[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
         
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน ตั้งอยู่ชุมชนศาลเจ้าปู่     หอคำ  เลขที่ ๑๐๗   หมู่   ๒   ตำบลหนองหาน   อำเภอหนองหาน   จังหวัดอุดรธานี บนพื้นที่ประมาณ   ๘   ตารางวา โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๖-๑๑๓๑ โทรสาร ๐-๔๒๒๖-๑๓๙๖
 
วิสัยทัศน์ (Vision)           
  “กศน.อำเภอหนองหาน มุ่งส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำกระบวนการคิดมาเป็นเครื่องมือในการสร้างคนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืนพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
อัตลักษณ์
" คิดดี มีสุข "
เอกลักษณ์
" มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม "
 
 พันธกิจ ( Mission )
๑) จัดการศึกษานอกระบบ และอัธยาศัยให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกโรงเรียนตามความต้องการอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
๒) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ สร้างงาน สร้างอาชีพ
๓) จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ประชาชนใฝ่ดี มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายพร้อมก้าวสู่ประตูอาเซียน
๖) ส่งเสริมการอ่านในชุมชน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่ประชาชน
๗) พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารให้สามารถดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา
 
บัญญัติ ๑๐ ประการ 
       ๑) ฝังตัวในพื้นที่
       ๒) ร่วมทำวิจัยชุมชน
       ๓) ประสานงานเครือข่าย
       ๔) ทำงานเป็นโครงการ
       ๕) ทำหลากหลายกิจกรรม
       ๖) ทำให้ต่อเนื่อง
       ๗) ร่วมแก้ไขคุณภาพ
       ๘) นิเทศงานสม่ำเสมอ
       ๙) เสนอรายงานผู้เกี่ยวข้อง
     ๑๐) ยึดหลักธรรมาภิบาล(หลักนิติธรรม, หลักคุณธรรม, หลักความโปร่งใส, การมีส่วนร่วม, ความรับผิดชอบ, ความคุ้มค่า)
 
 คำขวัญ กศน.หนองหาน
                                “ชุมชนเป็นฐาน.......บริการด้วยใจ
                                โยงใยวัฒนธรรม........ นำความรู้สู่มวลชน
          สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานีสำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    กระทรวงศึกษาธิการ
 
ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน
ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน
               
              ๑. นางงามพิศ   ศาสนาสิทธิ์ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ฯ ตั้งแต่วันที่๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๗ - วันที่ ๒๘  กันยายน ๒๕๔๔                                                                                        
                     ๒. นายณฐนนท์ อำนาจเจริญ   ตำแหน่งผู้อำนวยการฯ  ตั้งแต่วันที่   ๒๘ กันยายน  ๒๕๔๔ - ปัจจุบัน     
               
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานอำเภอหนองหาน
              สภาพทั่วไป
 
             อำเภอหนองหานตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากจังหวัดอุดรธานี เป็นระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร ตั้งเป็นอำเภอเมื่อ ปี ๒๔๔๓
 
                 อาณาเขตติดต่อ
 
                                - ทิศเหนือ                           ติดต่อกับอำเภอพิบูลย์รักษ์และอำเภอทุ่งฝน
                                - ทิศใต้                                  ติดต่อกับกิ่งอำเภอกู่แก้ว และอำเภอกุมภวาปี
                                - ทิศตะวันออก                    ติดต่อกับอำเภอไชยวาน และอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
                                - ทิศตะวันตก                      ติดต่อกับอำเภอเมืองอุดรธานี
          ขนาดพื้นที่ 
        อำเภอหนองหาน มีเนื้อที่ ๗๐๘,๑๑๙ ตารางกิโลเมตร (๔๕๐,๗๔๓ ไร่) เป็นที่ราบประมาร ๓๙๔,๒๐๔ ไร่ (ร้อยละ ๘๗.๔๕ ) พื้นที่น้ำประมาณ ๑๙,๗๒๘ ไร่ (ร้อยละ ๑๒.๕๕)
 
 
 
            สภาพภูมิประเทศ
          อำเภอหนองหาน เป็นพื้นที่ราบ มีป่าไม้เบญจพรรณนานาชนิด มีลำน้ำสำคัญ คือ ลำห้วยหลวง ซึ่งไหลมาจากเขตอำเภอเพ็ญ ถือเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนใช้ทำการเพาะปลูกและหาปลาเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอีก ๒ แห่ง ได้แก่
                                ๑) ป่าโคกไผท
                                ๒) ป่าโคกไม้งาม
         ภูมิอากาศ
 
                                ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม มี ๓ ฤดู
                                - ฤดูร้อน เริ่มต้นตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๔ องศา ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๒๕   มม.
                                - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๘ องศา ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ย ๑๑๐ มม. 
                                - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๐ องศา
            ด้านการศึกษา
     สถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษา   ๗๔   แห่ง
     โรงเรียนมัธยมศึกษา ๓ แห่ง
     โรงเรียนเอกชน  ๓  แห่ง
     วิทยาลัยอาชีวศึกษา   ๒   แห่ง
    โรงเรียนพระปริยัติธรรม ๒  แห่ง       
     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๑ แห่ง
 
         ด้านความสงบเรียบร้อย
   มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหาน รับผิดชอบ ๑๒ ตำบล ๓  เทศบาล สถานีตำรวจภูธรตำบล (ตำรวจชุมชน ๑ ๒ ตำบล )
 
           ด้านเศรษฐกิจ
            รายได้โดยเฉลี่ยของประชากรต่อปี ประมาณ ๒๘,๐๑๕ บาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเกษตรกรรม
              พืชเศรษฐกิจ
-         ข้าว                                                             
-         อ้อย                                                               
-         ยางพารา     
                                                           
        ด้านการเกษตร
     พื้นที่เพาะปลูกการเกษตร ประมาณ ๒๗๘,๗๘๗ ไร่ ผลผลิตที่สำคัญ ข้าว อ้อย ยางพารา แยกได้ดังนี้
       ๑. ข้าว         พื้นที่        ๒๔๖,๑๙๓           ไร่
       ๒. อ้อย        พื้นที่        ๒๙,๕๕๒             ไร่
       ๓. ยางพารา  พื้นที่       ๒๕๘           ไร่
           ด้านการท่องเที่ยว    
         อำเภอหนองหานมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มรายได้ให้ราษฎร คือ
-         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง    ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียง   อำเภอหนองหาน ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นแห่งมรดกโลก จากองการยูเนสโก้ ซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และสวยงาม
 -   วัดโพธิ์ศรีใน   ตั้งอยู่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน เป็นอีกแหล่งที่ขุดพบซากวัตถุ และโครงซากมนุษย์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า ๕,๐๐๐ ปี
-    บ่อเสวย
 
ด้านสาธารณสุข
    มีสถานพยาบาลที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน คือ
-         โรงพยาบาลหนองหาน                                 จำนวน                   ๑             แห่ง
-         สำนักงานสาธารณสุข                                              จำนวน                 ๑            แห่ง
-         สถานีอนามัยประจำตำบล๑๒ ตำบลจำนวน     ๑๒    แห่ง
 
  ด้านการเมือง
     ๑)   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
            อำเภอหนองหาน ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งตามประกาศเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๑ เป็นเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี มีผู้มาใช้สิทธิ  ๖๘.๓๔ % มีจำนวน ๑ คนคือ  สส. กำนันทองดี มนิสสาร 
   ๒)     สมาชิกสภาจังหวัดในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน มีจำนวน ๓ คน คือ
   นางรัชนี เอี่ยมวงษ์
   นางสาวปิยะพร จันทรเสนา
   นายอุทิศ ศรีสุนาครัว 
 
 การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน
 จำนวนผู้เรียนและผู้รับบริการ
         จำนวนผู้เรียนและผู้รับบริการที่  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน  ต้องเข้าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ในการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คือ ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน ที่มีอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ กลุ่มเป้าหมายที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหนองหาน  ได้เข้าไปจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
 
ในการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จำแนกได้ดังนี้
       ๑) งานการศึกษาพื้นฐาน                                                      
   ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๐   จำนวน     ๘,๘๕๖       คน
           ระดับประถมศึกษา                จำนวน          ๑,๗๕๕         คน
           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       จำนวน          ๔,๐๐๖          คน         
           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน          ๓,๐๙๕          คน
  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑     จำนวน    ๘,๗๔๒        คน
           ระดับประถมศึกษา                จำนวน          ๑,๑๗๐         คน
           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       จำนวน           ๓,๗๓๑        คน         
           ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน           ๓,๘๔๑        คน
 
   ๒) งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ                                 
               กลุ่มฝึกทักษะอาชีพ
       นักศึกษา / ประชาชนทั่วไป                     จำนวน          ๒,๗๔๒      คน
  ๓) งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต           จำนวน          ๓๕๐         คน
  ๔) งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน    จำนวน         ๑,๒๓๕      คน
  ๕) งานเศรษฐกิจพอเพียง                  
      ๕.๑) ประชาชนในเขตอำเภอหนองหาน       จำนวน          ๓,๕๒๐     คน  
  ๖) งานการเรียนรู้ตามอัธยาศัย                                                        
      ๖.๑) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน                         จำนวน      ๒,๒๕๐     คน
      ๖.๒) กิจกรรมส่งเสริมการอ่านนิทานเพื่อน้อง       จำนวน     ๑,๓๔๐    คน  
      ๖.๓) ผู้ใช้บริการห้องสมุด (ครึ่งปีงบประมาณ ๒๕๕๑)จำนวน๕,๗๐๐ คน          
รวม                จำนวน           ๓๔,๗๔๕             คน
โครงสร้างการบริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบ
และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

กลุ่มอำนวยการ

ครู ศรช.
ทั้ง ๔๑ แห่ง

กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ

ผู้บริหารสถานศึกษา
นายณฐนนท์   อำนาจเจริญ
 

คณะกรรมการสถานศึกษา

ข้าราชการครู
นางรุ่งเรืองรัตน์ ชูโชติ

นิเทศ ติดตามผล

 
-งานธุรการและสารบรรณ
-งานประชาสัมพันธ์
- งานการเงินและบัญชี
-งานงบประมาณและระดมทรัพยากร
-งานสวัสดิการ
-ศูนย์ราชการใสสะอาด
- งานพัสดุ
-งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 
 
- งานบุคลากร
- งานนิเทศภายใน ติดตามประเมินผล
-งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
-งานแผนงานและโครงการ
-งานข้อมูสารสนเทศและการรายงาน

นายเสกสรร สงวนนาม

 
 
- งานส่งเสริมการรู้หนังสือ
-งานการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ
-งาน ปวช. กศน.
-งานพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานทะเบียนและวัดผล
 
 
- งานการศึกษาต่อเนื่อง
-งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
-งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
-งานการศึกษเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
-งานการศึกษาตามอัธยาศัย
-งานจัด พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-การจัดและพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชน
-งานห้องสมุด
-งานการศึกษาเคลื่อนที่
-งานการศึกษาทางสื่อสารมวลชน
-งานศูนย์บริการให้ปรึกษา แนะนำ
 

นางสาวพรฤดี นรินทร์

 
 
 
-งานส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่าย
-งานกิจกรรมพิเศษ
-งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-งานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด/โรคเอดส์
-งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
-งานสนับสนุน ส่งเสริมนโยบายจังหวัด/อำเภอ ฯลฯ
-งานกิจการลุกเสือและยุวกาชาด
-งานกิจการนักศึกษา
-งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางมนัสวินี   ณรงค์ชัย

 
นางสาวอัญชิสา สุขจันดี

นายคำใหม่   แสงใส
ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน  มีจำนวน  ๕๖  คน      ดังนี้
.  ข้าราชการ                               จำนวน                   ๒            คน
๒. พนักงานราชการ                        จำนวน                   ๕           คน
๓. ครู ศรช.                                   จำนวน                 ๔๑             คน
๔. ครู ปวช.                                   จำนวน                   ๖             คน
๕. ผู้รับเหมางานห้องสมุด                 จำนวน                  ๑            คน
๖. พนักงานพิมพ์ดีด                         จำนวน                  ๑            คน
 
