[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
         วิสัยทัศน์

          กศน.อำเภอกุดจับจะดำเนินการจัดการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับความรู้เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   ในปี  ๒๕๕๗

         
          พันธกิจ

          ๑.  จัดกิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ให้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

          ๒.  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้แบบคิดเป็น  แก้ปัญหาเป็น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

          ๓.  สร้างโอกาสทางการศึกษา  การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน และให้ชุมชนได้พัฒนาศักยภาพ
โดยให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          ๔.   ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ทันตามยุคและเหตุการณ์ปัจจุบัน

          ๕.  จัดทำระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร

          ๖.  มุ่งพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานและได้มาตรฐาน


          วัตถุประสงค์

     
     ๑.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดจับมีหน้าที่จัดการศึกษาตามนโยบาย

           ๒.  จัดการศึกษาและบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

           ๓.  จัดการศึกษาด้านอาชีพ  เพื่อบริการประชาชนทั่วไปให้มีความรู้และประสบการณ์

           ๔.  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

           ๕.  บริการและอำนวยความสะดวกด้านแหล่งเรียนรู้และข่าวสารที่ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคโลกาภิวัตน์เข้าชม : 831
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 
ถนนกุดจับ-บ้านคำบง ตำบลเมืองเพีย  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-42291-046  
โทรสาร  0-42291-124  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี