

6914501201362

นางสาวสุนิสา    พรหมมา

CO

LH

 

9.

6914501201371

นายปริญญา    โตเกษม

CO

WO

 

10.

6914501203591

นางกร    สีมา

TH

 

11.

6914501203607

นายทองสุก    พิมพา

WO

 

12.

6914501203616

นายสุริยันต์   บุญไชย

EN

CO

 

13.

6914501204415

นางสาวไพรวัล   กากีกุล

TH

 

14.

6914501204424

นายรัตนชัย   มีชัย

WO

CO

 

15.

6914502200012

นายอำไพ   ศรีหาปัญญา

EN

CO

 

16.

6914502200021

นายสุระพล   อินสา

MA

LA

 

17.

6914502200040

นายสัมฤทธิ์    เนตรเสน

MA

LA

 

18.

6914502200244

นางสาวกาญจนา    โคตรจันทร์

MA

LA

 

19.

6914502200848

นายอุบล    เนตรบุตร

EN

CO

 

20.

6914502201248

นางสาวนิต   บัวศิริ

EN

CO

 

21.

6914502201363

นายสมพร   ถิ่นแก้ว

EN

CO

 

22.

6914502201530

นายสัญชิต    เทศนา

EN         CO      LH

 

23.

6914502201805

นางหนูถิ่น    ใจตรง

EN

TH

 

24.

6914502201850

นายบุญกอง    เชื้อกลางใหญ่

MA

LA

 

25.

6914502201967

นายทิศธร     ใจตรง

EN

CO

 

26.

6914511200019

นางสาววิยะดา  เวรุวะณารักษ์

MA

LA

 

27.

6914511201787

นายณัฐพล    ทองทา

TH

LA

 

28.

6914511202717

นายนพณัฐ    ชัยภูมี

EN

CO

 

29.

6914511202726

นางขวัญใจ    บุตรดี

MA

LA

 

30.

6914511202735

นายจำนง     บุตรดี

MA

LA

 

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ   -  สกุล

รายวิชาที่ลงทะเบียน

31.

6914512200205

นางสาวจันทร์เพ็ญ   สมต้น

MA

LA

32.

6914512200214

นายวัชระ    สมต้น

MA

LA

33.

6914512200260

นางถิ่นสุข    ปันนะจิตต์

MA

LA

34.

6914512201209

นายเวช   จันทาคีรี

MA

LA

35.

6915512201218

นางจำเนียร    จันทาคีรี

MA

LA

36.

6914521200104

นางสาวอนุสรา   เรืองหอม

MA

LA

37.

6914521200113

นางสาวกฤษณา     มณีทิพย์

MA

LA

38.

6914521200122

นางวรรณา    ชิยัง

MA

39.

6914521201180

นายพรชัย   ปัญญาวิเศษ

MA

40.

6914521201190

นางสาวนิสาชล   สมประสงค์

MA

LA

41.

6914521201205

นายจักรี   ชนะบุญ

MA

LA

42.

6914521201942

นายทองสวรรค์   แสงชาติ

MA

LA

43.

6914521201951

นางสาวปริษา   ดวนลี

MA

LA

44.

6914521202101

นายกัมพล   วงษ์ทอง

MA

LA

45.

6914521202110

นางพัชรี   จำรักษา

MA

LA

46.

6914521203211

นายเพลินพนา    เสงี่ยมจันทร์

MA

LA

47.

6914522200160

นายสัตยา    สีทน

MA

LA

48.

6914522200188

นายธรรมนูญ    อุ่นคำ

MA

LA

49.

6914522200197

นายเดชชาญ   ประเสริฐศรี

MA

LA

50.

6914522200202

นายวสันต์   หงส์ทอง

MA

LA

51.

6914522200249

นางสาวรำไพร    ยังอยู่

MA

LA

52.

6914522200258

นางสาวศุภมาส     ปากดีศรี

MA

LA

53.

6914522201093

นายอุเทน   ทองพูน

MA

LA

54.

6914522201492

นายยุทธิไกร    สุนิติโส

MA

LA

55.

6914522201730

นายณัฐวุฒิ   ปราบคนชั่ว

MA

LA

 

รายชื่อ นักศึกษา  ศรช. บ้านค้อ

ภาคเรียนที่  2   ปีการศึกษา  2552

ระดับ    ประถม

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ   -  สกุล

รายวิชาที่ลงทะเบียน

1.

6914501102927

นางมาลัยทอง    โคตะเพชร

TH

LH

2.

6914502100187

นายสวย    เจริญชนม์

EN    CO    LH

3.

6914502100318

นายเลื่อน    ผาสุก

EN    CO    LH

4.

6914502100336

นางวงเดือน   เชื้อกลางใหญ่

EN    CO    LH

5.

6914502100345

นายประยูร     ไชยภูมี

EN    CO    LH

6.

6914502100381

นายสายยันต์   เชื้อกลางใหญ่

EN    CO    LH

7.

6914502100390

นายประยุทธ   ศรีประเสริฐ

EN    CO    LH

8.

6914502100406

นายสมหวัง  สุวรรณไตย

EN    CO    LH

9.

6914502100424

นายพงศธร     ทองประดับ

EN    CO    LH

10.

6914502100442

นายอำนาจ    มีสาย

EN    CO    LH

11.

6914502100976

นายทองฤทธิ์   วงศ์ทอง

EN    CO    LH

12.

6914522100109

นายสมัย      ผลทิพย์

MA

LA