[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

กล้วยหวีงาม มะขามหวานเนื้อหนา ยางพารารุ่งโรจน์  ข้าวโพดพันธ์ดี  อนุสาวรีย์ตั้งตระหง่าน

 

  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคล  ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่แตกต่างกัน  ดังนี้  

1.  การเข้าสู่อาชีพและพัฒนาอาชีพของประชาชน หลักสูตรขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียนซึ่งจะต้องมีการสำรวจความต้องการของผู้เรียน   เพื่อระบุความต้องการของผู้เรียนที่จะฝึกทักษะอาชีพ  เมื่อเรียนฝึกทักษะอาชีพแล้วให้เตรียมจัดกิจกรรมต่อเนื่องไป เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

2. จัดกลุ่มผู้เรียนที่มีอาชีพเดียวกัน มีความต้องการพัฒนาอาชีพให้ดียิ่งขึ้น กระบวนการเรียนรู้ใช้กระบวนการกลุ่ม เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละคน มีวิทยากรมาให้ความรู้เป็น    ครั้งคราว มีการจัดไปศึกษาดูงานด้านอาชีพที่ประสบความสำเร็จกลุ่มละ  20  คน

                3.  จัดฝึกอบรมให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้กับอาชีพ          ของผู้เรียน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การขายและทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ที่

การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

เป้าหมาย(คน)

ผลการดำเนินงาน(คน)

คิดเป็นร้อยละ

หมายเหตุ

1

โครงการคาราวาน ฅ. กศน.

500

700

      140.00

 

2

การพัฒนาอาชีพ

80

87

108.75

 

 

รวม

580

787

135.69

 

รายละเอียดการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ปีงบประมาณ 2551
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสม

ที่

ชื่อกลุ่มอาชีพ

สถานที่จัด

สมาชิก(คน)

วัน/เดือน/ปี
ที่จัดกิจกรรม

หมายเหตุ

1

การเขียนไหลายบ้านเชียง

ต.โสมเยี่ยม

40

21 -25 เมษายน 2551

 

2

การทำน้ำยาไล่แมลง

ต.ศรีสำราญ

20

8 11 เมษายน 2551

 

3

โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลหนองแวง

ต.หนองแวง

27

13  สิงหาคม  2551

 

 

รวม

87