[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

12 / ต.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองหว้า
วันที่12ตุลาคม2559 คณะครูกศน.ตำบลหนองหว้า ช่วยกันพัฒนา กศน. ตำบล ปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่น่าใช้บริการครับ
12 / ต.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลกุมภวาปี
คณะครู กศน.ตำบลกุมภวาปี ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/2559
12 / ต.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลแชแล
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ครู กศน.ตำบลแชแล ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2/2559 และสัมภาษณ์ผู้เรียนรายบุคคล บ้านโนนหินลาด หมู่ 14 ต.แชแล
12 / ต.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลผาสุก
การอบรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสร้างบง ตำบลผาสุก โดยมีท่านผอ.ณฐนนท์ อำนาจเจริญ ออกเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การอบรมในครั้งนี้
22 / ก.ย. / 2559 : แหล่งเรียนรู้
กศน.ตำบลเชียงแหว
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ กศน.ตำบลเชียงแหวรับการสนับสนุนชุดสาธิตการเลี้ยงใส้เดือนและบ่อหมักปุ๋ยอินทรีย์จากเทศบาลตำบลเชียงแหว จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้เป็นจุดเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ณ กศน.ตำบลเชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
22 / ก.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลท่าลี่
วันที่ 22 กันยายน 2559 นายสวาท อุ้ยปะโค ครู กศน.ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เข้าร่วมงานประเพณีทอดเทียนและสวดมนต์ทำนองสรภัญ สนับสนุนโดย อบต.ท่าลี่ ณ บ้านโนนสวรรค์ ม.8 ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
21 / ก.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลเชียงแหว
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ครู กศน.ตำบลเชียงแหวศึกษาดูงานร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงแหว ณ หมู่๗ ตำ.กู่แก้ว อ.กู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี เรื่องการสาธิตการทำบ่อหมักแกสชีวภาพ ภายใต้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่เป้าหมาย
14 / ก.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลหนองหว้า
วันที่ 14 กันยายน 2559 คณะครูกศน.ตำบลหนองหว้าร่วมงานประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ณ บ้านกุดจิก หมู่๑ ต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
14 / ก.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลเชียงแหว
14 กันยายน 2559 คณะครู กศน.ตำบลเชียงแหวเข้าร่วมอบรมต่อเนื่องโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะและมลภาวะ จังหวัดอุดรธานี ณ เทศบาลเชียงแหว ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
12 / ก.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลเชียงแหว
วันที่ 12 กันยายน 2559 ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า กศน.ตำบลเชียงแหว นางสาวดาวฤทัย ไชยทักษิณ ดิฉันนางอัครภาส์ แจงกลาง ครู ปวช.สาขาการตลาด ได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดขยะมูลฝอย ในโครงการ \" อุดรธานี เมืองน่าอยู่
6 / ก.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.อำเภอกุมภวาปี
วันที่ 6 กันยายน 2559 ครูกศน.อำเภอกุมภวาปีเข้าร่วมพิธีเปิดกลุ่มอาชีพส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท๊อป ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
6 / ก.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.อำเภอกุมภวาปี
วันที่6กันยายน2559 นายณฐนนท์ อำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอกุมภวาปี และนายวัชรินทร์ ชาชัยเจ้าพนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศได้เข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการจัดงาน กศน.ตำบล อุดรธานี เกมส์ ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมบ้านเชียง ส
6 / ก.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลเชียงแหว
วันที่ 6 กันยายน 2559 นางสาวดาวฤทัย ไชยทักษิณ ครู กศน.ตำบลเชียงแหว เข้าร่วมประชุม โครงการ \"อุดรธานี เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ Zero Waste\" ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานกลุ่มองค์กรในชุมชนตำบลเชียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหว
5 / ก.ย. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลเวียงคำ
วันที่ 5 ก.ย. 2559 กศน.ตำบลเวียงคำร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงคำภาคีเครือข่ายจัดงานพิธีเปิด วันประกาศสัตยาบันหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียงต้นแบบของตำบลเวียงคำ และจัดกิจกรรมนิทรรศการที่จัดในหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งคอม หมู่ที่ 15 ตำบล
5 / ก.ย. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลผาสุก
วันที่ 4 กันยายน 2559 คณะครูกศน.ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี ได้พัฒนาพื้นที่ปลูกป่า โดยได้รับความร่วมมือจากท่านกำนัน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลผาสุก มาช่วยในการพัฒนาพื้นที่ในครั้งนี้
18 / ส.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลเวียงคำ
วันที่ 17 กันยายน 2559 นางสาวนลินี จันศรี นางชุตินันท์ ภูทองตา นางสาวสุพรรณ แวงวรรณ์ นางสาวเนตรนภา เทพบุรี คณะครู กศน.ตำบลกุมภวาปี จัดกิจกรรมสุขภาพพึ่งตนเอง บ้านดอนแก้ว หมู่ 5 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
18 / ส.ค. / 2559 : ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กศน.ตำบลกุมภวาปี
วันที่ 17 กันยายน 2559 นางสาวนลินี จันศรี นางชุตินันท์ ภูทองตา นางสาวสุพรรณ แวงวรรณ์ นางสาวเนตรนภา เทพบุรี คณะครู กศน.ตำบลกุมภวาปี จัดกิจกรรมสุขภาพพึ่งตนเอง บ้านดอนแก้ว หมู่ 5 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
18 / ส.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลเชียงแหว
17 สิงหาคม 2559 กศน.ตำบลเชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี พัฒนาบริเวณรอบอาคาร ผสมดินปลูกใส่ในกระถางยางรถยนต์เก่าเพื่อใช้ปลูกต้นไม้และผักปลอดสารพิษ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในตำบล
8 / ส.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลผาสุก
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นางสาวกัญญารัตน์ ปัญญาดี ครูกศน.ตำบลผาสุกและนายนิกร พุทธโก ครูศรช.ตำบลผาสุก อำเภอกุมภวาปี ลงพื้นที่ บ้านดงเรืองหมู่ 8 ตำบลผาสุก ออกเก็บบันทึกการอ่าน \"อ่านทุกคืนบันทึกทุกวัน\" และได้ให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองบันทึกการอ่านในคร
6 / ส.ค. / 2559 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กศน.ตำบลเสอเพลอ
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายณฐนนท์ อำนาจเจริญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุมภวาปี ได้ทำข้อตกลง mou กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอพลอ เพื่อจัดการศีกษาร่วมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ถนนชวลิต ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4233-4761
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี