[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ยินดีต้อนรับ

  

 

  

ศรช. บ้านค้อ ยุคใหม่
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านค้อ ปี 2553

อังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552


บทบาทหน้าที่ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

                กำหนดให้ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน  มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

1. จัดทำแผนปฎิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ระดับพื้รที่ แนะแนวการเรียนรู้ตั้งแต่ก่อนเรียน  ระหว่างเรียน  และหลังเรียน  การรับสมัครนักศึกษารวมถึงการ จัดกลุ่มนักศึกษา
1.4.1 แยกระดับ   ( ประถม / มัธยมศึกษาตอนต้น / มัธยมศึกษาตอนปลาย )
1.4.2 แยกหมวดวิชา
1.4.3 แยกกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการมาพบกลุ่ม

2.  งานธุรการ / งานทะเบียน  ในศูนย์การเรียนชุมชน
2.1  รับขึ้นทะเบียนนักศึกษา
2.2  รับลงทะเบียนนักศึกษาเป็นกลุ่ม / ระดับ
2.3  จัดทำประวัตินักศึกษาที่มาลงทะเบียน
2.4  จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

3.  จัดทำศูนย์บริการสื่อ / ประสานงานแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
3.1  จัดทำและให้บริการสื่อในศูนย์บริการสื่อ
3.2  ประสานและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแหล่งเรียนรู้
3.2.1  แหล่งวิทยาการในชุมชน  ( ทั้งรัฐ / เอกชน )
3.2.2  ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
3.2.3  แหล่งการเรียนรู้ตามธรรมชาติ

4.  จัดกระบวนการเรียนรู้
4.1  จัดปฐมนิเทศนักศึกษา
4.2  แนะแนวการศึกษา
4.3  จัดกระบวนการเรียนรู้
  4.3.1  วิเคราะห์หลักสูตร
  4.3.2  วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
  4.3.3 จัดทำแผนการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

      4.4  วัดผลประเมินผลร่วมกับผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่สถานศึกากำหนด
4.5 จัดทำผลการจัดการเรียนตามที่สถานศึกษากำหนด

5. การปฏิบัติหน้าที่ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้ดำเนินการดังนี้
5.1  การจัดการเรียนรู้โดยการพบกลุ่ม  ในทุกสัปดาห์จะต้องจัดให้มีการพบกลุ่มอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง  โดยให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานที่ครูมอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  มีการอภิปราย  วิเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน  ในกรณีที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจสาระบางเรื่องคลาดเคลื่อน  ครูต้องอธิบายและให้ความรู้เพิ่มเติม  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น  และมีการทดสอบย่อยด้วย
5.2  การจัดการเรียนรู้โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   ครูและผู้เรียนต้องวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ตลอดภาคร่วมกัน  โดยวิเคราะห์สาระเนื้อหาวิชาออกเป็น 3 ส่วน  ดังนี้
     5.2.1  ส่วนที่ 1  เนื้อหาส่วนที่ไม่ซับซ้อนและยากเกินไป  และอยู่ในวิสัยที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองได้  ให้ผู้เรียนไปศึกษาเรียนรู้จากสื่อต่าง ๆ  และแหล่งวิทยาการด้วยตนเอง  แล้วจดบันทึกผลการเรียนรู้ไว้เป็นหลักฐาน  เพื่อนำมาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพบกลุ่ม
    5.2.2 ส่วนที่ 2 เนื้อหาส่วนที่ค่อนข้างยาก  ให้ผู้เรียนศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในการพบกลุ่ม  โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา  ชี้แจงและให้ความรู้เพิ่มเติม  เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
    5.2.3  ส่วนที่ 3 เนื้อหาส่วนที่ยากมาก  ในกรณีที่ครูมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเฉพาะนั้น ๆ  ครูก็สามารถสอนเองได้  หากไม่เชี่ยวชาญก็ให้เรียนเชิญผู้รู้  ผู้ชำนาญการ
มาเป็นวิทยากรสอนเสริม
5.3 การจัดการเรียนรู้ โดยการทำโครงงาน โดยครูมอบหมายให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกันประมาณ  5
7 คน  ไปศึกษาเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  และให้ทำโครงงาน  1  โครงงาน  โดยผู้เรียนต้องร่วมมือกันในคิดลงมือปฏิบัติ และจดจำสิ่งที่ได้ปฏิบัติ  เพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อดี  และข้อจำกัด  เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโครงงานให้ดียิ่งขึ้น  แล้วนำเสนอความก้าวหน้าของการทำโครงงาน  ในการพบกลุ่มแต่ละครั้งเป็นระยะ ๆ  อย่างต่อเนื่อง
 5.4  การทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ให้ประเมิน    ดังนี้
      5.4.1  ประเมินผลระหว่างภาค  60  ส่วน  จากสิ่งต่อไปนี้
          
  1)  ผลงาน / ชิ้นงาน  ที่ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การนำเสนอรายงาน และการอภิปรายในระหว่างการพบกลุ่ม
           
2)  การทดสอบย่อย  ( Quiz )ให้ประเมินโดยใช้แบบทดสอบที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ / เขต เป็นผู้จัดทำขึ้น  และให้มีการทดสอบย่อยทุกครั้งที่มีการพบกลุ่ม
       3)  การทำโครงงาน   ให้ประเมินตั้งแต่การเขียนโครงงาน  กระบวนการจัดทำ  ผลงาน และการรายงาน
          4)  แฟ้มสะสมงาน  
ให้ประเมินคำนึงการเลือกใช้แฟ้มสะสมงานแต่ละประเภท  รูปแบบและแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมงาน  เพื่อให้ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ของผู้เรียน
      5.4.2  ประเมินผลปลายภาคเรียน  40  ส่วน  จากแบบทดสอบที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดจัดทำขึ้น

6.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่สถานศึกษามอบหมาย
 

มาตรการ ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยวิธีการพบกลุ่มให้เป็นไปตามแผนการพบกลุ่ม ตามเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 

หลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

                 1.  สถานศึกษาต้องจัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการแก่ครูศูนย์การเรียนชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
             
2.  ครูศูนย์การเรียนชุมชนต้องผ่านหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านทางอินเตอร์เน็ต       
                 (
http://elearning.dei.ac.th )   ทุกคน
              
3.  ครูศูนย์การเรียนชุมชนต้องจัดทำแผนการพบกลุ่ม
                    
3.1  รายบุคคล
                    
3.2  กลุ่มบุคคล
                    
3.3  กลุ่มใหญ่
              
4.  ครูศูนย์การเรียนชุมชนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนการพบกลุ่ม
              
 5.  ผู้เรียนต้องจัดทำแผนการพบกลุ่ม
               
6.  ผู้เรียนต้องจัดทำโครงงาน  ภาคเรียนละไม่น้อยกว่า  1  โครงงาน
               
7.  ครูศูนย์การเรียนชุมชนจัดทำหลักฐานการประเมินผลผู้เรียน
                        
-  ประเมินผลการเรียนหมวดวิชา
                       
 -  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
                        
-  ประเมินการอ่าน  คิด  วิเคราะห์ และเขียน
                        
 -  ประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
               
8.  สถานศึกษาต้องกำกับ  ดูแลและติดตามผลการดำเนินงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ
               
9.  สถานศึกษาต้องรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน  ให้สถานศึกษาจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการติดตาม  ประเมินผลการ
                      ปฏิบัติราชการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  และรายงานให้สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนทุกรอบไตรมาส
  

ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านค้อ

  ภาพ ศรช. บ้านค้อ

ภาพบ้านนาคูณ                               ภาพบ้านาคูณ

บ้านนาคูณ  หมู่ 4 ต.บ้านค้อ

 นายเข็มวิรุณ    สีโท   หัวหน้า  กศน. ตำบลบ้านค้อ

รายชื่อ นักศึกษา  ศรช. บ้านค้อ

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553

ระดับ    ม.ปลาย

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ   -  สกุล

รายวิชาที่ลงทะเบียน

หมายเหตุ

1

6914482301691

นายจร      ศรีสะอาด

CO

WO

 

