[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   
งานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
สำคัญ
 การศึกษาพื้นฐานเป็นการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียนด้วยรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมและมีสาระหลักสูตรที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตการทำงานและการศึกษาต่อเนื่อง ก่อให้เกิดชีวิตที่มั่นคงและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยนัยดังกล่าวการศึกษาพื้นฐานจึงมีขอบเขตที่กว้างขวางครอบคลุมกว่าการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่กำหนดให้ผู้เรียนต้องได้รับการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนดไม่น้อยกว่า 12 ปี การจัดการศึกษาพื้นฐานจึงครอบคลุมเนื้อหาสาระตั้งแต่การส่งเสริมการรู้หนังสือ การศึกษาในหลักสูตรเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่อง ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลาย รวมทั้งความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Literacy
นโยบาย
จัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาพื้นฐานสำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน โดยปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ การทำงานของครูผู้สอนและผู้จัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตร สื่อการศึกษา และสถานศึกษา ตลอดจนเร่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ระดับการศึกษา
แบ่งระดับการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 4 ภาคเรียน
สาระการเรียนรู้
ประกอบด้วย 5 สาระ ดังนี้
1.สาระทักษะการเรียนรู้ เป็นสาระเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็นและการวิจัยอย่างง่าย
2.สาระความรู้พื้นฐาน เป็นสาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.สาระการประกอบอาชีพ เป็นสาระเกี่ยวกับการเห็นช่องทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพ ทักษะในอาชีพ การจัดการอาชีพอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
4.สาระทักษะการดำเนินชีวิต เป็นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษา พลศึกษา และศิลปศึกษา
5.สาระการพัฒนาสังคม เป็นสาระเกี่ยวกับ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  หน้าที่พลเมืองและการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
 
โครงสร้างหลักสูตร
 
ระดับประถมศึกษา
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
เรียนวิชาบังคับ  36  หน่วยกิต
เรียนวิชาเลือก  12  หน่วยกิต
รวม  48  หน่วยกิต
กิจกรรม กพช.  200 ชั่วโมง
 
 
เรียนวิชาบังคับ  40  หน่วยกิต
เรียนวิชาเลือก  16  หน่วยกิต
รวม  56  หน่วยกิต
กิจกรรม กพช.  200 ชั่วโมง
 
 
 
เรียนวิชาบังคับ  44  หน่วยกิต
เรียนวิชาเลือก  32  หน่วยกิต
รวม  76  หน่วยกิต
กิจกรรม กพช.  200 ชั่วโมง
 
 
 
วิธีการเรียน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้หลากหลาย  ซึ่งเรียกว่า  วิธีการเรียนแบบ  “กศน.”    โดยผู้เรียนต้องมีชั่วโมงการเรียน  9  ชั่วโมง  ต่อสัปดาห์  โดยมีวิธีการจัดการเรียนรู้ ที่กำหนดให้ผู้เรียนมาพบกัน โดยครูเป็นผู้ดำเนินการ ให้เกิดกระบวนการกลุ่ม สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง  และโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  3  ชั่วโมง  และวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆ  ที่หลากหลายในแต่ละรายวิชา
การจบหลักสูตร
1 .ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รายวิชาแต่ละระดับ  ตามโครงสร้างหลักสูตร
2. ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต(กพช.)  ไม่น้อยกว่า  200  ชั่วโมง
3. ผ่านการประเมินคุณธรรมในระดับพอใช้ขึ้นไป
4. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
แนวทางและมาตรการ
1. พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียน โดยเน้นรูปแบบการศึกษาแบบพบกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับจิตวิทยาผู้ใหญ่ ตลอดจนความแตกต่างและความต้องการของผู้เรียน
2. ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการพัฒนาผู้เรียน และวิธีการเรียนการสอน ดังนี้
– พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหาสาระ และวิธีการเรียนรู้และบูรณาการเนื้อหาสาระ เช่น สาระวิชา คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะ สุขภาพอนามัย การกีฬา ให้เข้ากับชีวิตจริง
– พัฒนาวิธีการเรียนการสอนการศึกษาพื้นฐาน โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มีการบูรณาการเนื้อหาเข้ากับวิถีชีวิตจริง ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ รวมถึงมีวิธีการทำงานแบบโครงการ
– ให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามที่หลักสูตรกำหนด
– ผลิต และจัดหาสื่อการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้บริการในแหล่งการเรียนรู้แต่ละประเภทอย่างทั่วถึง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ 
 
– จำนวนผู้เรียน
– จำนวนผู้รู้หนังสือ
– จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา
-จำนวนสื่อแต่ละประเภท
– จำนวนครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ
 
 
– ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
-อัตราการได้งานทำและการมีรายได้
– ความพึงพอใจและการยอมรับของผู้ว่าจ้างงาน
– ความพึงพอใจของการได้รับบริการสื่อ
– ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

 เข้าชม : 893
 
 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูง
โทร. 0-4213-2539 
ทรสาร. 0-4213-2539
www.udon.nfe.go.th/nayung  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   เดล มาลีฮวนน่า