[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ยินดีต้อนรับ

  

 

 

                                                                     การศึกษาพื้นฐาน  
         การศึกษาพื้นฐาน   เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน ในอำเภอบ้านผือ ได้รับโอกาสทางการศึกษาพื้นฐานตามความต้องการ ความสนใจอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงด้วยรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่มั่นคง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วิธีการเรียนรู้จัดให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาเข้ากับวิถีชีวิต เน้นการคิด ทำ จำ แก้ปัญหาและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2551 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ ได้จัดการศึกษาพื้นฐานให้กับประชาชนดังนี้ 

 

ระดับ

ปีการศึกษา 2/2550

ปีการศึกษา 1/1551

ลงทะเบียน

คาดว่าจะจบ

จบหลักสูตร

ลงทะเบียน

คาดว่าจะจบ

จบหลักสูตร

ประถมศึกษา

711

12

112

595

79

31

มัธยมศึกษาตอนต้น

1,950

230

299

1,690

250

174

มัธยมศึกษาตอนปลาย

1,660

136

251

1,860

165

154

 

              รวม

 

4,321

 

378

 

 

662

 

 

4,145

 

 

494

 

 

359

 

                     

                  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ ได้จัดทำโครงการพิเศษการศึกษาพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนในอำเภอบ้านผือได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือได้จัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมการศึกษาดูงานและกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ทั้งนี้นักศึกษาจะมีส่วนร่วมเรียนรู้ และนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง สังคมและครอบครัวได้ มีรายละเอียดการจัดกิจกรรมดังนี้

    

กิจกรรม /โครงการ

วันที่จัดกิจกรรม

สถานที่จัดกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)

 

1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2550

2. กิจกรรมมอบใบระเบียนแสดงผลการเรียน ปีการศึกษา 2/2550

3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2551

4. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการกศน.

5. ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่

 

 

 

1 พ.ย.50

 

10 เม.ย.51

 

5 พ.ค.51

 

23 ส.ค. 51

 

29 พ.ค.51

 

ศูนย์การเรียนชุมชน 26 ศรช.

ห้องประชุม ร.ร.บ้านผือพิทยาสรรค์

ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ

ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ

กศน.น้ำโสมอำเภอน้ำโสม

 

 

1,300

 

662

 

770

 

832

 

123

 

 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น

3,687

 

ระดับประถมศึกษา
     ผู้เรียนต้องเรียนกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน 4 หมวดวิชา ประกอบด้วย
หมวดวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
รวม 20 หน่วยกิต        และกลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ 4 หมวดวิชา
ประกอบด้วย หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน พัฒนาทักษะชีวิต 1
พัฒนาทักษะ ชีวิต 2 และพัฒนาอาชีพ รวม 28 หน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (กพช.) ไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
      ผู้เรียนต้องเรียนกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน 4 หมวดวิชา ประกอบด้วย
หมวดวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ
รวม 24 หน่วยกิต และกลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ 4 หมวดวิชา
ประกอบด้วย หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน พัฒนาทักษะชีวิต 1
พัฒนาทักษะชีวิต 2 และพัฒนาอาชีพ รวม 32 หน่วยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต และต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต(กพช.) ไม่น้อยกว่า100 ชั่วโมง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
      ผู้เรียนต้องเรียนกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน 4 หมวดวิชา
ประกอบด้วย หมวดวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ รวม 28 หน่วยกิต
และกลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ 4 หมวดวิชา ประกอบด้วย
หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชนพัฒนาทักษะชีวิต 1
พัฒนาทักษะชีวิต 2 และพัฒนาอาชีพ รวม 48 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต
และต้องทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ไม่น้อยกว่า
100 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนหมวดวิชา
เพิ่มเติมตามความต้องการในกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐานและ
กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร
       1. สัญชาติไทย หรือคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐาน
           วัน เดือน ปีเกิด ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๕
       2. เป็นผู้พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
            ระดับประถมศึกษา ไม่จำกัดพื้นความรู้
            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องสอบได้วุฒิประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
            ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องสอบได้วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า30
วิธีการเรียนรู้
        1. การเรียนรู้จากกลุ่ม
        2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
        3. การเรียนรู้จากการเสริมความรู้
        4. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
      1. การวัดและประเมินผลหมวดวิชา
      2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
      3. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
      4. การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
การเทียบโอนผลการเรียน
        ผู้เรียนสามารถนำความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา การเรียนรู้
และหรือจากการทำงาน การประสบการณ์
ชีวิตหรือจากการประกอบอาชีพ มาเทียบโอน
เป็นผลการเรียนตามหลักสูตรได้
เวลาเรียน
        ใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 4 ภาคเรียน
ยกเว้นกรณีที่เทียบโอนผลการเรียน
สามารถจบหลักสูตรก่อนได้การลงทะเบียน
ทุกระดับการศึกษา ลงทะเบียนภาคเรียนละ
ไม่เกิน 2 หมวดวิชา กลุ่มหมวดวิชาพื้นฐาน
1 หมวดวิชา กลุ่มหมวดวิชาประสบการณ์ 1
หมวดวิชา
เปิด-ปิดภาคเรียน
      ภาคเรียนที่ 1 เปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม
      ปิดภาคเรียน 11 ตุลาคม
      ภาคเรียนที่ 2 เปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน
      ปิดภาคเรียน 1 เมษายน
      ค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

 

                                                                                                  เข้าชม : 1327
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ถนนส่วนราชการ ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-42282462 ,0-42282920
โทรสาร  0-42282462  uninahahaha-9
@hotmail.com  nfe.6914@thaimail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01