[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

              การจัดการศึกษาต่อเนื่องเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน ในอำเภอหนองหาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาพื้นฐาน  ตามความต้องการ ความสนใจอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง ด้วยรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสม               เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่มั่นคง และสามารถ             อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วิธีการเรียนรู้จัดให้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหา                 เข้ากับวิถีชีวิต เน้นกระบวนการคิดเป็น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑  ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาพื้นฐานให้กับประชาชน โดยสามารถแสดงให้เห็นข้อมูลตามตาราง ได้ดังนี้

 ตารางแสดงการจัดกิจกรรมการศึกษาพื้นฐานให้กับประชาชนพื้นที่

ระดับ

ภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

ภาคเรียนที่ ๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

รวม

ร้อยละ

เป้าหมาย

(คน)

จัดได้

(คน)

เป้าหมาย

(คน)

จัดได้

(คน)

เป้าหมาย

(คน)

จัดได้

(คน)

จัดได้เกิน

เป้าหมาย

(คน)

ระดับประถม

ระดับ ม.ต้น

ระดับ ม.ปลาย

๗๐๐

๓,๐๐๐

๔,๓๐๐

 

 

๗๕๗

๓,๐๒๑

๔,๓๔๖

๔๐๐

๓,๑๐๐

๔,๕๐๐

๔๐๕

๓,๑๗๙

๔,๙๕๔

๑,๑๐๐

๖,๑๐๐

๘,๘๐๐

๑,๑๖๒

๖,๒๐๐

๙,๓๐๐

๖๒

๑๐๐

๕๐๐

<  ๑๐๐

<  ๑๐๐

<  ๑๐๐

รวม

๘,๐๐๐

๘,๑๒๔

๘,๐๐๐

๘,๕๓๘

๑๖,๐๐๐

๑๖,๖๖๒

๖๖๒

<  ๑๐๐

จากตารางที่    พบว่า  ผลการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องเทียบเท่าการศึกษา               ขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๐ และภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑                ได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยสถานศึกษาได้กำหนดเป้าหมายไว้  จำนวน  ๑๖,๐๐๐  คน  แต่สามารถจัดได้มากถึง  จำนวน  ๑๖,๖๖๒  คน  คิดเป็นร้อยละ    จัดได้เกิน ๑๐๐

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
107 ม.2 ถนนนิตโย ตำบลหนองหาน  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 042-261396   
  Webmaster:kit342518@hotmail.com  E-mail:nfe_nonghan1@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01