[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

กศน.ตำบลบ้านก้อง


บุคลากร กศน.ตำบลบ้านก้อง

 


นางสาวพนิดา บุตรภู
หัวหน้ากศน.ตำบลบ้านก้อง


นางสาวฐิภาภรณ์ แสนจันทร์แดง
ครูกศน.ตำบล


 
                                                             
    
             นางสาวจุฑาทิพย์ วิศิษฐ์พลชัย                             นายสุบิน เชื้อวังคำ                           ว่าที่ รต.หญิงพัชราวรรณ์ หลวงราช                     นางสาวภาริณี ลาหลง                    
                          ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน                       ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน                           ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน                              ครูผู้สอนคนพิการ                                                
 
 
 
   

 ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบ้านก้อง เป็นตำบลหนึ่งในสี่ของอำเภอนายูง ซึ่งเริ่มยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ตั้งแต่ 1 ม.ค 2531 จนยกฐานะเป็นอำเภอตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2538 มีหมู่บ้านในตำบลจำนวน 10 หมู่บ้าน เป็นเขตหมู่บ้านที่เป็นสีแดง มีการต่อสู้ทางความคิดในอดีตจนเกิดการสู้รบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนเสียงปืนดังก้องตลอดเวลา
 สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นตำบลที่มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ ฝนตกต้องตามฤดูกาล ราษฎรประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพดเป็นส่วนใหญ่ ดินในเขตตำบลบ้านก้องเป็นดินเหนียวภูเขา
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โสมเยี่ยม, น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ อ.ปากชม จ.เลย
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,518 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,684 หลังคาเรือน
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ว่าการอำเภอ
2. พุทธยุทยานวัดป่าภูก้อน
3. วัดป่านาคำน้อย
4. น้ำตกห้วยปาขี

 ที่ตั้ง
ตำบลบ้านก้อง เป็นตำบลหนึ่งในสี่ตำบลของอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของที่ว่าการอำเภอนายูง ระยะทางห่างประมาณ 15 กิโลเมตร มีหมู่บ้านจำนวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านก้อง
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยลาด
หมู่ที่ 3 บ้านโนนเมือง
หมู่ที่ 4 บ้านห้วยไฮ
หมู่ที่ 5 บ้านนาตูม
หมู่ที่ 6 บ้านนาคำ
หมู่ที่ 7 บ้านนาคำน้อย
หมู่ที่ 8 บ้านนาชมภู
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งศรีทอง
หมู่ที่ 10 บ้านนาคำน้อย
หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งศรีทอง 
หมู่ที่ 12 บ้านนาคำ
หมู่ที่ 13 บ้านคำเจริญ

การประกอบอาชีพ 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ทำนา 908 ครัวเรือน
รองลงมา คือ ทำไร่จำนวน 632 ครัวเรือน รับจ้าง 330 ครัวเรือน ทำสวนยาง 232 ครัวเรือน 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

อาชีพ

ทำไร่

ทำนา

ทำสวนยาง

รับจ้าง

1

ก้อง

55

76

40

40

2

ห้วยลาด

95

109

45

50

3

โนนเมือง

103

109

10

10

4

ห้วยไฮ

22

25

8

22

5

นาตูม

70

120

35

42

6

นาคำ

NA

96

5

5

7

นาคำน้อย

105

130

32

30

8

นาชมภู

20

30

NA

10

9

ทุ่งศรีทอง

62

90

10

70

10

นาคำน้อย

30

40

10

20

11

ทุ่งศรีทอง

35

55

NA

10

12

โนนาคำ

10

15

7

16

13

คำเจริญ

25

13

30

5

รวม

632

908

232

330

หมายเหตุ : NA หมายถึง ไม่มีข้อมูล

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก้อง
- ร้านค้า
- ลานมันสำปะหลัง
- ปั๊มน้ำมัน
- ร้านเสริมสวย
- ร้านอาหาร
- โรงสีข้าว
- โรงขนมจีน
- ร้านวัสดุก่อสร้าง
- ร้านซ่อมเครื่องยนต์
- ร้านถ่ายรูป 
- ร้านถ่ายเอกสาร 
- ร้านจำหน่ายเครื่องเขียน
- บ้านเช่า
38
5
8
3
3
8
2
1
5
1
1
1
2
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่งเข้าชม : 688
 
 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนายูง
โทร. 0-4213-2539 
ทรสาร. 0-4213-2539
www.udon.nfe.go.th/nayung  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   เดล มาลีฮวนน่า