สารบรรณ-Online สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version 4.0


กลุ่มงาน
User Name
Password
 


สถิติหนังสือรับสู่การปฏิบัติ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น.

ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มอำนวยการ 0/ 427 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 0/ 1109 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 0/ 78 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 0/ 19 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 0/ 163 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0/ 3 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มตรวจสอบภายใน 0/ 0 เรื่อง
(หนังสือราชการจากสถานศึกษา Online)
รอลงรับ|วันที่ส่ง 27กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านผือ| เรื่อง ส่งเอกสารล้างหนี้โครงการกีฬา สกร.ภูธานีเกมส์| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 27กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านผือ| เรื่อง ส่งเอกสารล้างหนี้โครงการค่ายฝึกอบรมอาสายุวกาชาด| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 27กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านผือ| เรื่อง ส่งเอกสารล้างหนี้โครงการค่ายฝึกอบรมอาสายุวกาชาด| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 27กุมภาพันธ์2567 | จาก หนองแสง| เรื่อง ส่งใช้เงินยืมกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการแข่งขันกีฬา กลุ่มธานีหมี่ขิดเกมส์ ๖๗| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 27กุมภาพันธ์2567 | จาก หนองแสง| เรื่อง ขออนุมัติโครงการ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 26กุมภาพันธ์2567 | จาก สร้างคอม| เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรม ศร.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 26กุมภาพันธ์2567 | จาก สร้างคอม| เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 26กุมภาพันธ์2567 | จาก สร้างคอม| เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 26กุมภาพันธ์2567 | จาก สร้างคอม| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าป้าย| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 26กุมภาพันธ์2567 | จาก สร้างคอม| เรื่อง รายงานระเบียบวาระที่ ๕| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 26กุมภาพันธ์2567 | จาก สร้างคอม| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 26กุมภาพันธ์2567 | จาก สร้างคอม| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 26กุมภาพันธ์2567 | จาก สร้างคอม| เรื่อง ส่งเอกสารเบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 26กุมภาพันธ์2567 | จาก สร้างคอม| เรื่อง รายงานวันลาของบุคลากร| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก ทุ่งฝน| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก กุดจับ| เรื่อง เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายคำจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมาบริการประจำงวดที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก กุดจับ| เรื่อง เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมาบริการประจำงวดที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ b๕t๖๗| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก กุดจับ| เรื่อง เรื่อง ส่งใช้เงินยืมเพื่อดำเนินจัดกิจกรรม จัดการแข่งขันกีฬา สกร.ฏธานี เกมส์ 2567| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก กุดจับ| เรื่อง เรื่อง ส่งใช้เงินยืมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านกีฬาของนักศึกษา บุคลากรและครู| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก กุดจับ| เรื่อง เรื่อง ขอส่งใช้หนี้เงินยืมค่าดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N - NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2567 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพศรี| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ ร้านน้ำดื่มรินทิพย์| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก วังสามหมอ| เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินโครงการแข่งขันกีฬา มิตรสัมพันธ์เกมส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก วังสามหมอ| เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ (Anywhere Anytime) ด้านเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก วังสามหมอ| เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก ประจักษ์ศิลปาคม| เรื่อง ขอค้นเอกสารเงินยืมและเอกสารล้างเงินยืม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก เพ็ญ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก เพ็ญ| เรื่อง ส่งแบบคำขอเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก เพ็ญ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรโครงการฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจหลักสูตรการทำกล้วยฉาบ| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก เพ็ญ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก นายูง| เรื่อง สางเอกสารเบิกเงินงบประมาณไปราชการ| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก นายูง| เรื่อง สางเอกสารเบิกเงินงบประมาณไปราชการ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก นายูง| เรื่อง สางเอกสารเบิกเงินงบประมาณไปราชการ| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก นายูง| เรื่อง สางเอกสารเบิกเงินงบประมาณไปราชการ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก นายูง| เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงกสรสถานศึกษาสีขาว| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ส่งสำเนาเอกสารเพื่อล้างหนี้เงินยืม ระหว่างปีงบประมาณ 2556-2558| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมาบริการ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมาบริการ| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการส่งเสริมการอ่าน| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าหนังสือพิมพ์/วารสารห้องสมุดประชาชน| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าหนังสือพิมพ์ สำหรับ กศน.ตำบล| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติล้างหนี้เงินยืมกิจกรรมศึกษาดูงาน| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติล้างหนี้เงินยืมกิจกรรมค่ายฝงึกซ้อมกีฬา| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก นายูง| เรื่อง นำส่งเอกสารเบิกเงินงบประมาณค่าวัสดุ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก นายูง| เรื่อง ขอส่งคลิปวีดีทัศน์| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก น้ำโสม| เรื่อง ขออนุมัติล้างหนี้เงินยืม ค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมกิจกกรมจัดการแข่งขันกีฬา ศกร.ภูธานี เกมส์2567| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก น้ำโสม| เรื่อง ขอส่งหลักฐานล้างหนี้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยและอบายมุข| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก น้ำโสม| เรื่อง ขอส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมโครงการค่ายติวn-netภาคเรียนที่2/2566| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก น้ำโสม| เรื่อง การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และการประกวดคลิปวิดีทัศน์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ Lifelong Learning เพราะเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 21กุมภาพันธ์2567 | จาก หนองวัวซอ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณประจำปี 2567| ความเร็ว

(หนังสือจากกลุ่มงานรอส่งออก)

 

 พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา