[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

กล้วยหวีงาม มะขามหวานเนื้อหนา ยางพารารุ่งโรจน์  ข้าวโพดพันธ์ดี  อนุสาวรีย์ตั้งตระหง่าน

 

 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป็นการจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคล
  เพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม
  เพื่อให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม
  โดยได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในรูปแบบการฝึกอบรม กิจกรรมค่าย กิจกรรมชุมชน ดังนี้

1.  ชี้แจงทำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ตระหนักถึงการพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต
ในสังคมปัจจุบัน

2.  จัดทำมาตรฐานคุณลักษณะบุคคลที่มีทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

3.  พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยจัดการศึกษาในรูปแบบโครงการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้สอดคล้องกับ วัย อาชีพ ความต้องการ และประสบการณ์  โดยจัดกิจกรรม ดังนี้

 

ที่

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

เป้าหมาย

(คน)

ผลการดำเนินงาน

(คน)

คิดเป็นร้อยละ

1

โครงการรวมน้ำใจบริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนร่วมโลก

200

268

      134.00

2

โครงการมหกรรมกีฬา  กศน.สัมพันธ์

350

370

105.71

3

โครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน

100

77

        77.00

4

โครงการอิ่มบุญ  อุ่นไอรัก  พร้อมภักดิ์รักษาตนเป็นคนดีของสังคม

140

145

103.57

5.

กิจกรรมรณรงค์ประชาธิปไตย

200

249

124.50

6.

โครงการ กศน. กลุ่มโซนภูพระบาท  กศน. สะอาด

  20

 27

135.00

 

รวม

1,010

        1,136

      112.48