2

6914482304879

นายณัฐวุฒิ  สุระไพทูรย์

CO

WO

 

3

6914501301883

นายสมชาย   มะณีจันทร์

EN               SC     

 

4

6914501301917

นางสาวธิดารินทร์   พรมแดง

CO

WO

 

5

6914501301990

นายสนิท     หลักมั่น

CO

WO

 

6

6914501302024

นายอภิชาต   ไชยคำ

WO

 

 

7

6914501302042

นางพร้อม     พินิจ

WO

 

 

8

6914501302089

นายปณชัย    กำเนิดกาลึม

TH

WO

 

9

6914501302238

นายประชา    ไชยวงษ์

EN               CO

 

10

6914501302901

นางนิพล  พิมหล

SC

WO

 

11

6914501303979

นางสาวอุไรวรรณ   โพธิ์สะดี

TH

WO

 

12

6914501304192

นายสุนทร   พรมโสดา

CO

WO

 

13

6914501304226

นายวิษณุ   สายศรี

    LA   

 

14

6914502301379

นายเสน่ห์    ดอนบันเทา

SC

WO

 

15

6914502301411

นายทวี    จันนา

SC

WO

 

16

6914502301430

นายชวลิต   พรมเทศ

EN

CO

 

17

6914502301467

นางสาวกัลยา    เที่ยงตรง

SC

WO

 

18

6914502301476

นางนงค์ลักษณ์   กัลยา

CO

 

 

19

6914502301519

นายสุรพล      ผลทรัพย์

EN

CO

 

20

6914502301537

นายวิมล      อินสา

SC

WO

 

21

6914502301810

นายอดิศักดิ์  พันลิวงษ์

CO

 

 

22

6914502303570

นางทองรัตน์   ศรีมุกข์

EN

CO

 

23

6914502303580

นางสาวอรุณรัตน์  บุญประสพ

SC           WO

 

24

6914502303710

นายอรทัย    ผิวขาว

SC

WO

 

25

6914511300051

นางสุพรรณี     มีชัย

EN

CO

 

26

6914511300869

นายสุขสันต์    คันธี

EN

CO

 

27

6914511300878

นายอภิเชษฐ์   เทพยาสิทธิ์

EN

LH

 

28.

6914511301542

นายสิทธิศักดิ์     คำผง

WO

 

 

29

6914511302848

นางสาวปาริชาติ     คำวงศ์

TH

CO

 

30.

6914511303586

นายกฤษดา    พันด่วน

SC

WO

 

 

รายชื่อ นักศึกษา  ศรช. บ้านค้อ

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553

ระดับ    ม.ปลาย

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ   -  สกุล

รายวิชาที่ลงทะเบียน

หมายเหตุ

31

6914511303683

นางบัวเรียน     สุริยะชัย

EN

CO

 

32

6914511304678

นางมุกดา   คำพระบาง

SC

WO

 

33

6914511304687

นางสาวบุญเพ็ง  จันมีวงษ์

SC

WO

 

34

6914512300150

นายวัฒนา  เพ็ชรอาสา

SC

WO

 

35

6914512300169

นางสาวปรียานุช   วงษาเนาว์

SC

WO

 

36

6914512300187

นายอานนท์   ต้นยวด

EN

TH

 

37

6914512300196

นายกิตติพันธ์   ปานทวี

MA

WO

 

38

6914512300530

นายณัฐกร    ถิ่นกะไสย

EN

CO

 

39

6914512301561

นายชำนาญ     เนื่องโพนงาม

EN

CO

 

40

6914521300138

นายสมาน    เนื่องโพนงาม

SC

WO

 

41

6914521300402

นายชัยรัตน์    แย้มถนอม

SC

WO

 

42

6914521301586

นายกฤษดา   แก้วสา

SC

WO

 

