[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
ข้อมูลพื้นฐานของกศน.ตำบลคอนสาย
************************************************************************
คำขวัญ
       เสื่อกกลือเลื่อง เคียงคู่ชุมชน  นำภาการศึกษา เลื่องลือนายพรานผู้กล้า
 
ปรัชญา
        สร้างชุมชนอุดมปัญญาด้วยการจัดการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
                        วิสัยทัศน์   (Vision) ของกศน.ตำบลคอนสาย :แหล่งเรียนรู้ราคาถูก มีความมุ่งมั่นให้ประชาชนตำบลคอนสาย ทุกเพศทุกวัย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สร้างชุมชนอุดมปัญญา โดยการจัดการให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ภายในปี ๒๕๕๔
 
พันธกิจ (Mission)
      พันธกิจ (Mission) ของกศน.ตำบลคอนสาย

เป้าหมายในการพัฒนา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอกู่แก้ว  มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม ภายในปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ โดย
ดำเนินการดังต่อไปนี้
๑.   เป้าหมายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยแรงงาน และการขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์ที่จะได้รับการศึกษานอกโรงเรียนโดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ดังนี้   ประชากรวัยแรงงาน ( อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี )    ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ( การศึกษาต่อเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาต่อเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาต่อเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต )
๒. เป้าหมายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน โดยการจัดหลักสูตรระยะสั้น
และการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นให้สามารถ นำความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับไปใช้พัฒนาอาชีพ ของตนและชุมชน สามารถจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างงานและการสร้างอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนได้
๓. เป้าหมายด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการจัดการพัฒนาการเรียนรู้ของ
คนในชุมชนให้มีวิธีคิดและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. เป้าหมายด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ให้กับชุมชน โดยการพัฒนาบุคคล ให้มี
ทักษะในการดำเนินชีวิต คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการดำเนินการให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนและชุมชนในอำเภอกู่แก้ว
๕. เป้าหมายด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาด้วยตัวเอง จากการอ่านหนังสือ ฟังวิทยุ ดู

