[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

กล้วยหวีงาม มะขามหวานเนื้อหนา ยางพารารุ่งโรจน์  ข้าวโพดพันธ์ดี  อนุสาวรีย์ตั้งตระหง่าน

 

  

ข่าวเด่น
งานการศึกษาต่อเนื่อง

เสาร์ ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561


การดำเนินงาน ของ กศน.ตำบล ทั้ง 7 ตำบล สังกัด กศน.อำเภอน้ำโสม
1.การศึกาษาต่อเนื่อง
จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน โดยให้ความรู้กับการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทำในกลุ่มอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทาง หรือการบริการ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพ
2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
มุ่งเน้นในทุกกลุ่มเป้าหมาย มีทักษะในการดำรงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ มีความรู้ความสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต
3.การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ การสร้างจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน การบริหารจัดการน้ำ การรับมือกับสาธารณภัย การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ
 โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการแล้ว มีดังนี้
1.โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิต
2.โครงการดูแลสุขภาพพึ่งตนเองตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
3.โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.โครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
5.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กิจกรรมช่างปูนพื้นฐาน)
6.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กิจกรรมการนวดฝ่าเท้า)
7.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กิจกรรมการนวดคลายเส้น)
8.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กิจกรรมการทำขนมไทย)
9.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กิจกรรมการแปรรูปกล้วย)

รูปภาพกิจกรรม

 

    

 

    


    


    


    

เข้าชม : 19


ข่าวเด่น 5 อันดับล่าสุด

      งานการศึกษาต่อเนื่อง 30 / มิ.ย. / 2561
      รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 10 / เม.ย. / 2561
      เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 22 / ก.ย. / 2560
      15-16 มิถุนายน 2560 โครงการยุวกาชาดนอกโรงเรียน 29 / มิ.ย. / 2560
      8 กันยายน 2559 งานมหกรรม กีฬา กศน.ตำบล อุดรธานี เกมส์ 11 / ก.ย. / 2559