[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนายูง

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมายเหตุ

นางถาวร คำแปล

105 ม.5 บ้านนาต้อง

ต.นายูง อ.นายูง

จ.อุดรธานี 41380

การสานตะกร้า

นางหนูนา โพธิ์หล้า

72 ม.5 บ้านนาต้อง

ต.นายูง อ.นายูง

จ.อุดรธานี 41380

การทอผ้าลายนกยูง

นายอุไร ศรีจำปาน้อย

191 ม.5 บ้านนาต้อง

ต.นายูง อ.นายูง

จ.อุดรธานี 41380

การทำไวน์สัปรด

นายกิตติศักดิ์ ปากแก้ว

187 ม.4 บ้านปากราง

ต.นายูง อ.นายูง

จ.อุดรธานี 41380

 

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนท์

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านก้อง

ชื่อ- นามสกุล

ที่อยู่

ภูมิปัญญาท้อถิ่นเรื่อ

หมายเหตุ

นายพันธ์  เหลาโคตร

65 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลาด ต.บ้านก้อง   อ.นายูง

การทำเกษตรผสมผสาน

 

น.ส. บังอร นาราษฎร์

178 หมู่ที่11. ต.บ้านก้อง อ.นายูง        จ.อุดรธานี

การทำบายศรีใบตอง

นางคำใบ ไพศูนย์

8 ม.6 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

การนวดแผนโบราณ จับเส้น  คลายกล้ามเนื้อ

 

นางยุพิน เชื้อวังคำ

เลขที่59 ม.10 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

การเลี้ยงผึ้งโพรง

นายหนาย แสงอ่อน

66 ม.3  ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

การสานกระติบข้าว

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโนนทอง

ชื่อ-นามสกุล

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่อยู่

หมายเหตุ

 

นายแสวง  สุนทรวิสัย

 

 

จักสาน

 

66 หมู่ที่ 10 บ้านโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

 

นายหนัก  ใจบุญ

 

 

จักสาน

 

298 หมู่ที่ 7 บ้านโนนทอง ตำบลโนนทอง  อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

 

นางเหลี่ยม  ใจบุญ

 

 

จักสาน

 

298 หมู่ที่ 7 บ้านโนนทอง  ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

 

นายสุริยนต์  สัพพะโส

 

หมอพราหมณ์

 

292 หมู่ที่ 7 บ้านโนนทอง  ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

 


ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาแค

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่อยู่

 

นายสมพร  หมื่นแร่

ด้านยาสมุนไพร


บ้านวังแข้ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแค

 

 

นายพิชยดาอินทราศีริ  คำภูแก้ว

ด้านอุส่าหกรรมและหัตกรรม

บ้านเพิ่ม หมู่ที่ ๒

ตำบลนาแค

  

นายส่อง    บริพันธ์

การปลูกสตรอเบอรี่


บ้านคีรีวงกต หมู่ที่ ๔ ตำบลนาแค

 

นายวิลัย   จันจิต

การปลูกกาแฟ


บ้านคีรีวงกต หมู่ที่ ๔ ตำบลนาแค

  

นายอุดม แสนโคตร

ด้านหัตถกรรม

บ้านวังบง หมู่ที่ ๕

ตำบลนาแค

 

 

นายเคียม นันทกุล

ด้านหัตถกรรม

บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแค

 

นายรุ่ง โสบับภา

ด้านหัตถกรรม

บ้านวังแข้ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแค


นางปราณี ทานัง

ด้านหัตถกรรม

บ้านวังแข้ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแค

 

 

๑๐

นางคำวาน เว้นบาป

ด้านการนวดแผนไทย

บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแค


 

๑๑

 

นางปราณี  ทานัง

ด้านหัตถกรรม

บ้านวังแข้ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแค

 เข้าชม : 459
 
 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูง
โทร. 0-4213-2539 
ทรสาร. 0-4213-2539
www.udon.nfe.go.th/nayung  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   เดล มาลีฮวนน่า