[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

กล้วยหวีงาม มะขามหวานเนื้อหนา ยางพารารุ่งโรจน์  ข้าวโพดพันธ์ดี  อนุสาวรีย์ตั้งตระหง่าน

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสม ตั้งอยู่
หมู่ ๑ ตำบลศรีสำราญ
อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนการเรียนการสอนระดับการศึกาขั้นพื้นฐาน การศึกษนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีบุคลากร จำนวน ๒๖ คน มีนักศึกษา จำนวน ๔,๐๘๓ คน จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  ถึง วันที่ ๑๒  เดือน ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๕ โดยผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามรายมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ของสำนักงาน กศน. สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

สรุปผลการประเมินตนเองตามรายมาตรฐานของสถานศึกษา โดยภาพรวมแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา มีดังนี้

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสม ตามรายมาตรฐานของสถานศึกษา พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมสถานศึกษามีค่าคะแนนผลการประเมินค่าเท่ากับ ๘๘.๘๕ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามรายมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ  พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๓๐.๓๖ มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการพบว่า           มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๒๒.๕๖ มาตรฐานที่ ๓ การบริหารการศึกษา พบว่ามีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๙.๑๐ มาตรฐานที่ ๔ การประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๘.๙๒ มาตรฐานที่ ๕ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๘.๙๔ และมาตรฐานที่ ๖ มาตรการส่งเสริม พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ ๘.๙๗

สรุปผลการประเมินตนเองตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้ง ๔ ด้าน

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้ง ๔ ด้าน ของศูนย์การศึกษา          นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสม พบว่า มาตรฐานด้านที่ ๑ มีค่าคะแนน ๔๓.๗๙. อยู่ในระดับคุณภาพ ดี มาตรฐานด้านที่ ๒ มีค่าคะแนน๑๖.๔๖ .อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก มาตรฐานที่ ๓ มีค่าคะแนน๑๙.๖๘ .อยู่ในระดับคุณภาพ ดี และมาตรฐานด้านที่ ๔ มีค่าคะแนน ๘.๙๒  อยู่ในระดับคุณภาพดี

         จุดเด่น  

๑.ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กรครบถ้วน มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการดำเนินงานมีการปรับปรุง การดำเนินและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีผลการดำเนินที่เป็นรูปธรรม

๒.สถานศึกษามีการรายงานการประเมินตนเองและนำจุดอ่อนที่พบในการประเมินตนเองแต่ละตัวบ่งชี้ มาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาประกอบการทำแผนปฏิบัติงานประจำปีและแผนพัฒนาสถานศึกษา

 

  จุดที่ควรพัฒนา 
             คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ให้พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ในระดับดีขึ้นในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบจัดระบบการติดตามผู้เรียนให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมาย ติดตามผู้รับบริการสามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา

สถานศึกษาต้องนำรายงานการประเมินภายในโดยต้นสังกัด และจุดอ่อนที่พบในการประเมินตนเองแต่ละ            ตัวบ่งชี้มาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาในปีงบประมาณ๒๕๕๗ 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสม ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาดังนี้

                ๑.รายงานการประเมินตนเองทุกปีงบประมาณ

                ๒.จำทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา๒๕๕๕-๒๕๕๘ให้ได้มาตรฐานครบทุกภาระกิจ

                ๓.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้ครอบคลุมงานทุกด้านตามนโยบายของสำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

          ๔.การนิเทศติดตามผลและรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

   ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา   
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ ถนน รวมรัฐ ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ ๔๑๒๑๐ โทร ๐๔๒-๒๘๙๒๒๗ โทรสาร๐๔๒-๒๘๙๒๒๗ 
E-mail : nfe_namsome@hotmail.com

สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี

                สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

ประวัติสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยใช้อาคารร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอน้ำโสมเป็นที่ตั้งสำนักงานตั้งอยู่ถนนรวมรัฐ ตำบลศรีสำราญสำอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๑๐

อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา               
                ทิศเหนือ            จด ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
                ทิศตะวันออก      จด ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
                ทิศตะวันตก        จด ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม   จังหวัดอุดรธานี
                ทิศใต้                 จด ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 สภาพชุมชน
ข้อมูลทั่วไปของอำเภอน้ำโสม
ประวัติความเป็นมา

กระทรวงมหาดไทย ได้รวมพื้นที่ ๕ ตำบล ได้แก่ ตำบลน้ำโสม นางัว หนองแวง บ้านหยวกและนาแค อำเภอบ้านผือ ยกฐานะขึ้นเป็น “กิ่งอำเภอน้ำโสม” ขึ้นกับอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๑๒ และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอน้ำโสม เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๑๗ อาศัยน้ำจากลำน้ำโสมซึ่งเป็นสายน้ำที่เปรียบเสมือนสายเลือดหล่อเลี้ยงชาวอำเภอน้ำโสม

                ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๑ กระทรวงมหาดไทยได้ทำการแยกพื้นที่ทางเหนือส่วนหนึ่งของ อำเภอน้ำโสม ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอนายูง ขึ้นกับอำเภอน้ำโสม และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอนายูง เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๘

ภูมิศาสตร์
                 ลักษณะที่ตั้งและขนาด
                อำเภอน้ำโสมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๙๘ กิโลเมตร
 อาณาเขตติดต่อ

                ทิศเหนือ ตำบลโสมเยี่ยม   ติดต่อกับ  อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

                ทิศใต้     ตำบลบ้านหยวก  ติดต่อกับ  อำเภอสุวรรณคูหา              
                              จังหวัดหนองบัวลำภู
                ทิศตะวันออก  ตำบลหนองแวง   ติดต่อกับ อำเภอบ้านผือ
                              จังหวัดอุดรธานี
                ทิศตะวันตก  ตำบลน้ำโสม ติดต่อกับ  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย
 ลักษณะภูมิประเทศ
                สภาพทั่วไปเป็นเขตภูเขามีพื้นที่ราบสลับอยู่ระหว่างเขากระจายทั่วไป มีลำห้วยหลายสายไหลจากภูเขา  สู่พื้นที่ราบ นับว่าเป็นแหล่งกำเนิดลำธาร ลำน้ำสำคัญ คือ ลำน้ำโสม พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ทำการเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี
 ภูมิอากาศ

ในฤดูฝนมีฝนตกชุก ฤดูร้อน อากาศร้อน ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 105 มม.ต่อปี

                ฤดูร้อน                 เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – เดือน พฤษภาคม
                ฤดูฝน                   เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน – เดือน ตุลาคม
                ฤดูหนาว                เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – เดือน กุมภาพันธ์
การเมืองการปกครอง
                                  เขตการปกครอง

          อำเภอน้ำโสมแบ่งการปกครองตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ เป็น ๗ ตำบล ๘๔ หมู่บ้าน ดังนี้                                       
                                ๑. ตำบลน้ำโสม                ๑๗         หมู่บ้าน

                                ๒. ตำบลบ้านหยวก            ๑๗         หมู่บ้าน

                                ๓. ตำบลหนองแวง            ๑๓         หมู่บ้าน

                                ๔. ตำบลศรีสำราญ             ๑๒         หมู่บ้าน

                                ๕. ตำบลนางัว                     ๑๑          หมู่บ้าน

                                ๖. ตำบลสามัคคี                   ๘            หมู่บ้าน

                                ๗. ตำบลโสมเยี่ยม              ๖             หมู่บ้าน

 

มีเทศบาลตำบล ๒ แห่ง คือ

                ๑. เทศบาลตำบลนางัว

                ๒. เทศบาลตำบลน้ำโสม

องค์การบริหารส่วนตำบล ๗ แห่ง คือ

                ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโสม

                ๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก

                ๓. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

                ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

                ๕. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

                ๖. องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี

                ๗. องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม

 ประชากร
                                มีประชากรทั้งสิ้น ๕๗,๑๖๔ คน แยกเป็น
 ชาย ๒๘,๙๐๑ คน หญิง ๒๘,๒๖๓ คน
ตำบล
จำนวนหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
นางัว
๑๑
๒,๓๘๑
๔,๕๑๕
๔,๔๔๖
๘,๙๖๑
ศรีสำราญ
๑๒
๒,๕๓๙
๔,๕๘๐
๔,๕๐๙
๙,๐๘๙
น้ำโสม
๑๗
๓,๒๑๘
๕,๗๘๒
๕,๖๖๕
๑๑,๔๔๗
หนองแวง
๑๓
๒,๐๗๓
๔,๐๓๒
๔,๐๑๒
๘,๐๔๔
บ้านหยวก
๑๗
๒,๔๒๒
๔,๘๗๐
๔,๗๐๔
๙,๕๗๔
สามัคคี
๑,๔๗๑
๓,๐๑๖
๒,๘๕๙
๕,๘๗๕
โสมเยี่ยม
๑,๑๓๔
๒,๑๐๖
๒,๐๖๘
๔,๑๗๔
รวม
๘๔
๑๕,๒๓๘
๒๘,๙๐๑
๒๘,๒๖๓
๕๗,๑๖๔
เศรษฐกิจ
       ข้อมูลโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

