[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

กล้วยหวีงาม มะขามหวานเนื้อหนา ยางพารารุ่งโรจน์  ข้าวโพดพันธ์ดี  อนุสาวรีย์ตั้งตระหง่าน

 

 

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

 

                การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  เป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้และทักษะการศึกษา      ที่ผู้เรียน
มีอยู่  หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้ชุมชน
เป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และทุนทางสังคม  เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
ให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  มีการพัฒนาที่ยั่งยืน
 มุ่งใช้กระบวนการเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและชุมชน  ให้มีความเข้มแข็ง  พึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีความเอื้ออาทร  มีคุณธรรม จริยธรรม  สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกำหนดทิศทางการพัฒนาของสังคมและชุมชนตามแนวทางใน
ระบอบประชาธิปไตย  โดยจัดกิจกรรม ดังนี้

1.  ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนและกลไกทุกภาคส่วนของสังคมเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (เจ้าภาพ)          ในการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในเรื่องการจัดการ การตลาดและบรรจุภัณฑ์

2.  ใช้ทุนทางสังคมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในชุมชน

3.  ส่งเสริมให้มีการจัดทำเวทีชาวบ้าน  เพื่อให้ชุมชนรู้สภาพปัญหา  ความต้องการของชุมชน  และจัดทำ
แผนแม่บทชุมชน

ที่

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

เป้าหมาย

(คน)

ผลการดำเนินงาน

(คน)

คิดเป็นร้อยละ

1

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2551

500

680

136.00

2

โครงการบ้านหวาง เสริมสร้างสังคม        แห่งการเรียนรู้  สู้ความยากจน  สร้างชุมชนคนน้ำโสม

300

538

179.33

3

โครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน

100

77

77.00

4

โครงการอุ่นไอสายใยสัมพันธ์  สุขสันต์     วันสงกรานต์

50

63

126.00

5

โครงการบ้านหวางสัญจร

400

431

107.75

6

โครงการห้องสมุดสัญจรผึ้งน้อยสู่ชุมชน

100

176

176.00

 

รวม

1,350

1,965

145.56