[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

4 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
ติวเข้มเติมเต็มความรู้ทุกวันอาทิตย์
นักศึกษา กศน.อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ที่ กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชนทุกแห่ง สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0847436776(ผอ.กศน.อำเภอหนองหาน) 0818729204 (ผอ.กศน.จังหวัดอุดรธานี)
3 / ก.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
โครงการค่ายทักษะวิชาการนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระด้บการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
27-29 มิ.ย. 2560 กศน.อำเภอหนองหานจัดกิจกรรมโครงการค่ายทักษะวิชาการ Walk Rally
3 / ก.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ Stem Education
๒๒ - ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๐ กศน.อำเภอหนองหานจัดกิจกรรมโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
28 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมกีฬา กศน.อำเภอหนองหานเกมส์
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กศน.อำเภอหนองหานได้จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด
17 / ก.พ. / 2560 : ข่าวเด่น
ค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กศน.อำเภอหนองหานจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสายุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทอง ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
28 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมมนาโครงการพัฒนาจิตอาสาสมัครสภากาชาดไทย
26 ก.ย. 59 กศน.อำเภอหนองหานร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาจิตอาสาสมัครสภากาชาดไทยในเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน
21 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายอาสายุวกาชาด
เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กศน.อำเภอหนองหานจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสายุวกาชาด ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทอง
2 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
ปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญ
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กศน.หนองหานได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสายสามัญประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
6 / ก.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
โครงการค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
24 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กศน.หนองหานได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ณ ค่ายลูกเสือไร่สักทอง ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
26 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายวิชาการเสริมสร้างทักษะชีวิต
เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอหนองหานจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการเสริมสร้างทักษะชีวิต ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง นักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน ณ ภูฝอยลม อำเภอหนองแสง จ
11 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโรงเรียนผู้นำคณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม. )
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ กศน.หนองหานจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโรงเรียนคณะกรรมการหมู่บ้าน ( กม. ) ณ ห้องประชุม สพฐ.เขต๓ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
19 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายวิชาการเสริมสร้างทักษะชีวิตพัฒนาสุขภาพจิตคุณภาพชีวิตผู้เรียน
เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กศน.หนองหาน...
8 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
Asean Study Camp Udonthani ONIE โครงการค่ายอาเซียนศึกษา จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๗ กศน.หนองหานเข้าร่วมโครงการค่ายอาเซียนศึกษา จังหวัดอุดรธานี ณ กศน.ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เดินรณรงค์เลือกตั้ง สว.
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ กศน.หนองหานจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง สว.ในวันอาทิตย์ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ มีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ๑,๐๐๐ คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองหาน
27 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับ จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กศน.หนองหานจัดปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับ จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน ณ หอประชุม สพฐ.อด.เขต๓
21 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผาแดงนางไอ่ ( ภาคภาคภาษาอังกฤษ )
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ กศน.หนองหานได้นำนักศึกษา EP แสดงเรื่องผาแดงนางไอ่ ( ภาคภาษาอังกฤษ ) ณ สำนักงาน กศน.
2 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. ได้มาเยี่ยมชมกระบวนการสอนนักศึกษา EP และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนทั้ง ๑๒ ตำบล ณ กศน.ตำบลบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
14 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๖ กศน.หนองหานจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
17 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินประสบการณ์นักศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ กศน.หนองหานดำเนินการประเมินประสบการณ์นักศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.กศน.อำเภอหนองหาน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
107 ม.2 ถนนนิตโย ตำบลหนองหาน  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 042-261396   
  Webmaster:kit342518@hotmail.com  E-mail:nfe_nonghan1@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01