[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูง

 

๑. ชื่อสถานศึกษา      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูง      

                            (Nayung District Non-formal and Informal Education Center

ที่ตั้ง/การติดต่อ         เลขที่  - หมู่ที่๑๐ ถนน    -   ตำบล/แขวง  บ้านก้อง อำเภอ/เขต  นายูง     จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย์๔๑๓๘๐โทรศัพท์๐๔-๒๑๓๒-๕๓๙โทรสาร๐๔-๒๑๓๒-๕๓๙E-mail  :  nayung_nfe@hotmail.com
Website :
http://udon.nfe.go.th/nayung

 สังกัด  :                  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                            สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                            กระทรวงศึกษาธิการ

 

๒. ประวัติสถานศึกษา

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ โดย นายปราโมท  สุขุม รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามจัดตั้ง  ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๖ ใช้ชื่อว่า “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอน้ำโสม”   มีสถานะเป็นสถานศึกษา สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการต่อมาในวันที่  ๕  สิงหาคม ๒๕๓๗ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนายูงขึ้น เป็นสถานศึกษาส่วนกลาง สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  สถานที่ตั้งใช้อาคารร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอนายูง

          ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๗กรมการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด ได้ปรับบทบาท เพื่อให้สอดรับกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ชื่อใหม่เป็น “สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน” สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการจึงทำให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนายูง เปลี่ยนสังกัดเป็น สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการต่อมา พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพุทธศักราช  ๒๕๕๑ ได้ประกาศใช้ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑หน้า๑เล่ม๑๒๕ตอนที่๔๑จึงทำให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนายูง เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูง” ชื่อย่อ “กศน.อำเภอนายูง” และได้ปรับบทบาท ภารกิจหน้าที่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง จนมาถึงปัจจุบัน คือการจัดและให้บริการการศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาสายสามัญระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาสายอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย ตามความต้องการและสภาพปัญหาของท้องถิ่น จัดและประสานให้มีศูนย์การเรียนชุมชน หน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเป็นเครือข่ายบริการการศึกษานอกโรงเรียนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงและส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาของตนเองในลักษณะของศูนย์การเรียนชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาวางแผนและบริการการศึกษาต่อสมาชิกในชุมชนและระหว่างชุมชน  นอกจากนี้ได้ช่วยพัฒนาสังคมและชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ทุกประเภท

๓. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

?สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูง

(Nayung District Non-formal and Informal Education Centre )

ที่ตั้ง/การติดต่อ

เลขที่  - หมู่ที่๑๐ ถนน    -   ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี   รหัสไปรษณีย์๔๑๓๘๐โทรศัพท์๐-๔๒๑๓-๒๕๓๙    

โทรสาร-๔๒๑๓-๒๕๓๙

E-mail  :  nayung_nfe@hotmail.com

Website : http://udon.nfe.go.th/nayung

Webpage :

สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

 

๔. ข้อมูลชุมชน

๔.๑ อาณาเขตและที่ตั้งสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูง  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอุดรธานี  ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี  ประมาณ  ๑๒๙  กิโลเมตร  มีพื้นที่  ประมาณ   ๒  งาน  ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ราชการอำเภอนายูง  ด้านหน้าติดกับโรงเรียนบ้านนาคำน้อย  มีอาณาเขตติดต่อกับสถานที่ต่างๆ  ดังนี้

                   ทิศเหนือ           ติดต่ออำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย

                   ทิศใต้              ติดต่ออำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี

                   ทิศตะวันออก      ติดต่ออำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานีและอำเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย

                   ทิศตะวันตก       ติดต่ออำเภอปากชม จังหวัดเลย

 

๔.๒ สภาพภูมิประเทศ

-  สภาพทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง-ต่ำ สภาพที่ดินดำผสมหิน ส่วนพื้นราบเป็นดินทรายผสมดินเหนียวเก็บน้ำไม่ได้ดีมีเทือกเขาภูหลวงและเทือกเขาภูพาน ที่ ได้ประกาศเป็นวนอุทยานแห่งชาตินายูง - น้ำโสม เมื่อปี ๒๕๑๖

          -  สภาพเป็นป่ายางพารา ป่าอุทยาน มีป่าอนุรักษ์คือวัดป่าภูก้อน

-  สภาพลุ่มน้ำสำคัญ ๓ สาย ได้แก่
                    ๑. ลำน้ำราง ไหลลงลำน้ำโสม
                    ๒. ลำน้ำโปง ไหลลงลำน้ำโสม
                    ๓. ลำน้ำโสม ไหลลงแม่น้ำโขง ที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย

 

 

 

 

๔.๓ การปกครอง

                   -   ยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อ ๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๓๘

                   -  แบ่งออกเป็น ๔ ตำบล๔๒ หมู่บ้าน

                   -   เทศบาลตำบล  ๒  แห่ง คือ

๑.  เทศบาลตำบลนายูง

๒.  เทศบาลตำบลโนนทอง

                   -   องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

๑.   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง                        

                             ๒    องค์การบริหารส่วนตำบลนาแค       

๔.๔ ประชากร 

          อำเภอนายูงมีประชากร  รวมทั้งสิ้น  ๒๘,๑๕๙ คน  แยกเป็นชาย  ๑๔,๒๙๐ คน     

เป็นหญิง  ๑๓,๘๖๙ คน  รวม  ๘,๗๒๕  ครัวเรือนความหนาแน่นของประชากร ๔๙  คน/ตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงจำนวนประชากรอำเภอนายูง แยกเป็นรายหมู่บ้าน/ตำบล

ลำดับที่

เทศบาล/ตำบล

บ้านปกติ

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม(คน)

ตำบลนายูง

-          หมู่ที่ ๑ นายูง

-          หมู่ที่ ๒ สว่าง

-          หมู่ที่ ๓ ห้วยทราย

-          หมู่ที่ ๔ ปากราง

-          หมู่ที่ ๕ นาต้อง

-          หมู่ที่ ๖ นาสมนึก

-          หมู่ที่ ๗ ชุมพล

-          หมู่ที่ ๘ ห้วยเวียงงาม

-          หมู่ที่ ๙ นายูงทอง

-          หมู่ที่ ๑๐ นาคลัง

๒,๗๑๕

๒๕๔

๓๕๘

๓๑๖

๒๐๐

๒๗๔

๑๙๒

๓๒๐

๒๒๗

๓๔๘

๒๒๖

๔,๓๐๕

๓๖๙

๖๐๓

๕๓๘

๓๖๘

๔๕๔

๓๑๔

๔๕๔

๒๙๐

๕๕๑

๒๖๔

๔,๑๗๓

๓๕๓

๖๐๓

๕๐๗

๓๔๐

๔๓๙

๓๒๓

๔๖๔

๓๔๒

๕๕๑

๒๕๑

๘,๔๗๘
๗๒๒

๑,๒๐๖

๑,๐๔๕

๗๐๘

๘๙๓

๖๓๗

๙๑๘

๗๓๒

๑,๑๐๒

๕๑๕

ตำบลโนนทอง

-          หมู่ที่ ๑ วังเลา

-          หมู่ที่ ๒ โสมสวรรค์

-          หมู่ที่ ๓ เชียงดี

-          หมู่ที่ ๔ กุดเซือม

-          หมู่ที่ ๕ ท่าโป่งทอง

-          หมู่ที่ ๖ ปากเจียง

-          หมู่ที่ ๗ โนนทอง

-          หมู่ที่ ๘ สมประสงค์

-          หมู่ที่ ๙ โนนทอง

-          หมู่ที่ ๑๐โนนทอง

-          หมู่ที่ ๑๑ โนนทอง

๒,๔๖๖

๑๔๗

๒๒๑

๒๓๐

๓๑๙

๒๔๙

๑๙๐

๒๒๗

๓๒๔

๒๕๖

๑๖๔

๑๓๙

๔,๑๕๗

๒๗๓

๓๗๕

๓๘๖

๕๖๔

๔๑๙

๒๘๕

๓๘๗

๕๓๐

๓๘๕

๓๐๕

๒๔๘

๓,๙๗๓

๒๕๕

๓๕๓

๔๐๐

๕๒๑

๓๘๖

๓๐๓

๓๖๙

๕๓๐

๓๖๖

๒๗๙

๒๑๑

๘,๑๓๐

๕๒๘

๗๒๘

๗๘๖

๑,๐๘๕

๘๐๕

๕๘๘

๗๕๖

๑,๐๖๐

๗๕๑

๕๘๔

๔๕๙

 

ลำดับที่

เทศบาล/ตำบล

บ้านปกติ

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม(คน)

ตำบลนาแค

-          หมู่ที่  นาแค

-          หมู่ที่  เพิ่ม

-          หมู่ที่  วังแข้

-          หมู่ที่  คีรีวงกต

-          หมู่ที่  วังบง

-          หมู่ที่  โนนศิลา

-          หมู่ที่  เพิ่ม

-          หมู่ที่  คีรีวงกต

๑,๓๖๓

๑๕๐

๑๖๘

๑๘๙

๑๓๑

๑๗๕

๑๓๑

๒๑๕

๒๐๔

๒,๓๕๒

๒๔๐

๒๙๖

๓๕๕

๒๑๒

๓๐๖

๒๖๓

๓๗๒

๓๐๘

๒,๓๒๖

๒๖๒

๒๗๖

๓๓๔

๒๑๓

๓๑๙

๒๕๕

๓๖๖

๓๐๑

๔,๖๗๘

๕๐๒

๕๗๒

๖๘๙

๔๒๕

๖๒๕

๕๑๘

๗๓๘

๖๐๙

ตำบลบ้านก้อง

-          หมู่ที่  ๑ บ้านก้อง

-          หมู่ที่  ๒ ห้วยลาด

-          หมู่ที่  ๓ โนนเมือง

-          หมู่ที่  ๔ ห้วยไฮ

-          หมู่ที่  ๕ นาตูม

-          หมู่ที่  ๖ นาคำ

-          หมู่ที่  ๗ นาคำน้อย

-          หมู่ที่  ๘ นาชมภู

-          หมู่ที่  ๙ทุ่งศรีทอง

-          หมู่ที่  ๑๐ นาคำน้อย

-          หมู่ที่  ๑๑ ทุ่งศรีทอง

-          หมู่ที่  ๑๒ ก้อง

-          หมู่ที่  ๑๓ คำเจริญ

๒,๑๘๑

๑๑๘

๒๑๑

๑๗๙

๙๔

๒๒๑

๑๘๖

๒๗๘

๑๓๕

๑๘๕

๑๗๗

๒๓๑

๗๒

๙๔

๓,๔๗๖

๑๘๐

๓๖๗

๓๑๙

๑๔๖

๓๘๕

๒๙๔

๔๐๙

๑๙๕

๓๒๖

๑๙๔

๓๘๕

๑๓๐

๑๔๖

๓,๓๙๗

๒๑๕

๓๗๖

๒๙๕

๑๕๒

๓๘๔

๒๗๕

๓๖๘

๑๙๔

๓๒๑

๑๘๐

๔๐๐

๑๐๑

๑๓๖

๖,๘๗๓

๓๙๕

๗๔๓

๖๑๔

๒๙๘

๗๖๙

๕๖๙

๗๗๗

๓๘๙

๖๔๗

๓๗๔

๗๘๕

๒๓๑

๒๘๒

 

รวมทั้งสิ้น

๘,๗๒๕

๑๔,๒๙๐

๑๓,๘๖๙

๒๘,๑๕๙

 

๔.๕ อาชีพและรายได้

อาชีพของประชาชนในพื้นที่อำเภอนายูง คือ การทำส่วนยางพารา การเพาะปลูกพืชอื่น ได้แก่  อ้อย กล้วยกาแฟ มันสำปะหลัง ข้าวโพด ทำนา อาชีพที่ทำรายได้หลังฤดูเก็บเกี่ยว คือ การทอเสื่อกก ทำไม้กวาดจากดอกหญ้า ถักกระเป๋าจากไหมญี่ปุ่น จักรสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก ผลิตภัณฑ์จักรสานจากไม้ไผ่

อุตสาหกรรมครัวเรือน คือ การทอผ้าขิด  การทำขนมจีน  การสานกระติบข้าว  รายได้ที่นำเข้าสู่พื้นที่อำเภอนายูงอีกทางหนึ่ง  คือ  การไปรับจ้างทำงานในต่างจังหวัด ประเทศเกาหลี ไต้หวันประเทศดูใบและประเทศอื่นๆ

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  จำนวน  ๓๑,๑๔๒ บาท

พื้นที่  ๕๒๔.๐ ตร.กม

 