         อาชีพหลัก       ได้แก่     ทำนา  ทำไร่  ทำสวน  รับจ้าง

         พืชเศรษฐกิจ    คือ มันสำปะหลัง ข้าว ยางพารา อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

         สัตว์เศรษฐกิจ คือ โค กระบือ สุกร เป็ด
         อุตสาหกรรม   - โรงงานอุสาหกรรมขนาดใหญ่ ๒ แห่ง คือ

                   ๑. โรงโม่หิน      บริษัทสุมิตรอุดร ๑๙๗๙  จำกัด

                   ๒. โรงโม่หิน      ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาวัฒน์

                           
 การศาสนา
- ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ        ๙๙.๓๖ %
- ประชาชนที่นับถือศาสนาอื่น        ๐.๖๔ %
                          
 วัฒนธรรม

                การอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและสืบทอดมรดกของชาวอำเภอน้ำโสม ตั้งแต่บรรพชน ถึงอนุชนรุ่นต่อมา  ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา และลัทธิพราหมณ์ ที่ผสมกลมกลืนอย่างเหมาะสม ฮีตสิบสองเป็นประเพณี วัฒนธรรมของชาวอำเภอน้ำโสม โดยได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติและเดือนในรอบปี โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากสิ่งที่ดีงามนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันส่งผลดีให้ชุมชนเกิดความสงบสุข ความสมานสามัคคี มีผลต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

ประเพณีสำคัญของท้องถิ่น ได้แก่

            ๑. ประเพณีบุญมหาชาติ เดือน มกราคม – มีนาคม

            ๒. ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว เดือน เมษายน

            ๓. ประเพณีบุญบั้งไฟ เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน

            ๔.ประเพณีลอยกระทง เดือน พฤศจิกายน

            ๕.งานบวงสรวงอนุสาวรีย์วีรชนอำเภอน้ำโสม เดือน พฤศจิกายน

            ๖.งานฉลองศาลเจ้า – ปู่โสม เดือน พฤศจิกายน

            ๗.งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เดือน กรกฎาคม
สถานที่สำคัญของอำเภอน้ำโสม 

. อนุสาวรีย์วีรชนเมืองน้ำโสม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอนุสาวรีย์สถานรำลึกถึงวีรชนอันประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ พลเรือน อาสาสมัคร ฯลฯ ที่เสียชีวิตในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกใกล้ตลาดสดเทศบาลตำบลนางัว
. มณฑปพระไตรภาคี สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยดำริของ นายธวัช โพธิสุนทร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง อัน ได้แก่ หนองคาย เลย และหนองบัวลำภู เป็นมณฑปสวยงาม ตั้งอยู่บนยอดเขาภูนาหลาว บริเวณวัดป่าภูนาหลาว บ้านท่าโสม ตำบลศรีสำราญ

. ศาลปู่โสม สร้างขึ้นประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๑๐๒๕๑๒ เดิมทีเรียก ศาลปู่โส สร้างจากความเชื่อชาวบ้านในขณะนั้น เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยการนำของ นายกฤษดินทร์ แซงบุญเรือง ปลัดอำเภอ ผู้ทำหน้าที่หัวหน้ากิ่งอำเภอ ตั้งบริเวณกลางทุ่งนาของ นายดา ศรีมงคล ปี พ.ศ. ๒๕๒๓  - ๒๕๒๖ นายบันลือศักดิ์ อุดมอริยะทรัพย์ นายอำเภอน้ำโสม ในขณะนั้น จึงได้รวบรวมกำลังทรัพย์ และศรัทธาจากชาวอำเภอน้ำโสม ก่อสร้างศาลหลักเมืองขึ้นใหม่ เป็นลักษณะหลังคาทรงไทย ๔ มุข โดยใช้ไม้มะขามจากตำบลบ้านหยวกเป็นเสาหลักเมือง และเชิญนายสมภาพ ศรีวรขาน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิดศาลหลักเมือง อำเภอน้ำโสม เพื่อให้  คนเคารพ สักการะ กราบไหว้ บูชาเรื่องมา ขณะเดียวกันมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้น เมื่อมีคนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ   สระน้ำดังกล่าว มีอาการเหมือนเจ้าประทับทรง และเรียกตัวเองว่าปู่โสม และชาวบ้านต่างก็ฝันเห็นคนแก่ ๆ  อยู่บ่อย ๆ และบอกว่าตัวเองคือปู่โสม จึงเกิดการเล่าขานต่อมา และเรียกชื่อ“ปู่โส”เป็น “ปู่โสม” ตั้งแต่บัดนั้น  เป็นต้นมา

                ต่อมา ทั้งภาครัฐ และเอกชน พ่อค้า ประชาชน อำเภอน้ำโสม มีศรัทธา ให้สร้างศาลหลักเองแทนหลังเก่ามีลักษณะเป็นเก๋งจีน ตั้งตระหง่านอยู่กลางสระน้ำ ศรีมงคล เป็นที่เคารพ สักการะของพ่อค้า ประชาชน ทั้งชาวไทย และชาวจีน เพื่อขอพรและความสำเร็จในหน้าที่การงาน ธุรกิจ การค้าขายทุกประการ และ ได้มีงานสมโภชศาลหลักเมืองในช่วงเดือน พฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี

การท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอน้ำโสม
                                  พื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอน้ำโสมเป็นภูเขา มีทัศนียภาพที่สวยงามมีถ้ำและน้ำตกหลายแห่ง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอน้ำโสม ได้แก่
                    ๑.น้ำตกสามเทพ อยู่ที่บ้านนาเก็น ตำบลหนองแวง เป็นน้ำตกที่สวยงามมากโดยเฉพาะในฤดูฝน สายน้ำตกหลากหลายท่ามกลางขุนเขา แมกไม้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์น้ำตกสามเทพ เกิดจากต้นน้ำ สามสายได้แก่               ห้วยขอนแก่น ห้วยแง่ขวา และห้วยแง่กลาง รวมกันเป็นน้ำตกไหลสู่ลำน้ำโสม
                     ๒.น้ำตกชะโนด อยู่เขตบ้านสาครพัฒนา ตำบลหนองแวง
 ห่างจากถนนน้ำโสม- บ้านผือ ประมาณ ๒ กิโลเมตร น้ำตกเกิดจากน้ำผุใต้ดิน           ในหนองแวง แล้วไหลมาตามลำห้วยชะโนดตกลงสู่ลำน้ำโสมเป็นน้ำตกที่สวยงามมากโดยเฉพาะฤดูแล้ง เหมาะแก่การท่องเที่ยวผักผ่อน

                     .ถ้ำสุวรรณคูหา อยู่บริเวณวัดสุวรรณคูหา บ้านผากลางนา ตำบลสามัคคี ลักษณะเป็นโพรงหินเว้าลึกเข้าไปใต้หน้าผา และมีซอกเล็กซอกน้อยอยู่รอบข้าง หน้าฝนมีสายน้ำไหลออกจากใต้ถ้ำ

                    ๔.ถ้ำผาปทุม เป็นถ้ำกว้างใหญ่อยู่ในเขาผาปทุม ห่างจากบ้านน้ำปู่ ตำบลบ้านหยวกประมาณ ๓ กิโลเมตร มีความสวยงามมาก มีหินงอกย้อยส่งประกายแวววาว เมื่อกระทบแสงไฟ ลึกเข้าไปข้างในมีอ่างเก็บน้ำเย็นตลอดปี

                    ๕.ถ้ำแม่นางม่อน ตั้งอยู่ห่างบ้านผากลางนา ตำบลสามัคคี ประมาณ   ๔ กิโลเมตร  ตำนานเหล่าว่ามีหมอไสยศาสตร์นั่งทางใน   แล้วยังรู้ว่าตัวหม่อน (ตัวไหม) ทองคำ อยู่ในเขตอำเภอน้ำโสม                       จึงเสาะแสวงหาตามป่าเขาพบเขาแห่งนี้มีก้อนหินขนาดใหญ่อยู่บนยอดเขา มีลักษณะคล้ายตัวไหมและถือเป็นการ พบถ้ำครั้งแรก

                    ๖. ถ้ำผาแดง ตั้งอยู่บ้านน้ำซึม ตำบลหนองแวง ด้านหลังของวัดบนภูเขาจะพบถ้ำแดง รอบบริเวณวัดมีป่าเขา ดงไม้ซึ่งมีความวิเวกเหมาะเป็นที่พักสงฆ์ หน้าวัดมีสระน้ำใสเย็นโดยรอบวัดมีต้นไม้เรียงรายสวยงาม

                    ๗. ถ้ำห้วยเปิบ ตั้งอยู่บริเวณบ้านนาเมืองไทย ตำบลน้ำโสม บริเวณต้นน้ำห้วยเปิบ  ซึ่งเป็นสายน้ำเล็ก ไหลรินอยู่ท่ามกลางขุนเขา เล่ากันว่า             ถ้ำห้วยเปิบเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่มีจิตรใจที่ไม่บริสุทธิ์จะไม่มีโอกาสได้เห็นถ้ำนี้ ผู้ที่ไปล่วงเกินในลักษณะต่างๆ ต่อถ้ำจะเป็นไปต่างๆ นานา

๘. อ่างเก็บน้ำน้ำทรงตอนบน    ตั้งอยู่บ้านเทพประทาน ตำบลน้ำโสม สร้างเมื่อพ.ศ.๒๕๒๔  เพื่อกักเก็บน้ำไว้เพื่อทำการเกษตรเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ท่ามกลางขุนเขา ให้ทัศนียภาพสวยงามถ้าได้ล่องเรือตกปลา ตามสายน้ำแห่งนี้จะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ซึ่งหาไม่ได้ง่ายนักในปัจจุบัน

                                  ๙. อ่างเก็บน้ำบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลน้ำโสม เป็นอ่างเก็บน้ำ  ขนาดกลางเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอน้ำโสม แหล่งปลาน้ำจืด แหล่งน้ำใช้อุปโภคบริโภค แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

  ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลาที่
ดำรงตำแหน่ง
นายสมพงษ์ รอดวินิจ
หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
ปีพ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๐ 
นายวิษณุ กล้าวิจารณ์
ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำโสม
ปีพ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓
นายณฐนนท์ อำนาจเจริญ

ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำโสม

ปีพ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔
นางสาวปานอุรา อาจสุข
ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำโสม
ปีพ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๗

นางชูตระกูล สว่างวงศ์

ผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา นอกโรงเรียนอำเภอน้ำโสม
ปีพ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘
นางสาวอรพร     อินทรนัฎ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสม
ปีพ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๒
นายขจร ราชูโส
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสม
ปีพ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖
นางสาวกฤตวรรณ สรรพอาษา
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอน้ำโสม

ปีพ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน


จำนวนผู้เรียน ผู้รับบบริการและจำนวนผู้สอน (ปีปัจจุบัน)
หลักสูตร/ประเภท
จำนวนผู้เรียน
รวม
จำนวนผู้สอน
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
 
-ระดับประถมศึกษา
๑๔๘
๓๖๒
๕๑๐
๑๘
ครูมี ๑๘ คน            จัดกระบวนการเรียนรู้ทั้ง ๓ ระดับ
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑,๐๑๓
๑,๑๐๘
๒,๑๒๑
๑๘
ระดับมัธยมศึกาตอนปลาย
๑,๑๒๖
๑,๓๒๖
๒,๔๕๒
๑๘
รวมจำนวน
๒,๒๘๗
๒,๗๙๖
๕,๐๘๓
 
 
การศึกษาต่อเนื่อง
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมจีน

๒๔
๒๕
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์

-
๓๓
๓๓
 

โครงการจัดการศึกษาอาชีพการทำพานบายศรี

-
๒๕
๒๕
 

โครงการส่งเสริมอาชีพการทอหมวกไหมพรม

๑๖
๒๐
 

โครงการการจัดการศึกษาอาชีพการทอเสื่อกก

๒๒
๒๔
 

โครงการการจัดการศึกษาอาชีพการถักหมวก ผ้าพันคอ จากไหมพรม

-
๒๔
๒๕
 

โครงการถักกระเป๋าจากไหมญี่ปุ่น                                                    

-
๒๐
๒๐
 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน                                     

๑๒
๓๐
๔๒
 
หลักสูตร/ประเภท
จำนวนผู้เรียน
รวม
จำนวนผู้สอน
ชาย
หญิง
การศึกษาต่อเนื่อง(ต่อ)
 
 
 
 

โครงการอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน

๗๘
๔๖
๑๒๔

โครงการกีฬากศน.สัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๓๔๑
๓๘๕
๗๒๖

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม

๒๗
๕๗
๘๔

โครงการกีฬามวลชนคนน้ำโสมต่อต้านยาเสพติด

๒๙
๑๔
๔๓
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3D กิจกรรม               ค่ายเยาวชนอาสาต้านยาเสพติด                                         
๙๘
๖๙
๑๖๗
 

โครงการมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์

๒๖
๒๕
๕๑
-

โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด

๔๘
๓๖
๘๔

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาทางบัญชี

๒๗
๓๖
๖๓

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อ กศน.ตำบลนางัว

๔๒
๓๓
๗๕

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนตำบลศรีสำราญ

๓๑
๓๔
๖๕
โครงการกศน.สัญจรร่วมสร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน
๒๗
๑๙
๔๖

หลักสูตร/ประเภท

รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖       ๑๐ ๑๐ ๑๑@22

 
จำนวนผู้เรียน
รวม
จำนวนผู้สอน
ชาย
หญิง
การศึกษาต่อเนื่อง(ต่อ)
 
