[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน ได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต พื้นฐานของบุคคล เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต  เพื่อให้สามรถดำรงชีวิต     อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น พัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐาน ที่จำเป็น ๔ ด้าน  คือ สุขภาพอนามัยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์

                                                                                                                  ตารางแสดงกิจกรรม / โครงการ ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

กิจกรรม/โครงการ

เป้าหมาย

(คน)

จัดได้

(คน)

จัดได้เกิน

เป้าหมาย (คน)

ร้อยละ

๑.  โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

     ๑.๑  อบรมอาสาสมัครรักษาความสงบของสังคม

     ๑.๒ ทักษะชีวิตพิชิตสิ่งเสพติด

     ๑.๓ ทักษะแกนนำ  กศน.

     ๑.๔ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

 

๒๐๐

 

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

 

๒๕๐

 

๕๐๐

๒๐๐

๕๐๐

 

๕๐

 

๔๐๐

๑๐๐

๔๐๐

 

<  ๑๐๐

 

<  ๑๐๐

<  ๑๐๐

<  ๑๐๐

รวม

๕๐๐

๑,๔๕๐

๙๕๐

<  ๑๐๐

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
107 ม.2 ถนนนิตโย ตำบลหนองหาน  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 042-261396   
  Webmaster:kit342518@hotmail.com  E-mail:nfe_nonghan1@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01