[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสร้างคอมเปิดรับสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ

จันทร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555


ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์      กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักนายกรัฐมนตรี      กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
ความเป็นมาของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ
มติคณะรัฐมนตรี 31 มกราคม 2555 เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555 ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอวัตถุประสงค์และความเป็นมา
จากนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรในฐานะที่เป็นสตรี อยากเห็นผู้หญิงมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันในสังคม เพราะเชื่อว่าประเทศไทยมีผู้หญิงเก่งที่ยังไม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ซึ่งเข้าใจผู้หญิงในฐานะที่เป็นแม่และภรรยา หรือผู้ตามของครอบครัว โดยนโยบายของรัฐบาล มีแนวนโยบายในการส่งเสริมสตรีในเรื่องสิทธิ บทบาทเพื่อให้เกิดความทัดเทียมในเรื่องของความเป็นมนุษย์ ความเป็นผู้หญิงต่อครอบครัว รวมทั้งการส่งเสริมรายได้ อาชีพและคุณภาพแรงงานของสตรี ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุมัติจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ” ตามนโยบายเร่งด่วน ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี ประกอบด้วย
1. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนพัฒนาสตรีแบบดอกเบี้ยต่ำ
 2. การพัฒนาโอกาสในการงานและอาชีพการพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มบทบาท และการสร้างภาวะผู้นำ
 3. การเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของสตรีช่วยเหลือเยียวยาสตรี
 4. การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ ภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์พลังสตรี ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ”
ใครที่มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนเป็นสมาชิก
1. เป็นคนไทย (สัญชาติไทย)
 2. เพศหญิง อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่ที่จะลงทะเบียน
เป็นสมาชิกแล้วได้อะไร ?
1. มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมเวทีชาวบ้านเพื่อคัดเลือกผู้แทนประจำหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อเข้าไปเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับตำบล
 2. มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน ในการเข้าไปเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับตำบล
3. สามารถใช้สิทธิ์ในการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระยะเวลารับสมัคร ขั้นตอนการสมัคร และสถานที่รับสมัคร
1. วันที่ 18 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 เปิดรับสมัครสมาชิก
2. วันที่ 1 มีนาคม 2555 ปิดประกาศรายชื่อสมาชิกฯ ณ จุดรับสมัคร
3. วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2555 จัดเวทีชาวบ้านเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับตำบล ทั่วประเทศ
4. วันที่ 5-7 มีนาคม 2555 คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนระดับจังหวัดทั่วประเทศ
5. วันที่ 8 มีนาคม 2555 เปิดตัวกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล


เข้าชม : 624


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สอบราคาการซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ (ต่อ) 29 / ก.ค. / 2558
      สอบราคาการซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ 29 / ก.ค. / 2558
      ประกาศ กศน.อำเภอสร้างคอม เรื่อง สอบราคาซื้อแบบเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 24 / ก.ค. / 2558
      กศน.อำเภอสร้างคอมร่วมอบรมชี้แจงแนวทางประกันคุณภาพภายในและการเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ กศน.อำเภอ 29 / ส.ค. / 2555
      กศน.ตำบลสร้างคอม กศน.อำเภอสร้างคอม จัดอบรมหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อการมีงานทำ 7 / ส.ค. / 2555


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอสร้างคอม
ตำบลสร้างคอม   อำเภอสร้างคอม   จังหวัดอุดรธานี  โทรศัพท์ 0-4227-6435  โทรสาร 0-4227-6435   ople24s@hotmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01