ประวัติ กศน.อำเภอเพ็ญ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๖ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ โดย นายปราโมท สุขุม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามจัดตั้ง สำนักงานครั้งแรกเป็นอาคารไม้เก่า ติดกับอาคารที่ว่าการอำเภอเพ็ญ ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๒ เมตร อยู่ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอเพ็ญและมีว่าที่ ร้อยตรี คำรณ บุญรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเพ็ญ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับมอบอาคารไม้ ๒ ชั้น ๑ หลัง พร้อมที่ดิน ๔ ไร่ ๑ งาน จากโรงเรียน เพ็ญพิทยาคม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยอาคารไม้ชั้นบน ใช้เป็นสถานที่ทำการและชั้นล่างใช้เป็นอาคารพบกลุ่มนักศึกษาสายสามัญและจัดกิจกรรมอื่นๆ ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดตั้ง ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเหล่าสูง

บ้านเหล่าสูงหมู่ที่ ๘ ถนนเพ็ญ – อุดร เทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๗-๙๒๕๔ โทรสาร ๐-๔๒๒๗-๙๒๖๘ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ทั้งหมด ๔ ไร่ ๑ งาน อยู่ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอเพ็ญ โดยใช้อาคารชั้นบน เป็นสถานที่ทำการ ในปัจจุบันมี กศน. ตำบล ๑๑ แห่ง และ ศูนย์การเรียนชุมชน ๑๙ แห่ง เพื่อจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ในพื้นที่ ๑๑ ตำบล จำนวน ๑๖๕ หมู่บ้านของอำเภอเพ็ญ โดยมีครูศูนย์การเรียนชุมชน เป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่

สถานที่อาคารต่างๆ