[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลบ้านก้อ

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่

หมายเหตุ

1

นายมานิตย์  สนสุรัตน์

ประธาน

.11

2

นายทอวัน  ดีลุนไชย

รอประธาน

.1

3

นายสำรอ  ทบจันทร์

เหรัญญิก

.1

4

นายโควิน  มาสุข

กรรมการ

.9

5

นายรัตตะกูล  ปักการะถา

กรรมการ

.9

6

นายสมจิตร  พาพินิจ

กรรมการ

.1

7

นายสุรศักดิ์  ทานุวัฒน์

กรรมการ

.2

8

นายธนรัตน์  รั กุล

กรรมการ

.1

9

นายกิตติศักดิ์  แฝดสุระ

กรรมการ

.4

10

นายสโมสร  ผาสุก

กรรมการ

.8

11

นายไทย  มั่นค

กรรมการ

.7

12

สมภาร  เต็มตาวษ์

กรรมการ

.12

13

อาพร  เฉียบแหลม

กรรมการ

.13

14

นายวิทยาธร  จำปาทอ

กรรมการ

.5

15

นายสมหมาย  อินตา

กรรมการ

.10

16

นายพิพัฒนา  ไพศูนย์

กรรมการ

.6

17

นายเฉลียว  ประวันตา

กรรมการ

.3

18

นาสาวฐิภาภรณ์  แสนจันแด

กรรมการ/เลขานุการ

ครู กศน.ตำบล


คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลนายูง

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่

หมายเหตุ

1

นายวิจิตร  ปะหา

ประธาน

 

2

นายสุพรรณ  วิลัย

รอประธาน

 

3

นายอุทัย  สิทธิสาร

กรรมการ

 

4

นายอุไร ศรีจำปาน้อย

กรรมการ

 

5

นายบรรจง ฤทธิ์มหา

กรรมการ

 

6

นายอุทิศ  จิตจำรูญ

กรรมการ

 

7

นายทองใบ  ผาภูเวียง

กรรมการ

 

8

นายบุญยวัฒน์  เงินแพง

กรรมการ

 

9

นางสุกุลรัตน์  วิศิษฐ์พลชัย

กรรมการ

 

10

นายคมกฤษฎิ์  ชัยเต็ม

กรรมการ1/เลขานุการ

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลนาแค

ลำ/ดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่

หมายเหตุ

1

นายทองคำ  กองพิลา

ประธาน

 

2

นายสมบูรณ์  พรมสุ

รองประธาน

 

3

นายปุ่น  พลแสง

กรรมการ

 

4

นายวัฒน์  ไชยนนท์

กรรมการ

 

5

นายวิรุณน์  ทุมณี

กรรมการ

 

6

นายสมพร  หมื่นแร่

กรรมการ

 

7

นายนรินทร์   อนันทวรรณ์

กรรมการ

 

8

นายสุเทพ    พจน์พิศิษฐ์

กรรมการ

 

9

นายขจรจิตร  บุญประคม

กรรมการ

 

10

นางพิชามญชุ์  สีดา

กรรมการ/เลขานุการ

 

 รายชื่อคณะกรรมการ ศส.ปชต. ตำบลโนนทอง

ลำดับ

ชื่อ - ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน

หมู่ที่

1

นายจั้น  สุขาน้อย

ประธาน

เชียงดี

3

2

นางสาวบุญเพ็ง  ผากอง

รองประธาน

กุดเชื่อม

4

3

นางลำไย  จินดานุรักษ์

เหรัญญิก

เชียงดี

3

4

นายวิชิต  กองสำลี

กรรมการ

วังเลา

1

5

นางสาวสุธารัตน์  ผิวละออ

กรรมการ

วังเลา

1

6

นายหอม ไชยอวน

กรรมการ

วังเลา

1

7

นางบุหงา  ปะสีระเตสังข์

กรรมการ

โสมสวรรค์

2

8

นางมณีนุช  ทุมสงคราม

กรรมการ

โสมสวรรค์

2

9

นางลัดดา  บุญขำ

กรรมการ

เชียงดา

3

10

นางสุวิชชา  ดามาตย์

กรรมการ

กุดเชื่อม

4

11

นายบุญไท  พิมพ์คำ

กรรมการ

กุดเชื่อม

4

12

นายธวัชชัย  สีม่วง

กรรมการ

ท่าโปร่งทอง

5

13

นางสาวบัวษร  หัสสา

กรรมการ

ปากเจียง

6

14

นางบัวเรียน  เอกตาแสง

กรรมการ

โนนทอง

7

15

นางสาวสุภาพร  หนูมอ

กรรมการ

สมประสงค์

8

16

นายไพรวัลย์  สาโรจน์

กรรมการ

สมประสงค์

8

17

นางสาวกมลพร  สิทธิธรรม

กรรมการ

โนนทอง

9

18

นางวะนิดา  คำอ่อน

กรรมการ

โนนทอง

9

19

นางธนทรัพย์  หิรัญวงศ์

กรรมการ

โนนทอง

10

๒๐

นายหมั่น  บุตรน้อย

กรรมการ

โนนทอง

11

๒๑

นางอนิดา  บุตรศรีโคตร

กรรมการ/เลขาฯ

ครู กศน.

 

๒๒

ว่าที่ ร.ต.หญิงธนพร  วงษ์จูม

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ

ครู กศน.

 

 


เข้าชม : 329
 
 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูง
โทร. 0-4213-2539 
ทรสาร. 0-4213-2539
www.udon.nfe.go.th/nayung  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   เดล มาลีฮวนน่า