[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

กล้วยหวีงาม มะขามหวานเนื้อหนา ยางพารารุ่งโรจน์  ข้าวโพดพันธ์ดี  อนุสาวรีย์ตั้งตระหง่าน

 

  การศึกษาขั้นพื้นฐาน

            การศึกษาพื้นฐานเป็นการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียนด้วยรูปแบบ วิธีการ ที่เหมาะสมและมีสาระหลักสูตรที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตการทำงานและการศึกษาต่อเนื่อง ก่อให้เกิดชีวิตที่มั่นคงและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยนัยดังกล่าว การศึกษาพื้นฐานจึงมีขอบเขตที่กว้างขวางครอบคลุมกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดให้ผู้เรียนต้องได้รับการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไม่น้อยกว่า 12 ปี การจัดการศึกษาพืนฐานจึงครอบคลุมเนื้อหาสาระตั้งแต่การส่งเสริมการรู้หนังสือ การศึกษาในหลักสูตรเทียบเท่าการศึกษาพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่องที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย

              ดังนั้น จึงจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตของชุมชน ร่วมวิเคราะห์แผนแม่บทชุมชน นำส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมาจัดทำแผนการศึกษาตลอดชีวิตของชุมชนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ประชากร ในชุมชน / หมู่บ้าน ร้อยละ 80 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 

ระดับ

นักศึกษาหลักสูตร 2554              

 

จำนวนนักศึกษา

ลงทะเบียน

ภาคเรียนที่ 1/54

ลงทะเบียน

ภาคเรียนที่ 2/54

ประถมศึกษา

320 

 1/2554

 331

2/2554 

มัธยมศึกษาตอนต้น

 979

 1/2554 

 946

2/2554 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

1,011 

 1/2554

1,027 

2/2554  

รวม

 2,310

 1/2554 

 2,304

2/2554  

รวมยอดทั้งหมด

4,614                                  คน

 
 
 
 

ระดับ

นักศึกษาหลักสูตร 2555              

 

จำนวนนักศึกษา

 

ลงทะเบียน

ภาคเรียนที่ 1/55

ลงทะเบียน

ภาคเรียนที่ 2/55

ประถมศึกษา

329

 1/2555

283

2/2555

มัธยมศึกษาตอนต้น

975

 1/2555

1,057

2/2555 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

1,011

 1/2555

1,230

2/2555  

รวม

 2,315

 1/2555

2,570

2/2555  

รวมยอดทั้งหมด

4,885                              คน

 
 
 
 

ระดับ

นักศึกษาหลักสูตร 2556              

 

จำนวนนักศึกษา

 

ลงทะเบียน

ภาคเรียนที่ 1/56

ลงทะเบียน

ภาคเรียนที่ 2/56

ประถมศึกษา

234

 1/2556

127

2/2556

มัธยมศึกษาตอนต้น

1,066

 1/2556

611

2/2556

มัธยมศึกษาตอนปลาย

1,224

 1/2556

662

2/2556  

รวม

 2,524

 1/2556

1,400

2/2556  

รวมยอดทั้งหมด

3,924                            คน

 
 

ระดับ

นักศึกษาหลักสูตร 2557              

 

จำนวนนักศึกษา

ลงทะเบียน

ภาคเรียนที่ 1/57

ลงทะเบียน

ภาคเรียนที่ 2/57

ประถมศึกษา

100

 1/2557

61

2/2557

มัธยมศึกษาตอนต้น

619

 1/2557

542

2/2557

มัธยมศึกษาตอนปลาย

695

 1/2557

637

2/2557 

รวม

1,414

 1/2557

1,240

2/2557  

รวมยอดทั้งหมด

2,654                           คน

 
 

ระดับ

นักศึกษาหลักสูตร 2558           

 

จำนวนนักศึกษา

ลงทะเบียน

ภาคเรียนที่ 1/58

ลงทะเบียน

ภาคเรียนที่ 2/58

ประถมศึกษา

 30

 1/2558

 

 

มัธยมศึกษาตอนต้น

502 

 1/2558

 

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย

648 

 1/2558

 

 

รวม

 1,180

 1/2558

 

 

รวมยอดทั้งหมด

                                 คน