ที่
ชื่อ - สกลุ
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
นายณฐนนท์   อำนาจเจริญ
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ศษ.บ. เกียรตินิยม , ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา
 
นางรุ่งเรืองรัตน์   ชูโชติ
ครู
ศศ.บ. บรรณารักษ์
 
นายคำใหม่   แสงใส
พนักงานราชการ
คบ.สังคมศึกษา
 
นายเสกสรร สงวนนาม
พนักงานราชการ
คบ.สังคมศึกษา,กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา
 
นางมนัสวินี ณรงค์ชัย
พนักงานราชการ
คบ.เกษตรศาสตร์
 
นางสาวพรฤดี   นรินทร์
พนักงานราชการ
คบ.เทคโนโลยีการศึกษา
 
นางสาวอัญชิสา สุขจันดี
พนักงานราชการ
วท.บ.พืชศาสตร์,ศษ.บ.วิทยาศาสตร์-มัธยมศึกษา
 
นายเชิดชัย เรียบร้อย
ครู ศรช.
คบ.ภาษาอังกฤษ
 
นางชิตตา ผิวดำ
ครู ศรช.
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
 
๑๐
นางกิมหวัน พันพินิจ
ครู ศรช.
ศศ.บ.พัฒนาสังคม
 
๑๑
นายกรช อุตกะ
ครู ศรช.
คบ.สังคัมศึกษา
 
๑๒
นางสาวประภาพร พันธุวาปี
ครู ศรช.
วท.บ.พืชศาสตร์
 
๑๓
นายอภิศักดิ์ พันธ์แดง
ครู ศรช.
ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์
 
๑๔
นางพรรัตน์ ทองมั่น
ครู ศรช.
คบ.ภาษาไทย
 
๑๕
นางสาวภคพร สัสดี
ครู ศรช.
ศศ.บ.การเงิน
 
๑๖
นายกิตติ หมั่นวิชา
ครู ศรช.
คบ.คอมพิวเตอร์
 
๑๗
นายวิสัยทัศน์ สร้อยสวัสดิ์
ครู ศรช.
ศศ.บ.พัฒนาชุมชน
 
๑๘
นายชัยวัตร   วิหาร
ครู ศรช.
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
 
๑๙
นายจิงโจ้ แก้วภักดี
ครู ศรช.
ศษ.บ.พลศึกษา
 
๒๐
นายไพบูลย์ แก่นเขียว
ครู ศรช.
วท.บ.ส่งเสริมสุขภาพเด็ก
 
 
๒๑
นายสมพร กัณหาสี
ครู ศรช.
คบ.สังคมศึกษา
 
๒๒
นายปัญญา สิงห์สาธร
ครู ศรช.
วท.บ.อิเล็กทรอนิกส์
 
๒๓
นายเวนิช นรินทร์
ครู ศรช.
ศศ.บ.พัฒนาสังคม
 
๒๔
นายอาชาคินทร์ คัตตะโล
ครู ศรช.
ศศ.บ.ไทยคดีศึกษา
 
๒๕
นางอุไรวรรณ พรมสาขา
 ณ สกลนคร
ครู ศรช.
คบ. การประถมศึกษา
 
๒๖
นางสาวอรชร สุทธิบาล
ครู ศรช.
บธ.บ. การเงินการธนาคาร
 
๒๗
นางสาวเอมอร แสนสูง
ครู ศรช.
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
 
๒๘
นางศิริลักษณ์ โพธิ์ศรีวังชัย
ครู ศรช.
ศศ.บ. การตลาด
 
๒๙
นางสาวพรวิภา หาญมนตรี
ครู ศรช.
บธบ. การบัญชี
 
๓๐
นายจำเนียน อุปโท
ครู ศรช.
วท.บ. พลศึกษา
 
๓๑
นางสาวศิริญญา นรินทร์
ครู ศรช.
บธ.บ. การบัญชี
 
๓๒
นายสมพร เชื้อกลางใหญ่
ครู ศรช.
คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
 
๓๓
นางสาวกุลนิดา อำนาจเจริญ
ครู ศรช.
ศศ.บ. นาฏศิลป์และการละคร
 
๓๔
นายเอกลักษณ์ ผการัตน์
ครู ศรช.
วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล
 
๓๕
นายพรชัย มีกุศล
ครู ศรช.
วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล
 
๓๖
นางสาวสุภัทรา จันธิดา
ครู ศรช.
บธ.บ. การบัญชี
 
๓๗
นายสุนทร สำราญบุญ
ครู ศรช.
ศป.บ. ดุริยางค์ศิลป์
 
๓๘
นายวัฒนา สุชัยวรรณ์
ครู ศรช.
ศศ.บ. ศิลปกรรมการออกแบบฯ
 
๓๙
นายอภิรักษ์ สุวรรณทอง
ครู ศรช.
บธ.บ. คอมพิวเตอร์
 
๔๐
นางพรพิชชา แสงใส
ครู ศรช.
ศศ.บ. พัฒนาชุมชน
 
๔๑
นางกิตติมา ฤาชากุล
ครู ศรช.
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
 
๔๒
นางสาวสุลาวัลย์ สมนามี
ครู ศรช.
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
 
๔๓
นางสาวณัฐณิชา อำนาจเจริญ
ครู ศรช.
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
๔๔
นางสาวนันทิชา พฤพล
ครู ศรช.
พัฒนาชุมชน
 
๔๕
นายเจริญชัย เหี้ยมเหิญ
ครู ศรช.
วท.บ. พละศึกษา
 
๔๖
นางสาววิระยา เสาร์ดี
ครู ศรช.
บธ.บ. การจัดการทั่วไป
 
๔๗
นางกันตพร ปู่วัง
ครู ศรช.
คบ. ภาษาไทย
 
๔๘
นายจักพรรดิ์ พิทักษ์
ครู ศรช.
วรท. เทคโนโลยีอาหาร
 
๔๙
นางกิตติญา ราชศรีเมือง
ครู ปวช. 
ปวส.  ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 
๕๐
นางสาวปิยะมาศ นวลพงษ์
ครู ปวช. 
ปวส.  ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 
๕๑
นางสาวนันทรัตน์ กาญรักษา
ครู ปวช. 
ปวส.  ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 
๕๒
ร.ต. ศักดา ชูโชติ
ครู ปวช. 
ปวส.  ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 
๕๓
นายเตรียมศักดิ์ จันแก้ว
ครู ปวช. 
ปวส. ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 
๕๔
นางสาวลักขณา แสงใส
ครู ปวช. 
ปวส.  ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 
๕๕
นางสุธาทิพย์ มหาโยธี
บรรณารักษ์
คบ. บรรณารักษ์
 
๕๖
นายประจวบ   ผาบสิมมา
พนักงานพิมพ์ดีด
ศษ.บ.ประถมศึกษา
 
 
ศูนย์การเรียนชุมชนมีจำนวน ๔๑   แห่ง และครูศูนย์การเรียนชุมชน   ดังนี้
 

ที่
ชื่อศูนย์การเรียน
ที่ตั้ง
หมายเหตุ
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโพนงาม
อบต. โพนงาม ม.๑ ต.โพนงาม
อ. หนองหาน จ.อุดรธานี
 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองขาม
ศาลาประชาคมบ้านหนองขาม ม.๒ ต. หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
ศูนย์การเรียนชุมชนโรงเรียนไทยฮั้ว
ยางพารา จำกัด
โรงงานไทยฮั้วยางพาราจำกัด ม.๑๕ ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านยา
ศาลาประชาคมบ้านยา ม.๑ ต.บ้านยา
 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโคกก่อง
ศาลาประชาคมโคกก่อง ม.๑๓ ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
ศูนย์การเรียนบ้านโนนสวรรค์
ศาลาประชาคมบ้านโนนสวรรค์ ม. ๗ ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านสะแบง
ศาลาประชาคมบ้านหนองสะหนาย
ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดงเรือง
ศาลาประชาคมบ้านดงเรือง ม.๖ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ. อุดรธานี
 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองกล้า
ศาลาประชาคมบ้านหนองกล้า ม.๖ ต.ดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๑๐
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองแห้ว
ศาลาประชาคมบ้านหนองแห้ว ม.๙ ต.ผักตบอ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
     ๑๑
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านผักตบ
อบต. บ้านผักตบ ม.๒ ต. ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๑๒
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก
อบต.บ้านหนองเม็ก ม.๑๙ ต. หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๑๓
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านยา
อบต. บ้านยา ม.๑ ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
 
