การศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาตามอัธยาศัย  หมายความว่า  กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคล  ซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตอลดชีวิต  ตามความสนใจ  ความต้องการ  โอกาส  ความพร้อม  และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล  เช่น  ห้องสมุดประชาชน  บ้านหนังสืออัจฉริย  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา ฯลฯ

นโยบาย
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย  ให้ดำเนินการเพื่อเป้าหมายในเรื่องดังต่อไปนี้
1.  ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ที่จะเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.  ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระที่สอดคล้องกับความสนใจ  และความจำ  เป็นในการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม
3.  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และเทียยบโอนผลการเรียนกับการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