 
 
 

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโสมเยี่ยม

๑๙
๔๔
๖๓

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลน้ำโสม

๒๒
๔๑
๖๓

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านหยวก

๒๗
๓๖
๖๓

โครงการการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

๕๔
๘๙
๑๔๓
โครงการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๔๓
๑๒๒
๓๕๖
รวมจำนวน
๑,๑๕๘
๑,๒๘๐
๒,๔๓๘
๕๒
การศึกษาตามอัธยาศัย
 
 
 
 
โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพสู่อาเซียน
๘๗
๖๓
๑๕๐
-
โครงการบ้านหนังสืออัจริยะ พัฒนานิสัยรักการอ่าน
๔๒
-
๔๒
-
โครงการพี่ชวนน้องรักการอ่านสนุกสนานงานวันเด็กแห่งชาติ 
๒๑๖
๓๓๖
๕๕๒
-

โครงการผู้สูงวัยอบอุ่นใจสายใยรักษณ์สุขสันต์               วันสงกรานต์สัญจร                                                                      

๕๔
๑๘๗
๒๔๑
-
รวมจำนวน
๓๙๙
๕๘๖
๙๘๕
 

ประเภท/ตำแหน่ง
จำนวน
ต่ำกว่า ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
รวมจำนวน
ข้าราชการ
-
-
บุคลากรทางการศึกษา
-
-
-
-
-
ลูกจ้างประจำ
-
-
--
พนักงานราชการ
-
๑๖
-
-
๑๖
ครูศูนย์การเรียนชุมชน
-
-
-
ครู ปวช.
-
-
-
ครูประจำกลุ่ม
-
-
-
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
-
-
-
บรรณารักษณ์อัตราจ้าง
-
-
-
รวมจำนวน
๒๔
 
๒๖

แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย

ชื่อ กศน.ตำบล
ที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
กศน.ตำบลน้ำโสม
บ้านโนนภูทอง ม.๑๕ ต.น้ำโสม                   อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ๔๑๒๑๐
นายณรงค์ฤทธิ์ สระงาม
นางเกศราพร เชื้อสาวถี
นางสาวลั่นทม พรรษา
นางสาวพัชรี บุญประกอบ
กศน.ตำบลศรีสำราญ
บ้านศรีสำราญ ม.๑  ต.ศรีสำราญ
อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี  ๔๑๒๑๐
นางศศิพร ต้นกันยา

นางสาวทัดดาว ด้วงกลาง

กศน.ตำบลนางัว
ศาลากลางบ้านโนนผาแดง ม.๙
ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ๔๑๒๑๐
นายชนาธิป ศรีทุม
นางศุลีพร กองศูนย์
กศน.ตำบลบ้านหยวก

๖๘ ม.๙ บ้านโนนสูง  ต.บ้านหยวก

อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ๔๑๒๑๐
นายอนันต์ ชำนาญ
นายภาณุพงษ์ ภูลายยาว
นางสาวพิสมัย ชัยภูมี

ชื่อ กศน.ตำบล
ที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
กศน.ตำบลหนองแวง
บ้านสาครพัฒนา ม.๖ ต.หนองแวง                 อ.น้ำโสม จ. อุดรธานี ๔๑๒๑๐
นางกฤษณา ลีลาคุณากร
นางสาวทิพวรรณ์ บัวบน
นายประสงค์ ฉายวรรณ์
กศน.ตำบลสามัคคี
บ้านโชคชัย ม.๒  ต.สามัคคี อ.น้ำโสม
จ.อุดรธานี ๔๑๒๑๐
นางสาววิยะดา แก้วสรภูมิ
นางสาวอรอนงค์ พระเจริญ
กศน.ตำบลโสมเยี่ยม
บ้านโนนพัฒนา ม.๔ ต.โสมเยี่ยม            อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี ๔๑๒๑๐
นางสาววรนุช จันทะโคตร
นายอนุสรณ์ คำภูแก้ว
รวมจำนวน ๗ กศน.ตำบล
 
 
ศูนย์การเรียนชุมชน
ที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์การเรียนชุมชนโนนสวรรค์
บ.โนนสวรรค์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม               จ.อุดรธานี ๔๑๒๑๐
นางสาวลั่นทม พรรษา
 
ศูนย์การเรียนชุมชนหนองน้ำขุ่น
บ.หนองน้ำขุ่น ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม               จ.อุดรธานี ๔๑๒๑๐
นางสาวพิสมัย ชัยภูมี
ศูนย์การเรียนชุมชนนาเก็น
บ.นาเก็น ต.หนองแวง อ.น้ำโสม                 จ.อุดรธานี ๔๑๒๑๐
นายประสงค์ ฉายวรรณ์

รวมจำนวน ๓ ศูนย์การเรียน

 
 
ชื่อ แหล่งเรียนรู้
ประเภทแหล่งเรียนรู้
ที่ตั้ง
แหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ (นายนิมิตร ทักโลวา)
วัตุถุและสถานที่
บ.นางัว ม.๑ ต.นางัว อ.น้ำโสม  จ.อุดรธานี
วัดถ้ำผาดำ
วัตถุและสถานที่
บ.สันติสุข ม.๑๑ ต.นางัว             อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
วัดเทพนิมิตร
วัตถุและสถานที่
บท่าโสม .ม.๓ ต.ศรีสำราญ            อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
วัดถ้ำผาแซง
วัตถุและสถานที่
บ.โสมสุข ม.๗ ต.ศรีสำราญ            อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
แหล่งเรียนรู้ยางพารา
วัตถุและสถานที่
รร.บ้านโนนสมบูรณ์  ต.น้ำโสม  อ.น้ำโสม  จ.อุดรธานี
ชื่อ แหล่งเรียนรู้
ประเภทแหล่งเรียนรู้
ที่ตั้ง
การทำปุ๋ยชีวภาพ
วัตถุและสถานที่
บ.โนนภูทอง ม.๑๕ ต.น้ำโสม                อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
การทำปุ๋ยชีวภาพ
วัตถุและสถานที่
บ.หนองน้ำขุ่น ม.๖  ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
แปลงเกษตร ๑ ไร่ ๑ แสน
วัตถุและสถานที่
บ.หนองน้ำขุ่น ม.๖  ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม  จ.อุดรธานี
วัดป่าผาแม่นางม่อน
วัตถุและสถานที่
บ.ผากลางนา ม.๓  ต.สามัคคี             อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
วัดป่าโชควิไลสามัคคีธรรม
วัตถุและสถานที่
บ.โชคชัย ม.๒  ต.สามัคคี                 อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
วัดป่าบ้านหัวช้าง
วัตถุและสถานที่
บ.โนนพัฒนา ม.๔  ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
เกษตรผสมผสาน
วัตถุและสถานที่

บ.โนนพัฒนา ม.๔  ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

อ่างเก็บน้ำช่องเชาขาด
วัตถุและสถานที่
บ.น้ำซึม ม.๔  ต.หนองแวง                 อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
วัดป่าท่าวารีศรีสาครดอนวิเวก
วัตถุและสถานที่
บ.สาครพัฒนา ม.๖  ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

รวมจำนวน ๑๕ แหล่ง

 
 

ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความรู้ความสามารถ
ที่อยู่
นายฝ่า กากะทุม
ยาสมุนไพรรักษาโรค
๓๖ ม.๑ ต.นางัว อ.น้ำโสม                  จ.อุดรธานี
นางบานเย็น สุวรรณเพชร
การทำขนมจีนประสบการณ์ 40 ปี

๑๕๐ ม.๓ ต.ศรีสำราญ                อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

นางฉัตรชนก กำเนิดสิงห์
การประดิษฐ์ ประสบการณ์ 2 ปี
๙ ม.๓ ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
นางประคอง ศรีชัยมูล
ลูกประคบสมุนไพร 
๑๒๒ ม.๘ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม            จ.อุดรธานี

ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความรู้ความสามารถ
ที่อยู่
นางดวงใจ แสงชัยวัน
นวดแผนโบราณ
๙๑ ม.๑๔ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม               จ.อุดรธานี
นางรัศมี แสงคำ
การทำปลาร้าบอง
ม.๑  ต.สามัคคี อ.น้ำโสม                   จ.อุดรธานี
นายถิ่น พิลาเทพ
การจักรสาน
ม.๕  ต.สามัคคี อ.น้ำโสม                                จ.อุดรธานี
นายสุริยะ แสงคำ 
การทำเกษตรทฤษฎีใหม่
๑๘๑ ม.๑๐ ต.หนองแวง                อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
นางบุญ กันฤทธิ์
การทำข้าวเม่า
๗๘ ม.๑๓ ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
นายบุญช่วย ด้วงกลาง
ยาสมุนไพร
ม.๖  ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม                    จ.อุดรธานี
นางราตรี ศรีบุรินทร์
การทอเสื่อกก
ม.๑๓ ต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม                     จ.อุดรธานี
กลุ่มทอผ้าห่ม
การทอผ้าห่ม
ศาลากลางบ้านไทยรุ่งเรือง                   ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
นายคมขำ รมณีพิกุล
เศรษฐกิจพอเพียง
ม.๔ บ้านโนนพัฒนา ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม
นายหนอน จันเคารพ
การจักรสาน
ม.๔ บ้านโนนพัฒนา ต.โสมเยี่ยม อ.น้ำโสม
รวมจำนวน ๑๔ คน
 
