[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

  

ข่าว กศน.ตำบล
โครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย

อาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553


 

โครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย

กศน.  ตำบลโนนสูงวันที่  5 -20  มกราคม  2553

                        ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง   มีอายุระหว่าง  36 45  ปี  มีอาชีพรับจ้างทั่วไป    และมีความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทยก่อนการเข้ารับการอบรมอยู่ในระดับปานกลางความคิดเห็นที่มีต่อการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพในด้านต่าง ๆ  ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านความพร้อมของวิทยากร ฯ   ความชัดเจนของเอกสารประกอบการอบรมและในด้านอื่น ๆ  อยู่ในระดับสูง   ยกเว้นในด้านระยะเวลาที่ใช้จัดการอบรม ฯ และความเหมาะสมของบริเวณสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมอบรม ฯ  ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางความต้องการให้มีการจัดอบรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพครั้งต่อไป  ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนที่ตอบแบบสอบมีความต้องการให้มีการจัดอบรมการนวดแผนไทยในครั้งต่อไปสถานที่ที่ผู้เข้าร