43

6914521301726

นายพรสวัสดิ์     ศรีแก้ว

SC

WO

 

44

6914521302455

นายวีระพงษ์  มงคลวัฒนะกุล

SC

WO

 

45

6914521302464

นางวิลาวัลย์   ไชยหงษ์

SC

WO

 

46

6914521302473

นางสาวประนิดา   ทองแกม

SC

WO

 

47

6914521302482

นายประยงค์   ชนะบุญ

SC

WO

 

48

6914521304754

นายภาณุพงษ์    พรมกูล

SC

WO

 

49

6914521304763

นายลิขิต    คำจันทร์

SC

WO

 

50

6914521304772

นายวัชรินทร์   จำรักษา

SC

WO

 

51

6914521304781

นางสาวบงกช   สิงห์วงษ์

SC

WO

 

52

6914521305289

นางสาวพนิดา   ธาตุมณี

SC

WO

 

53

6914521305340

นายสุพันธ์    ทองชู

SC

WO

 

54

6914521305359

นางสาวแว่นแก้ว    พาชัย

SC

WO

 

55

69145223300040

นางสาวดวงแข    เพชรล้วน

SC

WO

 

56

6914522300078

นายโอรัน       พินิจ

SC

WO

 

57

6914522300139

นายสมภพ      เพียแก้ว

SC

WO

 

58

6914522300148

นายทะนงศักดิ์  หอมสมบัติ

SC

WO

 

59

6914522300218

นายเสน่ห์       สีโคตร

SC

WO

 

60

6914522300227

นายอนุวัฒน์    จันทะวงษ์

SC

WO

 

 

รายชื่อ นักศึกษา  ศรช. บ้านค้อ

ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2553

ระดับ    ม.ปลาย

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ   -  สกุล

รายวิชาที่ลงทะเบียน

หมายเหตุ

61.

6914522301071

นางนงค์ลักษณ์  วงษ์คำ

SC

WO

 

62

6914522301080

นายสุธีรศักดิ์   วงษ์คำ

SC

WO

 

63

6914522301648

นายอนุพงษ์    กระจาดเงิน

SC

WO

 

64

6914522302846

นายสราวุธ    พินธะ   

SC

WO

 

65

6914522303014

นางโสภา    อินทขินี

SC

WO

 

66

6914522303023

นายสาวสงกรานต์   นาสมศรี

SC

WO

 

67

6914522303032

นางสมหวัง   นาสมศรี

SC

WO

 

 

รายชื่อ นักศึกษา  ศรช. บ้านค้อ

ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2553

ระดับ    ม.ปลาย   ( โปรแกรม ใหม่ )

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ   -  สกุล

เศรษฐกิจพอเพียง

ศิลปศึกษา

ทักษะการเรียนรู้

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

ช่องทางการขยายอาชีพ

หมายเหตุ

1

5313000358

นายอำไพ    ศรีหาปัญญา

/

/

/

/

/

/

 

2

5313000367

นางแพง   มีชัย

/

/

/

/

/

/

 

3

5313000376

นายนราวุธ   สิงห์วงษ์

/

/

/

/

/

/

 

4

5313000385

นางบรรทม   ภมร

/

/

/

/

/

/

 

5

5313000394

นายวิรุฬ     อินสา

/

/

/

/

/

/

 

6

5313000406

นายชาญชัย   ธนาคุณ

/

/

/

/

/

/

 

7

5313000974

นางเกษรินทร์   แก้วโชติ

/

/

/

/

/

/

 

8

5313003199

สามเณรธนายุทธ   ดวงศรี

/

/

/

/

/

/

 

9

5313004178

นางสาวภัสรา   หล้าแก้ว

/

/

/

/

/

/

 

รายชื่อ นักศึกษา  ศรช. บ้านค้อ

ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2553

ระดับ    ม.ต้น

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ   -  สกุล

รายวิชาที่ลงทะเบียน

หมายเหตุ

1

6914482203460

นายรุ่งทวี   ปราบพาล

CO           WO

 

2

6914482206071

นายมัสลอง     ไชยคำ

EN             SC

 

3

6914491201958

นายสมหมาย     หงษ์ทอง

SC            WO

 

4

6914492202358

นางเสงี่ยม      ศรทอง

EN

CO

 

5

6914501201265

นายธีระชัย    ใจอดทน

TH

LH

 

6

6914501201274

นายสุวินัย   มีชัย

CO

WO

 

7

6914501201283

นางอวยชัย   พงษ์ประเทศ

TH

 

 

8

6914501201317

นางใย     อ่อนแก้ว

CO

TH

 

9

6914501201353

นายสนามชัย    คำแก้ว

TH

LH

 

10

6914501201362

นางสาวสุนิสา    พรหมมา

CO

 

 

11

6914501203591

นางกร    สีมา

TH

 

12

6914501203607

นายทองสุก    พิมพา

WO

 

13

6914501204415

นางสาวไพรวัล   กากีกุล

TH

 

14

6914501204424

นายรัตนชัย   มีชัย

TH

LH

 

15

6914502200857

นายวิลาศ      ชาวดร

EN

CO

 

16

6914502201248

นางสาวนิต   บัวศิริ

EN

CO

 

17

6914502201363

นายสมพร   ถิ่นแก้ว

SC

WO

 

18

6914502201530

นายสัญชิต    เทศนา

       CO              TH

 

19

6914502201967

นายทัศธร     ใจตรง

WO

 

 

20

6914511202717

นายนพณัฐ    ชัยภูมี

MA

WO

 

21

6914511202744

นางนวลตา   บุตตะโยธี

MA

LA

 

22

6914512200260

นางถิ่นสุข    ปันนะจิตต์

EN

CO

 

23

6914512201209

นายเวช   จันทาคีรี

EN

CO

 

24

6915512201218

นางจำเนียร    จันทาคีรี

EN

CO

 

25

6914521200104

นางสาวอนุสรา   เรืองหอม

SC

WO

 

26

6914521200113

นางสาวกฤษณา     มณีทิพย์

SC

WO

 

27

6914521201180

นายพรชัย   ปัญญาวิเศษ

SC

WO

 

28

6914521201190

นางสาวนิสาชล   สมประสงค์

SC

WO

 

29

6914521201205

นายจักรี   ชนะบุญ

SC

WO

 

30

6914521201942

นายทองสวรรค์   แสงชาติ

SC

WO

 

 

 

รายชื่อ นักศึกษา  ศรช. บ้านค้อ

ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2553

ระดับ    ม.ต้น

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ   -  สกุล

รายวิชาที่ลงทะเบียน

หมายเหตุ

31

6914521201951

นางสาวปริษา   ดวนลี

SC

WO

 

32

6914521202110

นางพัชรี   จำรักษา

SC

WO

 

33

6914521203211

นายเพลินพนา    เสงี่ยมจันทร์

SC

WO

 

34

6914522200053

นางสาวฤดีมาศ  ยะสุนทร

SC

WO

 

35

6914522200160

นายสัตยา    สีทน

SC

WO

 

36

6914522200188

นายธรรมนูญ    อุ่นคำ

SC

WO

 

37

6914522200197

นายเดชชาญ   ประเสริฐศรี

SC

WO

 

38

6914522200202

นายวสันต์   หงส์ทอง

SC

WO

 

39

6914522200249

นางสาวรำไพร    ยังอยู่

SC

WO

 

40

6914522200258

นางสาวศุภมาส     ปากดีศรี

SC

WO

 

41

6914522201492

นายยุทธิไกร    สุนิติโส

SC

WO

 

42

6914522201730

นายณัฐวุฒิ   ปราบคนชั่ว

SC

WO

 

 

รายชื่อ นักศึกษา  ศรช. บ้านค้อ

ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2553

ระดับ    ม.ต้น  ( โปรแกรมใหม่ )

 

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ   -  สกุล

 

 

 

 

