[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ประวัติสถานศึกษา
              ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดจับ เดิมชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกุดจับ   จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2537 ลงนามโดยฯพณฯ  นายปราโมทย์  สุขุม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับนี้ทำให้มี  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ  ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการการศึกษานอกโรงเรียน  แก่ประชาชนทั้งประเทศถึง  789 แห่ง  ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการกระจายอำนาจไปสู่อำเภอ  เพื่อให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ  เป็นสรรพกำลังในการขยายฐานการให้บริการ  ด้านการศึกษานอกโรงเรียนไปสู่ประชาชนผู้พลาดโอกาส  และขาดโอกาสอย่างทั่วถึง
          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดจับ  มีหน้าที่เป็นสถานศึกษา  จัดการศึกษาและบริการด้านการศึกษาพื้นฐาน  ด้านข้อมูลข่าวสาร  และด้านการศึกษาสายอาชีพ  เพื่อให้ประชาชนผู้รับบริการได้มีความรู้  ความสะดวก  และประสบการณ์  ตลอดจนทักษะอาชีพที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ  รวมทั้งการให้บริการข่าวสารข้อมูลที่ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัฒน์   มีผู้บริหารสับเปลี่ยนมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดจับ 
อาณาเขต       อำเภอกุดจับ  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
          ทิศเหนือ           ติดเขต  อำเภอเมือง และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
          ทิศใต้               ติดเขต  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี
          ทิศตะวันออก     ติดเขต  อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
          ทิศตะวันตก       ติดเขต  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  และอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


เข้าชม : 730
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 
ถนนกุดจับ-บ้านคำบง ตำบลเมืองเพีย  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-42291-046  
โทรสาร  0-42291-124  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี