[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

จันทร์ ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554


ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการดอกไม้หลากสีเคลื่อนที่สู่ชุมชนคนรักการอ่าน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสร้างคอม
ผู้ประเมิน นายประเวช เหล่าประเสริฐ
ปีที่ประเมิน 2553

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการดอกไม้หลากสีเคลื่อนที่สู่ชุมชนคนรักการอ่านศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสร้างคอม ใน 5 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ และเพื่อศึกษานิสัยรักการอ่านของผู้เข้าร่วมโครงการ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการประเมิน คือ ครู จำนวน 12 คน และผู้ร่วมโครงการ จำนวน 120 คน โดยผู้ประเมินใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง รวมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 132 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามจำนวน 2 ชุด ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด เท่ากับ 0.93 และ0.94ตามลำดับ ผู้ประเมินส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครูได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 12 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และได้รับแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมโครงการ กลับคืนมา 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS for Windows

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการดอกไม้หลากสีเคลื่อนที่สู่ชุมชนคนรักการอ่าน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสร้างคอม พบว่า
1.1 ด้านบริบท ครูประเมินโครงการดอกไม้หลากสีเคลื่อนที่สู่ชุมชนคนรักการอ่าน ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เป้าหมายของโครงการที่ดำเนินการกับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน รองลงมา คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ เป็นการสร้างเจตคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอ่านให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ครูประเมินโครงการดอกไม้หลากสีเคลื่อนที่สู่ชุมชนคนรักการอ่าน ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีบุคลากรในสถานศึกษาที่มีศักยภาพในการดำเนินงานโครงการ รองลงมา คือ บุคลากรที่ร่วมโครงการคือครูอาสาสมัครครูศูนย์การเรียนชุมชนและครูบรรณารักษ์มีความรู้ด้านการอ่าน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้จัดทำสื่อเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
1.3 ด้านกระบวนการ ครูประเมินกระบวนการของโครงการดอกไม้หลากสีเคลื่อนที่สู่ชุมชนคนรักการอ่าน ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรม รองลงมา คือ การวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
1.4 ด้านผลผลิต ครูประเมินผลผลิตของโครงการดอกไม้หลากสีเคลื่อนที่สู่ชุมชนคนรักการอ่าน ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดกิจกรรมใช้วิธีการที่หลากหลายโดยมีการบูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระต่างๆ รองลงมา คือ ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใช้ห้องสมุดมากขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีการค้นคว้าด้วยการอ่าน
1.5 ด้านผลกระทบ ครูประเมินผลกระทบของโครงการดอกไม้หลากสีเคลื่อนที่สู่ชุมชนคนรักการอ่าน ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจในการอ่านหนังสือมากขึ้น รองลงมา คือ การค้นหาข้อมูลประกอบการเรียนรู้จากสื่อสารสนเทศทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผู้เข้าร่วมโครงการเอาใจใส่ที่จะค้นหาความรู้และต่อยอดความรู้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
2. ผลการวิเคราะห์ นิสัยรักการอ่านของผู้เข้าร่วมโครงการดอกไม้หลากสีเคลื่อนที่สู่ชุมชนคนรักการอ่าน ในภาพรวม ผู้ร่วมโครงการมีนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้าพเจ้าชอบกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านที่ กศน. จัดให้ รองลงมา คือ ข้าพเจ้ามีความรู้จากการอ่านหนังสือและรู้ทันเหตุการณ์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ เมื่อข้าพเจ้าเดินทางไปต่างจังหวัดจะนำหนังสือติดตัวไปอ่านด้วย


เข้าชม : 714


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สอบราคาการซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ (ต่อ) 29 / ก.ค. / 2558
      สอบราคาการซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ 29 / ก.ค. / 2558
      ประกาศ กศน.อำเภอสร้างคอม เรื่อง สอบราคาซื้อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 24 / ก.ค. / 2558
      กศน.อำเภอสร้างคอมร่วมอบรมชี้แจงแนวทางประกันคุณภาพภายในและการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ กศน.อำเภอ 29 / ส.ค. / 2555
      กศน.ตำบลสร้างคอม กศน.อำเภอสร้างคอม จัดอบรมหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ 7 / ส.ค. / 2555


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอสร้างคอม
ตำบลสร้างคอม   อำเภอสร้างคอม   จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0-4227-6435  โทรสาร 0-4227-6435   ople24s@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01