[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

กล้วยหวีงาม มะขามหวานเนื้อหนา ยางพารารุ่งโรจน์  ข้าวโพดพันธ์ดี  อนุสาวรีย์ตั้งตระหง่าน

 

  

" กล้วยหวีงาม  มะขามหวานเนื้อหนา  ยางพารารุ่งโรจน์  ข้าวโพดพันธุ์ดี  อนุสาวรีย์ตั้งตระหง่าน "

 ประวัติสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสมก่อตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2537  โดยใช้อาคารร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำโสมเป็นที่ตั้งสำนักงาน  ตั้งอยู่ถนนรวมรัฐ ตำบลศรีสำราญ  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี  41210

 

 

  

 ที่ตั้ง ถนนรวมรัฐ  ตำบลศรีสำราญ  อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี  41210  สถานที่  
และอาคารมีพื้นที่  1  ไร่  1  งาน

 ทำเนียบผู้บริหาร
           
ปี พ.ศ.  2537-2540       นายสมพงษ์     รอดวินิจ 
         
ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
           
ปี พ.ศ.  2540-2544       นายวิษณุ  กล้าวิจารณ์            
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
           
ปี พ.ศ.  2544-2545       นายณฐนนท์    อำนาจเจริญ
     
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
            ปีพ.ศ.  2545-2548        นางสาวปานอุรา  อาจสุข
         
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
            ปีพ.ศ.  2548-2548        นางชูตระกูล   สว่างวงศ์ 
        
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
            ปีพ.ศ.  2548-2552   นางสาวอรพร  อินทรนัฎ          
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

             ปี พ.ศ.  2552-2556   นายขจร  ราชูโส          
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

            ปี พ.ศ.2556 - จนถึงปัจจุบัน นางสาวกฤตวรรณ  สรรพอาษา

  ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

 

 พันธกิจหลัก 

 1.            ยกระดับประชากรวัยแรงงาน

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาตามกลุ่มเป้าหมาย ในช่วงเวลาการเปิดรับสมัคร  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมต่างๆ ที่  กศน. ดำเนินการ

- ยกระดับการศึกษาของประชากรวัยแรงงาน (15 59 ปี)  โดยดำเนินการดังนี้                   

                    1. การพบกลุ่ม  4  ภาคเรียนจบ

                    2.  การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  1  ภาคเรียน

      - พัฒนา  กศน.  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

        2.  พัฒนาคนให้มีความรู้บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

      - ผลิตนักศึกษาให้มีคุณธรรมนำความรู้และเป็นที่ยอบรับของสังคม

- ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  รู้จักลดรายจ่าย  การเพิ่มรายได้  ประหยัดและอดออม

- อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรม  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

      - เสริมสร้างทักษะในการดำเนินชีวิต

       3.  ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

    -ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย  โดยให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่าย           

        -การจัดกิจกรรมร่วมกันโดยเครือข่ายและกศน. อำเภอน้ำโสม   มีการสนับสนุนช่วยกันระหว่างหน่วยงาน