ประวัติความเป็นมา :

ชุมชนตำบลหนองแวง อพยพมาจากหลายที่ เช่น บ้านหนองแวง มาจากอำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา บ้านนางาม มาจากบ้านติ้วใหญ่ ติ้วน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ชาวตำบลหนองแวงอพยพมาจากหลายสถานที่ส่วนมากจะเป็นชาวจังหวัดเลย สาเหตุที่อพยพมาเนื่องจากจับจองที่ทำกินใหม่ และเห็นว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร

สภาพทั่วไปของตำบล :

เป็นทุ่งนาสลับที่ราบสูง และติดเทือกเขา

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตาลเลียน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาด่าน ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 6,645 คน ชาย 3,349 คน หญิง 3,296 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำนา,ทำสวน/ทำไร่, ไปทำงานต่างประเทศ
อาชีพเสริม ทอผ้าลายสายฝน, จักสาน, ตัดเย็บเสื้อผ้า, เลี้ยงสัตว์

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1) ธุดงคสถานป่าภูวัด บ้านนางาม หมู่ที่ 7 

รายละเอียดข้อมูลสารสนเทศตำบล

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี

ตำบลหนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

 

          

++++++คำขวัญตำบลหนองแวง++++++
วัฒนธรรมไทยเลยแคว้น สุดแดนถิ่นบ้านผือ
เลื่องลือช่องเขาขาด เด่นผงาดภูสามง่าม หนึ่งสยามผ้าลายสายฝน

ชุมชนคนน้ำใจงาม ธุดงคสถานป่าภูวัด จิดจรัสดอยสวรรค์                                                                           

 

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ตั้ง

ประกาศตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เมื่อวันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 137 บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านผือ ประมาณ 29 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอุดรธานี 54 กม.เนื้อที่ทั้งหมด มีพื้นที่จำนวน 28,821 ไร่ หรือ 46.11 ตร.กม. ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ตำบลส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตาลเลียน อำเภอกุดจับ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาด่าน จังหวัดหนองบัวลำภู

เขตการปกครอง

ตำบลหนองแวงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวงน้อย
หมู่ที่ 2 บ้านสันติสุข
หมู่ที่ 3 บ้านคำบอนเวียงชัย
หมู่ที่ 4 บ้านแหลมทองพัฒนา
หมู่ที่ 5 บ้านโนนสง่า
หมู่ที่ 6 บ้านเท่อเล่อ
หมู่ที่ 7บ้านนางาม
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแวง
หมู่ที่ 9 บ้านนางาม
หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวง

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลตำบลหนองแวง

ตำบลหนองแวง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน และมีชื่อเรียก หมู่บ้าน 10 ชื่อ

 1. บ้านหนองแวงน้อย ( หมู่ที่ 1 )ตั้งขึ้นจากการที่เมื่อครั้งแยกตัวออกมายังมีครัวเรือนไม่มากนัก จึงเรียกกันว่าบ้านน้อย ต่อมาเมื่อตั้งเป็นหมู่บ้านจึงเรียกชื่อเดิมของหมู่บ้านมาผสมกันเป็น บ้านหนองแวงน้อย

 

2.บ้านสันติสุข (หมู่ที่ 2)

บ้านสันติสุข  เดิมชื่อ  คุ้มวัดดอย  (เป็นที่ตั้งของวัดดอยสวรรค์)ราษฎรของหมู่บ้านแยกออกมาจากบ้านหนองแวง ทั้งนี้เนื่องจากหมู่บ้านหนองแวงมีประชากรมากขึ้นขึ้นและครัวเรือนก็ขยายออกมา  จึงได้แยกตัวเป็นหมู่บ้านใหม่ โดยการนำของ  พ่อตู้ไสว  ตู้ปน  ตู้เชียร  ตู้ล้วนเมื่อราวปี  พ.ศ. 2500

ชื่อบ้าน “สันติสุข”   นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อครั้งแยกออกมาตั้งหมู่บ้านใหม่ได้จัดให้มีการประชุมชาวบ้านเพื่อหาชื่อบ้านขึ้นและมีมติร่วมกันว่าควรใช้ชื่อนี้เป็นชื่อ หมู่บ้าน  (  นายสำลี   แฝงสีพล  : สัมภาษณ์)

 

3.บ้านคำบอนเวียงชัย (หมู่ที่ 3)

ชุมชนที่บ้านคำบอนเวียงชัย  อพยพมาจากบ้านเหล่าคาม  (อ.บ้านผือ)เมื่อราวปี  พ.ศ.2512โดยมีผู้นำมาได้  นายจร  ทองประทัด   พ่อตู้ขัน   ตู้ทอง  ตู้บุญนอง  ตู้ศักดิ์  และได้ตั้งหมู่บ้านเมื่อ พ.ศ.  2521  ส่วนสาเหตุในการย้ายมาเพื่อจับจองที่ดินสำหรับทำเกษตรกรรม

ชื่อของหมู่บ้าน   คำบอนเวียงชัย  นั้นมีมูลเหตุมาจากทางทิศใต้ของหมู่บ้านมีหนองน้ำขนาดใหญ่  ชื่อ  หนองบอน  ส่วนเวียงชัย  นั้น น่าจะมาจากชื่อลูกสาวของผู้นำคณะมาตั้งหมู่บ้านที่มีชื่อว่า เวียงจากนั้นจึงนำมาผสมกันเป็นคำบอน เวียงชัย (นายชู ตรีเนตร : สัมภาษณ์)

 

4.บ้านแหลมทองพัฒนา (หมู่ที่ 4)

บ้านแหลมทองพัฒนา  เดิมชื่อบ้านโคกแหลม  เนื่องจากที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นที่สูงและมีลักษณะเว้าแหลมเข้าไปในดง  (นายสุชาติ  แพทย์กิจ  นายประถม  กุลชนิ  ; สัมภาษณ์)

ต่อมาชาวบ้านเห็นว่าชื่อดังกล่าวไม่ไพเราะ  จึงได้ประชุมหาชื่อที่เหมาะสม  จึงเปลี่ยนเป็น   แหลมทอง  ส่วนคำว่าพัฒนา  นั้นมี แนวคิดสืบเนื่องมาจากช่วงที่ตั้ง หมู่บ้านนั้นมีระบบสาธารณูปโภค  โรงเรียน  เข้ามาในหมู่บ้าน  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของชุมชน

ชุมชนที่บ้านแหลมทองพัฒนา  โยกย้ายมาจากบ้านหนอบงแวง เมื่อประมาณปี  พ.ศ. 2518  ทั้งนี้เนื่องจากชาวบ้านมีที่ดินทำกินอยู่บริเวณนี้  ซึ่งห่างจากบ้านหนองแวงเกือบ  3-4 กิโลเมตร  จึงได้ตั้งบ้านเรือนขึ้นในบริเวณที่นานั้น  โดยในการโยกย้ายมีผู้นำได้แก่  นายหัด  เกศสี กับนายแหล่  พรหมภักดี(นางสด   พรหมภักดี  : สัมภาษณ์)

 

5.บ้านโนนสง่า  (หมู่ที่5)

บ้านโนนสง่า  เดิมชื่อ  บ้านโคกน้อย    ชุมชนที่นี่  โยกย้ายมาจากบ้านเท่อเล่อ  เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.  25000โดยมีครอบครัวนำมา  5  ครัวเรือน ได้แก่  นายพัน  อินสกอง  นายชาย  เอกศิริ  นายบุตร  นายมาร  อ่อนเม็ก  และนาย เปลี่ยน สิงหา ส่วนเหตุผลในการย้ายก็เนื่องมาจากการสัญจรไปยังบ้านเท่อเล่อ มีความยากลำบาก  ประกอบกับคนกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินอยู่บริเวณดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการดูแลผลผลิตจึงย้ายมาตั้งบ้านเรือนที่นี่

ชื่อหมู่บ้าน “โนนสง่า” นั้นชาวบ้านตั้งขึ้นตามสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นเนินสูง  มองเห็นเป็นสง่า  อีกทั้งเพื่อให้คล้องจองกับบ้านนางามด้วย  (นายบุญเหลือ แพงแสน : สัมภาษณ์ )

 

6.บ้านเท่อเล่อ (หมู่ที่ 6)

ชุมชนที่บ้านเท่อเล่อส่วนใหญ่  อพยพมาจาก จังหวัดหวัดหนองคายแต่ไม่สามารถจำได้ว่าผู้นำมาเป็นใคร และโยกย้ายมาในปีพ.ศ.ใด  สำหรับชื่อของ  “บ้านเท่อเล่อ”  เนื่องจากสภาพที่ตั้งของบ้านเรือนเป็นโนนสูงอยู่ท่ามกลางทุ่งนา โดยรอบ  สามารถมองเห็นโนนนี้ได้อย่างชัดเจนชาวบ้านเรียกว่า  “บ้านเท่อเล่อ” (นายมะลิคำแสวง : สัมภาษณ์)

พจนานุกรม อีสาน –กลาง(ฉบับ มข.-สมอ.)ให้ความของคำว่า  “เท่อเล่อ”ว่าหมายถึง ลักษณะสิ่งขนาดใหญ่เงย ตั้งวางแลเห็นสะดุดตา

 

7.บ้านนางาม (หมู่ที่7)

ชุมชนที่บ้านนางาม อพยพมาจากบ้านติ้วใหญ่  -ติ้วน้อย  บ้านปากบวน อ.วังสะพุง  จ.เลย โดยในครั้งแรกย้ายมาประมาณ  10 ครัวเรือน มีผู้นำมาได้แก่  นายปุ่น แต่ไม่สนสามารถจดจำได้ว่าย้ายมาเมื่อปี  พ.ศ.ใด  เนื่องผ่านมาหลายชั่วคนแล้ว  สำหรับสาเหตุที่ โยกย้ายมาก็เพื่อจับจองหาที่ทำกินใหม่เนื่องจากถิ่นอยู่เดิมแห้งแล้ง

ชื่อบ้านนางาม ได้มาจากการท่าทางทิศเหนือของหมู่บ้านมีทุ่งนาที่สามารถเพาะปลูกได้ผล ผลิตดี และมีความอุดมสมบูรณ์มาก ชาวบ้านเรียกว่า  “ทุ่งนางาม”นำใช้เรียกเป็นชื่อหมู่บ้านด้วย

 

8.บ้านหนองแวง (หมู่ที่8)

ชุมชนบ้านหนองแวง อพยพมาจากเมืองปัก (ปักธงชัย  นครราชสีมา)และบ้านน้ำฆ้อง( อ.กุมภวาปี  อุดรธานี )เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2500โดยในครั้งแรกมีผู้โยกย้าย มา9 ครัวเรือน นำโดยพ่อตู้สอง ศรีนาเมือง แม่ตู้กายและพ่อตู้จันทร์  สำหรับสาเหตุในการย้ายก็เพื่อจับจองหาที่ทำกินใหม่และเห็นว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์และมีแหล่งน้ำที่เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม

 

ชื่อ          “บ้านหนองแวง” นั้นสืบเนื่องมาจากทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มีหนองน้ำใหญ่เรียกว่าหนองแวง  ตั้งอยู่ ส่วนสาเหตุที่เรียก  “หนองแวง”ก็เพราะว่ามีต้นแวงขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น (นายมี  ผลเจริญ:สัมภาษณ์) พจนนานุกรมอีสาน-กลาง(ฉบับมข.-สมอ.)ให้ความหมายของ  แวง ว่าหมายถึงต้นไม้

9. บ้านนางาม ( หมู่ที่ 9 )

10.   บ้านหนองแวง ( หมู่ที่ 10 )

 

 

 

ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแวง

อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

จำนวนประชากร

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

1

หนองแวงน้อย

นายสด   ไชยพา

602

581

1,183

2

สันติสุข

นายเรียน  พรมภักดี

363

346

709

3

คำบอนเวียงชัย

นายคำลือ  เขตสนาน

304

299

603

4

แหลมทองพัฒนา

นายพบธรรม   มณีชัย

332

319

651

5

โนนสง่า

นายอดิศักดิ์   กุลชนิ

321

278

599

6

เท่อเล่อ

นายอุดม   หินแก้ว

139

139

278

7

นางาม

นายสุพรรณ  แสงดา

381

406

787

8

หนองแวง

นายสหัส   ศรีสุธรรม  (กำนัน)