เศรษฐกิจพอเพียง

ทักษะการเรียนรู้

ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

ช่องทางการขยายอาชีพ

หมายเหตุ

1

5312000953

นายอานนท์   ผลทรัพย์

/

/

/

/

/

 

2

5312000962

นายปัญญา   ผลทรัพย์

/

/

/

/

/

 

3

5312001017

นายอานันท์   อุประ

/

/

/

/

/

 

4

5312001295

นายกฤษ์ปกรณ์   หนันต๊ะ

/

/

/

/

/

 

5

5312001307

นางสุธรรมา  นวลศรี

/

/

/

/

/

 

6

5312001316

นายกิตติพันธ์  พรมกูล

/

/

/

/

/

 

7

5312001802

นางสาวรัตน์ดา  มณีโรจน์

/

/

/

/

/

 

8

5312001811

นางวิภาวรรณ  ธรรมวงศา

/

/

/

/

/

 

9

5312001978

นายฤทธิไกร  โคตรเพชร

/

/

/

/

/

 

10

5312002256

นายกิตติกร  มณีโรจน์

/

/

/

/

/

 

11

5312002359

นายรัตนะ   สิงหา

/

/

/

/

/

 

12

 

นายธิติ  อุประโคตร

/

/

/

/

/

 

 

 

 

รายชื่อ นักศึกษา  ศรช. บ้านค้อ

ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา  2553

ระดับ    ประถม

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ   -  สกุล

รายวิชาที่ลงทะเบียน

หมายเหตุ

1.

6914501102927

นางมาลัยทอง    โคตะเพชร

CO

WO

 

2.

6914502100187

นายสวย    เจริญชนม์

      TH                    WO

 

3.

6914502100318

นายเลื่อน    ผาสุก

TH                    WO

 

4.

6914502100336

นางวงเดือน   เชื้อกลางใหญ่

TH                    WO

 

5.

6914502100345

นายประยูร     ไชยภูมี

TH                    WO

 

6.

6914502100381

นายสายยันต์   เชื้อกลางใหญ่

TH                    WO

 

7.

6914502100390

นายประยุทธ   ศรีประเสริฐ

TH                    WO

 

8.

6914502100406

นายสมหวัง  สุวรรณไตย

TH                    WO

 

9.

6914502100424

นายพงศธร     ทองประดับ

TH                    WO

 

10.

6914502100442

นายอำนาจ    มีสาย

TH                    WO

 

11.

6914502100976

นายทองฤทธิ์   วงศ์ทอง

      SC                    WO

 

12.

6914522100109

นายสมัย      ผลทิพย์

SC

WO

 

 

ที่  ศธ.0210.8811/                                                      วันที่    มิถุนายน   2553

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์การเปิดการเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2553

 

เรียน  นักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านค้อ

                ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ  ดำเนินการเปิดทำการเรียนการสอน  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2553  แล้วตั้งแต่ วันที่ 17  พฤษภาคม  2553 แล้วนั้น       

ดังนั้น  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ นักศึกษา ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านค้อ  มาพบกลุ่ม  แล้วทำการ  เรียน  ตามวันเวาลาที่กำหนดให้  หากนักศึกษาท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียน  การสอน ในภาคเรียน  1/2553   ให้ติดต่อ นายเข็มวิรุณ    สีโท ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านค้อ   ที่เบอร์โทรศัพท์  086-0365245 และที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ  ที่เบอร์โทรศัพท์  042-282462      หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คงได้รับความร่วมมือ  ด้วยดี                                       

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์

 

 

 

                                                                                                (นายเข็มวิรุณ     สีโท )

                                                                                 ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านค้อ

 

 

 

 

ส่วนราชการ       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ

เข้าชม : 2490


ศรช. บ้านค้อ ยุคใหม่ 5 อันดับล่าสุด

      ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านค้อ ปี 2553 10 / พ.ย. / 2552


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ถนนส่วนราชการ ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-42282462 ,0-42282920
โทรสาร  0-42282462  uninahahaha-9
@hotmail.com  nfe.6914@thaimail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01