โทรทัศน์ จากประสบการณ์จริง เช่น การทำไร่ ไถนา ค้าขาย ปลูกผัก ปลูกต้นไม้    ฯลฯ
 
ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่ตำบลคอนสาย
ประวัติความเป็นมาตำบลคอนสาย
                ตำบลคอนสาย เดิม เป็น ส่วนหนึ่งของตำบลบ้านจีต อำเภอหนองหาน ได้แยกตัวออกมาจากตำบลบ้านจีต เมื่อวันที่   ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ “คอนสาย” ตามตำนานเล่าขานสืบต่อกันมานับแต่พงศาวดารของนิทานพื้นบ้านตำนานรักผาแดง-นางไอ่ นายพรานซึ่งนางไอ่หรือเจ้าหญิงไอ่คำได้สั่งให้ออกติดตามจับกระรอกเผือกหรือเท้าพังคี โอรสของเท้าศรีสุทโธ   แปลงร่างมาเพื่อยลศิริโฉมอันงดงาม หานางใดในไตรภพเปรียบปานมาให้ได้ แต่จนแล้วจนรอดนายพรานก็จับไม่ได้สักที เพราะความว่องไวของกระรอกเผือกนางจึงเกิดความไม่พอใจ จึงส่งให้นายพรานจับมาให้ได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตาย นายพรานจึงออกติดตามกระรอกเผือกเริ่มจากบ้านพันดอน บ้านน้ำฆ้องก็ไม่มีโอกาสจับได้เสียที จึงไล่ตามถึงบ้านนาแบก บ้านเหล่าหมากบ้า บ้านเหล่าแชแลหนองแวง บ้านเหล่าใหญ่ บ้านเมืองพรึก บ้านคอนสาย บ้านม่วง ก็ยังจับไม่ได้ ในที่สุดผลกรรมแต่ชาติปางก่อนตามมาทัน เมื่อกระรอกเผือกหนีนายพรานมาถึงต้นมะเดื่อที่มีผลสุกเต็มต้น เจ้ากระรอกน้อยก็ก้มหน้าก้มตากินมะเดื่อด้วยความหิวโหย นายพรานไล่ตามมาทัน เกิดความโมโหที่จับไม่ได้ จึงตัดสินใจจับตาย ด้วยการใช้หน้าไม้อาบยาพิษยิงถูกร่างกระรอกรัก เมื่อรู้ว่าต้องตายจึงสั่งบริวารกลับเมืองบาดาลนำความไปเล่าให้บิดาทราบ และก่อนสิ้นใจได้แสดงอิทธิฤทธิ์ร่ายมนต์อธิฐานว่า “ขอให้เนื้อของตนมีมากมายแปดพันเล่มเกวียนมากพอเลี้ยงผู้คนได้ทั้งเมืองอย่างทั่วถึง”
                ดังกล่าว พอสันนิษฐานได้ว่า ตำบลคอนสายคงตั้งตามอาวุธของนายพรานที่ในอดีตจะมีหน้าไม้และคันธนูประจำกายเวลาออกล่าสัตว์ในระหว่างที่ออกไล่ตามจับกระรอกเผือกตามคำสั่งของนางไอ่ที่ตำนานได้เล่าขานได้ใช้หน้าไม้หรือไม่ก็ธนูเล็งไปที่กระรอกเผือกอาจปรากฏคันหน้าไม้หรือธนูหักเป็น ๒ ท่อน สะพายหลังไม่ได้จำเป็นต้องใช้สายคอนเอา ๒ ข้างของด้ามคันธนู หักเป็น ๒ ทอนเวลาจะสะพายหลังไม่ได้จำเป็นต้องใช้สายคอนเอา ๒ ข้างของด้ามคันธนูหรือหน้าไม้ที่หักจึงเป็นต้นเหตุของการตั้งชื่อตำบลคอนสายนับถึงปัจจุบัน 
๑ ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ การศึกษา  
   สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติ 
กศน.ตำบลคอนสาย ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ ๑๔ บ้านม่วง ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี   ห่างจากอำเภอกู่แก้ว ประมาณ ๘ กิโลเมตร มีแนวเขตดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ   ติดกับ เขต อบต. ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว และเขต อบต.พังงู อำเภอหนองหาน
ทิศใต้       ติดกับ เขต อบต. แชแล   อำเภอกุมภวาปี
ทิศตะวันออก ติดกับ เขต อบต. บ้านจีต อ.กู่แก้ว
ทิศตะวันตก   ติดกับ เขต อบต. พังงู อำเภอหนองหาน และ อบต. แชแล อำเภอกุมภวาปี และ อบต.อุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
        ๑.๒  พื้นที่อาณาเขต
        กศน.ตำบลคอนสาย มีพื้นที่   ๗๒.๓๙   ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ  ๔๕,๙๒๒ ไร่

เนื้อที่     ตำบลคอนสาย มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ   ๔๕,๙๒๒ ไร่ หรือ ๗๓.๙๙ ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน เป็นตำบลขนาดกลาง   ค่อนไปทางใหญ่ โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

 
หมู่ที่
บ้าน
เนื้อที่
อันดับ
โนนถั่วดิน
๒,๓๖๙
๒๘
โนนสะอาด
๒,๕๓๙
ม่วง
๑,๗๕๔
๑๔
คอนสาย
๑,๘๓๓
๑๑
ค้อน้อย
๔,๙๖๘
ดอนสวรรค์
๑,๒๑๖
๑๕
หนองช้างคาว
๒,๒๑๒
คอนสาย
๒,๕๗๗
คอนสาย
๔,๗๗๐
๑๐
คำแคน
๒,๕๙๙
๑๑
คอนสาย
๒,๒๐๒
๑๐
๑๒
หนองบง
๒,๔๐๗
๑๓
คำแก่นคูณ
๒,๕๐๘
๑๔
ม่วง
๑,๗๕๗
๑๓
๑๕
คอนสาย
๑,๘๑๔
๑๒
 
