[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

ทำเนียบบุคลากรอำเภอสร้างคอม

 นายประเวช   เหล่าประเสริฐ

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสร้างคอม

 

  นายดาววัน    ห้าวเส็ง

พนักงานพิมพ์ดีด 3

    

                                                          

                                                        นางสุวรรณี   ทิพวัลย์                         นางวิลาวัณย์     คำทุม

                                                        ครูอาสาสมัคร กศน.                          ครูอาสาสมัคร กศน.

                                      

                                นางดรุณี   นาเมืองรักษ์           นางสาวหทัยกาญ    คำสร้าง            นายอดิศร  โพธิ์จันทร์

                              ครู กศน.ตำบลสร้างคอม            ครู กศน.ตำบลสร้างคอม              ครู  ศรช. ตำบลร้างคอม

                                                 

                                                  นางสาวชมชื่น   เชิดทอง             นายประกายแสง   บุดสุรินทร์

                                                  ครู กศน.ตำบลบ้านโคก                   ครู กศน.ตำบลบ้านโคก

                                                               

                                                         นายโกวิทย์   โฆสิต                      นายทัพพ์เทพ   อรเนตร

                                                     ครู กศน.ตำบลนาสะอาด                   ครู กศน.ตำบลนาสะอาด

                                                              

                                                        นายลือชัย  ศรีต่างคำ                 นางสาวเพียงตะวัน  ธีระสาร

                                                       ครู กศน.ตำบลเชียงดา                  ครู  กศน.ตำบลเชียงดา

                                                        

                                                              นายวิโรจน์  จิตมาตร             นางสาวศิริวรรณ   มุนตะทุม

                                                            ครู กศน.ตำบลบ้านยวด             ครู ศรช.ตำบลบ้านยวด

                                                            

                                                              นายธวัชชัย  สวนคาย                    นายพชร   นาโพธิ์

                                                             ครู กศน.ตำบลหินโงม                  ครู กศน.ตำบลหินโงม   

          

นายปิยะณัฐ  เรียบร้อย

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   

                                                                           

                                                                                  นางอัมพร  สายบัวกฏ

                                                                                  บรรณารักษ์อัตราจ้าง

 


 

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอสร้างคอม
ตำบลสร้างคอม   อำเภอสร้างคอม   จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0-4227-6435  โทรสาร 0-4227-6435   ople24s@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01