 

๔.๖การเกษตรกรรม

พื้นที่ทั้งหมดของอำเภอนายูงมี  ๓๒๓,๙๐๐ ไร่ (๕๗๒.๒๓ ตารางกิโลเมตร) เป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรม  จำนวน

๓๕๗,๗๐๐ไร่  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  แบ่งออกเป็น 

ก. ปลูกข้าว       พื้นที่เพาะปลูก   จำนวน  ๒๑๒,๘๒๘        ไร่

ข. พืชไร่          พื้นที่เพาะปลูก   จำนวน๑๔๓,๙๖๖         ไร่

ค. ยางพารา      พื้นที่เพาะปลูก   จำนวน๔๑,๒๘๖  ไร่

ง. พื้นที่การเกษตรอื่นๆ              จำนวน๔๐,๓๘๐  ไร่

 

๔.๗ การศึกษา
          - โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา                ๑๘      แห่ง

- โรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน                        ๔      แห่ง

- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด                                 ๑๒     แห่ง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                             ๙        แห่ง

- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ   ๑      แห่ง

     - ห้องสมุดประชาชนอำเภอ                                     ๑        แห่ง

 

๔.๘ ศาสนาและวัฒนธรรม

-วัดและสำนักสงฆ์วัด ( มหานิกาย )                             ๒๘     แห่ง

-วัด ( ธรรมยุทธ )                                                          ๒๐      แห่ง

- สภาวัฒนธรรมอำเภอ                                          ๑        แห่ง

 

๔.๙ ประเพณีสำคัญ

- ประเพณีบุญเดือนสี่

- ประเพณีสงกรานต์

- งานประเพณีบุญบั้งไฟ 

           - บุญกฐิน

           - ลอยกระทง

- งานนมัสการหลวงปู่เครื่อง

- ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่

 

๔.๑๐ กิจกรรมสำคัญในท้องถิ่น

-เทศกาลสตอเบอร์และการแฟนายูง

 

๔.๑๑ ศาสนสถานที่สำคัญ

- วัดป่านาคำน้อยตั้งอยู่บ้านนาคำน้อยหมู่ที่ ๗ถนนนาตูมนาต้อง ตำบลบ้านก้อง

- วัดป่าภูก้อนตั้งอยู่บ้านคำหมู่ที่ ๖ถนนนาตูมนาต้อง ตำบลบ้านก้อง

- วัดป่าบ้านเพิ่มตั้งอยู่บ้านเพิ่ม หมู่ที่ ๒ถนนน้ำโสมปากมั่ง ตำบลนาแค

 

 

๔.๑๒ การสาธารณูปโภค

     - สำนักงานไฟฟ้า       ๑ แห่ง

     - ที่ทำการไปรษณีย์    ๑  แห่ง

 

       ๔.๑๓ การสาธารณสุข

       สถานบริการของรัฐ

-  โรงพยาบาลชุมชนประจำอำเภอ                    ๑ แห่ง

                   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล  จำนวน  ๑๑  แห่ง

 

๔.๑๔ ภาคีเครือข่าย

ลำดับที่

ชื่อหน่วยงาน

ประเภทหน่วยงาน

หมายเหตุ

สถานีตำรวจภูธรนายูง

ส่วนภูมิภาค

 

กศน. อำเภอนายูง

ส่วนกลาง

 

ที่ทำการปกครองอำเภอนายูง

ส่วนภูมิภาค

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนายูง

ส่วนภูมิภาค

 

สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง

ส่วนภูมิภาค

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนายูง

ส่วนภูมิภาค

 

สำนักงานสัสดีอำเภอนายูง

ส่วนภูมิภาค

 

สำนักงานที่ดินอำเภอนายูง

ส่วนภูมิภาค

 

สำนักงานสรรพากรอำเภอนายูง

ส่วนภูมิภาค

 

๑๐

สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอนายูง

ส่วนภูมิภาค

 

๑๑

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายูง

ส่วนภูมิภาค

 

๑๒

สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง

ส่วนภูมิภาค

 

 

 เข้าชม : 302
 
 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูง
โทร. 0-4213-2539 
ทรสาร. 0-4213-2539
www.udon.nfe.go.th/nayung  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   เดล มาลีฮวนน่า