[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ยินดีต้อนรับ

  

 

  

                                 
 
                                                                                               ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

ประวัติความเป็นมา

 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี  ได้อนุมัติให้มีการจัดการเรียนการสอน  นักศึกษาทางไกลในท้องที่อำเภอบ้านผือ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534  โดยให้นายกนก  ไวสู้ศึก  มาเป็นผู้ประสานงานและ ได้จัดการเรียนการสอนโดยมีกลุ่มเป้าหมายตามตำบลต่าง ๆ   ระยะแรกได้เปิดทำการพบกลุ่มใน 5 ตำบลคือ  ตำบลบ้านผือ ตำบลคำบง  ตำบลหนองหัวคู  ตำบลกลางใหญ่  และตำบลเมืองพาน   ต่อมาได้ขยายการพบกลุ่มไปทุกตำบล  บุคลากรที่เป็นครูประจำกลุ่ม  ก็มาจากครูประจำการในแต่ละตำบลเช่นกัน    เมื่อถึงการสอบปลายภาคเรียน  ในปี การศึกษา 2534 – 2535  ได้นำนักศึกษาไปสอบที่โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ  โดยได้จัดให้มีการเรียนการสอนและพบกลุ่มและ ได้ขอใช้โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์เป็นสถานที่ดำเนินการสอบตลอดมา  เพราะมีความสะดวกในทุกด้าน  ทั้งนักศึกษาก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นเพียงพอกับการจัดการสอบแต่ละครั้ง    ต่อมาในปีการศึกษา  2537  ได้รับอนุมัติจาก  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ให้จัดตั้งเป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านผือ โดยตั้งสำนักงานอยู่ที่บ้านเลขที่ 23/1  ถนนชนบทบำรุง  อำเภอบ้านผือ  มีการจัดการศึกษา  ในรูปแบบสายสามัญ  และอาชีพ  ในระดับประถม  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบกับมีการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ   เพราะมีครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ  รวมอยู่ด้วย  ช่วงนี้มีนักศึกษาเพิ่มปริมาณขึ้นตามลำดับ  เพราะประชาชนเริ่มรู้จัก  การศึกษานอกโรงเรียนมากขึ้น 
                 
ในปีงบประมาณ  2540  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านผือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน ให้ก่อสร้างอาคารห้องสมุด 2 ชั้นเป็นเงิน  1,200,000 บาท  เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540  ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2540  และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านผือได้ย้ายจากสำนักงานเดิมซึ่งเป็นบ้านเช่า  มาอยู่ที่อาคารใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา     เนื่องจากสภาพอาคารที่สร้างใหม่     เดิมชั้นบนเป็นห้องสมุด  ใต้ถุนสูงโล่งใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มนักศึกษา  ของตำบลบ้านผือ
                    
ในปีการศึกษา  2542  นายกนก  ไวสู้ศึก  หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  ได้ขออนุญาตต่อเติมอาคารและใช้ข้างล่างเป็นห้องสมุดโดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุงการศึกษา  ทั้งนี้ทำให้เกิดความสะดวก แก่ผู้มาใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ
                   
ในปีการศึกษา    2548  นายวิษณุ  กล้าวิจารณ์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านผือ และพัฒนาการเรียนการสอน  พัฒนาอาคาร สถานที่  พัฒนาบุคลากร  พัฒนาเครือข่าย  พัฒนาห้องสมุด    และแหล่งเรียนรู้     ตลอดจนบริหารจัดการงบประมาณจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนากิจกรรมด้านต่างๆ ทุกด้าน จนทำให้เจริญก้าวหน้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างมาก
                 
ปัจจุบันศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านผือได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องบัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2551  ได้มีการพัฒนาปรับปรุงในด้านอาคารสถานที่  และงานบุคลากรเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  เพื่อเป็นการสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นในอำเภอมีการพัฒนา อาศัยบุคลากรและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้ ช่วยพัฒนาสังคมและชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร  การเรียนรู้ทุกประเภท  ปัจจุบันมีบุคลากร  ดังต่อไปนี้

                1.            ผู้บริหาร                                                1              คน
             
  2.            พนักงานราชการ(ครูอาสาสมัคร)       3              คน
              
 3.            ครู กศน.ตำบล                                      22           คน
               
4.            ครูศูนย์การเรียนชุมชน                      4              คน
               
 5.            เจ้าหน้าที่ห้องสมุด                               1              คน
               
 6.            ครูประจำกลุ่ม                                     2              คน

                                 รวมทั้งสิ้น                                             33           คน

ทำเนียบผู้บริหาร

 

       ปี พ.ศ. 2537 – 2548                     นายกนก  ไวสู้ศึก             ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์, ผู้อำนวยการ
      
ปี พ.. 2548 – 2556              นายวิษณุ  กล้าวิจารณ์               ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
       ปี พ.ศ. 2556 – 2556                    ว่าที่พ.ต.สุรพล    ประเสริฐธรรม    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
       
ปี พ.ศ. 2556 – 2560                    นายขจร     ราชูโส                          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
      
ปี พ.ศ. 2560– ปัจจุบัน                นางสาวอรพร    อินทรนัฏ             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 

 

                                                                                              ปรัชญา

                           จัดการศึกษาเพื่อให้คน  "คิดเป็น"  

                                        โดย ความหมาย  คิดเป็น  หมายถึง  กระบวนการที่คนเรานำมาใช้ในการตัดสินใจโดยต้องแสวงหาข้อมูลของตนเอง  ข้อมูลของสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมและข้อมูลทางหลักวิชาการแล้วนำมาวิเคราะห์หาทางเลือกในการตัดสินใจที่เหมาะสมมีความพอดีระหว่างตนเองและสังคม
  
                                                                                                        
คำขวัญ
                       

                                                สร้างสังคมอุดมปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 

                                                                                                        วิสัยทัศน์

                                   กศน.บ้านผือ มุ่งมั่นจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับประชาชนเพื่อพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

         พันธกิจ

                1. จัดการศึกษาพื้นฐานเพื่อยกระดับการศึกษา ให้กับประชากรวัยแรงงานในรูปแบบการศึกษานอกระบบให้กับประชาชน
            
2. จัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชนให้กับประชาชน
           
3. จัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
                4. ประสานงานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
           
5. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมนำความรู้และมีทักษะการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

 
                                                                         

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ถนนส่วนราชการ ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-42282462 ,0-42282920
โทรสาร  0-42282462  uninahahaha-9
@hotmail.com  nfe.6914@thaimail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01