[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


โครงสร้างบุคลากร


                             

นางสาวอรพร  อินทรนัฎ
ผอ.อำเภอกุดจับ

นางประทุมมา  เบ้าทองหล่อ
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
นายทวีวัฒน์ เหลาสุพะ
ครูผู้ช่วย
นายสุขสันต์ จันทะนุ
ครูอาสาสมัคร กศน.
นางสมควร สิงห์สุข
หัวหน้ากศน.ตำบลปะโค
นายสำรวย ผาวงษ์
หัวหน้ากศน.ตำบลขอนยูงน
       
 นางพัชรี  ทูลธรรม
หัวหน้ากศน.ตำบลกุดจับ
 นางอาภรณ์  ชนะมาร
หัวหน้ากศน.ตำบลเมืองเพีย
นายคมสันติ์  วงษ์สว่าง
หัวหน้ากศน.ตำบลสร้างก่อ 
นางสาวพิชญาภา สร้อยสังวาลย์
หัวหน้ากศน.ตำบลเชียงเพ็ง 
นายปรีชา  ฟองอ่อน
หัวหน้ากศน.ตำบลตาลเลียน 
นายกฤตภาส  ดอนศรีโคตร
ครู กศน.ตำบล 
           
นางสาวพรพรรณ  แก้วทิพย์
ครู กศน.ตำบล 
นายศุภชัย  จันทะนุ
ครู กศน.ตำบล 
นางวงศ์วิไล  รักษ์วิจิตร
ครู กศน.ตำบล 
นางสาวพลอยภัค  ซาเหลา
ครู กศน.ตำบล 
นางสาวสุธามาศ  สารชำนิ
ครู กศน.ตำบล 
นางสาวรัตนภรณ์  แฝงเมืองคุก
ครู กศน.ตำบล 
           
 นางสาวรัชญา  วุฒิศักดากุล
ครู กศน.ตำบล
นางสาวอุบล  ยอดจันทร์
ครู กศน.ตำบล 
นายสมพร  อินทรักษา
ครู กศน.ตำบล 
นางสาวลลนา  ปากบำรุง
ครู กศน.ตำบล 
นางปองพล  รอดวินิจ
ครู กศน.ตำบล 
นางฐปนี  บุญสิทธิ์
ครู กศน.ตำบล 
           
นายชาตริต  เกษตรเวทิน
ครู ศรช. 
 นายสาวอภิรดี  ฤทธิยา
ครู ศรช.
 นางสาววิชุวดี  สุริยวงศ์
ครู ศรช.
นายวัชระ  สุริยวงศ์
ครู ศรช. 
 นายพงษกร  เครือเนตร
ครู ศรช.
นางสาวฐิติรัตน์  โพธิ์ศรี
ครู ศรช. 
           
 นางสาวติธาดา  พิณทะ
ครู ศรช.
นางอุมาพร  มะลิวงษ์
ครู ศรช. 
นายเฉลิมชัย  ศรีสุพล
ครู ปวช. 
นายพุทรัตน์  อิธิตา
ครู ปวช.
นางสาวสุพรรณี  วงษ์สว่าง
ครู ปวช. 
นางสาวสุภาพร  เตชะผล
 ครู ปวช.
           
นายหาญชัย  เตชะผล
ครู ปวช. 
นายเชษฐา  คำรังศรี
ครู ปวช. 
 นางสาวสุพรรณี  สีหานาวี
ครู ปวช.
นายอโนทัย  เศรษฐาชัย
ครู ปวช. 
นายสุรศักดิ์  คันธชาติ
ครู ปวช. 
 นายบัณฑิต  พิณทะ
ครู ปวช.
           
นางสาวสาวิตรี  ผาเชาว์
ครู ปวช. 
นางวริศรา  ไชยศรีษะ
ธุรการ 
นางสาวจริยาพร  จันทะนุ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
นางโสภิดา  จันทะนุ
แม่บ้าน 
   
           


เข้าชม : 2706
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี 
ถนนกุดจับ-บ้านคำบง ตำบลเมืองเพีย  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-42291-046  
โทรสาร  0-42291-124  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี