(Today Online)
Today is 30-11-2022

Offline กศน.จังหวัด  (0)
Offline เมืองอุดรธานี  (0)
Offline กุดจับ  (0)
Offline กุมภวาปี  (0)
Offline กู่แก้ว  (0)
Offline ไชยวาน  (0)
Offline ทุ่งฝน  (0)
Offline นายูง  (0)
 น้ำโสม  (1)
Offline โนนสะอาด  (0)
Offline บ้านดุง  (0)
Offline บ้านผือ  (0)
Offline พิบูลย์รักษ์  (0)
Offline เพ็ญ  (0)
Offline วังสามหมอ  (0)
Offline ศรีธาตุ  (0)
Offline สร้างคอม  (0)
Offline หนองวัวซอ  (0)
Offline หนองแสง  (0)
Offline หนองหาน  (0)
Offline ประจักษ์ศิลปาคม  (0)
 Online 1 login

สารบรรณ-Online สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version 4.0


สถานศึกษา
User Name
Password
 


แจ้งข่าวสารที่ไม่ใช่หนังสือราชการ
(หนังสือราชการจาก กศน.จังหวัด)
เลขที่ส่ง 01213|29พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม| ลงรับแล้ว:[16]
เลขที่ส่ง 01212|28พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[8]
เลขที่ส่ง 01211|28พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[8]
เลขที่ส่ง 01210|28พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 01207|28พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[15]
เลขที่ส่ง 01209|25พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 01208|25พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-หนองวัวซอ-หนองแสง-ประจักษ์ศิลปาคม| ลงรับแล้ว:[16]
เลขที่ส่ง 01206|24พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม| ลงรับแล้ว:[19]
เลขที่ส่ง 01201|23พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 01199.|23พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 01193|23พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม| ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 01192.|23พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม| ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 01175|23พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[22]
เลขที่ส่ง 01195|22พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 01188|22พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 01189|21พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม| ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 01183|21พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม| ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 01182|21พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม| ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 01174|21พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[25]
เลขที่ส่ง 1185|18พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 01186|18พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 01184|18พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม| ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 01181|18พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี|ด่วนมาก ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 01199|17พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ ทุ่งฝน| ลงรับแล้ว:[1]
เลขที่ส่ง 01177|17พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม| ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 1169|16พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 01192|16พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-นายูง-น้ำโสม-บ้านดุง-บ้านผือ-เพ็ญ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[13]
เลขที่ส่ง 01171|16พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[20]
เลขที่ส่ง 01165|16พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[21]
เลขที่ส่ง 01164|16พฤศจิกายน2565 | ถึงผู้รับ เมืองอุดรธานี-กุดจับ-กุมภวาปี-กู่แก้ว-ไชยวาน-ทุ่งฝน-นายูง-น้ำโสม-โนนสะอาด-บ้านดุง-บ้านผือ-พิบูลย์รักษ์-เพ็ญ-วังสามหมอ-ศรีธาตุ-สร้างคอม-หนองวัวซอ-หนองแสง-หนองหาน-ประจักษ์ศิลปาคม|ด่วนที่สุด ลงรับแล้ว:[20]