๑๔
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองสระปลา
อบต.บ้านหนองสระปลา ม.๘ ต. หนองสระปลา อ. หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๑๕
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านอ้อมแก้ว
ศาลาประชาคมบ้านอ้อมแก้ว ม.๘ ต.บ้านเชียง อ. หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๑๖
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดูน
ศาลาประชาคมบ้านดูน ม.๕ ต. บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๑๗
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านสร้อยพร้าว
อบต. สร้อยพร้าว ม.๒ ต. สร้อยพร้าว อ. หนองหาน จ. อุดรธานี
 
๑๘
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดงเย็น
ศาลาประชาคมบ้านดงเย็น ม.๔ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๑๙
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านพังงู
อบต.บ้านพังงู ม.๔ พังงู อ.หนองหาน จ. อุดรธานี
 
๒๐
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองบัวน้อย
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวน้อย ม.๔ ต. หนองสระปลา อ.หนองหาน           จ.อุดรธานี
 
๒๑
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนหายโศก
อบต. ดอนหายโศก ม.๘ ต.ดอนหายโศก ต. หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๒๒
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหัวบึง
ศาลาประชาคมบ้านหัวบึง ม.๖ ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ. อุดรธานี
 
๒๓
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองบัวน้อย
ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวน้อย ม.๓ ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๒๔
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านสร้อยพร้าว
ศาลาประชาคมบ้านสร้อยพร้าว ม.๑ ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๒๕
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านม่วง
ศาลาประชาคมบ้านม่วง ม.๘ ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๒๖
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านสะแบง
อบต.บ้านสะแบง ม.๒ ต.สะแบง อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๒๗
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเจ้าปู่เจ้าฟ้า
ศาลาประชาคมบ้านเจ้าปู่เจ้าฟ้า ม.๑๑ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๒๘
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเชียงงาม
ศาลาประชาคมบ้านเชียงงาม ม.๑๕ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๒๙
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองลาด
ศาลาประชาคมบ้านหนองลาด ม.๙ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๓๐
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านพังซ้อน
ศาลาประชาคมบ้านพังซ้อน ม.๖ ต.พังงู อ. หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๓๑
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองงิ้ว
ศาลาประชาคมบ้านหนองงิ้ว ม.๑ ต.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๓๒
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดอนกลาง
ศาลาประชาคมบ้านดอนกลาง ม.๓ ต. พังงู อ. หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๓๓
ศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเชียง
เทศบ้านตำบลบ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๓๔
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโนนสวรรค์
ศาลาประชาคมบ้านโนนสวรรค์ ม.๗ ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๓๕
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านศาลา
ศาลาประชาคมบ้านศาลา ม.๒๑ ต.โพนงาม อ.หนองหาน
 
๓๖
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหันน้อย
ศาลาประชาคมบ้านหันน้อย ม.๔ ต.บ้านยา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๓๗
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านม่วง
ศาลาประชาคมบ้านม่วง ม.๑๒ ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๓๘
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนิคมหนองตาล
ศาลาประชาคมบ้านนิคมหนองตาล ม.๒0 ต. โพนงาม อ. หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๓๙
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านบ่อคำ
ศาลาประชาคมบ้านบ่อคำ ม.๒ ต.ดอนหายโศก อ. หนองหาน จ.อุดรธานี
 
๔๐
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านคำอ้อ
ศาลาประชาคมบ้านคำอ้อ ม.๗ ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ. อุดรธานี
 
๔๑
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านดงวังพัง
อาคาร SML  หมู่ที่ ๙ บ้านดงวังพัง ตำบลสะแบง         อ. หนองหาน จ. อุดรธานี
 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
107 ม.2 ถนนนิตโย ตำบลหนองหาน  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 042-261396   
  Webmaster:kit342518@hotmail.com  E-mail:nfe_nonghan1@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01