[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน  ได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ และทักษะจากการศึกษาที่ผู้เรียนมีอยู่ หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ และ ทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้มุ่งใช้กระบวนการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม และชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   มีความเอื้ออาทร มีคุณธรรมจริยธรรม  สืบทอดวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการกำหนดทิศทางการพัฒนา  ของสังคม และชุมชน มีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการจัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  และอบรมให้แก่ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
                                                                                

กิจกรรม/โครงการ

เป้า

หมาย

(คน)

จัดได้

(คน)

จัดได้

เกินเป้า

(คน)

ร้อยละ

๑.  โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

     ๑.๑  คลีนิกแก้จน  ขับเครื่อนเศรษฐกิจ

             ร่วมกับ อำภอ

     ๑.๒  จัดทำแผนชุมชนร่วมกับ อบต.

     ๑.๓  บูรณาการวัฒนธรรม

     ๑.๖   การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดร่วมกับ อบต.

     ๑. ๗ สายใยรัก ครอบครัวอบอุ่น ร่วมกับ

              สถานีอนามัย

 

 

๓,๐๐๐

๕๐

๑๐๐

๘๐

 

๒๐

 

 

๕,๐๐๐

๒๐๐

๑๕๐

๑๐๐

 

๕๐

 

 

๒,๐๐๐

๑๕๐

๕๐

๒๐

 

๓๐

 

 

<  ๑๐๐

<  ๑๐๐

<  ๑๐๐

<  ๑๐๐

 

<  ๑๐๐

รวม

๓,๒๕๐

๕,๕๐๐

๒,๒๕๐

< ๑๐๐

                           
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
107 ม.2 ถนนนิตโย ตำบลหนองหาน  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 042-261396   
  Webmaster:kit342518@hotmail.com  E-mail:nfe_nonghan1@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01