[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

กล้วยหวีงาม มะขามหวานเนื้อหนา ยางพารารุ่งโรจน์  ข้าวโพดพันธ์ดี  อนุสาวรีย์ตั้งตระหง่าน

 

 

การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (งานห้องสมุด) http://www.facebook.com/ห้องสมุดประชาชน อำเภอน้ำโสม

     การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาด้วยตนเอง จากการอ่านหนังสือ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์    จากประสบการณ์จริง
 
เช่น  การทำไร่ ไถนา ค้าขาย ปลูกผัก ปลูกต้นไม้ ช่างอิฐ ช่างปูน ซึ่งทางห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำโสม ร่วมกับ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสม  ได้จัดกิจกรรม ดังนี้

1.  พัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และศูนย์รวมข้อมูลของชุมชนของชุมชน

2.  ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีนิสัยรักการอ่านและได้รับความรู้ที่หลากหลายจากสื่อทุกประเภท

3.  ให้งานบริการภายในห้องสมุดมีความสะดวกรวดเร็วโดยใช้สื่อเทคโนโลยี

4.  ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ที่หลากหลายสร้างนิสัยรักการอ่าน  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สนุกสนานเพลิดเพลินในการหาความรู้

 

ที่

รายละเอียดกิจกรรมที่ส่งเสริมตามโครงการ

ผลการดำเนินงาน

(คน)

1

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  2551

500

2

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผึ้งตอมดอกไม้

380

3

โครงการห้องสมุดสัญจรผึ้งน้อยสู่ชุมชน

                       1,260

4

กิจกรรมลานจิตรกรน้อย

370

5

โครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่เพื่อน้องพี่ที่อยู่ห่างไกล

                        3,561

6

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด

                      14,400