238

240

478

9

นางาม

นายคำพอง  ทองคำ

281

277

558

10

หนองแวง

นายสมพร  บุตรประทุม

221

211

432

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ ตำบลหนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

 1. วัดหนองแวงน้อย

เป็นแหล่งโบราณวัตถุ และแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ ของตำบลหนองแวง ประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆต่างให้ความเคารพนับถือ และกราบไหว้เป็นจำนวนมาก

 1. วัดถ้ำม่วง

เป็นแหล่งโบราณวัตถุ และแหล่งอารยธรรมที่สำคัญ ของตำบลหนองแวง ประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านและชุมชนอื่นๆต่างให้ความเคารพนับถือ  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ และกราบไหว้เป็นจำนวนมาก

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตั้งอยู่ที่ หมู่1 ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในตำบล ในด้านการบริการประชาชนการติดต่อประสานงานด้านต่างๆ

 1. สถานีอนามัยตำบลหนองแวง

ตั้งอยู่ที่หมู่1 ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานีเป็นแหล่งเรียนรู้ ในด้านข้อมูลด้านสุขภาพการรักษาพยาบาลต่างๆ

 1. เกษตรแผนใหม่

ตั้งอยู่ที่ หมู่1 ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานีเป็นกลุ่มเกษตรแผนใหม่ในตำบลหนองแวงที่ทำเกษตรแบบใหม่โดยไม่ใช้ปู๋ยเคมี มีการจัดสรรที่อย่างพอดี ไม่ปลูกพืชชนิดเดียวกัน

 1. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ตั้งอยู่ที่ หมู่1 ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานีเป็นกลุ่มของชาวบ้านที่รวมกันจัดทำโดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรแทนการเผา เช่นฟาง ใบไม้ เศษหญ้า ผัก ฯลฯนำมาหมักใช้ในกลุ่ม

 1. โรงเรียนบ้านหนองแวง

เป็นแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาหาความรู้ที่สำคัญ ให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่แลบริเวรใกล้เคียง

 1. ตลาดชุมชน

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการดำรงชีพ การจับจ่ายใช้สอย ซื้อขายและชาวบ้านได้นำของมาขายให้คนในชุมชนในราคาถูก

 

 

 

 

9.กลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม

ตั้งอยู่ที่ หมู่1 ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เป็นแหล่งเรียนรู้และกลุ่มอาชีพที่สำคัญที่สร้างงานและอาชีพในชุมชนกลุ่มมีรายได้โดยใช้เวลาว่างจากการทำนาและสามารถทำงานที่บ้านได้

10.กลุ่มทอผ้าลายน้ำฝน

ตั้งอยู่ที่ หมู่7 ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานีเป็นแหล่งเรียนรู้และกลุ่มอาชีพที่สำคัญที่สร้างงานและอาชีพในชุมชนกลุ่มมีรายได้โดยใช้เวลาว่างจากการทำนาและสามารถทำงานที่บ้านได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้ามัดหมี่ย้อมคราม

ตำบลหนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

 

 

 

 

 

สีจากธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

การทอผ้าด้วยมือ

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือในการทอ

 

 

 

 

 

 

 

ผ้าทอสำเร็จ

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ตำบลหนองแวง

ที่พักสงฆ์

 

 

 

 

 

ทางเดินสำรวจธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพเขียนสีฝาผนัง

 

 

 

 

 

 

วัดเขาขาด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                            

 

Text Box: ที่ตั้ง กศน.ต. หนองแวง            

 

Text Box: บ้านโนนสง่า

Text Box:  ถนนอุดรฯ หนองคายText Box:  ถนนอุดร ฯบ้านผือText Box: กศน.อ.บ้านผือText Box: ถนนบ้านผือ หนองบัวฯText Box: ไป อ.น้ำโสม