[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหานได้จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะในการประกอบของนักศึกษา และประชาชน               ในอำเภอหนองหาน ผู้มีความสนใจ และต้องการเรียนรู้เรื่องอาชีพ เป็นกิจกรรมที่แก้ปัญหา       การว่างงาน และส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีกิจกรรม  ดังนี้

   ตารางแสดงกิจกรรมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

ประเภทสาขาวิชา

จำนวนกลุ่ม

สถานที่ดำเนินการ

เป้าหมาย

(คน)

จัดได้

(คน)

จัดได้เกินเป้า(คน)

ร้อยละ

๑. คอมพิวเตอร์

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหาน

๒๐๐

๒๔๐

๔๐

<  ๑๐๐

๒. ทักษะอาชีพช่างยนต์

ศรช. เทศบาลตำบล

บ้านเชียง

๒๐

๓๐

๑๐

<  ๑๐๐

๓. พัฒนากลุ่มปุ๋ยชีวภาพ

ศรช.บ้านหนองกล้า

ศรช.บ้านดงเรือง

๖๐

๑๐๐

๔๐

<  ๑๐๐

๔. ๒  หมัดน๊อค

บ้านหนองกล้า

๓๐

๕๕

๒๕

<  ๑๐๐

๕. ดอกไม้ประดิษฐ์

ศรช.พังงู

๒๐

๓๐

๑๐

<  ๑๐๐

๖.ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

ศรช.บ้านม่วง

๒๐

๒๕

<  ๑๐๐

รวม

๑๐

รวม

๓๕๐

๔๗๐

๑๒๐

<  ๑๐๐

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
107 ม.2 ถนนนิตโย ตำบลหนองหาน  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 042-261396   
  Webmaster:kit342518@hotmail.com  E-mail:nfe_nonghan1@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01