รวม
๓๗,๕๔๔
 
        ๑.๓ ภูมิประเทศ
        ลักษณะภูมิประเทศของกศน.ตำบลคอนสาย เป็นพื้นที่เนินและที่ราบลุ่ม ที่ลุ่มชุ่มน้ำ ป่าโปร่ง ดินร่วนปนทราย ความสามารถอุ้มน้ำของดินดีพอใช้
        ๑.๔ จำนวนหมู่บ้าน ทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านในเขต กศน.ตำบลคอนสาย เต็มทั้งหมู่บ้าน ๑๕ หมู่ ประกอบด้วยหมู่ ๑ ถึง หมู่ ๑๕
        หมู่ที่ ๑ บ้านโนนถั่วดิน                      หมู่ที่ ๙ บ้านคอนสาย
        หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด                     หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำแคน
        หมู่ที่ ๓ บ้านม่วง                       หมู่ที่ ๑๑ บ้านคอนสาย
        หมู่ที่ ๔ บ้านคอนสาย                  หมู่ที่  ๑๒ บ้านหนองบง
        หมู่ที่  ๕ บ้านค้อน้อย                   หมู่ที่ ๑๓ บ้านคำแก่นคูณ
        หมู่ที่ ๖ บ้านดอนสวรรค์                      หมู่ที่  ๑๔ บ้านม่วง
        หมู่ที่ ๗ บ้านหนองช้างคาว         หมู่ที่ ๑๕ บ้านคอนสาย
        หมู่ที่ ๘ บ้านคอนสาย
 ๑.๕ ท้องถิ่นอื่นในตำบล ( ไม่มี )
        ๑.๖ ประชากร
        จำนวนประชากรในเขตตำบลคอนสาย มีทั้งสิ้น ๘,๒๕๔ คน จำแนกเป็นชาย ๔,๑๘๖ คน หญิง ๔,๐๖๘ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๑๒.๔๖ คน / ตารางกิโลเมตร
ประชากร 
        จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร
 จากข้อมูลประชากรของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอกู่แก้ว จ.อุดรธานี  ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๒ พบว่า ประชากร ของตำบลคอนสายมีจำนวนทั้งสิ้น ๘,๒๕๔    คน จำแนกเป็นชาย ๔,๑๘๖ คน หญิง ๔,๐๖๘ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๑๒.๔๖คน ต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒,๒๐๒ ครัวเรือน ดังนี้
จำนวนครัวเรือน และ จำนวนประชากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
 
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
จำนวนหลังคาเรือน
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
รวม
หมายเหตุ
บ้านโนนถั่วดิน
๑๖๔
๓๔๑
๓๖๔
๗๐๕
 
บ้านโนนสะอาด
๑๐๐
๑๘๓
๑๘๖
๓๖๙
 
บ้านม่วง
๑๖๒
๒๗๖
๒๕๖
๕๓๒
 
บ้านคอนสาย
๑๖๑
๓๑๙
๒๙๕
๖๑๔
 
บ้านค้อน้อย
๑๗๔
๓๔๐
๓๓๐
๖๗๐
 
บ้านดอนสวรรค์
๙๗
๒๐๙
๑๘๑
๓๙๐
 
บ้านหนองช้างคาว
๑๕๖
๒๙๕
๒๗๔
๕๖๙
 
บ้านคอนสาย
๑๖๗
๓๐๓
๓๐๘
๖๑๑
 
บ้านคอนสาย
๒๒๒
๔๓๓
๔๒๘
๘๖๑
 
บ้านคำแคน
๑๐
๑๔๕
๓๐๑
๒๖๙
๕๗๐
 
บ้านคอนสาย
๑๑
๑๖๙
๒๙๗
๒๖๓
๕๖๐
 
บ้านหนองบง
๑๒
๗๒
๑๕๖
๑๔๓
๒๙๙
 
บ้านคำแก่นคูณ
๑๓
๖๐
๗๖
๘๙
๑๖๕
 
บ้านม่วง
๑๔
๒๓๐
๔๓๖
๔๔๓
๘๗๙
 
บ้านคอนสาย
๑๕
๑๒๓
๒๒๑
๒๓๙
๔๖๐
 
รวม
 
๒,๒๐๒
๔,๑๘๖
๔,๐๖๘
๘,๒๕๔
 
 
. สภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑ อาชีพ
- ทำนา                                      ประมาณโดยเฉลี่ยเป็น ร้อยละ ๖๐
- ทำไร่                                      ประมาณโดยเฉลี่ยเป็น ร้อยละ ๒๕
- ค้าขาย                                    ประมาณโดยเฉลี่ยเป็น ร้อยละ ๗
- รับจ้างทั่วไป                            ประมาณโดยเฉลี่ยเป็น ร้อยละ ๕
- อาชีพเสริม(ทอเสื่อกกจำหน่าย)           ประมาณโดยเฉลี่ยเป็น ร้อยละ ๓
 

๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- ธนาคาร (ธนาคารชุมชน)           ๑      แห่ง
- โรงแรม                           -       แห่ง
- ปั๊มน้ำมัน(รวมปั๊มหลอด)                     ๑๐  แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม                 -       แห่ง
- โรงสี                                       ๑๖  แห่ง
- ร้านจำหน่ายก๊าชหุงต้ม                     ๑๒       แห่ง
๓ สภาพทางสังคม
๓.๑  การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                    ๔      แห่ง 
- โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส)    ๗    แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา                  -       แห่ง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา                  -       แห่ง
- โรงเรียนสถาบันชั้นสูง                       -       แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน         ๙     แห่ง
การศึกษา
การจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน   องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย ได้รับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ จากกรมศาสนา ทั้งด้านการบริหารจัดการ บุคลากรและด้านงบประมาณ รับถ่ายโอนทั้งสิ้น ๓ ศูนย์ และจัดตั้งเอง จำนวน ๑ ศูนย์ รวมเป็น ๔ ศูนย์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษา จำนวน ๗ แห่ง และโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน ๑ แห่ง
ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
นักเรียนชาย
นักเรียนหญิง
รวม
หมายเหตุ
โรงเรียนบ้านโนนถั่วดิน
๓๐
๒๓
๕๓
 
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
๑๖
 
โรงเรียนบ้านค้อน้อย
๑๖
๑๘
๓๔
 
โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย
๑๘๗
๑๘๔
๓๗๑
ขยายโอกาส
โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ
๕๑
๓๗
๘๘
 
โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์
๒๘
๑๔
๔๒
 
โรงเรียนบ้านหนองช้างคาว
๓๗
๔๑
๗๘
 
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลคอนสาย
-
-
-
กศน.
 
รวม
๓๕๖
๓๒๖
๖๘๒
 
 
๓.๒  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด                                  ๑๖    แห่ง
- มัสยิด                                      -       แห่ง
- ศาลเจ้า                            -       แห่ง
- โบสถ์                                      -       แห่ง

การศาสนา

                ประชาชนในตำบลคอนสาย จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน ๑๖ แห่ง คือ
                ๑. วัดป่าศิริวัฒนา      ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ เจ้าอาวาส พระครูสันติธรรมญาณ
                ๒. วัดป่าหนองช้างคาว    ตั้งอยู่   หมู่ที่ ๗ เจ้าอาวาส พระครูกิตติอุดมญาณ อินทสิริ
                ๓. วัดป่าหนองบง   ตั้งอยู่ หมู่ ๑๒ เจ้าอาวาส พระอาจารย์วันที ปวัณโณ
                ๔. วัดอัมพวัน ตั้งอยู่ หมูที่ ๓ เจ้าอาวาส พระครูเกษมธรรมานุรักษ์
                ๕. วัดทุ่งอุทุมพร ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๔ เจ้าอาวาสพระอาจารย์ไสว ธัมมกาโม  
                ๖. วัดปฐพีบรรพต   ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๐ เจ้าอาวาส พระอาจารย์นิวัฒน์ อาทโร
                ๗. วัดธาตุโพนเสมา ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ รักษาการเจ้าอาวาส พระครูฉันทธรรมคุณ
                ๘. วัดท่าเรือ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๙ เจ้าอาวาส พระครูฉันทะธรรมคุณ
                ๙. วัดสว่างธรรมมาวาส ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ เจ้าอาวาส พระครูโอภาสพรมสอน
                ๑๐. วัดโพธิ์ศรีสมพร ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ เจ้าอาวาส พระอธิการอ่อนจันทร์ จันทวะโร
                ๑๑. วัดสว่างอรุณ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ เจ้าอาวาส พระสง่า ญาณโสพโน
                ๑๒. วัดศรีบุญเรือง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ เจ้าอาวาส พระครูวิจิตรมงคลกาล
                ๑๓. วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๘ เจ้าอาวาส พระดวงจันทร์ จันทวะโร
                ๑๔. วัดโนนม่วง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๕ เจ้าอาวาส พระสมศักดิ์ โชติธัมโม
                ๑๕. วัดโนนเดื่อ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖ เจ้าอาวาส พระสมพงษ์ จิตธัมโม
                ๑๖. วัดสำราญ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖   เจ้าอาวาสพระเข็ม สุจิตโต
๓.๓  สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด - เตียง       -       แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน       ๑      แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน                       ๕      แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                     -       แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐
       ๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ศูนย์บริการประชาชน(ตู้ยาม สภ..กู่แก้ว)      ๑     แห่ง
 
 การบริการพื้นฐาน
       ๔.๑ การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพเส้นทางการคมนาคมทางบก)
    - ถนนสายหนองหาน- กุมภวาปี             (มีรถโดยสารประจำทาง สองแถว ผ่าน )
    - ถนนสายกู่แก้ว – กุมภวาปี         ( มีรถโดยสารประจำทาง สองแถว ผ่าน)
    - ถนนจากกู่แก้วเข้าอำเภอกู่แก้ว           (มีรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างบริการ)
    - ถนนทุ่งรื่น – คำแก่นคูณ                   (ไม่มีรถให้การบริการ)
 
 
 
 

หมู่ที่ / บ้าน

ถนน คสล.
ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง
จำนวนสาย
ระยะทาง/ม.
จำนวนสาย
ระยะทาง/ม.
จำนวนสาย
ระยะทาง/ม.
โนนถั่วดิน
๑,๑๖๒
๕,๐๐๐
๔,๒๘๑
โนนสะอาด
๑,๔๘๐
๗๐๐
๗,๑๐๐
ม่วง
๙๕๗
๒,๐๐๐
๒,๑๙๗
คอนสาย
๕๒๐
๑๕๐
๒,๕๗๑
ค้อน้อย
๑,๒๙๕
-
-
๒,๘๖๕
ดอนสวรรค์
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔,๕๓๐
หนองช้างคาว
๑,๖๐๐
๓,๐๐๐
๔,๘๐๐
คอนสาย
๑,๒๒๐
๒๕๐
๕๐๐
คอนสาย
๑๓
๒,๑๗๘
-
-
๓,๐๐๐
คำแคน
๑๖
๑,๒๕๗
๑,๒๘๘
๑๐
๑๑,๗๓๐
คอนสาย
๖๗๓
๓๒๘
หนองบง
๙๖๕
-
-
๖,๓๐๐
คำแก่นคูณ
๑,๓๓๓
-
-
๖,๗๒๐
ม่วง
๓๐๓
-
-
๔,๐๓๘
คอนสาย
๑๓,๐๕๐
-
-
๔๓,๔๕๐
 
เส้นทางคมนาคม
        การคมนาคมของตำบลคอนสาย มีถนนสายหลัก คือ ถนนกุมภวาปี – หนองหาน ตัดผ่าน มีรถสัญจรไม่ต่ำกว่าวันละ ๕๐๐ คัน
        การคมนาคมภายในตำบล/หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๙๒,๘๕๗ ตารางเมตร แยกเป็น
                - ถนนสัญจรไปมาสะดวก    จำนวน ๘๐,๙๓๖ ตารางเมตร คิดเป็น ๘๗.๑๖%
                - ถนนสัญจรไปมาไม่สะดวก        จำนวน ๑๑,๙๒๑ ตารางเมตร  คิดเป็น ๑๒.๘๔%
 
๔.๒ การโทรคมนาคม
                - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                         ๑      แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ                                     -       แห่ง
-ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                  ๒๘   แห่ง
 
๔.๓ การไฟฟ้า
จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง ครบทั้ง ๑๕ หมู่บ้าน และจำนวนครัวเรือน จำนวน ๑,๘๒๔ ครัวเรือน ใช้ไฟฟ้าจำนวน ๑,๘๒๔ ครัวเรือน 
 
      ๔.๔ ประปา
ตำบลคอนสาย ส่วนใหญ่ระบบประปาหมู่บ้านและบ่อน้ำประจำครัวเรือน จึงควรจัดระบบกรองน้ำประปาให้สะอาด เพิ่มขึ้น     
) ประปา(น้ำดิบ)                                         ๙     แห่ง

) ถังเก็บน้ำฝน                                           ๒๐    แห่ง ๗๙ ถัง

) โอ่ง ๒,๐๐๐ ลิตร                                     ๓,๐๑๒      ใบ
๔.๕ แหล่งน้ำ
-แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ,ลำห้วย                                   ๑๔    สาย
- บึง,หนอง และอื่นๆ                            ๑๕    แห่ง
-แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย                                                ๑๓   แห่ง
- บ่อน้ำตื้น                                 ๗๕๒ แห่ง
- บ่อโยก                                            ๑๓   บ่อ
            - อื่นๆ (ระบุ)      
 ข้อมูลอื่นๆ
๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- สัตว์ป่า ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน   คงเหลือเป็นจำนวนน้อยมากเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
สังคมเมืองและการล่าสัตว์
- ป่าไม้ส่วนใหญ่ถูกทำลายไปมากเพื่อทำการเกษตร จึงเหลืออยู่ในสภาพของป่าโปร่งและ
ต้นไม้ใหญ่เพียงเล็กน้อย     
 
ทำเนียบคณะกรรมการกศน.ตำบลคอนสาย
๑.    นายวิเชียร สังสอาด           ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย         ประธาน
๒. นายณัฐวุฒิ เบิกบานดี                 ตำแหน่งกำนันตำบลคอนสาย                       รองประธาน
๓. นายทองสา หาญณรงค์               ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑                             กรรมการ
๔. นางประไพพรรณ อินทะสร้อย     ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒                            กรรมการ
๕. นายปรีดา สรวงศิริ             ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓                            กรรมการ
๖.   นางขวัญใจ ธรรมเจริญ              ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕                            กรรมการ
๗.นายศักดิ์สิทธิ์ ปัญญาดี                ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖                            กรรมการ
๘. นายสมศักดิ์ พรมสอน         ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗                           กรรมการ
๙.นายแก้ว บุญทิน                        ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘                            กรรมการ
๑๐.                      นายถาวร สีเหลือง            ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๙                           กรรมการ
๑๑.                      นายสุทัศน์ ศิริโยธา          ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐                  กรรมการ
๑๒.                      นายภิรมย์ เบิกบานดี        ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑                  กรรมการ
๑๓.                     นายแสงเดือน เบิกบานดี   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๒                  กรรมการ
๑๔.                      นายชารี สุปัทม์                ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๓                 กรรมการ
๑๕.                      นายสุพันธ์ บุญสิทธิ์          ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๔                  กรรมการ
๑๖.                      นายสำอาง ทูลไทสงค์               ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๕                   กรรมการ
๑๗.                    นายราเชนทร์ กิติราช               ตำแหน่งหัวหน้ากศน.ตำบลคอนสาย              เลขานุการ
 
 

บุคลากรกศน.ตำบลคอนสาย

๑.    นายราเชนทร์ กิติราช    ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านม่วง       หัวหน้ากศน.ตำบล
๒. นายเกตุ สุนทร              ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านคำแคน   กรรมการ
๓. นายวีรากร แสงนอก               ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านคอนสาย          กรรมการและเลขานุการ
 
แหล่งเรียนรู้ /ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                เพื่อให้การบริการ การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสามารถบริการได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกู่แก้ว จึงได้สำรวจและคัดเลือกภูมิปัญญาในท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดการศึกษานอกโรงเรียนของอำเภอกู่แก้ว โดยได้แต่งตั้งภูมิปัญญาชาวบ้าน และดูแลรับผิดชอบในการเป็นวิทยากรประจำแหล่งเรียนรู้ ดังนี้
๑. การทอเสื่อกก 
หัวหน้ากลุ่ม นางสมร    สุทธิสิงห์  
    บ้านเลขที่ ๗๐ ม.๑๕ บ้านคอนสาย   ต.คอนสาย   อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
๒.การทำฟืมทอเสื่อกก
หัวหน้ากลุ่ม   นายสว่าง    เชิญชม
    บ้านเลขที่   ๑๕๒ ม.๑๑ บ้านคอนสาย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
 