 

ภาคีเครือข่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง
สำนักงานเทศบาลตำบลนางัว
สำนักงานเทศบาลตำบลนางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนางัว

บ.เจริญสุข ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลน้ำโสม

บ.นาเมืองไทย ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลศรีสำราญ

บ.ทรัพย์เจริญ ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโสมเยี่ยม

บ.หัวช้าง ตำบลโสมเยี่ยม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองแวง

บ.สามเหลี่ยม ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านหยวก

บ.โนนสูง ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสามัคคี

บ. โชคอำนวย ตำบลสามัคคี อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์

บ.โนนสวรรค์ ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
บ.โนนผาแดง ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนบ้านท่าโสม
บ.ท่าโสม ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหยวก
บ.หยวก ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
สถานีตำรวจภูธรน้ำโสม
บ.ศรีสำราญ ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
สาธารณสุขอำเภอน้ำโสม
บ.ศรีสำราญ  ตำบลศรีสำราญ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอน้ำโสม
บ.ศรีสำราญ  ตำบลศรีสำราญ  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม
 บ.ศรีสำราญ  ตำบลศรีสำราญ  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                     (นาเมืองไทย)
 บ.นาเมืองไทย  ตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                     (น้ำโสม)
 บ.โนนสวรรค์  ตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

ชื่อ ภาคีเครือข่าย
ที่อยู่/ที่ตั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                     (บ้านหยวก)
 บ.หยวก  ตำบลบ้านหยวก  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                     (น้ำปู่)
 บ.น้ำปู่  ตำบลบ้านหยวก  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                     (ดงพัฒนา)
 บ.ดงพัฒนา  ตำบลนางัว  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                     (โสมเยี่ยม)
 บ.โนนพัฒนา  ตำบลโสมเยี่ยม  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                     (หนองแวง)
 บ.น้ำซึมน้อย  ตำบลหนองแวง  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                     (โนนสมบูรณ์)
 บ.โนนสมบูรณ์  ตำบลน้ำโสม  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                     (ผากลางนา)
 บ.ผากลางนา  ตำบลสามัคคี  อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

เกียรติยศ ชื่อเสียง และผลงาน/โครงการดีเด่นของสถานศึกษา

               

๑. โครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนเพิ่มทักษะการเรีนรู้

๒. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กศน.อำเภอน้ำโสม

๓. โครงการพัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน

๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ

๕. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านความสามารถพิเศษของนักศึกษา

๖. โครงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน                                        

๗. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา
๘. โครงการส่งเสริมอาชีพการทำขนมจีน
๙. โครงการส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์
๑๐. โครงการจัดการศึกษาอาชีพการทำพานบายศรี
๑๑. โครงการส่งเสริมอาชีพการทอหมวกไหมพรม
๑๒. โครงการการจัดการศึกษาอาชีพการทอเสื่อกก
๑๓. โครงการการจัดการศึกษาอาชีพการถักหมวก ผ้าพันคอ จากไหมพรม

๑๔. โครงการถักกระเป๋าจากไหมญี่ปุ่น                                                    

๑๕. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน                        

๑๖. โครงการอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน

๑๗. โครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2556

๑๘. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม

๑๙. โครงการกีฬามวลชนคนน้ำโสมต่อต้านยาเสพติด

๒๐.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน๓Dกิจกรรมค่ายเยาวชนอาสาต้านยาเสพติด                                        
๒๑. โครงการมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์

๒๒. โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด

๒๓ โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาทางบัญชี

๒๔. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยสื่อ กศน.ตำบลนางัว

๒๕. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ตำบลศรีสำราญ

๒๖. โครงการ กศน.สัญจร ร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

๒๗. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโสมเยี่ยม

๒๘. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลน้ำโสม

๒๙. โครงการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๓๐. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านหยวก

๓๑. โครงการการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
๓๒. โครงการวิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพสู่อาเซียน                                
๓๓.  โครงการบ้านหนังสืออัจริยะ พัฒนานิสัยรักการอ่าน
๓๔.  โครงการพี่ชวนน้องรักการอ่านสนุกสนานงานวันเด็กแห่งชาติ 
๓๕. โครงการผู้สูงวัยอบอุ่นใจสายใยรักษณ์สุขสันต์วันสงกรานต์สัญจรเข้าชม : 1168