[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

  

  

10 / ต.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
วันที่ ๒๒-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ คณะครู กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.สู่การจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
คณะครู กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.สู่การจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รุ่นที่ ๑-๓ ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุด
2 / ส.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
คณะครู กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา และรณรงค์งดเหล้า เข้าพรรษา
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.คณะครู กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา และรณรงค์งดเหล้า เข้าพรรษา เริ่มขนวนแห่จากสำนักงานสรรพสามิต จังหวัดอุดรธานีไปยังวัดโพธิสมภรณ์ (พระอารามหลวง)
2 / ส.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
ตัวแทนครูกศน.ตำบล ตำบลละ๑ คน เข้าร่วมอบรมโครงการวิทยากรแกนนำ กศน. (ครู ค) เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน
เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา๐๙.๐๐ น. ตัวแทนครูกศน.ตำบล ตำบลละ๑ คน เข้าร่วมอบรมโครงการวิทยากรแกนนำ กศน. (ครู ค) เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
17 / พ.ค. / 2559 : ข่าวทั่วไป
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ ในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
10 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรครู กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี...ร่วมจัดทำแผนจุลภาค
คณะบุคลากรครู กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี...ร่วมจัดทำแผนจุลภาค...เพื่อรวบรวมเป็นแผนของอำเภอต่อไป
28 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดห้องสมุดเฉลิมราชฯ
วันที่ 20 ต.ค. 58 ที่ผ่านมา...กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี##..ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมราชฯ
28 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองร่วมบวงสรวง
วันทีี 19 ต.ค. 58 ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานีสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่..
27 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันสุดยอด กศน. ครั้งที่ 2 ระดับจังหวัด
กศน.จังหวัดอุดรธานี ได้จัดงานการแข่งขันสุดยอด กศน. ระดับจังหวัด ของ กศน.จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
27 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนครบวงจร กศน.จังหวัดอุดรธานี
กศน.จังหวัดอุดรธานี ได้จัดงานมหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนครบวงจร กศน.จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
20 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
กศน.เมืองอุดรธานีได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานกิจกรรม กศน.เมืองอุดรธานี วันที่ 11 มกราคม 2557
1 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2556
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานีได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ให้กับข้าราชการ บุคลากร และพนักงานที่เกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2556 ณ โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
10 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ จังหวัดหนองคาย
23 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กศน.อำเภอเมืองอุดรธานีในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดยได้รับเกียรจากท่าน ประกอบ กุลบุตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา เป็นประธานในงานพิธีมอบ ประกาศนียบัตร
10 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประสานแผนการรับสมัครผู้เข้าเรับการประเมิน จบ ม.6 ใน 8 เดือน
ประชุมประสานแผนการรับสมัครผู้เข้าเรับการประเมิน จบ ม.6 ใน 8 เดือน กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี และกศน.อำเภอหนองวัวซอ
10 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.เมืองอุดรธานีเกมส์ ครั้งที่ 3
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานี ได้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนานักศึกษาตามแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประจำทุกภาคเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านทักษะการแข่งขันกีฬา การจัดการแข่งขัน และค
10 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.เมืองอุดรธานีเข้าร่วมต้อนรับ พณฯ ท่าน พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี
นายวิษณุ กล้าวิจารณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานีได้เข้าร่วมต้อนรับ พณฯ ท่าน พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ กศน.อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
10 / เม.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา
โครงการป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2556 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1
14 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานีประชุมรับนโยบายเร่งด่วน ม.6 ภายใน 8 เดือน
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานีประชุมรับนโยบายเร่งด่วน ม.6 ภายใน 8 เดือน โดยนายวิษณุ กล้าวิจารย์ ผู้อำนวยาการ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ ห้องอาเซียน กศน.จังหวัดอุดรธานี
14 / มี.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองร่วมงานสุดยอด กศน.ระดับจังหวัดอุดรธานี
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานีร่วมงานสุดยอด กศน.ระดับจังหวัดอุดรธานี และได้ส่งทีมสุดยอด กศน.ทั้งหมด 9 ทีมเพื่อแข่งขันในระดับจังหวัดในวันที่ 11 มีนาคม 2556
20 / ก.พ. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบมิติความรู้ความคิด ผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2555
สอบมิติความรู้ความคิด ผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2556

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี
 17 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์  042-240197 Fax. 042-240197 Email: mud.nfe@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   วิชัย บุญทน   Version 2.01