(Today Online)
Today is 27-02-2024

 กศน.จังหวัด  (1)
 เมืองอุดรธานี  (1)
 กุดจับ  (2)
 กุมภวาปี  (1)
 กู่แก้ว  (1)
 ไชยวาน  (2)
 ทุ่งฝน  (1)
 นายูง  (1)
Offline น้ำโสม  (0)
 โนนสะอาด  (1)
 บ้านดุง  (1)
 บ้านผือ  (4)
 พิบูลย์รักษ์  (1)
 เพ็ญ  (1)
 วังสามหมอ  (1)
 ศรีธาตุ  (2)
 สร้างคอม  (1)
Offline หนองวัวซอ  (0)
 หนองแสง  (1)
 หนองหาน  (1)
Offline ประจักษ์ศิลปาคม  (0)
 Online 24 login

สารบรรณ-Online สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version 4.0


User Name
Password
 


สถิติหนังสือรับสู่การปฏิบัติ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.17 น.

ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มอำนวยการ 0/ 428 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 0/ 1109 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 0/ 78 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 0/ 19 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 0/ 163 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0/ 3 เรื่อง
ยังไม่มีเรื่องใหม่ กลุ่มตรวจสอบภายใน 0/ 0 เรื่อง
(หนังสือราชการจากสถานศึกษา Online)
รอลงรับ|วันที่ส่ง 27กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านผือ| เรื่อง ส่งเอกสารล้างหนี้โครงการกีฬา สกร.ภูธานีเกมส์| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 27กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านผือ| เรื่อง ส่งเอกสารล้างหนี้โครงการค่ายฝึกอบรมอาสายุวกาชาด| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 27กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านผือ| เรื่อง ส่งเอกสารล้างหนี้โครงการค่ายฝึกอบรมอาสายุวกาชาด| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 27กุมภาพันธ์2567 | จาก หนองแสง| เรื่อง ส่งใช้เงินยืมกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการแข่งขันกีฬา กลุ่มธานีหมี่ขิดเกมส์ ๖๗| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 27กุมภาพันธ์2567 | จาก หนองแสง| เรื่อง ขออนุมัติโครงการ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 27กุมภาพันธ์2567 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 26กุมภาพันธ์2567 | จาก สร้างคอม| เรื่อง รายงานการจัดกิจกรรม ศร.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 26กุมภาพันธ์2567 | จาก สร้างคอม| เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 26กุมภาพันธ์2567 | จาก สร้างคอม| เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 26กุมภาพันธ์2567 | จาก สร้างคอม| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าป้าย| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 26กุมภาพันธ์2567 | จาก สร้างคอม| เรื่อง รายงานระเบียบวาระที่ ๕| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 26กุมภาพันธ์2567 | จาก สร้างคอม| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 26กุมภาพันธ์2567 | จาก สร้างคอม| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 26กุมภาพันธ์2567 | จาก สร้างคอม| เรื่อง ส่งเอกสารเบิกเงินงบประมาณค่าเดินทางไปราชการ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 26กุมภาพันธ์2567 | จาก สร้างคอม| เรื่อง รายงานวันลาของบุคลากร| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก ทุ่งฝน| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก กุดจับ| เรื่อง เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายคำจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมาบริการประจำงวดที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก กุดจับ| เรื่อง เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างเหมาบริการประจำงวดที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ b๕t๖๗| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก กุดจับ| เรื่อง เรื่อง ส่งใช้เงินยืมเพื่อดำเนินจัดกิจกรรม จัดการแข่งขันกีฬา สกร.ฏธานี เกมส์ 2567| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก กุดจับ| เรื่อง เรื่อง ส่งใช้เงินยืมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านกีฬาของนักศึกษา บุคลากรและครู| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก กุดจับ| เรื่อง เรื่อง ขอส่งใช้หนี้เงินยืมค่าดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N - NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2567 งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพศรี| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผลผลิตผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ ร้านน้ำดื่มรินทิพย์| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก วังสามหมอ| เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินโครงการแข่งขันกีฬา มิตรสัมพันธ์เกมส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก วังสามหมอ| เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ (Anywhere Anytime) ด้านเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 23กุมภาพันธ์2567 | จาก วังสามหมอ| เรื่อง ขออนุมัติยืมเงินโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก ประจักษ์ศิลปาคม| เรื่อง ขอค้นเอกสารเงินยืมและเอกสารล้างเงินยืม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก เพ็ญ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก เพ็ญ| เรื่อง ส่งแบบคำขอเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก เพ็ญ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรโครงการฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจหลักสูตรการทำกล้วยฉาบ| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก เพ็ญ| เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก นายูง| เรื่อง สางเอกสารเบิกเงินงบประมาณไปราชการ| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก นายูง| เรื่อง สางเอกสารเบิกเงินงบประมาณไปราชการ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก นายูง| เรื่อง สางเอกสารเบิกเงินงบประมาณไปราชการ| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก นายูง| เรื่อง สางเอกสารเบิกเงินงบประมาณไปราชการ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก นายูง| เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงกสรสถานศึกษาสีขาว| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก เมืองอุดรธานี| เรื่อง ส่งสำเนาเอกสารเพื่อล้างหนี้เงินยืม ระหว่างปีงบประมาณ 2556-2558| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมาบริการ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างเหมาบริการ| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการส่งเสริมการอ่าน| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าหนังสือพิมพ์/วารสารห้องสมุดประชาชน| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าหนังสือพิมพ์ สำหรับ กศน.ตำบล| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติล้างหนี้เงินยืมกิจกรรมศึกษาดูงาน| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก บ้านดุง| เรื่อง ขออนุมัติล้างหนี้เงินยืมกิจกรรมค่ายฝงึกซ้อมกีฬา| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก นายูง| เรื่อง นำส่งเอกสารเบิกเงินงบประมาณค่าวัสดุ| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก นายูง| เรื่อง ขอส่งคลิปวีดีทัศน์| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก น้ำโสม| เรื่อง ขออนุมัติล้างหนี้เงินยืม ค่าเดินทางไปราชการเข้าร่วมกิจกกรมจัดการแข่งขันกีฬา ศกร.ภูธานี เกมส์2567| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก น้ำโสม| เรื่อง ขอส่งหลักฐานล้างหนี้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยและอบายมุข| ความเร็ว
|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก น้ำโสม| เรื่อง ขอส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมโครงการค่ายติวn-netภาคเรียนที่2/2566| ความเร็ว
รอลงรับ|วันที่ส่ง 22กุมภาพันธ์2567 | จาก น้ำโสม| เรื่อง การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และการประกวดคลิปวิดีทัศน์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ Lifelong Learning เพราะเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต| ความเร็ว

(หนังสือจากกลุ่มงานรอส่งออก)

 

 พัฒนาระบบโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา