[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

 

 

ข้อมูลบุคลากร 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา ๑  คน
๒. พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร ๑ คน
๓.  พนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ๑  คน
๔. พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล ๘ คน 
๕. ครูศูนย์การเรียนชุมชน ๓ คน
๖. ครูผู้สอนคนพิการ ๒ คน
๗. พนักงานจ้างเหมาและบริการ ๗ คน 
รวมทั้งสิ้น ๒๓ คน

รายชื่อบุคลากร กศน.อำเภอกู่แก้ว  จังหวัดอุดรธานี  
  
๑ นายเทพพร  มูลเหลา ผู้อำนวยการ 
๒ นายกิตติพงศ์  โยธะบุรี ครูอาสาสมัครฯ 
๓ นางสาวณัฐชนันท์พร  ศรีบุญเรือง บรรณารักษ์ 
๔ นายราเชนทร์  กิติราช ครู กศน.ตำบล บ้านจีต
๕ นางสาวธัญญภัค   เขมะสิงคิ ครู กศน.ตำบล บ้านจีต
๖ นายวีรากร  แสงนอก ครู กศน.ตำบล คอนสาย
๗ นางสาวอรอนงค์    เชิญชม ครู กศน.ตำบล คอนสาย
๘ นางอิสราวรรณ   ผิวผ่อง ครู กศน.ตำบล คอนสาย
๙ นางจารุวรรณ   โยธะบุรี ครู กศน.ตำบล ค้อใหญ่
๑๐ นางสาวสาวิตรี   สมบูรณ์ ครู กศน.ตำบล โนนทองอินทร์
๑๑ นางลักขณา   สิมงาม ครู กศน.ตำบล โนนทองอินทร์
๑๒ นางวัชรินทร์  ฝ่ายแก้ว ครู ศรช. บ้านจีต
๑๓ นางนิลชฎา  ชื่นใจ ครู ศรช. ค้อใหญ่
๑๔ นางวราพร  บุญสิทธิ์ ครู ศรช. โนนทองอินทร์
๑๕ นางสาวธันย์สิตา  ชัยวงศ์วรกิจ ครูผู้สอนคนพิการ 
๑๖ นายมานิตย์  คงสูงเนิน ครูผู้สอนคนพิการ 
๑๗ นางสาวแรงญาดา  บุตรโคตร นักวอเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๘ นางสาววิลาวัลย์  จันทะแจ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙ นางสาวญาณี  ยาวาปี นักวิชาการศึกษา 
๒๐ นางสาวลลิตา  เหลืองอร่าม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒๑ นางสาวลลิตา  ทะชิตะสิงห์ นักวิชาการศึกษา 
๒๒ นางสาวเมตตา  โลสิงห์ พนักงานบริการ 
๒๓ นายถาวร  พรมเสาร์ ยามรักษาความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัฤธยาศัยอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดอุดรธานี
ตำบลบ้านจีต   อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0-4225-6112  
โทรสาร   0-4225-6111  
Email:sri_soontorn@hotmail.com Website:http://udon.nfe.go.th/kuekaeo/index.php                                   
ผู้ดูแลระบบ Admin

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01