๓.การเย็บเสื่อกกกระเป๋า
หัวหน้า นางเกสร   สิทธิพรหม
    บ้านเลขที่ ๑๕๐ ม.๔ บ้านคอนสาย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
๔.การแพทย์แผนโบราณ ( โรคพิษสุนัขบ้า )
หัวหน้า   นายบุญเหลือ   สรวงศิริ
    ม.๙  บ้านคอนสาย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
        ๕.   ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่
              นายทองเปลว เหลืองอร่าม
                ม. ๕ ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จ.อุดรธานี
        ๖. หมอลำพื้นบ้าน (หมอลำกลอน)
            นายสวัสดิ์ เหลืองอร่าม
                ม. ๕ ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จ.อุดรธานี
 
ผลงานและรางวัลที่ได้รับ
        กศน.ตำบลคอนสาย : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก เป็นสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติกิจกรรมเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชุมชนและระดับอำเภอ ทั้งทางด้านตัวบุคลากร และหน่วยงาน     จนได้รับรางวัล ดังนี้
๑.     โครงการค่ายวิชาการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทการตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๓
๒.    โครงการประกวดโครงงานระดับจังหวัด ได้รับรางวัล ชมเชยอันดับหนึ่ง ประเภทโครงงานสำรวจการปลูกกกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๓

๓.    โครงการประกวดโครงงานระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (โมบายปลาตะเพียนจากหลอดกาแฟ) ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๒

 
ข้อมูลด้านทรัพยากร
                กศน.ตำบลคอนสาย : แหล่งเรียนรู้ราคาถูก มีอาคารสำนักงานเป็นเอกเทศ มีทรัพยากรอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการที่จำเป็น   ได้แก่
๑. คอมพิวเตอร์                                    จำนวน              ๔      เครื่อง
- ใช้ในการบริหารงานทั่วไป                จำนวน              ๑     เครื่อง
- ใช้ในระบบ IT นักศึกษาขั้นพื้นฐาน    จำนวน              ๑     เครื่อง
- ใช้ในระบบงานอินเตอร์เน็ต              จำนวน              ๓     เครื่อง
-  ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     จำนวน              ๔           เครื่อง
๒.  เครื่องปริ้นเอกสาร                   จำนวน              ๑     เครื่อง
๓.  โทรศัพท์                                จำนวน              ๑      เครื่อง
๔. โทรทัศน์                                        จำนวน              ๓      เครื่อง
๕. เครื่องเล่น CD และ DVD          จำนวน              ๓      เครื่อง
๖. สื่อสิ่งพิมพ์, CD – ROM, แบบเรียน (กศน.) เป็นต้น
 
ตาราง : ผู้เรียน / ผู้รับบริการ กศน.ตำบลคอนสาย
      ตารางแสดง : การจัดโครงการ / กิจกรรม งานการศึกษาพื้นฐาน
 
ที่
วิชาชีพ
สถานที่ดำเนินการ
จำนวนผู้เรียน
แผน
ผล
ร้อยละ
โครงการปฐมนิเทศ – ปัจฉิมนิเทศ
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย
๑๐๐
๘๐
๘๐
รวม
๑๐๐
๘๐
๘๐
 
       ตารางแสดง : ผู้เรียน / ผู้รับบริการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
 
ที่
วิชาชีพ
สถานที่ดำเนินการ
จำนวนผู้เรียน
แผน
ผล
ร้อยละ
แหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
บ้านค้อยน้อย ตำบลคอนสาย
๗๐
๗๐
๑๐๐
รวม
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
 
             

ตารางแสดง : ผู้เรียน / ผู้รับบริการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

 


ที่
วิชาชีพ
สถานที่ดำเนินการ
จำนวนผู้เรียน
แผน
ผล
ร้อยละ
แข่งขันกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์   กศน.ตำบลคอนสาย
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสาย
๔๐๐
๓๔๐
๘๕
รวม
๔๐๐
๓๔๐
๘๕
 
ตารางแสดง : ผู้เรียน / ผู้รับบริการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
 
ที่
วิชาชีพ
สถานที่ดำเนินการ
จำนวนผู้เรียน
แผน
ผล
ร้อยละ
หมู่บ้านสีเขียว ชุมชนน่าอยู่ ปอดสิ่งเสพติด (บ้านหวาง ๓)
บ้านโนนถั่วดิน หมู่ ๑
๓๐๐
๓๐๐
๑๐๐
รวม
๓๐๐
๓๐๐
๑๐๐
 
ตารางแสดง : ผู้เรียน / ผู้รับบริการ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
 
ที่
วิชาชีพ
สถานที่ดำเนินการ
จำนวนผู้เรียน
แผน
ผล
ร้อยละ
รถโดยสารหนังสือ
เส้นทางเดินรถ คอนสาย-หนองหาน-กุมภาวาปี
๓๐๐
๓๐๐
๑๐๐
รวม
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

แผนงาน / โครงการ

กศน.ตำบลคอนสาย
 
ลำดับที่
โครงการ
กิจกรรมหลัก
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
งานการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ
๑. โครงการปฐมนิเทศ – ปัจฉิมนิเทศ
 
๑. ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติ
๒. ชี้แจงรายละเอียด
๑. นักศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลคอนสายจำนวน ๑๐๐ คน
๕,๐๐๐
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
๑. แหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
 
 
 
 
๒. การก่ออิฐบล็อก
 
๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
๒. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตัวอย่าง (เกษตรทฤษฏีใหม่บ้านค้อน้อย)
๓. ส่งเสริม พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ
๑. อบรมเชิงปฏิบัติจริง
 
๑. ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน
๒. นักศึกษา จำนวน ๒๐ คน
 
 
๑.นักเรียนนักศึกษา จำนวน ๓๐ คน
๑๕,๐๐๐
งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
๑. แข่งขันกีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์   กศน.ตำบลคอนสาย
 
๑. ชักเขย่อ
๒. วิ่งผลัดกระสอบ
๓. ซุปเปอร์แมน
๔. วิ่งสามขา
๕. ตักน้ำใส่ขวด
๖. พรหมวิเศษ
๗. ประกวดกองเชียร์
๘. ฮูล่าฮู
 
 
๑. ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลคอนสาย จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน
๒. นักศึกษา จำนวน ๓๐๐ คน
๓. ผู้นำชุมชนในตำบลคอนสาย
๑๐,๐๐๐
 
ลำดับที่
โครงการ
กิจกรรมหลัก
กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
๑. หมู่บ้านสีเขียว ชุมชนน่าอยู่ ปอดสิ่งเสพติด (บ้านหวาง ๓)
 
 
 
 
 
 
๑. พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมแลชุมชน
๒. การจัดการระบบครัวเรือนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
๓. เป็นแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบ
 
 
 
๑. ชาวบ้านโนนถั่วดิน จำนวน ๑๖๔ ครัวเรือน
๒. นักศึกษา กศน.จำนวน 50 คน
๑๐,๐๐๐
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
๑. รถโดยสารหนังสือ
 
๑. จัดหนังสือ บทความ สื่อวารสาร หนังสือพิมพ์ ไว้ในรถประจำทาง เส้นทาง คอนสาย – กุมภวาปี – หนองหาน
๒. หมุนเวียนสื่อทุกๆ ๒ สัปดาห์
 
๑. ผู้โดยสารประจำทาง

๑๐,๐๐๐
 เข้าชม : 2339
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัฤธยาศัยอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดอุดรธานี
ตำบลบ้านจีต   อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0-4225-6112  
โทรสาร   0-4225-6111  
Email:sri_soontorn@hotmail.com Website:http://udon.nfe.go.th/kuekaeo/index.php                                   
ผู้ดูแลระบบ Admin

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01