[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี(สถานศึกษาดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศ)

 

  

 
ประวัติศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเพ็ญ
 
          ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเพ็ญ กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  พ.ศ  2536  มีสถานะเป็นสถานศึกษา  ขึ้นตรงต่อศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี  ในสมัยของอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน ท่าน ดร.รุ่ง  แก้วแดง
 
          สถานที่จัดตั้งในครั้งแรก ใช้อาคารเก่าของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเพ็ญ ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องสมุดประชาชนอำเภอเพ็ญซึ่งตั้งอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2526 ในขณะนั้นมี นายไพรัตน์ แสงจันทร์ นักการภารโรงห้องสมุดทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ลักษณะของอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 ซึ่งได้รื้ออาคารรับเสด็จมาสร้างเป็นอาคารห้องสมุดประชาชน กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร หลังคามุงสังกะสี ฝาผนังไม้มีรอยผุทั่วไปทั้งหลัง เมื่อปลายปี พ.ศ. 2540 ที่ว่าการอำเภอเพ็ญได้สร้างอาคารหลังใหม่ เปิดดำเนินการในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2540 อาคารสำนักงานศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเพ็ญและห้องสมุดประชาชนอำเภอเพ็ญ ได้รื้อถอนเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2541 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเพ็ญ ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารหลังเก่าของโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ซึ่งได้ขอใช้ต่อจากกรมสามัญศึกษา   และได้ปรับปรุงอาคารเป็นสำนักงานห้องเรียนสำหรับการพบกลุ่มทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
          ในปีงบประมาณ 2540 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเพ็ญ ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเพ็ญหลังใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 142,500   บาท สร้างเสร็จเมื่อปลายปี พ.ศ. 2540 สำนักงานศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเพ็ญ และห้องสมุดประชาชนอำเภอเพ็ญ ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารห้องสมุดประชาชนหลังใหม่ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2542 โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอเพ็ญอยู่ชั้นล่าง และสำนักงานศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเพ็ญอยู่ชั้น 2 
          ผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเพ็ญคนแรก คือ ว่าที่ ร้อยตรี คำรณ บุญรัตน์ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์ 1 ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 และได้ผ่านการประเมินเป็นหัวหน้าศูนย์ 2 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2539 และผู้อำนวยการศูนย์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2541 มาจนถึงปัจจุบัน
 

บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเพ็ญ มีอัตรากำลัง จำนวน 43 คน

 

       1.      ข้าราชการ จำนวน 2 คน

          1. นายสมัย  แสงใส                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์  กศน.อำเภอเพ็ญ
          2. นางสาวเสาวภา  บุรมเลิศ       ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ
        2.      ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน

1. นายไพรัตน์ แสงจันทร์           ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
3.   พนักงานราชการจำนวน 33 คน

1.นางดรุณี พิณสมบัติ                      ตำแหน่งพนักงานราชการ
2.  นางวันเพ็ญ ทองดี                        ตำแหน่งพนักงานราชการ
3.นางใคร่ครวญ ผิวเหลือง                 ตำแหน่งพนักงานราชการ
 
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  41150  โทรศัพท์ 0-4227-9268
โทรสาร  0-4227-9268  e-mail   nfe__phen@hotmail.com