[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

                                        

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสร้างคอม

ต้นคอมพร้อมบ่อน้ำ หัตถกรรมฟูเฟื่อง
ลือเลื่องแหล่งปลาชุม ลุ่มน้ำปลาชะโด
โอชาปลาร้าหอม เพียบพร้อมประเพณี

                             เปิดให้บริการ ทุกวัน   เวลา 08.30 - 16.30                                 
                             หยุดวัน หยุดนักขัตฤกษ

               ประวัติห้องสมุด

                                             ห้องสมุดประชาชนอำเภอสร้างคอม(ชั่วคราว)จัดตั้งขึ้นตามประกาศ จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ตั้งอยู่ที่อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ภายในบริเวณที่ว่าการอำเภอสร้างคอม ต่อมากรมการศึกษานอกโรเรียนได้แต่งตั้ง นายวิเชียร โสอุบล มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ (ศบอ.) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 จึงได้เสนอโครงการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเป็นการถาวรขึ้นโดยการ และการดำเนินการก่อสร้างทำพิธีเปิดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โดย ผู้ตรวจราชการกรมการศึกษานอกโรงเรียน (นายบุญถิ่น โยธะไชยสาร) ห้องสมุดประชาชนอำเภอสร้างคอม ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใย ซึ่งเป็นโครงการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการประสานงานของคุณศศิวิมล นพสุวรรณ ภริยานายอำเภอสร้างคอมในขณะนั้น ซึ่งเป็นพระสหายของพระองค์ท่าน ได้ดำเนินงานกิจกรรมโครงการด้วยรักและห่วงใย ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอสร้างคอมทุกโรงเรียนในขณะเดียวกันที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสร้างคอม ได้จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนแก่พี่น้องประชาชนอำเภอสร้างคอม มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ซึ่งมีความสอดคล้อง และประสานประโยชน์กับโรงเรียน ชุมชน หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการด้วยรักและห่วงใยเป็นอย่างดีจึงได้อนุญาตให้เข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                  บุคลากรดำเนินงานห้องสมุด 
                                ประกอบด้วย 
                                นายสมพงษ์  รอดวินิจ ผอ.กศน.สร้างคอม
                                นายภัทรดนัย  สวนคาย เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
                                 
                              
การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด

                               เอกสารการสมัคร 
                               แสดงหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ 
                               รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น 
                


                  งานบริการ

                               บริการหนังสือทั่วไป หมวด 000—009
                               บริการหนังสืออ้างอิง
                               บริการแบบเรียน กศน.
                               บริการหนังสือเด็กและเยาวชน 
                               บริการนวนิยาย / เรื่องสั้น
                               บริการสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
                               บริการซีดีรอม
                               บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร 
                               บริการช่วยค้นคว้าตอบคำถาม
                               บริการ internet

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอสร้างคอม
ตำบลสร้างคอม   อำเภอสร้างคอม   จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0-4227-6435  โทรสาร 0-4227-6435   ople24s@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01