ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

กราฟแสดงการใช้งบประมาณ

Chart.