(Today Online)
Today is 01-02-2023

 กศน.จังหวัด  (6)
 เมืองอุดรธานี  (10)
 กุดจับ  (5)
 กุมภวาปี  (4)
 กู่แก้ว  (2)
 ไชยวาน  (3)
 ทุ่งฝน  (2)
 นายูง  (2)
 น้ำโสม  (1)
 โนนสะอาด  (2)
 บ้านดุง  (1)
 บ้านผือ  (4)
 พิบูลย์รักษ์  (3)
 เพ็ญ  (3)
 วังสามหมอ  (3)
 ศรีธาตุ  (2)
 สร้างคอม  (2)
 หนองวัวซอ  (3)
 หนองแสง  (3)
 หนองหาน  (4)
 ประจักษ์ศิลปาคม  (1)
 Online 69 login

สารบรรณ-Online สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version 4.0 27-7-64


ผู้บริหาร กศน.จังหวัด
User Name
Password
 


สถิติหนังสือรับสู่การปฏิบัติ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 06.29 น.

ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มอำนวยการ 0/ 4415 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 0/ 9910 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 0/ 1847 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 0/ 303 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 0/ 3025 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0/ 1038 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มตรวจสอบภายใน 0/ 108 เรื่อง
(หนังสือราชการจากสถานศึกษา Online)
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก หนองวัวซอ| เรื่อง ส่งสรุปข้อมูลวันลาของข้าราชการและบุคลากร กศน.อำเภอหนองวัวซอ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขออนุมัติเบิกต่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวนเงิน 145,300 บาท| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนเด็กเร่ร่อน จำนวนเงิน 45,000 บาท| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุมภวาปี| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานประจำงวดที่ ๔| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเฃินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมาบริการ เดือนมกราคม 2566 ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนครูประจำกลุ่มทหารกองประจำการ ร013 พัน 1 2/2565 เดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวนเงิน 14,720 บาท| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูประจำกลุ่มทหารกองประจำการ มทบ.24 2/2565 เดือนธันวาคม 2565 จำนวนเงิน 14,560 บาท| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก หนองวัวซอ| เรื่อง ส่งรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา สำนักงาน กศน.| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก หนองวัวซอ| เรื่อง ส่งแบบรายงานข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก หนองวัวซอ| เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก ศรีธาตุ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก ศรีธาตุ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก ศรีธาตุ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก ศรีธาตุ| เรื่อง ข้อมูลภูมิปัญญา| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก พิบูลย์รักษ์| เรื่อง รายงานกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ลงนามขอมีบัตรประจำตัวใหม่| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก พิบูลย์รักษ์| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าจ้างเหมาทำอาหาร กิจกรรมจัดการเรียนการสอน โครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก ทุ่งฝน| เรื่อง นำส่งอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก ทุ่งฝน| เรื่อง ส่งรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสา| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก พิบูลย์รักษ์| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าวัสดุกิจกรรมจัดการเรียนการสอน โครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก หนองแสง| เรื่อง ส่งใช้เงินยืมโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแข่งขันทักษะวิชาการ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขอส่งแบบรายงานสิ่งปลูกสร้างครุภัณฑ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัดซึ่งไม่มีการดูแลบำรุงรักษาไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ไม่ได้รวมทั้งชำรุดทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จะจัดซื้อจัดจ้างมา| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก หนองวัวซอ| เรื่อง การส่งเอกสารให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริการสถานศึกษา| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก หนองหาน| เรื่อง ส่งหลักฐานการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าตอบแทนวิทยากรโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้ กศน.ตำบลหนองหาน| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุมภวาปี| เรื่อง ส่งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุมภวาปี| เรื่อง รายงานผลการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และการสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก หนองวัวซอ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมงฯ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก หนองวัวซอ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมงฯ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กู่แก้ว| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนและครูผู้สอนคนพิการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก ศรีธาตุ| เรื่อง ขอส่งเอกสารล้างเงินยืมโครงการค่ายจิตอาสากศน.เราทำดีด้วยหัวใจ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กู่แก้ว| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนนักวิชาการศึกษาและพนักงานบริการ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก ศรีธาตุ| เรื่อง ส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมโครงการค่ายพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุดจับ| เรื่อง ส่งหลักฐานการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่มสนใจปีงบประมาณ 2566| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุดจับ| เรื่อง ส่งหลักฐานการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าวัสดุฝึกกลุ่มสนใจปีงบประมาณ 2566| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุดจับ| เรื่อง สรุปการลาของบุคลากรกซน.อำเภอกุดจับประจำเดือนมกราคม 2566| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุดจับ| เรื่อง ส่งผลการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่2 / 2565| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุดจับ| เรื่อง ส่งหลักฐานการอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2566 ค่าจัดซื้อหนังสือเรียนเทอมที่2 / 2565| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุดจับ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจำปี 2566| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุดจับ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจำปี 2566| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก กุดจับ| เรื่อง ขอยืมเงินงบประมาณปี 2566 เพื่อจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพปฎิบัติงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 1กุมภาพันธ์2566 | จาก นายูง| เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 31มกราคม2566 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ส่งแบบรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 31มกราคม2566 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อใช้จ่ายในการขนข้อสอบ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 31มกราคม2566 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาทำป้ายโครงการติวN-Net| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 31มกราคม2566 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการพัฒนาผู้เรียน| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 31มกราคม2566 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการพัฒนาผู้เรียน| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 31มกราคม2566 | จาก สร้างคอม| เรื่อง สรุปผลการประเมินการสอนผ่านระบบนวัตกรรมครูคืนถิ่น และการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจําเดือน มกราคม 2566| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 31มกราคม2566 | จาก เพ็ญ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 31มกราคม2566 | จาก เพ็ญ| เรื่อง ส่งล้างหนี้เงินยืมโครงการพัฒนาบุคลากรฯ กศน.อุดรธานี เกมส์ ครั้ง 7| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 31มกราคม2566 | จาก เพ็ญ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566| ความเร็ว

(หนังสือจากกลุ่มงานรอส่งออก)
รอส่งออก|วันที่ส่ง 1สิงหาคม2565 | ถึง เมืองอุดรธานี| เรื่อง การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา กลุ่มอำนวยการ
ด่วน

 

 พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา